Dunántúli Napló, 1977. február (34. évfolyam, 31-58. szám)

1977-02-01 / 31. szám

Országos Diákparlament Befejeződött Pécsett a VI. Negyvenegy fontos javaslat A diákok ismerjék kötelességeiket és jogaikat Tegnap délelőtt tartotta zá­róülését a VI. Országos Diák­parlament a POTE aulájában. Az ülés elnökségében helyet foglalt dr. Csendes Lajos, az MSZMP KB osztály vezető-he­lyettese, dr. Nagy Sándor, a KISZ KB titkára, Nádor György, az Állami Ifjúsági Bizottság titkára, dr. Komoróczi Sándor- né, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetője, Pápai Imre, a Munkaügyi Minisztérium fő­osztályvezetője. A helyi párt- és állami szerveket Szentirányi Jó­zsef, az MSZMP Pécs városi Bi­zottságának titkára, Sarkadi Nagy Barna, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első tit­kára és Bernics Ferenc, a Ba­ranya megyei Tanács művelő­désügyi osztályának vezetője képviselte. A diákparlament szekcióülé­seinek vezetői sorra ismertették a szekciók ajánlásait. Ezek szerint a VI. Országos Diákparlament felhívja a kö­zépfokú tanintézetek diákjait, hogy tanulói példamutatással segítsék az iskolák vezetőit, a nevelőtestületeket a nevelő­oktató munkában. A jövőben is tekintsék legfontosabb felada­tuknak a tanulást, abból a leg­jobb képességük szerint vegyék ki részüket. Tegyenek eleget kötelességeiknek, de ismerjék jogaikat is és éljenek okosan a demokratizmus lehetőségei­vel. Javasolják az Oktatási Mi­nisztériumnak, hogy vizsgálja meg a középiskolai nyelvokta­tást és a nyelvoktatás segéd­eszközeinek helyzetét, figye­lembe véve a továbbtanulást és a gyakorlati hasznosságot. Vizsgálja felül a szakközépis­kolai szakmai gyakorlatok tar­talmát és szervezettségét. Ter­jessze ki a gyorsíró- és gépíró iskolák tanulóira a más közép­iskolákba járó diákok szociális kedvezményeit. Javasolják a minisztériumnak: a Felsőoktatá­si felvételi tájékoztató a jövőben korábban jelenjen meg és arról is tájékoztasson, hogy az egyes felsőoktatási intézmények mi­lyen arányban várják a fiúkat és milyen arányban a lányokat. További javaslatuk: szélesebb körben tájékoztassák a tanuló- ifjúságot az őt érintő állami és egyéb kedvezményekről. Javít­sák az általános iskola 8. osz­tályosainak szóló pályairányí­tási propagandát. Javasolják azt is, hogy az ellenőrző köny­vekben legyen szabad a tanu­lónak egyéni és közösségi mun­kavállalásait bejegyezni, hogy ezzel segítse az osztályfőnök nevelési munkáját. Végül: szük­ségesnek tartanak egy útmuta­tót a kollégiumi önkormányza­ti munka segítésére. A Munkaügyi Minisztérium számára is több javaslatot ad­tak. így azt, hogy vizsgálja meg a tanfolyami hallgatók tanulmányi eredmény szerinti, tehát ösztönző jellegű ösztön­díjazásának lehetőségét. Más országos hatáskörű szerveknek pedig arra hívják fel a figyel­mét, hogy a szakmunkástanu­lók gyakorlati képzésében for­dítsanak nagyobb gondot e képzés körülményeire, tartalmá­ra, valamint a szakmunkásta­nuló törvény végrehajtására. A tankönyvek kellő időben törté­nő megjelenése végett pedig a nyomdaipar biztosítson elsőbb­séget a tankönyveknek. Az érintett minisztériumoknak javasolják, hogy vizsgálják meg az étkezési normák emelésének lehetőségét. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium­tól pedig azt kérik, hogy bizto­sítsa a középiskolások őszi mezőgazdasági munkájáért az (Folytatás a 2. oldalon) A diákparlament résztvevői Milos Minies Budapestre érkezett Hétfő délután Budapestre érkezett Milos Minies, a Ju­goszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kormányának el­nökhelyettese, külügyminiszter, aki Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására hivatalos, ba­ráti látogatást tesz Magyaror­szágon. A Ferihegyi repülőtéren a ju­goszláv vendég és kísérete fo­gadására megjelent Púja Fri­gyes, Halász József, hazánk belgrádi nagykövete, valamint a -Külügyminisztérium több ve­zető munkatársa. Jelen volt dr. Vitomir Gasparovics, a JSZSZK budapesti nagykövete. Köszöntjiik megyénk munkásareít Tisztelt Egységgyűlés! Kedves Eivtársak! Őszinte tisztelettel és elvtársi szere­tettel köszöntjük megyénk munkásőreit — a Munkásőrség megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett — ün­nepélyes egységgyűlésük minden rész­vevőjét. Az országos parancsnok elvtárs dísz­parancsa, az ünnepi beszéd, az elhang­zott köszöntések és az átadott kifunte- tések mellett néhány gondolattal szeret­nénk csatlakozni a húszéves munkásőr­ség méltatásához. Kedves Elvtársak! Megyénk dolgozói — kommunisták és pártonkívüliek — mindig tisztelettel és megbecsüléssel emlékeznek azokra, akik 20 évvel ezelőtt, a párt szavára fegyvert fogtak. Azokra, akiknek volt ere­jük és bátorságuk kiállni a munkáshata­lom, a szocializmus ügye mellett, hogy hazánkban megszűnjön az esztelen vé­rengzés, a pusztítás és helyreálljon a rend, beinduljon a békés építőmunka. Az alapító munkásőrök, az egység megalakulásában közvetlenül részt vevő pártmunkások személyesen is visszaem­lékeznek erre az időre, az első lépések­re. Saját példájukkal is bizonyíthatják, hogy már a megalakuláskor sem kizá­rólag és nem elsősorban a fegyverekben volt a munkásőrség ereje. Az ellenforradalmárok visszaszorítá­sához, társadalmi rendünk ellen fellé­pők megfékezéséhez szükség volt és ma is szükség van a fegyverekre és azok ki­váló kezelésére. Az emberek szívéből, agyából a félelmet, a bizonytalanságot és aggodalmat kiszorítani és helyébe a munkáshatalomba, a szocializmusba ve­tett hitet, a magabiztosságot plántálni — ehhez viszont személyes példamuta­tásra, felvilágosításra, felvilágosító szó­ra volt és van ma is szükség. Az elmúlt két évtized alatt megyénk munkásőrei évről évre bizonyították en­nek igazát. Bizonyították, hogy értik pár­tunk szándékát, a munkásőrség létreho­zásának. társadalmi helyének és szere­pének lényegét, és mindig megfeleltek a bizalomnak. Kádár elvtárs szavait idézve: ,,A fegyvert, amit kézbe kaptak egyszer sem fordították az ellen, amiért kapták”. Megyénk munkásórei büszkén vall­hatják sajátjuknak mindazt, ami Pécsett és Baranyában létesült az elmúlt 20 év­ben. Munkájukkal, személyes példamu­tatásukkal, felvilágosító szavukkal rész­vevői voltak az új üzemek, lakások, szo­ciális és kulturális létesítmények létre­hozásának, a nagyüzemi szocialista me­zőgazdaság megteremtésének éppúgy, mint a széncsatáknak, a közlekedés, hír­közlés terén jelentkező feladatok meg­oldásának. Az átlagosnál jóval többet nyújtottak az építésben, a szocialista vívmányok védelmében, az erre való fel­készülésben, a közrend és közbiztonság erősítésében. Munkásőrségünk együtt fejlődött, erő­södött a gazdasági, társadalmi élettel és ma jól helytáll a társadalom osztály­szervezeteinek, fegyveres testületéinek sorában. A Megyei Pártbizottság elismerését és köszönetét tolmácsoljuk a munkásőr elv­társaknak áldozatkész helytállásukért, önként vállalt pártmegbízatásuk példás teljesítéséért. Külön elismerés és köszönet illeti azo­kat, akik 20 éven át becsülettel végezték ezt a nehéz, sok szabad időt és átvir­rasztott éjszakát igénylő pártmegbíza­tást. Őszintén örülünk, hogy közülük többen továbbra is a tényleges állo­mányban maradnak, de megértjük és támogatjuk azokat is, akik a mai nappal leszerelnek, vagy tartalékállományba kerülnek. Történelmi érdemüket ez sem­mivel sem kisebbíti. Tövábbra is ők lesz­nek példaképei fiatalabb társaiknak, köztük azoknak is, afeik most tesznek es­küt, s akik — szerencsére — már csak történelemkönyvből és idősebb elvtár­saiktól ismerik a 20 évvel korábbi idő­szak eseményeit, tanulságait. Kérjük, le­gyenek türelmes nevelői fiatalabb mun- kásőr-társaiknak. Köszöntjük az 1976. évi szocialista versenymozgalom élenjáróit. Gratulá­lunk a kitüntetett elvtársaknak. Viseljék büszkén a munkáshatalom fegyveres szolgálatáért kapott elismerést. Kedves Elvtársak! ünnepi megemlékezésük lezárja az elmúlt két évtizedet, de a munkásőrség előtt további feladatok állnak. Ezeket részleteiben is megismerik, végrehajtá­sukat megtervezik, megszervezik. Kíván­juk, hogy az ünnepi megemlékezés, az elismerés adjon újabb erőt és lendüle­tet további munkájukhoz. A jól végzett munka, az elért eredmények tudata ad­jon további ösztönzést a következő évek — nem kevésbé fáradságos és nehéz — munkájához. Legyenek jogosan büszkék közös eredményeikre, de ne tűrjék meg soraik­ban az elbizakodottságot, az önteltsé­get. Helytállásukra, kommunista példa- mutatásukra a jövő gazdasági, politikai feladatainak megoldásában is számí­tunk. Erősítsék tovább a fegyverbarátságot, együttműködésüket a törvényes rend be­tartása, a társadalmi tulajdon védelme, az ifjúság hazafias honvédelmi nevelé­se, állampolgáraink nyugodt építőmun­kájának biztosítása érdekében. Munkájukat — úgy mint eddig — a jö­vőben is megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, segítjük és a pártszervezetekkel együtt azon leszünk, hogy javuló felté­telek között teljesíthessék esküben vál­lalt kötelezettségeiket. Legyenek aktív hirdetői és harcosai pártunk politikájának, a XI. kongresszus határozatai megvalósításának. Erősítsék tovább a munkásőrség te­kintélyét, szerezzenek- újabb elismerést egységüknek. További felkészülésükhöz, kiképzési és szolgálati feladataik végzéséhez sok sikert, erőt, egészséget, egyéni életük­höz sok boldogságot kívánunk. Az MSZMP Baranya megyei Bizottság végrehajtó bizottsága Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt naptö I XXXIV. évfolyam, 31. szám 1977. február 1., kedd Ára: 80 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom