Dunántúli Napló, 1977. március (34. évfolyam, 59-89. szám)

1977-03-02 / 60. szám

Dunántúli napló 1977. március 2., szerda Sopronban Dávid Ernő nyugdíjas MÁV-alkalmazott 26 éve gyűjt különféle órákat. A lakását sok százára díszíti; gyűjteményének legtöbb darabját maga restau­rálta. A város talán „leghangosabb" lakásában sohasem „áll meg” az idő. hírek 1977. MÁRCIUS SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LUJZA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.24 — nyug­szik 17.30 órakor. A Hold kél 14.0» — nyugszik 4.07 órakor. Arany János C zúzhatván évvel ez- előtt, 1817. március 2-án született és 65 éves korában, 1882-ben halt meg Arany János, legna­gyobb epikus költőnk, a népies realizmus kiemel­kedő alakja. Nagyszalontán született, szegény földműves csa­ládból. Debrecenben ta­nult, s pár hónapra ván­dorszínésznek állt be. 1846-ban az Elveszett al- kotmány-nyal, 1847-ben pedig a Toldival pályadí­jat nyert, s utóbbi meg­szerezte számára Petőfi barátságát. Az 1848-as forradalom lelkes híve­ként a szabadságharcban mint nemzetőr vett részt és Vas Gerebennel közö­sen szerkesztette a Nép Barátja című lapot. Epikus művészete a Tol­dival bontakozott ki. Toldi Miklós az elnyomott, fel­emelkedni vágyó paraszt­ság képviselője, a nép erejének és legyőzhetet­lenségének megtestesítő­je; ezért volt a műnek nagy jelentősége különö­sen a forradalom és a szabadságharc előestéjén. A Toldi estéje a népi hős és az élősdi udvar össze­csapásának az előbbinél történetibb, drámaibb ké­pe. Élete vége felé befe­jezte a Toldi szerelmét is, de ezt már nem a régi népies hangnemben és modorban. Shakespeare- és Arisztophanész-forditá- sai hatalmas nyelvi tehet­ségéről tanúskodnak, s egyik legjobb műfordí­tónkká is avatják. Buda­pesti szobra, Stróbl Alajos alkotása a Nemzeti Mú­zeum előtt áll. Nagykőrö­sön Arany János Múzeum van, Arany emlékszobá­val. Sok helyen neveztek el róla utcát is. Ma este SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Don Carlos (este 7 órakor) ódry-bérlet. Kamaraszínház: Istvánfalva (este fél 8 órakor) Babits/A bérlet. MOZI Park: Ne hagyd magad, Pit­kin! (f4, fó, f8) Petőfi: A bátyámnak klassz öccse van (f5, hn7) Filmklub (9) Kossuth: Ne hagyd magad, Pitkin I (10, 12) Piedone, a zsaru (f3, f5) Banditasirató (f7. f9) FÉK Klub: Duroc, a katona (7) Rákóczi: Koncert szóló­pisztolyra (5, 7) Komló, Zrínyi: A kincses sziget (4, 6, 8) Mohács: A cigánytábor az ég­be megy (6) A hiéna utazása (8) A szerda estig várható idő­járás : időnként erősen meg­növekvő felhőzet. Élénk, időnként viharos lökésekkel kí­sért nyugati, északnyugati, majd ismét északi szél. A vár­ható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1—mínusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán plusz 2— plusz 7 fok között. Magyar párt­küldöttség utazott Szófiába Óvári Miklósnak, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának vezeté­sével kedden küldöttség utazott Szófiába, hogy az MSZMP Központi Bizott­ságának képviseletében részt vegyen a szocialista országok testvérpártjai központi bizottsági titká­rainak tanácskozásán. A küldöttség tagjai: Gyenes András és Győri Imre, a Központi Bizottság titká­rai, valamint Lakos Sán­dor, a Központi Bizott­ság tagja, az MSZMP Társadalomtudományi In­tézetének igazgatója. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Borbély Sán­dor, a Központi Bizottság titkára búcsúztatta. Jelen volt Vladimir Videnov, a Bolgár Népköztársaság magyarországi nagykö­vete. ♦ — Jogsegélyszolgálat. Március 2-án 17 órakor a Hazafias Népfront Budai I. Körzeti Bizottsága Pécs, Kossuth u. 81. sz. alatt jogsegélyszolgálattá tart. — Húszféle levelezőlap érkezett a Csontváry Mú­zeumba. A 2.60-as áron kapható képeslap-repro­dukciók között megtalál­ható a művész Pécsett ki­állított valamennyi fest­ménye és sok más nép­szerű Csontváry-kép is. — Olvasóinkhoz! Foly­tatásos regényünk anyag­torlódás miatt maradt ki mai számunkból. ♦ Román szövetkezeti szakemberek Pécsett Román szövetkezeti vendégeket fogadott feb­ruár 28-án, az UNIVER­ZUM Szövetkezeti Közös Vállalat. A román vendé­gekkel az UNIVERZUM és a KONZUM Aruház Vál­lalat vezetői a román ke­reskedelmi napok előké­szítését tárgyalják meg, melyet a KONZUM Áru­házban rendeznek majd meg. Tegnap Ambrus La­jos, a MÉSZÖV elnöke fogadta a küldöttséget és tájékoztatást adott a megye fogyasztási szövet­kezeteinek helyzetéről. A szakemberek egy hé­tig maradnak Baranyá­ban, több szövetkezeti, kereskedelmi és termelő üzemegységet tekintenek meg. Talált tárgyak Az alábbi talált tárgyak át­vehetők Pécs m. város Tanácsa I. kér. hivatala igazgatási osztályán: 2 db autólampa­üveg, II. kér. hivatal igazga­tási osztályán női én férfi ke­rékpár, női és férfi karóra, te­levízió, készpénz, férfinadrág, sál, nyaklánc, láncra való függő, kulcsok. III. kér. hivatal igazgatási osztályán segédmo­torkerékpár, pénztárca, gyűrű. ♦ — A szigetvári 12 tan­termes általános iskola műszaki átadása néhány napja megtörtént. A közel 19 millió forintos létesít­ményt a Baranya megyei Tanácsi Magas- és Mély­építő Vállalat építette. Az új iskolában ősszel kez­dődik a tanítás. — Első ízben lép a nyilvánosság elé a Köz­ponti Amatőr Színpad^ Új­vári Ágnes vezette gyer­mekcsoportja. Március 2- án, szerdán 15 órakor az Ifjúsági Ház nagytermé­ben mutatják be két gyermekprodukciójukat. — Emeletet építenek á harkányi gyógyfürdő régi, téli épületére. Pihenő­vetkőző részt alakítanak ki. A húszmilliós beruhá­zás kivitelezője a Baranya megyei Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat. Az új egységet a jövő év végén adják át. ♦ Jogi tanácsadás A Dunántúli Napló szerkesztősége március 2- án, szerdán délután 5-től 6 óráig jogi tanácsadást taít székházában (Pécs, Hunyadi út 11.). A tanács­adás díjtalan. — Korszerű vegyesbol­tot hozott létre a régi he­lyén a Pécsi ÁFÉSZ Bel- várdgyulán. Az üzlet fel­újítása 400 ezer forintba került. A 200 négyzetmé­ter alapterületű bolt át­adása március 3-án lesz. ♦ A műszaki- és közgazdasági hónap mai rendezvényei Délelőtt 10 órakor Pécsett, a Technika Házában a Gép­ipari Tudományos Egyesület rendezésében, a Mezőgazdasá­gi gépgyártás fejlődése cím­mel A. P. Mocsalov, majd a Magyarországon üzemelő me­zőgazdasági gépek karbantar­tásáról A. P. Romanec szovjet mérnökök tartanak előadást. Délután 3 órakor a Pollack Mihály Építőipari Szakközép- iskolában Népi építészetünk nyomában címmel Szigetvári János építészmérnök tart elő­adást. Ma nyílik és 31-ig lá­togathatják az érdeklődök az 506-os számú Ipari Szakmun­kásképző Intézetben (Pécs, Építők u. 9.) a pályaválasz­tási műszaki kiállítást. ♦ — Studia Phytologica, azaz Növénytani tanul­mányok címmel 26 tanul­mányból álló könyvet ad ki a Pécsi Akadémiai Bi­zottság. A könyvet a Pé­csi Szikra Nyomdában készítik. — A Szovjetunió Kár­páton túli területére, Husztra utazott kedden a Debreceni Csokonai Szín­ház együttese. A társulat Kertész Ákos: Névnap cí­mű színművét mutatja be az orenburgi gázvezeték magyar építőinek. Képviselői fogadóórák Dr. Szabó József or­szággyűlési képviselő 1977. március 3-án 14— 16 óráig a beremendi nagyközségi közös taná­cson képviselői fogadó­órát tart. Novics János ország- gyűlési képviselő 1977. március 4-én 16—18 óráig a lánycsóki községi közös tanácson képviselői fogadórát tart. ♦ — Díjat nyert a pécsi zsűri. A Tessék választani hétfő esti rádiós könnyű­zenei vetélkedőn Kovács Kati táncdalénekes elő­adói díjat nyert. Ugyan­akkor a 12 tagú pécsi társadalmi zsűri —, mi­vel szavazataival legin­kább megközelítette a ki­alakult végeredményt — Kovács Kati hangverse­nyét nyerte. A dalok ver­senyében a Neoton együt­tes és a Kócbabák: Gyere táncolj velem című száma első, a Sirius együttes: Állj meg egy szóra című száma második, Gábor S. Pál: Mindent, ami szép című száma harmadik dí­jat kapott. Nyíregyháza a legnagyobb létszámú társadalmi zsűri (621 fő) összeállításáért Malek Miklós szerzői estjét nyer­te Hofi Gézával. — Csaknem kétezren látogatták meg eddig, a december 17-én, Harkány­ban megnyílt Bolgár Mú­zeumot. Sokan érkeztek Bulgáriából, a legtávo­labbi vendég Várnából érkezett. Milusz Mitev, egykori harcos a képeken felismerte régi bajtár­sait. A tanköteles korba lépő gyermekek beíratása Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a tanköteles korba lépő gyermekeket Pécs város általános iskolái 1977. március 3-án és 4-én 8—18 óráig írják be, veszik nyilván­tartásba. A beiratás (nyilván­tartásba vétel) helye az az ál­talános iskola, amelynek kör­zetében a gyermek szülei (gondviselői) laknak. Az egyes iskolák felvételi területe, kör­zete az iskolák főbejárati ka­puján kifüggesztve megtalál­ható. A gyermekeket akkor is be kell íratni, ha a szülők a tanév megkezdéséig esetleg elköltöznek a jelenlegi körzet­ből. Tanköteles az a gyermek, aki a hatodik életévét 1977. szeptember 1-ig betölti. Kivé­teles esetben — ha a gyer­mek szeptember hónapban töl­ti be a hatodik életévét és szellemi, testi fejlettsége a tanulmányok megkezdésére al­kalmassá teszi — a szülő már­cius és június 1. napja között az iskola igazgatójától kérhe­ti a felvétel engedélyezését. A kérelemhez orvosi igazolást kell csatolni. Minden tanköteles korban lévő ayermeket be kell Íratni, függetlenül testi vagy szelle­mi fogyatékosságától. A tan­köteles korban lévő gyerme­keknek kötelező orvosi vizsgá­laton kell résztvenniök. A nyil­vántartásba vétel, illetve be­hatás alkalmával az iskola ad felvilágosítást az orvosi vizs­gálat időpontjáról. Eayben felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben nem része­sülő tanköteles korba lépő gyermekek részére általános iskolai előkészítő tanfolyamot szervezünk. Az előkészítő tan­folyamra a beiratkozáskor kell jelentkezni. A jelentkezés ön­kéntes és díjtalan. % Pécs m. város Tanácsa V .B. művelődésügyi osztálya. — A Hazafias Népfront kelet-kökönyösi bizottsá­ga kibővített ülést tartott a területi pártszervezet helyiségében. Az ülésen részt vettek a lakóbizott­sági tagok, a körzet ta­nácstagjai is. A Hazafias Népfront helye és szere­pe társadalmunkban és a VI. kongresszus utáni fel­adatokról Krasznai Antal megyei titkár tartott elő­adást. ♦ Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermekbelbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, gyermekfü­lészeti betegek, égett és forrá­zott gyermekek részére párat­lan napokon: POTE Gyermek- klinika, páros napokon: Me­gyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: Me« gyei Kórház. Sebészet, trau­matológia : Honvéd Kórház. Égési sérülések: Honvéd Kór­ház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-orr* gégészet: POTE Fül-Orr-Gége Klinika. SOS-éLET telefonszolgálat hí­vószáma: 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. :.v»w Kedden reggel küldött­ség utazott Bagdadba, a magyar—iraki gazdasági együttműködési állandó vegyes bizottság III. ülés­szakára. A küldöttséget dr. Szekér Gyula, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tese, a vegyes bizottság társelnöke vezeti. Tagja a delegációnak Udvardi Sándor külkereskedelmi miniszterhelyettes is. * Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának elnök­letével kedden Szegeden ülést tartott az Ópuszta­szeri Nemzeti Emlékpark országos emlékbizottsága. * Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának vezeté­sével kedden Genfbe uta­zott a Szakszervezetek Országos Tanácsának küldöttsége, amely részt vesz az európai szakszer­vezetek II. konferenciá­ján. * A Hazafias Népfront Baranya megyei Bizott­sága és a KIOSZ megyei elnöksége március 1-én, 14 órakor a MTESZ szék­házban a népfrontbizott­ságokban tevékenykedő kisiparosok részére tanács­kozást rendezett. Tájékoz­tató hangzott el a HNF VI. kongresszusáról, a kis­iparosok közreműködésé­nek lehetőségeiről, a népfrontmozgalom előtt álló feladatok végrehaj­tásában, valamint a HNF megyei Bizottsága és a KIOSZ megyei elnöksége közötti együttműködés 1977. évi feladatairól. Lapzárta A libanoni kormány kedden 1 beismerte, hogy az ország déli részén nem ura a helyzetnek. * Hivatalos baráti láto­gatásra kedden Tripoliba érkezett Fidel Castro, a Kubai KP Központi Bizott­ságának első titkára, a kubai államtanács elnö­ke, miniszterelnök. * Púja Frigyest kedden délután az angol minisz­terelnöki rezidencián Ja­mes Callaghan kormány­fő fogadta. A kötetlen és oldott légkörű találkozón az időszerű nemzetközi kérdések széles körét te­kintették át, szóbakerül- tek a belgrádi tanácsko­zás, a leszerelés és a bécsi haderöcsökkentési tárgyalások témái. Kül­ügyminiszterünk Lázár György miniszterelnök ne­vében magyarországi lá­togatásra szóló meghívást adott át James Callag- hannak. Az angol kor­mányfő a meghívást kö­szönettel elfogadta. * Madrid polgári kor­mányzója kedden elutasí­totta a Spanyol Kommu­nista Pártnak azt a kérel­mét, hogy szerdán este az Olasz, a Francia és a Spanyol KP főtitkárainak részvételével nagygyűlést tartsanak a spanyol fővá­rosban. A hatóságok az­zal indokolták a döntést, hogy a gyűlés „nem felel meg a gyülekezési jogot szabályozó törvény elő­írásainak”, és hogy a Spanyol Kommunista Párt törvényes működésének engedélyezése ügyében a legfelsőbb bíróság még nem hozott döntést. Közlemény A Minisztertanács 2026/1973. (Vili. 8.)-i és 1065/1974. (XII. 31.)-i hatá­rozatainak végrehajtására a munka melletti tanulással érettségizett szak­munkások részére egyetemi-főiskolai felvételt elősegítő tanfolyamok ala­kultak. Az előkészítő tanfolyamokat mű­szaki szakterületen: a Budapesti Műszaki Egyetem; közgazdasági szakterületen a Marx: Károly Közgaz­daságtudományi Egyetem; agrár szakterületen: a Gödöllői Agrártu­dományi Egyetem és jogi szakterüle­ten az Eötvös Loránd Tudományegye­tem szervezi. A határozatok szerint: ,,az előké­szítő tanfolyamra csak olyan szak- munkásbizonyitvánnyal rendelkező vehető fel, aki szakmájában — fizi­kai munkakörben — kiemelkedően jól dolgozik, közösségi magatartása példamutató és részére a munkál­tató a tanfolyami, majd az ezt kö­vető felsőfokú tanulmányok időtar­tamára a határozatok alapján járó kedvezmények biztosítását vállalja", továbbá megfelelnek a pályázati felhívásban szereplő követelmények­nek. Az érettségi nélküli szakmunkások jelentkezése és felsőfokú iskolázta­tása kedvező. Ám a munka melletti tanulással érettségizett szakmunká­sok jelentkezése — főként a jogi szakterületen — nem éri el a kívánt mértéket. Ezért tesszük közzé a szakmunkások felsőfokú oktatásával foglalkozó szakmunkások előkészítő tanfolyam (SZÉT) Operatív Oktatási Bizottságának pályázati felhívását. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az érettségizett szakmunkások egyetemi és főiskolai felvételeket előkészítő tanfolyamára továbbiakban (ÉSZET) Azok a szakmunkások, akik agrár, műszaki, közgazdasági vagy jogász­képző felsőoktatási intézményben kí­vánnak tanulmányokat folytatni, pá­lyázatot nyújthatnak be az ÉSZET-re. Azok pályázhatnak, akik: — nem töltötték be 30. életévüket, — szakmunkás képesítéssel rendel­keznek, — katonai szolgálatukat már letöl­töttük vagy katonai szolgálatra alkal­matlanok, — érettségi bizonyítványukat (gim­náziumi, szakközépiskolai, techniku­mi) munka melletti tanulással (esti vagy levelező tagozaton) szerezték meg, — fizikai munkakörben kiemelke­dően dolgoznak (a szakmunkás bizo­nyítvány megszerzésétől számított legalább 5 év vagy az érettségi bi­zonyítvány megszerzésétől számított legalább 2 év óta), — példamutató közösségi maga­tartást tanúsítanak. Néhány speciális adottság, képes­ség szükségessége szakterületenként: jogi és közgazdasági szakterületen: humán érdeklődés, átlagnál nagyobb intelligencia, memória, beszédkész- ség, logika; agrár szakterületen: ter­mészettudományos érdeklődés, gya­korlati és szervezőkészség, emberi kapcsolatok teremtésére való hajlam; műszaki szakterületen: térszemlélet, arányérzék, kézügyesség, bizonyosfo­kú rajzkészség. Az ÉSZET-en tanított tárgyak szak­területenként megegyeznek a válasz­tott felsőoktatási intézmény felvételi tárgyaival. Ezeket a ,,Magyar felső- oktatási intézmények 1977. tájékoz­tató" című kiadvány tartalmazza. Az ÉSZET-nek két szakasza van: — előkészítő, levelező, kiválasztó szakasz, — egésznapos, intenzív tanfoyami szakasz, A kiválasztó szakaszon mindazok a pályázók vehetnek részt, akiket n vállalat vezetősége —■ a felvételi kö­vetelmények figyelembevételével — (párt, gazdasági, szakszervezeti, (CISZ vezetés együttes döntése alap­ján) továbbtanulásra javasol. Az egésznapos intenzív (bentlaká­sos) tanfolyami szakaszon azok ve­hetnek továbbra is részt, kik sikere­sen szerepeltek az előkészítő szakasz beszámolóin, teljesítették az ott elő­irt tanulmányi feltételeket. Az ÉSZET-et sikerrel elvégzők részt vesznek a választott egyetem, főis­kola felvételi vizsgáján, majd — a felvétel esetén — vállalatukkal ta­nulmányi szerződést kötnek. E szerint tanulmányuk ideje alatt munkaviszonyuk szünetel, de ez az idő a kedvezmények szempontjából munkában eltöltött időnek számít, amelyre a hallgató pénzbeli támo­gatást kap. Ez a következőkből áll: — keresettérítésből, mely a ko­rábbi átlagkereset 80 százaléka; — tanulmányi támogatásból, mely a tanulmányi eredményektől függően 0—20 százalék; — szociális támogatásból, mely a gyermekek számától függően 5—10 százalék. A hallgatónak tanulmányai befe­jezése után a végzettségének meg­felelő szakterületen legalább annyi időt kell dolgoznia, amennyi időre a támogatást kapta. Azok a szakmunkások, akik pá­lyázni kívánnak az ÉSZET-re, jelent­kezzenek vállalatuk személyzeti-okta­tási osztályán 1977. március 30-ig. A személyzeti osztályok pályázati lapo­kat és felvételi tájékoztatót a Szak­munkások Előkészítő Tanfoyama 1521 Budapest pf. 112. címen igényelhet­nek. Az igényléseket április 15-iq rx pályázni kívánók számának megjelö­lésével juttassák el. A pályázatokat a vállalat vezetőjének és társadalmi szervei titkárainak ajánlásával — érettségi és szakmunkásbizonyitvány melléklésével 1977. április 30-ig küld­jék meg, ahhoz az egyetemhez, aho­vá a szakmunkás felvételét kéri. A pályázók 1977. Vili. 15-ig értesí­tést kapnak a felvételről, kedvező döntés esetén az oktatás szeptember­ben kezdődik. A határidők értelemszerűen vonat­koznak a következő évekre is. ÉSZET Operatív Bizottság

Next

/
Oldalképek
Tartalom