Dunántúli Napló, 1977. február (34. évfolyam, 31-58. szám)

1977-02-08 / 38. szám

© Dunantmt napló 1977. február 8., kedd Zenei könyvek Az állami gondoskodás i#j rendefefe Á kiskorúak segélyezése Természetbeni és pénzbeli futtatás Hagyományőrzés Mecsekszabolcson Három — egyenként is ér­tékes —, a zenekedvelő nagy- közönség és a szakemberek ér­deklődésére egyaránt számot tartó könyv látott napvilágot a Zeneműkiadó gondozásában. Spike Hughes, eredetileg 1972- ben megjelent Mozart opera­kalauzával ismerkedhetnek meg most a magyar operabarátok Tallián Tibor — magyar vonat­kozásokkal kiegészített — for­dításában. A könyv Mozart öt mesterpperájának — a Szök- tefésnek, a Figarónak, a Don Jüannak, a Cos/ van tutte-nak és a Varázsfuvolának elemzését nyújtja gazdag kottapéldákkal elsősorban azoknak, akik most ismerkednek a Mozart-opera élményével. Őket beavatja az operák keletkezéstörténetébe, a művek dramaturgiai és tisztán zenei szempontjainak ismereté­be, végigköveti: hogyan ábrá­zolja a muzsika a szöveget, a cselekményt, a jellemeket és a konfliktusokat. De Hughes gon­dolt a hangszerelés tanulmá­nyozóira is. Mozart hangszere­lését ugyanis oly sok év óta magától értetődőnek tekintik, hogy erre vonatkozó részletes analízist még az operák leg- kimerítőbb elemzéseiben is alig talál az érdeklődő. Ked­vükért — ami szokatlan, de an­nál hasznosabb vonás egy opera­kalauzban — figyelmeztet Mozart hangszerelésének finomságaira és a könyv végén közli Mozart operáinak hangszerelési muta­tóját. Eqy másik jelentős könyv is most került a magyar közönség kezébe: a Zongoramuzsika ka­lauz. E külföldön naqv sikert aratott kötetet Denis Matthews zongoraművész és zenetörté­nész állította össze. Hét fejezete a zongora szólórepertoárját is­merteti és összegezi a legko­rábbi, XVI. századi billentyűs művektől korunk avantgardjáig. Különösen érdekes és számunk­ra újdonság a korai billentyűs zene ismertetése a korszak leg­fontosabb darabjainak és kiad­ványainak felsorolásával, a Bach és Händel fejezet meg­annyi eredeti gondolata, a ro­mantikus nemzeti iskolák legje­lentősebb szerzőinek, kompozí­cióinak bemutatása és a XX. századi stílustörekvések átfogó ismertetése. Mindezt az egyes korok és stílusok nemzetközi rangú specialistái írták — Ho­ward Ferguson, Eva Badura- Skoda, John Ogdon és mások —, akik egyúttal neves előadó- művészek is, tehát a történelmi áttekintés mellett fontos szere­pet juttattak a pianisztikus problémáknak. A harmadik kiadvány volta­képpen nem újdonság: ötödik kiadása Szabolcsi Bence Bee- thoven-monográiiájának, mely­nek a tudós szerző ezt az alcí­met adta: „Művész és műalko­tás két korszak határán". A könyv — Szabolcsi „Előszavá"- nak tanúsága szerint — 1943- ban íródott és 1947-ben került először az olvasó kezébe. Ze­nészgenerációk nőttek fel, fia­talok ezrei váltak zenekedvelők­ké Szabolcsi könyvén, mely a zenetudós kivételes koncepció­jával mutatja be Beethoven alakját, zenéjét, jelentőségét és korát.' A világszerte megjelent nagy Beethoven-monográfiák sorából is kimagaslik e mű, mely a Mester főbb műveinek időrendi mutatójával, a fonto­sabb Beethoven-irodalom jegy­zékével segíti a tájékozódást. Új — magyar vonatkozások is helyet kaptak a könyvben: Sza­bolcsi utal arra, hogy 1844-ben a Hunyadi László bemutatójá­nak évében egy magyar kritikus az Ötödik szimfóniától megré- szegülve hívta fel a magyar ze­neszerzőket, hogy a mi nemzeti dalainkból „szintúgy lehetne nagyszerű, magasztos, dicső szerzeményt alkotni..Szabol­csi megállapítása szerint a magyar zenei fejlődésnek olyan forradalmi lángelméi, mint Liszt Ferenc és Bortók Béla, munkásságukban bizonyos érte­lemben Beethoven közvetlen örököseinek tekinthetők. — dnt — Az 1/1974. (VI. 27.) OM számú rendelet a kiskorúakról való állami gondoskodás új rendszerét vezette be, ebbe a körbe tartozik a rendkívüli és a rendszeres nevelési segély megállapítása. A gyámhatóság a kiskorú részére rendkívüli kö­rülmények fennállása esetén1 egyszeri segély folyósítását rendelheti el, illetve a kiskorú gondozása, nevelése, tartása érdekében a különösen indo­kolt körülmények tartós fenn­állása esetén rendszeres neve­lési segélyt biztosíthat. A rendkívüli segély megálla­pítása kérelemre, hivatalból, oktatási-nevelési intézmény ja­vaslatára egyaránt történhet A gyámhatóságok jelentős jogo­sultsága ez és a megelőzés hatékony eszköze. A rendkívüli segélyezés, mint védő-, óvóin­tézkedés alkalmazható, ha a kiskorú veszélyeztetettsége anyagi okból áll fenn. A segély megállapítása határozattal tör­ténik, előtte alapos vizsgálatot kell lefolytatni, hogy a segélye­zés indokolt-e, kereseti kimuta­tás, környezettanulmány alap­ján, szükség esetén körzeti, vagy szakorvosi igazolást kell beszerezni. A segélyt a gyám­hatóság a kiskorú részére fo­lyósítja, de a törvényes kép­viselő, szülő, gondozó vagy a pártfogó, vagy az utógondo­zott kiskorú részére utalja ki. A segély megállapításánál mindig vizsgálni kell, a szülők milyen mértékben felelősek a nehéz anyagi helyzetért, de ez nem jelentheti, hogy felelőssé­gük esetén a segélyt megta­gadja a gyámhatóság, ilyen esetben a segély felhasználását célszerű ellenőrizni, illetőleg Századunk kedvenc, ám nem éppen veszélytelen játékszere, kereken 112 éves. Már ami a belsőégésű motorral hajtott ön­járó kócsit illeti, mert gőzgé­pes ősei ennél sokkal öregeb­bek. A saját erőből mozgó jár­mű álma pedig talán a kerék feltalálásának 4—5 ezer éves messzeségében született, talán még előbb is... Sigfrid Marcus osztrák me­chanikus 1864-ben készítetted a világ első kétütemű motorral hajtott kocsiját. A még kezdet­leges jármű az 1873-as bécsi világkiállítás szenzációja volt. Két évvel később elkészítette a négyütemű motorral működő változatot is. Ez a kocsi, ha pri­mitív formában is, de rendel­kezett mindazzal, ami a későb­bi autókat jellemezte. A két ko­társadalmi aktívákat bevonni, hogy a segély valóban a kis­korú érdekében legyen felhasz­nálva. A segélyt elsősorban a kiskorú élelmezésére, ruházko­dására lehet fordítani. A se­gély felhasználásáról a segély felvételére jogosult a pénz át­vételétől számított 15 nap alatt okmányokkal köteles elszámol­ni. Lehetőség van, hogy az is­kola, oktatási-nevelési intéz­mény javaslata alapján a se­gély összeget a kiskorú részére a gyámhatóság az oktatási-ne­velési intézménynek utalja, pél­dául: napközi otthon, menza­díj kifizetésére. A gyámhatóság által kiutalt rendkívüli segély összege esetenként és csalá­donként az 1500 forintot, nap­tári évben a 3000 forintot nem haladhatja meg. A gyámhatósági eljárásról szóló rendelet új szabályozá­sa, hogy a rendkívüli segély kiutalásáról a gyámhatóság ér­tesíti a szülőt foglalkoztató munkahely szakszervezeti bi­zottságát Ez mintegy jelzés is, például: a nagycsaládos mun­kavállaló, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő körülmé­nyeiről tudomást szerez a mun­kahely. A segély a határozat jogerő­re emelkedését követő munka­napon fizethető ki. Sürgősség esetében az érdekelt fellebbe­zési jogáról lemondhat és a határozat azonnal jogerőre emelhető. A gyámhatóságnak lehetősége van a határozatot jogszabály által megjelölt ese­tekben azonnal végrehajtható- nak kimondani. A rendszeres nevelési segély megállapítása kérelemre vagy hivatalból történik. Célja, hogy csit a bécsi Technikai Múzeum őrzi, de Marcus neve méltány­talanul a feledés homályába merült. Hasonló sorsra jutott Reifmann müncheni órás is, aki — Otto-t megelőzve — a ma ismert formájában elsőként ké­szített benzinmotort így az automobil hivatalos születési éve 1886 lett. Daim­ler és Maybach ekkor szaba­dalmaztatta az Otto-motor el­vén működő és járművek haj­tására alkalmas erőforrást, amelyet egy igen egyszerű, hiníóformájú kocsiba építettek be. Ekkortájt Franciaországban is szép sikereket értek el az autó megvalósításában. Bou­ton, korát megelőzve, felismer­te a teljesítmény fokozásának egyik lehetőségét, a fordulat- szám növelését. De Dión már­a kiskorú a saját családjában nevelődjön, nemcsak szülő, ha­nem nagyszülő, nagynéni, test­vér esetében is megállapítható. Feltételei: szociális körűimé-- nyék — egy főre jutó jövede­lem mindenkori saját jogú nyugdíjminimumot nem éri el, jelenleg 1020 forint, az összes rendszeres pénzbevételt figye­lembe kell venni —, a kiskorú családi környezete egyébként alkalmas arra, hogy a gyermek nevelését, gondozá­sát biztosítsa. Nem rendelhető el a neve­lési segély folyósítása az aláb­bi kizáró okok fennforgása ese­tén : — ha a szülő magatartása kifogásolható, vagy a vele egy háztartásban élő valamely sze­mély a kiskorú nevelését veszé­lyezteti, — gyermeke testi, értelmi, vagy erkölcsi fejlődését, neve­lését korábban nem biztosítot­ta megfelelően, — gyermeke gyógykezelését elhanyagolta, — a család kedvezőtlen anyagi, szociális helyzetének kialakulását felelőtlen maga­tartásával, a jövedelem helyte­len beosztásával, indokolatlan munkahely változtatással idéz­te elő, — háztartásában elmebeteg, vagy más egyéb, a gyermek nevelését akadályozó beteg, vagy erkölcsi magatartását il­letően kifogásolható személy él, — gyermeke kifogásolható magatartását megváltoztatni nem képes. A nevelési segély természet­beni és pénzbeli juttatásból ált, formáját és mértékét az elsőfokú gyámhatóság állapít­ja meg és az illetékes gyer­mek- és ifjúságvédő intézet folyósítja. A gyermek- és ifjúságvédő intézet területileg illetékes ne­velőszülői felügyelője folyama­tosan ellenőrzi a gyermek ne­velését és a segély rendelte­tésszerű felhasználását. A rendszeres nevelési segélyt megszünteti a gyámhatóság: — ha az ok megszűnt, — nagykorúság esetén, il­letőleg a gyermek tanulmányai­nak befejezésekor, keresőké­pesség elérésekor, — házasságkötés esetén. Mind a rendkívüli, mind a rendszeres nevelési segély irán­ti kérelmet a család lakóhelye szerinti illetékes elsőfokú gyám­hatósághoz kell benyújtani, Pé­csett a kerületi hivatal igazga­tási osztályához. A segélyezés­sel kapcsolatos mindennemű kérelem és beadvány illeték- mentes. Dr. Berhiday Ilona, Pécs m. város Tanácsa VB. III. kér. Hivatal igazgatási osztály főelőadója kival szövetkezve gyors fordu­lata motorokat épített, amelye­ket a Renault fivérek által ké­szített kocsikba szereltek. Ezek a kocsik gördültek a világon először pneumatikokkal, ame­lyeket viszont a Michelin cég kezdett el elsőként gyártani. Időközben egyre több gyár fog­lalkozott autók készítésével, fel­ismerve a bennük rejlő gazda­sági lehetőséget. A ma is­mert autógyárak többsége is ezekben az években rakta le alapjait. Mindez természetesen kedvező feltételeket teremtett a további fejlődéshez. A motorok teljesítménye — főként a lökettérfogat növelése révén — emelkedett. Az egy- kéthengereseket a négyhenge­res motorok váltották fel. 1900- ban Maybach, Mercedes kocsi­ba szerelt négyhengeres, közel hat literes motorja már 35 LE-t teljesített. Tíz évvel később a Rolls-Royce üzemben elkészült az első hathengeres motorral hajtott kocsi is. A hét literes motort már kiegyensúlyozták — akkoriban ez még nem volt szo­kás — és teljesítménye elérte A Mecseki Szénbányák Pus­kin Művelődési Házának Nép­dalköre bemutatóval egybekö­tött családi estet rendezett a szaibolcsfalusi kultúrotthonban. A népdalkör három éves, de igazán csak most kezd kibon­takozni. A bányatelep és a falu la­kossága már kezdte elfelejteni a régi szép népszokásokat. Ez a régi bányász és parasztla­kosságú község híres volt ha­gyományairól. Az egykori Gyön­gyösbokréta jelenleg is élő tagjai ma is nagy ambícióval dolgoznak azon, hogy ez a vá­roshoz csatolt község megőriz­ze ősei még el nem felejtett szokásait, dalait. A 40 főt számláló csoport — köztük 8 férfi — heti 3 órás próbákkal készül az újabb és újabb mű­sorokra Fábián János népdal­énekes vezetésével. Az elmúlt évben 16 alkalommal léptek fel különböző rendezvényeken, fő­ként a Szénbányához tartozó kultúrközpontokban. A csoport ez ideig mint népdalkor mű­ködött, de ez évtől szeretnének belépni a hagyományőrző együttesek soraiba. Ehhez már részben megvannak g feltéte­PÉCS SZÜLETTEK Schifter Katalin, Bányai Ivett, Rózsa Roland, Kontrák Lívia, Virág Edina, Szentannai Gábor, Párkányi Gergely, Abrahám-Ködmen Zoltán, Hajnal Anita, Radosnai Zsolt, Jencsik And­rea, Bódis Mónika, Mester Sándor, Insperger Agnes, Szalay Hortenzia, Simon János, Borók Csilla, Németh Krisztina, Vitéz Lilla, Kassai Petronel­la, Fekete István, Véber Tamás, Markó Viktor, Somogyi Ferenc, Keller Tamás, Szente Szabolcs, Gulyás Csa­ba, Kovács István, Bogdán Bernadett, Marosvölgyi Melinda, Berkes Zsu­zsanna. MEGHALTAK Ruppel Adámné Réder Anna, Bata Sándorné Jakab Gizella, Vida Ist­vánná Kesztyűs Rozália, Pintér Jó­zsef, Hunyadi Gyula, dr. Kovács Já- nosnó Gerencsér Erzsébet, Vass Ist­ván, Oczvirk Lajosné Illés Teréz, So- mogyvárácz György, Sántics István, Peszt Ferenc, Ikvai József né Deák Mária, Piegel Vilmosné Samu Erzsé­bet, Gaják Fülöpné Tótfalusi Júlia, Upor Endre, Lőrinc Ferenc, Sárközi Mihályné Kari Rozália, Sporeni Ká­roly, Szobó Gyuláné Hortváh Lujza, Czipó József, Vörös Jánosné Mészá­az 50 LE-t. Az első világháború kitörésének idején már az au­tógyárak rendelkeztek a kor legjobb szerszámgépeivel és technológiájával. Mindezek el­lenére az autó csak technikai játék maradt. Túlságosan ne­hézkesen készült és drága volt. Tömeges elterjedését sok min­den gátolta: az egyszerű kezel­hetőség, a megbízhatóság, de mindenek felett a megfelelő" gyártási folyamat. A tengeren túl aztán valaki megtalálta a megoldás kulcsát: egyszerű, megbízható kocsikat kell gyár­tani és olyan nagy tömegben, amely a gyártás költségeit je­lentősen leszorítja. Az embert, aki mindezt elképzelte és meg­valósította Henry Ford-nak hív­ták. És 1913-ban megindult a tömeggyártás, gördültek a futó­szalagok. Az alváz eddigi 12 órás szerelési ideje másfél órá­ra csökkent A karosszéria ele­meit kézimunka helyett prések alakították hihetetlen gyorsan és pontosan .. . Az automobilizmus egy új korszak küszöbére lépett Búsbama László lek. Különösen a zenekaruk di­csérhető. Heqedűből, citlerá- ból, furulyából és bőgőből te­vődik össze a kiszenekar és van egy 9 tagú, a táncokhoz jól alkalmazkodó, hangulato­san. jó ritmusban játszó fúvós- zenekar, Hegyi Győző vezeté­sével. Az idei műsoruk címe: „Me- csekszabolcsi színesbokrétók”, amit a nyáron szeretnének be­mutatni és amelyből ízelítőt is láthattunk. A szép parlando és ginsto dallamok, valamint a fergeteges táncok vastapsot érdemeltek ki a nézőktől. Az esten az is kiderült, hogy a pávakörrel kombinált együt­tes nagyon sok biztatást, vala­mint szakmai tanácsokat kap Várnai Ferenc zenei szakfel­ügyelőtől, ami eddig is szép eredményekben mutatkozott meg. Nagyszerű érzés tudni a nép­hagyományokat őrző együtte­sek munkáiról, terveiről. Csak a művészeti és a szakmai, va­lamint némi anyaqi támogatás se maradjon el. Mert ezek az időt és fáradságot nem kímélő emberek erre a támogatásra igencsak rászolgálnak. ros Mária, Schwara Nándor, Báli Já­nos, Somogyi Terézia, Olasz Rétemé Tobak Irma, Tihanyi Ferencné Mé­száros Margit, Miklós Julianna. MOHÁCS SZÜLETTEK Krämer Zsuzsanna, Pásztor Sza­bolcs, Bachesz Gábor, Gersei Haj­nalka, Finok László, Péter Balázs, Fáik Dénes, Sabján Zsolt János, Ga- gyi Tibor, Kiss Anett, Molnár Timea, Baranyai Beatrix, Vargity Anikó, Ti­hanyi Marianna, Miskovics János, Bálint Balázs, Mezei Klaudia, Rutsch Adrienn, Aubert Gábor An­tal, Kovács Kornéla, Konrád Péter, Forrai Róbert István, Késics György, Gábris Sándor Tibor, Udvardi Krisz­tián, Márton Béla, Farkas Piroska, Ruzsics Tamás, Filákovics Edit, To- liga Mónika, Kiss Kitti Anett, Iván- kovics Gábor, Erdélyi Balázs, Antal Erika, Gondon László, Nagy Emőke, Speidl Lídia, Taranyi Tamás, Hege­dűs Ferenc Roland, Vida Ibolya, Égi Krisztina, Botos Ferenc, Szobó Esz­ter, Litter Judit, Márkus Eszter, Ba­log István, Horváth Zita, Baráko- vity Zsuzsanna, Cseke Melinda, Tóth Andrea, Rendes Marianna, Balogh András, Horváth Elvira, Keller And­rea, Óbert Péter, Szőnyi Márta Edit. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Földes Zoltán és Baranyay Zsu­zsanna, Laczkó István és Princhausz Agnes, Hafner Miklós és Kalkán Mária, Kovács István és Benkő Má­ria, Horváth István é Szeliczky Már­ta, Éberling Árpád János és Bauer Mária, Vincze Géza és Harangozó Aranka Mária. MEGHALTAK Borka Gyula, Müller Jánosné Lerch Borbála, Bogdán Józsefné Kolompár Gizella, Slama Adóm, Gergurovics János, Simon János, Fáy Margit, Mé­száros Istvánná Sörös Erzsébet, Ken­der József, Müller János, Baltinácz Jánosné Jánics Katalin, Lerch Antal, Fischer Miklós Ferenc, Ackermann Jó­zsef, Gonda András, dr. Tóth Pálné Martinkovics Etelka Margit, Müller János, Pintér Istvánná Kárász Kata­lin, Tőkés Ferenc, Szász Árpád, Czi- gelédi Ferencné Maiszterovics Mária, Dévai József, Gulyás József, Hargitai Vilmos, Gonda Dezső, Takaró Péter- né Martina Verona, Mátyás Bernát* né Csemik Vilma, Schauli Jánosné Unszorg Mária, Hómann Györgyné Himmel Rozália, Czigler Sándorné Wencz Hermina, Pápista Ferencné Varga Katalin, Janó Vilma, Lovas Imre, Vidák Mótyásné Vidék Ilka. Bodrogkeresztúri kerámia Kézzel festett foli díszkerámiák, amelyek különböző városok jel­legzetes épületeit ábrázolják Autókról — autósoknak I. n űűűc 3W ív*' k u s 2 Ü önyu

Next

/
Oldalképek
Tartalom