Dunántúli Napló, 1977. március (34. évfolyam, 59-89. szám)

1977-03-01 / 59. szám

Hózáporok Baranyában Február utolsó napján dél­előtt és délután többször, néhány perces hózápor volt Pécsett, Komlón és a me­gye más részeiben is. A sűrű és nagy pelyhekben lehulló hó meglepetés a több napja tartó enyhe idő után. Felvételünk a kom­lói Zobáki úton készült, a hózápor kellős közepén. A Vízügyi Igazgatóság gépüzeme cserkúti telepén a vízügyi gé­pek javítása mellett társvállalatoknak is készítenek alkatrészeket, javításokat. Több millió forint értékben, osztrák megrendelésre tehergépkocsikra hátsó hidraulikus rakodólapokat is gyártanak. A képen nagyteljesítményű kotrógép javítása a szerelőcsarnokban. Elkészültek a felvonulási épületek Űj ABC-áruház épül a Hősök terén # 250 négyzetméter vásárlótér • Hétmillió forintba kerül 0 Átadási határidő 1978 Fotó: Erb János Minőség, választék Sajnos, szinte minden nap rászedhetnek bennünket, vá­sárlókat az ismerős ismeretle­nek, a gyártók, egy-egy termék forgalmazói. Forma szerint per­sze semmi hiba.- Azt vettük s vittük haza, amit akartunk, amit megszoktunk. Az árun ott a cimke, a másfajta fölirat, tanúsítja, ugyanott készült a holmi, mint elődje, s ha a ter­mék előállítója meg a termék neve is azonos, lehet-e kétsé­günk afelől, hogy mégsem ugyanazt, hanem mást kaptunk, vásároltunk? Másfél évtized alatt nagy iramban bővült a vevőknek fölkínált termékek köre. így a korábbi 1450 féle élelmiszerrel szemben most a választékot 5100 árufajta alkotja. Elvben sok minden védi a vevő érdekeit. Vannak kötele­ző szabvány-előírások, áruk meghatározott körénél újabban mellékelni kell a minőségi ta­núsítványt, működnek a külön­böző minőségellenőrzési szer­vek, a gyári meotól a kereske­delem minőségellenőrzési inté­zetéig. Alaposan melléfognánk, ha azt hinnénk, hogy e szer­vek gyatra, felületes működése az elsődleges oka a minő­ség ingadozásának. Azoknak kutatásakor távolra, a kiinduló­pontig visszatekintve: a szo­cialista iparosítás, s vele a dol­gozó tömegek életszínvonalá­nak folyamatos emelkedése ért­hetően és indokoltan a meny- nyiségi igények kielégítését tet­te elsődlegessé. Azt tehát, hogy a pénzéért mindenki meg­vehesse a legfontosabb termé­keket, s a fő szempont nem az volt, milyen minőségű az áru, hanem az, elegendő le­gyen belőle. Közben folyamatosan, s fo­kozódó tempóban átalakultak az igények — mert a jövedel­mek lehetővé tették az új igé­nyek létrejöttét —, a vásárló már nem egyszerűen venni akar valamit, hanem egyre változa­tosabban meghatározott mi­nőségű árut keres. Az igények ilyen olakulását mind a ter­melők, mind a kereskedők kés­ve vették észre, s igazodásuk is lassúbb a kívánatosnál. Mivel olykor még mindig az áruhiány szabja meg bizonyos cikkek forgalmát, a gyenge minőségű is, s az sem ritkaság, hogy bár „tele a bolt”, a vevő üres kézzel fordul ki belőle, mert választékot nem tártak eléje. Ez utóbbit gyakran tapasztal­hatjuk a ruházati termékeknél éppúgy, mint bútorvásárlásnál. Ha ezekhez társul — márpedig sűrűn társul — a technológiai fegyelem fellazulása, a terme­lői minőségellenőrzés szemhu- nyása, a kereskedelmi átvétel igénytelensége, akkor kiteljese­dik a kép, megvan a magyará­zat arra, hogyan kerülnek a megszokott áruk más és más minőségben az üzletekbe. Sok bosszúság, vásárlói méreg, s aligh-i alaptalan bizalmatlan- sáa forrása mindez. Vannak cégek és termékek, amelyek évek, évtizedek óta őrzik hírüket, rangjukat, s en­nek magyarázata a megbízha­tóság, g minőségért vállalt tényleges vagy átvitt értelmű garancia. Már az ókori Rómá­ban azt tartották: míves mun­káért arannyal fizetnek. Nap­jainkban ez úgy igaz, hogy egyre többen ragaszkodnak — s a pénzükért teljes joggal — a megszokott minőséghez, szí­vesen adják a forintot érte, de azt akarják kapni, amire szük­ségük van, amit megszoktak és megszerettek. Koszorúzás a bányászmártírok emlékművénél Vasárnap délelőtt 36 csapat részvételével bonyolították le a XI, Csertetői Emléktúrát. A ha­gyományos rendezvénnyel a bányászfiatalok a 40 év efőtti csertetői cseadőrsortűz mártír­jainak emléke előtt tiszteleg­tek. A csapatokban összesen 252 fiatal indult, s valameny- nyiben szén- és ércbányász- fiatalak, munkásőrök, valamint magyar és szovjet katonák ver­senyeztek az elsőségért. Vasasról indult az emléktúra, s fél 10-kor egymásután futot­tak be a csertetői mártír-em­lékműhöz, ahol akkor már ott voltak a Mecseki Szénbányák párt, gazdasági és társadalmi vezetésének képviselői, a hon­védség, a munkásőrség, vala­mint a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet hadsereg küldöttei, hogy a kegyelet és az emlékezés virágait elhelyez­zék az emlékmű talapzatához. A hivatalos koszorúzás után egy fiatal házaspár - Peti János és felesége az emléktúra előtti napon kötöttek házasságot - tett le egy csokor virágot az emlékműhöz. Az emléktúrárr részt vevő csa­patok gyakorlati és elméleti vetélkedőjét délután a Puskin Művelődési Házban tartott ün­nepség keretében értékelték. Dr. Schwarcz József, a Mecseki Szénbányák Pártbizottságának titkára mondott beszédet, majd Lázár László, a vállalati KISZ- bizottság titkára hirdette ki az eredményt. Az első az északi bánya- és brikettüzem, a má­sodik a Zobák-bányaüzemi sze­mes, a harmadik a kutatási osz­tály KISZ-alapszervezetének csapata lett. Ma nyílik a propaganda­hónap Ma 15 órakor a POTE aulá­jában (Szigeti út 12.) dr. Nagy József, a Baranya megyei Párt- bizottság első titkára ünnepé­lyesen megnyitja a műszaki és közgazdasági propaganda hó­napot, majd dr. Simon Pál ne­hézipari miniszter A műszaki fejlesztés hatása oz energia- gazdálkodásra címmel tart elő­adást. Délelőttre felengedett a fagy. s a Hősök terei buszvégállo­más mögötti majdnem csupasz telken a fél méter mély hu- muszréteg csupa sár. Munka­gép nem képes dolgozni rajta, s egyelőre nem is dolgozik, bár a meglehetősen lejtős te­repet előkészítették, a fákat és a volt játszótér betontömbjeit már eltávolították a telekről. A földmunkák javarésze azon­ban még hátra van. A felvonulási épületek elké­szültek, s noha a szerződést csak a múlt héten kötötte meg a Baranya megyei Élelmiszer- kereskedelmi Vállalat és a Me­cseki Szénbányák építési üze­me, a kivitelező már január­ban birtokba vette a területet és elkezdte a tereprendezést. Az építők buzgalma érthető, szinte saját maguknak építik az Élelmiszerkereskedelmi Vál­lalat új, Hősök terei ABC áru­házát. Szabolcs-telep vagy egy év­százados bányásztelepülés, a város egyik legrégibb munkás­lakta peremterülete. Kereske­delmi ellátása eddig igencsak hagyott kívánnivalókat maga után. A környék üzlethálózata néhány aprócska, zsúfolt bolt a Hősök terén, ezeket még oz egykori maszekoktól örökölte a Baranya megyei Élelmiszerke­reskedelmi Vállalat. Most kö­rülbelül 4000 lakost ellátó ABC áruház épül a Tűzoltó és a Munkásőr utca közötti üres tel­ken, az orvosi rendelő mellett. Az áruház terveit a Buda­pesti Kereskedelmi Tervező Vál­lalat készítette. A beruházás 7 millió forintba kerül. Ebből 5 millió forint maga az épület, az összeg többi része az áru­ház berendezésének költségeit fedezi. A városi tanács 3 mil­lió forinttal támogatja az épít­kezést. A kivitelező a szerződés szerint 1978. november el­sején adja át az áruházát, amely 550 négyzetméter alap- területű ]esz, ebből a vásárló­tér 250 négyzetméter. A Me­cseki Szénbányák építési üze­me eddigi szép hagyományai­hoz híven, szeretne a kitűzött határidő előtt elkészülni az építkezéssel. Hősök tere — a „promenád”, ahogy egykor a bányászok ne­vezték, a sétánnyal és a körü­lötte elhelyezkedő üzletekkel mindig is Szabolcs-bányatelep szívének számított. Az ABC áru­ház megépültével már valódi vásárlóközpontja lesz. D. I. Emlektura Gsertetön HÉTFŐN Havasi Ferenc Olaszországba utazott Havasi Ferenc, a Minisz­tertanács elnökhelyettese az olasz kormány meghí­vására hétfőn Olaszország­ba utazott. A kormány el­nökhelyettesét útjára elkí­sérte Nagy János külügy­miniszter-helyettes és Tö­rök István külkereskedelmi miniszterhelyettes. Havasi-Ferenc megbeszé­léseket folytat a magyar— olasz gazdasági kapcsola­tokról, s találkozik az olasz gazdasági, pénzügyi élet vezető személyiségeivel. Búcsúztatására a Feri­hegyi repülőtéren megje­lent dr. Sághy Vilmos bel­kereskedelmi miniszter, Szarko Károly kiilügyminisz- terhelyettes és dr. Varga József, a Minisztertanács titkárságának vezetője. Ott volt a búcsúztatásnál Fab­rizio Piaggesi, az Olasz Köztársaság budapesti nagykövetségének ideigle­nes ügyvivője. Világ proletárjai, egyesüljetek! Duncmtull napló XXXIV. évfolyam, 59. szám 1977. március 1., kedd Ara: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom