Dunántúli Napló, 1977. február (34. évfolyam, 31-58. szám)

1977-02-27 / 57. szám

Jarry •• Ubü királya Pécsett ,,Gonosz egy darab, az igaz; de hát aztán? Felsé­ged lelkiösmerete tiszta, a miénk is; minket hát nem érdekel: kinek nem inge, ne vegye magára." (Shakespeare) Szokatlan, különleges színházi produkció ré­szesei lehetünk a Pé­Háttér esi Nemzeti Színházban Alfred Jarry Übü király című darab­jának előadásain. A magyar színházi közönség szélesebb rétegei ezúttal ismerkednek először a valaha detonáció ere­jű darabbal, amely - mint az elmúlt évtizedek igazolják — olyan mérföldkőnek számít, ahová számos modern, avant­gárd színpadi és d/ámai törek­vés útjai, formai-tartalmi jegyei - többszörös áttételekkel — visszavezethetőek. Műfajára nézvést a műsorfüzet „rémbo- hózat"-nak, avatott szelle­mű fordítója, Jékely Zoltán pedig „börleszk komédiá"- nak nevezi, A rámdráma, rém­bohózat bármily derűs, képlé­keny szóösszetétel, nem eszté­tikai kategória. így magam, te­kintve, hogy a művet ,,való­ságfeletti'’, groteszk és ab­szurd elemei közül az előbbiek uralják, inkább a groteszk bo­hózat megjelölés felé hajlok. A századforduló táján újat kereső művészeti irányzatok jellegzetes párizsi világa a „Domb", a Montmartre és a Montparnasse művészi nyüzs­gése — ez időben egy hatal­mas, mindent beborító hímzett lepelre hasonlít, melyen a fo­nalak sokszínűsége, színjátszó, „changeant” jellege, a szálak pgymásbafonódása, szétválá­sa és tobzódó tarkasága szin­te áttekinthetetlen. A gyakori válsághangulat gazdasági-tár­sadalmi háttere, a tőkés vi­lág, a polgári életforma vál­ságának okai ismertek. Ennek tükre a társadalmi tudatban a művészetek állandó újkere­sése, a dinamikus változások sora s a dekadencia: a kor gondolkodó emberének meg­rendülése, föllelkesülése s új- ra-kiábrándulása. Izmusok, mű­vészeti irányzatok atyjai prok- lamálnak „ex katedra” művé­szeti reformelveket, hogy hol­nap egy másik irányzathoz csapódva azért lelkesedjenek. Születtek természetesen előre­mutató, maradandó alkotások is. Übüék és a „töstérek". Cyörgyfalvay Péter, Huszár László, N. Szabó Sándor, Pásztor Erzsi. csit példaképe, előfutára mindazoknak az irányzatoknak, melyek részben a polgári köz­ízlést „pofozták”, részben a hagyományos polgári színházi világ (a naturalizmus: a bul­várdarabok; a Commedie Francaise fennkölten maradi stílusa) grónitfalait robbantot­ták szívós következetességgel. Az übü király féllábbal még a Maeterlinck-i szimbolizmus ta­laján áll, de épp ellenkezője a ködös-misztikus álomvilág­nak. Antimítosz teremtő, pa- rodisztikusból a véres szatírá­ba átcsapó kegyetlen perszif- lázsa az ostoba, gyáva és kis­szerű hatalomvágynak, a kis- polgáriság teljes ABC-jének. Sok tekintetben emlékeztet a későbbi szürrealista művekre is. Tér és idő eltűnik, a mű kusza cselekménye bárhol ját­szódhatna. Eszerint egy kép­zeletbeli Lengyelország „dra- gonyos kapitánya, Vencel ki­rály segédtisztje stb, stb.", az­az übü papa puccsot szervez és hajt végre. Megkaparintva Ennek a kornak és en- ■ nek a világnak, szű- kebb értelemben a pá­rizsi bohémvilágnak egyik jel­legzetes és „zseniálisan hó­bortos" figurája: Alfréd larry. Fiatal, alig huszonéves, de már jó nevű kritikus, világos, ki­munkált színházesztétikai el­vekkel. Ugyanakkor a külön­cök különce, a megbotránkoz- tatás apostola. Egész élete és oeuvre-je merő polgárpuk- kasztás. Baráti köre: Apolli­naire, Utrillo, Picasso és sokan mások. Rippl-Rónai kedves so­rokban emlékszik a „szélsősé­ges különcre”: „Tehetséges, érdekes ember volt, aki ké­sőbb komoly írásra szánta ma­gát . ..” Művei közül egyedül az übü király érte meg az utókort. Nem véletlenül. jlhjjplf Az eredetileg d iá ­UUUCK. kos csínynek szánt, később színpadra írt mű főhőse fogadalommá, örök, jelképpé „magaszto­sult" a kor nyárspolgáriság, sznobéria elleni harcában. De maga a mű is egy ki­s mások színpadának is ősfor­rásai. Másfelől, amit maga Jarry sem tudhatott: übü pa­pa és az „übüség" korunk tör­ténelmében olyan kísérteties pontosságú kataklizmák jöven­döléseivé lett, mintha ez öz egész neip is szatírának és nem is a korabeli jelennek íródott volna . . . Ötletek és hangsúlyok. Paál István rendező tökélete­sen érti-érzi a művet, hangvétel­ben, szellemiségben, a sokszí­nű, de egészében groteszk stí­lus megvalósításában egya­ránt; színészvezetésében is, csaknem teljesen. Egységes, összefogott az előadás. Pilla­natnyi malőröktől eltekintve ritmusa is egyenletesen gyor­suló, pergő, eleven. Jelkép- rendszere az „übüséget” veszi célba,v belső és külső eszkö­zökkel egyaránt. A keresztes­háborús rekVizítumoktól kezd­ve sok mindent fölvonultat. Übü király lovára száll. .. a koronát, harpagoni kéjjel fötör a kincsekben, likvidálva mindenkit, aki számára fölös­leges; aki nyikkanni merészel. Háborúzik, megkergetik, de megússza ezt a kalandot is, és_ más vizek felé hajózva elin­dul, hogy az „übüség” hal­hatatlan jelképe gyanánt szét­terüljön a világban mindenütt — közöttünk ... A mű korsza­kos jelentőségű vonásai közül kettőt hadd emeljünk ki. Egy­felől ez a mű nemcsak a drá­mai gondolkodás megújulásá­ra, a drámaírás több sajátos stílusára és a XX. századi mo­dern színházi irányzatokra ha­tott, kikerülhetetlenül. E hatá­sok a dráma és színpad leg­utóbbi, ötvenes-hatvanas évek­beli megújulásainak, az „ab­szurdok" (Beckett, Ionesco, Pinter), vagy az Artaud-i a „kegyetlenség színháza" új re­neszánszában Peter Weiss, Genet, illetve Brook, Grotowski Egy-két helyen éreztem csak a jó hangot és hangulatot disszonánsnak. Nagy kár volt egy-két fenegyerekeskedő, ha­tásvadász „trükkel", hangsúly­megemeléssel hangulatot rom­bolni, s esetleg sokakban koc­kára tenni a jó ügy egészét, amelyért ez a bemutató meg­született. Erről ennyit. De ha már itt tartok, egy-két nega­tív észrevételt még. Az olykor (nézőtérre, emeletre) széthú­zott játéktér nemegyszer ha­tástalan, sőt zavaró. Emeli a mozgások dinamikáját ott, ahol kifejezett funkciója van (pl. bevonulások, „versenyfu- tás”-jelenet), Ám az itt-ott fel­harsanó, sőt üvöltöző monda­tok megkeverik a közönséget, mialatt übü papa fontos szö­vegrészei hullanak a máshová terelt figyelem süllyesztőjébe a színpad mélyén. S még vala­mi. A darab egy indulatos, minősítő jellegű francia szitok­szóval kezdődik, amit Jékely ragyogó nyelvi leleménnyel magyarított meg. („Szaharl”) Kár, hogy a rendezés ezt jó ideig erősebbre veszi. Ugyan­is, ha egy patkány durván be­szél, az evidencia. Ha finom­kodva káromkodik, az gro­teszk ... A rendezői alapkoncep- ció egyetlen nagy szcenikai ötletre épül: egyetlen csatornadíszletre, ahol a két hatalmas kloaká- ból patkányszerű figurák - übüék és környezetük — poty- tyannak elő a wc-öblítés hangjaira, s tűnnek el, ha úgy adódik, a lefolyóban. Paál két- síkú színpadán minden ezt a szatirikus fölnagyítottságot szolgálja, (ezért lesz a med­véből óriáspatkány); a nyoma­ték az „übüség" kinevetteté- sére helyeződik. Najmányi László grandiózus díszlete és Gombár Judit kitűnő jelmezei a telitalálat érzését keltik. Művészileg ezt és itt fokozni aligha lehetne. A címszerepet alakító Hu­szár Lászlónak az első rész­ben csupán villanásai voltak; a figura nem akart úgy élet­re kelni, ahogyan az előadás stílusa kívánta, A második részben magára talált. Mintha a szünetben valaki megjaví-' tóttá volna azt a belső regisz­terváltót, amely éppen az übü-i tónust közvetíti. Huszár fokozatosan erőssége lett a vaskoshumorú ádáz „rémbohó­zatnak". Pásztor Erzsi gazdag művészi pályafutásának talán eddigi legnagyobb teljesítmé­nye übü mama felrajzolása erre a hol mulatságosan tor­zító, hol meg Bosch-víziókra emlékeztető hatalmas tábla­képre. Játéka magávalragadó, palettája kivételesen gazdag ezeknek a groteszk árnyala­toknak a kikeverésben. Ebből a szempontból különös élve­zetet okozott Galambos György Lecsinszky Szaniszlója és Vencel királya is, valamint a fiatal Pogány György kitűnő stílusérzékű alakítása (Bugris- láv). N. Szabó Sándor, Fülöp Mihály, Kovács Dénes, György- lalvay Péter, Horváth István, Bobor György, Takács Gyula alakítása általában jól simult bele az előadás stílusába; időnként Harkányi Jánosnak (Paszomány) és Bókái Máriá­nak (Királyné) is sikerült rá- érezniük a nélkülözhetetlen közös hangvételre. Cseh Ta­más songja (Az agyatlanitás nótája c. Jarry-vers; előadója: Cseh Tamás, illetve Timkó Ta­más) jót intonálta azt, amit láttunk, hallottunk, Rendhagyó szín­házi élmény ré- szesei lehettünk, amit a zárótabló is kiemelt. Ha valaki nem értette volna: a köztünk éldegélő patkány­természetekről volt szó két órán át. Visszautalásként übü sztentori hangú „bejelentkezé­sére”: „Még élek!..." Wallinger Endre Tükörkép. Baranyai helytörténetírás (Megjelent a levéltár 1974/75. évi tanulmánykötete) AI éhány nappal ezelőtt hagy- ta el a Pécsi Szikra Nyomdát Baranyai helytörté- netirás 1974-75 címmel a Ba­ranya megyei Levéltár immár- hetedik évkönyve. (Szerkeszti: Szita László.) A tanulmányok Baranya és Pécs történetével foglalkoznak a XV. századtól kezdődően egészen a felszabadulásig. Az évkönyv feladata, hogy hiva­tásos és nem hivatásos kuta­tók részkutatásait, forrásfel­tárásait a majdan megjelenő Baranyai Monográfia szolgá­latába állítsa, Baranya és Pécs történetének fehér foltjait fel­számolja, hisz ezek nélkül a teljességre nem is törekedhet­nének a monográfia készítői. Alapvető, eddig hiányzó for­rástanulmányok jelentek meg ebben a kötetben is. Ezek kö­zül elsőként Timár György: „XVI. századi rovásadó össze­írások a mai Baranya megye területéről” című munkáját kell megemlíteni. Az 1972-es év­könyvben jelent meg a szerző­cáit, tereit, a pécsi polgáro­kat, régi szüreteket, a céhe­ket, iskolákat. Sándor László Klivényi Ja­kab életével és irodalmi mun­kásságával ismertet meg. Kli­vényi Vörösmarty Mihály ba­rátja és kortársa volt. A re­formkori Pécs művelődés és kultúrfejlődésének az országos történelemhez való kapcsoló­dásaira is rávilágít ez az ala­pos tanulmány. A méltatlanul elfelejtett Má­tyás Flórián életét, nyelvésze­ti és történetírói tevékenységét Szilágyi Erzsébet dolgozta fel. Bemutatja a roppant értékes Mátyás-hagyatékot, amelyet a Baranya megyei Levéltár őriz. Rövid, de érdekes tanul­mányból megismerhetjük Pécs orgonistáit, orgonaépítőit az 1400 és 1500-as évek forduló­ján. A dolgozatot Szigeti Kili­án, ennek a területnek orszá­gosan elismert szakértője írta. Baranya történetével foglal­kozó munkák sorából Kard­hordó Kálmán nagyjelentősé­Az ..Arany Sas a Száehknyj terén. (Littke-ház. a Városházával szemben. 1 n*i>. nek ilyen jellegű forrásfeltáró tanulmánya. Most a török megszállás latin nyelvű válo­gatott forrásait ismerteti. A másik jelentős forrásköz­leményben az elemi népokta­tás adatait tárta fel Petrovics Ede. Munkájának címe „Bara­nya megye népoktatása a re­formkorban (1810—1848)." Ez a tanulmány szintén egy meg­kezdett munka folytatása. Az 1971-es Baranyai Helytörténet­írásban már megjelent ennek az előzménye, amely az elemi népoktatást a török kiűzésétől a Ratio educationis-ig, 1777- ig ismertette. Mindkét esetben az egyházlátogatási jegyző­könyveket használta fel Petro­vics Ede. A forrás elé kitűnő bevezetőt írt a . szerző, amely szintézisét adja a feltárt for­rásnak. A Petrovics-cikkhez kiegészí­tő tanűlmányként kapcsolódik Galambos Ferenc: „A pécsvá- radi apátsági uradalom köz­ségeinek iskolái 1775-ig” cí­mű munka. Ugyanis a pécs- váradi apátság nem a pécsi püspökséghez, hanem az esz­tergomi érsekséghez tartozott s így az előző tanulmányban ezek a községek nem szere­pelhettek. A várostörténeti tanulmá­nyok közül a legjelentő­sebb (pécsi pinceproblémák­hoz kapcsolódik) Nagy Lajos- Fetter Antal munkája, amely­ben a pécsi vízvezeték rend­szerek történetét dolgozták fel. Építéstörténettel, a „kútmeste- ri” intézménnyel, a pécsi köz- kutak és források történetével ismertetik meg az olvasót a szerzők, a történeti adatok alapján. Baranyai Aurél két ' öreg gyógyszertárral ismertet meg bennünket. A pécsiek által jól ismert „Szerecsen” s a ma ta­lán már elfelejtett „Arany sas” patikák történetét mutatja be. A szerző rendszeresen tárja fel a baranyai és pécsi gyógy­szerészek és gyógyszertárak történetét, ezzel a munkával is kiegészíti ismereteinket. Kiss Géza a reformkori Pé­cset mutatja be a korabeli irodalom tükrében. Megismer­hetjük Pécs panorámáját, ut­gű gazdaságtörténeti cikkét kell elsőként megemlíteni. Ö „Boly és Sellye földes uradal­mának” refomkori történetét tárta fel. Ebben a témában ne­ki sem ez az első munkája, ez már a 4. közlemény Baranya legnagyobb gazdaságáról. Szita László újabb doku­mentumokat közöl a szprbek és a dunántúli kuruc csapa­tok dúlásáról. Bemutatja Ba­ranya megye helyzetét a XVII. század végén s a Rákóczi sza­badságharc alatt. Eddig is­meretlen források alapján is­merkedhetünk meg a kurucok baranyai hadjárataival, Bara­nya megye és Pécs város pusz­tulásával. A legújabbkori történeti ta- ,nulmányokat két dolgo­zat képviseli a kötetben. Ko­pasz Gábor cikke az. 1929— 1933. évi gazdasági világvál­ság hatását vizsgálja a Dél- Dunántúlon. Ez részlet a szer­ző egy nagyobb tanulmányá­ból, amely a dél-dunántúli pa­rasztság helyzetét vizsgálja az 1929—1933. évi világgazdasági válság idején. A kötetet Bezerédy Győző: „Dunaszekcső felszabadulása és a demokratikus átalakulás kezdetei" című tanulmánya zárja. Dunaszekcsőn sajátos hatalmi szervezet alakult ki, a Községi Parancsnokság. így in­dokolt, hogy a dunaszekcsői monográfia után is ilyen rész­letesen tárgyalja ennek ‘♦szer­vezetnek a szerepét. A kötetben szereplő rajzokat és térképeket- Fetter Antal és Zeleni Ferenc, a kitűnő fény­képeket Keresztény János ké­szítette. A kötet a Baranya megyei Tanács Művelődési Osztály tá­mogatásával jelent meg. A magas szintű tudományos mun­kák igényes kivitelben kerül­nek az olvasó kezébe. A Ba­ranyai Helytörténetírás nagyot fejlődött tartalmi és formai szempontból is az elmúlt hét év során. A szép kivitelű köny­vet ajánlhatjuk mindenkinek, aki megyénk és városunk múlt­ja iránt érdeklődik. B. Horváth Csilla muzeológus

Next

/
Oldalképek
Tartalom