Dunántúli Napló, 1977. január (34. évfolyam, 1-30. szám)

1977-01-22 / 21. szám

6 Dunantüii napló 1977. január 22., szombat Szakszerű tárlatvezetés A barátom várakozik a megállónál, kérdi, ho­va megyek —, „temp­lomba" — mondom ne­ki, kényszeredetten mosolyog, azt hiszi viccelek, jön is utá­nam, belépek a Xavér-temp- lom előterébe, a belső üveg­ajtó zárva van, szemben az oltár fényárban úszik, kétol­dalt egy-egy magas fenyőfa villanyégő-füzérekkel, szép és nyugalmat árasztó látvány. A hűvös előtér falón rajzlap mé­retű karton, amelyre hazai és külföldi színes-lapokból kivá­gott képeket ragasztottak, és tussal írták fel a szöveget. „Szoktál imádkozni?" A vála­szok a képek alatt olvashatók. Fehérszakállas fáradt arcú fér­fi: „Én már öreg vagyok..." Gyönyörű gyermekfej: „Én még kicsi vagyok . . .” Rideg felhő­karcolók tövében ülő — arcát tenyerébe hajtó — alak „Sok a gondom .. ." Fal tövében éh­ségtől csontváz-sovány haldok­ló indiai: „Már késő..." Szép nő és fiúja, szerelmetes pil­lantásuk: „Túl boldogok va­gyunk . .." Széles bóröves, kar­csú, duzzogó milliomos cseme­te, magánrepülőgép törzsének támaszkodva: „Mert nem ér­dekel . . .” * E summás válaszokat kedve­sen feloldja egy ösztönös — egyszavas — vallomás, ezúttal kint, a templom falán, krétá­val felrajzolva: „Szeretlek”. Ezt láthatja mindenki, többek kö­zött a napi autóbuszutasok is, amikor a Skoda vagy a szép sárga Ikarus nehézkesen. be­veszi velük a kanyart. De ha a szemközti ablakon néznek ki­fele, azt látják, hogy földgé­pek dolgoznak a már koráb­ban szanált területen, már egy toronydaru is áll ott, amely majd — gondolom — beemeli a paneleket, egészen tíz eme­let magasságig, mert itt bi­zony . .. megint építkezés fo­lyik, méghozzá fölfele, az ég­bolt fele, pedig azt hittem, ezt meghagyják egy kis fás-bok­ros parknak, gyöngykavicsos utakkal átszőve, padokkal. Pécsi séták... LEPEDŐ­VÁROS helyébe pedig lakások, meg aztán étteremféle, rendben is van, ennek a környéknek is — új köntösben persze — alkal­mazkodnia kell majd a külön­ben szép és új Kodály Zoltán úthoz. Egy öregasszony tojásszenet lapátol fel a járdáról, a szom­szédból kilép a másik asszony, érdeklődik, nem poros-e a szén. „...mert tudja, hogy von ez!" — de aztán emez megnyugtatja, hogy a szén szép és tiszta, megérte a pénzét. * Az ívben hajló Tábor utcá­ban már jártami egyszer, jó évekkel korábban, nem is tu­dom milyen ügyben, csak arra emlékszem, hogy a ház végé­ben valamilyen műhely volt, ahonnét előrohant egy farkas­kutya és elkapta a bokámat. Soha nem is szerettek a ku­tyák, és most mintha kísérte­ne ez az emlék, megint itt van egy, eléggé vedlett szőrű és homályos szemű, talán nem is lát már, olyan öreg, remeg a lába ahogy szétveti és csak áll, néz a semmibe. Lódenka- bátos idősebb hölgy megy a járdán, tétovázva pillant rám: — Keres valakit? — A nem ... — Gondoltam segítek, ha nem ismerős itten . .. — Itt laksz? — Persze, ott a sarok után. De mindig ezen a környéken éltem, már gyerekkoromtól kezdve. ­— Miért hívják ezt „lepedő­városnak"? — Ahogy hallottam, azért, mert innét lefele, pontosab­ban a Mezőszél utca felé már nem lejtettek az utcák, egye­nes sík vidék volt, amíg be gém épült, egészen a reptérig, mór úgy értve, hogy a régi reptérig. Mint a lepedő, úgy terült el az a lakónegyed. A magyarázat nem valami meggyőző, de azért lehet, hogy így van. Azt mondja, ő el nem költözne innét a világ kincsé­ért sem és reméli, az ő házuk nem esik bele a szanálásba. — Modern lakásba költözhet­nél .., — Nekem is van fürdőszo­bám. Mi kell más? Viszont van egy kis kert, akár csak a többi háznál, egy kis gyümölcs­zöldség, meg efféle megterem. Csendesek az udvarok, jó itt él­ni. Nekem is van még két évem', aztán letelik a „man­dátum". — Mi telik le? — Nyugdíjba megyek. Kiülök a kertbe és nézem a napot. — Nagyot nevet, meglóbálja a szatyrot, van vagy két kiló na­rancs nála, meg zacskós tej, egy üveg rizlinggel. * Fönt a sarokról — az ala­csony családi házak teteje fö­lött - ellátni a Szigetkúti hu- szonvalahány-emeletes torony- házig, amelynek homlokzata most grafitszürke, a liftház kül­ső burkolata pedig szép tür- kisz-zöld. A panelhózak is tu­lajdonképpen a hajdani lepe­dőváros helyén épültek fel, de már ezt a nevet ott senki sem említi, csak itt az „öregne­gyedben”, ahol az utcák, há­zak gyűröttek, törődöttek, való­ban mint egy feslett lepedő . .. Rab Ferenc Fotó: Erb János Munkások a képtárban A Modern Magyar Képtár ez­úttal január 22-én Romváry Fe­renc osztályvezető művészettör­ténész kalauzolásával mutatko­zik be látogatóinak. Ezen a szombat délelőttön nagy uta­zás részese lesz az, aki egy órára bekukkant a képtárba. A századforduló óta eltelt há­romnegyed évszázadot tekint­heti át szakavatott tolmács se­gítségével, akinek szavai mö­gött a falakon lógó alkotások a magyar művészet legjava­ként hitelesítik a fogalmi meg­közelítéseket. Fontosak ezek az általános bemutatások, mert ezek során lehet bárki számára kézzelfog­ható igazság: a világon semmi — így a képzőművészet sem — nem lesz magától, mindennek elő- és utóélete van. így lehet csak világos, hogy Ziffer Sán­dor, Hollósy Simon, Réti István Nagybányán fogant természet­elvű festészete a kor művésze­tének csak egy — igaz, fontos üzeneteket közvetítő — fertálya volt. A nagybányaiak törekvéseit újfajta, merőben ellentétes, vagy ellentmondó tendenciák egészítették ki. olyan mesterek, mint Csontváry, Culácsy, Med- nyánszky, Rippl-Rónai. Vagy milyen érdekes szem­léleti polgaritást fed fel Galin- berti Sándor 1914-es Amszter­damja és a két hete elhunyt Bortnyik Sándor: Sárga-zöld tájképe! Azonos pillanatban születtek, az egyik mégis vizio- nárius, világszimbólum-kereső, földszagú, kopott ecsettől buk­dácsoló zsíros kontúrjai a szel­lem korlátokat nem tűrő sza­badságvágyának nem adnak szárnyakat. A másik a geomet­ria mítoszában, az építés koc­káról kockára pontos módsze­rében látja megvalósulni a „mögöttes mozgató” közvetle­nül kiismerhetetlen szándékait. És milyen érdekfeszítően kü­lönböző is lehet egyazon mű­vészi gondolkodásmód, ha Kas­sák képarchitektúráira, vagy a pécsi származású egykori Bau- haus-tag, Weininger Andor szín-téglákból felrakott kompo­zíciójára tekintünk! Láthatjuk a vezetés során, hogy mint utal­nak vissza harminc-negyven év­vel korábbi képekre, képalkotó fantázia személyessége miként talál új hangú kifejezésre a ma művészetének néhány tel­jesítményében. Bórtnyik Sándor (1893—1977): Sárga-zöld tájkép. „Csabi-2” gyermekheverd-vásár, különböző színű szövetekkel. PÉCSI BÚTORGYÁR II. TELEP LOTZ KAROLY UTCA 2. TELEFON: 15-172. kandeláberekkel ellátva, eset­leg — a kissé enyhén emelkedő talajszintnek megfelelően —te­raszosan kiképezve, de ebből megint nem lesz semmi, a Szi­geti városrész zsúfoltsága — mint egy ragályos kór — átter­jed majd a jövendő lepedő- városra is. A templom déli oldalával szemben már bontanak egy házat, a keret nélküli ablakok vakon sötétlenek, úgy tűnik, hogy az épület homlokzatát is már csak a plakátragasztó öt­lete tartja össze, friss híradás a mozik pillanatnyi műsoráról, aztán egy másik közli az erre tömegesen járó diákokkal, hogy „Pop-Reflex-Disco az Ifjúsági Parkban — Várunk!”. Az Al­kotmány utca 42. számú eme­letes szürke lakóház mögött már mindent lebontottak, a hátsó kapu a már nemlétező udvarra nyílik, ott árválkodik — remélem nem kiszáradásra ítélve — négy — vagy öt fiatal tiszafa, három férfi rakja priz­mába a bontási téglát és cse­repet, ebből az anyagból majd valahol a Mecsekben egy kis présház, vagy hétvégi ház épül. — Hát nem is. — Én mindennap erre járok. Már várom, hogy a lakást le­bontsák. — Saját háza van? — Nincs. Csak háziúr. De nem lehet kijönni vele, min­dig csak az örökös veszeke­dés meg a marakodás. Beteg anyámmal élek szoba-konyhás lakásban, arra számítok, ha szanálnak bennünket, talán ka­pok kétszobásat. — Biztosan nem kap - mon­dom neki — csak ugyanakko­rát, mint az előbbi volt. Leg­följebb másfeleset, ez a sza­bály. — Pedig jó lenne, mert a nyugdíjam kévést gondoltam talán valami diákot fölvennék albérletbe... Hosszú, nyurga lány jön mö­göttünk, könyvekkel a karján, meg egy néger fiú, nevetgél­nek, a lány belecsimpaszkodik. Az asszony utánuk néz, ingat­ja a fejét, nem érti ezt a vilá­got. * Ismerőssel is találkozom, hosszú évekig egy intézmény­nél személyautót vezetett — utaztam vele én is többször — most a 40-es busszal cipeli az utasokat Uránvárostól a Kos­suth térig. Képzelt telefonbeszélgetés Los Bngelessel — Hallói Zádor Jenő protesz- szor úrral szeretnék beszélni. — Halló! Igen, én vagyok. Honnan? Pécsről? Nagyszerű! Tudja, mennyire boldog voltam, amikor megkerestek ifjúkorom városából, hogy volna-e művem az önök számára? — Abból, hogy postafordul­tával küldte a Szvitet és kedves sorait, ráadásul egy műtét előtt, mi is éreztük, hogy „hazaküld­te" muzsikáját. Olyan szépen írta, hogy egész lényemben, ne­velésemben pécsi vagyok. A Ba- lokányi tó, Sétatér, Király utca stb., úgy hozzátartoztak életem­hez, mint később a Broadway, Zádor Jenő fúvósötöse Pécsett vagy a Metropolitan. Utolsó pé­csi címem Munkácsy u. 5. — Professzor úr, szerintem ön a 3. számú házban lakott, az idősebb lakók szerint. — Nézze, lehetséges. Én 6 éves fejjel, 1900-ban kerültem Pécsre Bátaszékről, és rövid megszakításokkal ott éltem 1921-ig. Azóta 55 év múlt el... de az érzelem megmaradt. — Köszönjük. De mi történt önnel 1921 után? — Hát azért már előtte is történt egy s más. 1910-ben ta­nultam zeneelméletet a Pécsi Zeneiskola igazgatójánál, Kürschner Emánuelnél. 1911- ben Bécsben jártam a Zene- akadémiára, 1913-ban a Lip­csei Konzervatóriumon tanul­tam Marx Regeméi. Az első vi­lágháborút Pécsett éltük át. Aztán újra Bécs, de már nem növendékként, hanem az ottani új konzervatóriumban profesz- szorkodtam egészen 1937-ig. — Zenei doktorátust is szer­zett professzor úr? — Igen, 1921-ben Bécsben, egy Liszt-tanulmánnyal. 1934- ben aztán a Budapesti Zene- akadémia tiszteletbeli tanára lettem. Nagyjából ezek az itt­honi események. Aztán Los An­geles. De ehhez először ame­rikai vízum kellett. Ez jó eset volt. 1939-ben okmányokkal fel­szerelkezve elmentem a buda­pesti amerikai főkonzulhoz. A konzul forgatta írásaimat és nem tudott dönteni. Ekkor szép titkárnője izgatottan megszó­lalt: „De Mr. Cummingham, ez Zádor Jenő, a zeneszerző! Nem emlékszik, együtt láttuk az ope­ráját a múlt héten. Adjon neki egy vízumot! Hát így vagyok most itt. — Szóval, hinni kell a zené­ben és a közönségben. — Igen. És hinni kell a tevé­keny életben. Az én életem üres lenne a zeneszerzés nél­Kpmoly tatán Áldozatot hozok Karácsonykor elég nagy gond van velem. Van mindenem, ci­pőm, ingem, zoknim, és mind jól Jó kényelmes. Az ég csalá­di követei ilyenkor gondban van­nak. A kisebbik fogalmazta meg pontosan: — Mi az ördögöt vegyünkf Mindene van és igénytelen! A meghatározás pontos, én se tudnék hozzátenni semmit. Jól ismernek. A karácsony mégis meglepett. Jól ki is találták. Kesztyű min­dig kell. Ez ugyanis kétféle má­don züIlik el nálam. Nem hasz­nál neki a málnaültetés, vagy el­vesztem. Méghozzá tragikusan. Megyek a buszon és csak az egyik kesztyűm van meg. Erre mérgemben bevágom a másikat az első kukaedénybe, és később előkerül az egyik. Csodál Ekkor azonban nincs már meg a itiá- sik. Ekkor veszi kezdetét a kesz­tyűben korszak. Szóval megjelentek a kesztyűvel és az inggel. Eddig nincs is semmi hibái Ing mindig kell, és ez szép, mintásos, huligános, bármeddig elnézném. Sajnos, vi­selnem is kell I Én — nem egyedül a világonI — minden új holmit utálok. Van egy téli cipőm. Olyan magas- talpú, ortopédszerű, vagyis di­vatos. Van vagy négy éves. Már kétszer voltam benne I Ez persze nem olyan egyszerű: — Ebben akarsz menni ?l Elko­pott a sarka, föl pöndörödött a talpa, kész borzalom ránézni I — Ne gyönyörködjön senki az én szép lábamban! — így nem meqyek veled vé­gig az utcán I Ebben a lerob­bant cipőben I — Az újat kétszer fölvettem. Meghoztam az áldozatot! Most meg itt a modern ingl Hát nem belekényszeritettek: — Abban akarsz eljönni ?1 Roj- tosodik már a nvakal — Nem rojtosodik, csak kopott. És szép tiszta! — Hiába veszek én neked va­lamit? Nem érdemied meg. Azt hittem örülsz. Nem tudok neked örömet okozni. Pedig azt hittem, hogy. . . Ez ellen nincs védelemi Az ú] inget egyszer óhatatlanul viselni kell, különben sose lesz belőle öreg! Ilyenkor pedig olyan ér­zésem van, mint rég, az antiyi- láqban, amikor a katonaságnál, még a bevonulásomkor, az volt a divat, hogy kaucsukqallér is járt az elegáns férfi viseletéhez. Azt a kínzóeszköztI Minden új, sőt különösképp a divatos férfi­ing erre emlékeztet. — Ez betonból van! Belepusz­tulok. Különben is gyenge a szi­vem! — Puha. Egy számmal naqyobb a nyaka is. Vedd csak fel szé­pen I Beifepréselődtem! Az ing két uj­ja előírásosan kilógott, sőt man­dzsettagomb is pompázott. I/A. Vive la France. Magyarul: üsse meq a franc I Egy vigaszom maradt. A cipő­be nem hagytam magam bele­kényszeríteni. Jövőre is marad új cipőm, addig jó a régi. Ez, amelyikben minden tyúkszemnek és bütyöknek megvan az ő he- lye! Több áldozatra nem voltam hajlandói Szöllősy Kálmán kül. Az oboaversenyemet két hónappal ezelőtt mutatták be nagy sikerrel, mostanában ír­tam egy klarinét- és egy har­sonaversenyt. Megzenésítettem Molnár Ferenc: Vörös malmát, amelyet New Yorkban és Los Angelesben is bemutattak. Az önöknek küldött Szvit fúvósötös sem régi, 1973-as. Budapesten a két világháború között sok művemet játszották, a Bánk bán c. szimfonikus költemé­nyem premierjéről Kodály Zol­tán írt kritikát, 1918-ban. Az operáimat, balettjeimet is gyak­ran játszották. Azra c. operám révén kaptam vízumot... — Nemrégiben hallottam a rádióban Ferencsik János ve­zényletével a Magyar Cap- ricciót. — Ennek nagyon örülök. Most meg a fúvósötös ... Tud­tommal még nem játszották Magyarországon, így az önök előadása a mű magyarországi bemutatója. — Mikor lesz a koncert? — Január 23-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Csontváry Múzeumban, ahol a csodálatos festmények között már harma­dik éve minden hónapban van egy hangverseny. Most a Me­csek Fúvósötös az ön művén kívül Veress Sándor, Dohnányl Ernő és Seiber Mátyás egy-egy művét mutatja be. Szkladányi Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom