Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-28 / 298. szám

Dunantmt naplö 1976. október 28., csütörtök Megnyílt a szocialista országok I. tudományos diákköri konferenciája Lengyel és német fiatalok jelvénycseréje a környezetvédelmi szek­ció ülésén. Fotó: Erb János Megkezdődtek a szekcióülések November 14-6. Magyar —szovjet barátsági hét Baranyában A magyar—szovjet ba­rátságot, a Szovjetunió népeinek életével való is­merkedést szolgálja az a rendezvénysorozat, melyet a Hazafias Népfront Ba­ranya megyei Bizottsága szervez november 1—6. kö­zött Pécsett és Baranya városaiban, községeiben. Hétfőn Pécsett 11 órakor a Széchenyi téri ajándék­boltban szovjet népi és iparművészeti kiállítás nyí­lik, aznap este a Fegyve­res Erők Klubjának szín­háztermében magyar— szovjet barátsági estet tartanak. Komlón fórum keretében ismertetik a szovjet népgazdaság fej­lődését. Kedden Pécsett, a Tanárképző Főiskola orosz tanszékénak rende­zésében kerül sor a mai szovjet irodalom ismerte­tetésére. Szerdán a Pol­lack Mihály Műszaki Fő­iskolán tudományos diák­köri konferenciát rendez­nek, Beremenden barátsá­gi estet tartanak. Novem­ber 4-én, csütörtökön Pé­csett, a Kossuth moziban bemutatják a Prémium cí­mű szovjet filmet. Sziget­váron a cipőgyárban a szocialista brigádvezetök szovjet ösztöndíjasokkal találkoznak. A hét kereté­ben pénteken Pécsett az Ifjúsági Házban magyar —szovjet ifjúsági barát­sági estet tartanak. 3,3 milliárd forint takarékbetét megyénkben Szerdán délután az Országos Takarékpénztár Baranya megyei Igazgatósága a világtakarékos­sági nap kapcsán a megye ta­karékossági viszonyairól tájé­koztatta o társadalmi szervek és intézmények képviselőit Ba- latonyi Dezső igazgató. El­mondta egyebek között, hogy Baranyában 3,3 milliárd forint a takarékbetétek összege, a be­tétkönyvek száma pedig meg­haladta a 150 ezer darabot. Az egy lakosra jutó betét összege több mint 7800 forint. Válto­zatlanul népszerű a kamatozó betét, valamint a gépkocsi nye­remény betétkönyv, amelynek betétállománya meghaladja a 292 millió forintot, s eddig 782- en nyertek Baranyában gépko­csit. A betétállomány növeke­dése tette lehetővé, hogy az OTP Baranyában is jobban tá­mogassa a lakásépítést. Idén 2500 lakás kerül átadásra az OTP pénzügyi közreműködésé­vel. A világtakarékossági nap ünnepélyes megnyitására egyébként ma délután Mohá­cson, a Selyemszövőgyárban kerül sor, ahol annak idején a megye első Kölcsönös Segítő Takarékpénztára kezdte meg a működését. Földgáz Lentiben Zala megye harmadik legje­lentősebb ipari és közigazga­tási települése, Lenti, földgázt kap. A siófoki Kőolajvezeték­építő Vállalat befejezte a Pusz- taederics—Lenti közötti távve­zeték építését, s a nyomáspró­bák után megkezdték a járási székhelyen a lakóházak, illet­ve lakások bekapcsolását a földgáz-hálózatba. Lenti köz­vetlenül a pusztaedericsi föld alatti természetes tárolóból kapja a fűtőanyagot. (Folytatás az 1. oldalról) — A szocialista országok egyetemi és főiskolai hallgatói között, akárcsak testvéri né­peink, pártjaink között, sokol­dalúak, tartalmasak és mélyek a kapcsolatok. Felsőoktatási in­tézményeink, társadalmi, tudo­mányos, kulturális és művészeti mozgalmunk kapcsolatai már hagyományként élnek, szolgál­va a nemzetköziség további erősödését, egymás munkájá­nak, életének jobb megismeré­sét. Az elmúlt esztendők során egyre dinamikusabban fejlőd­tek az egyetemek, főiskolák tu­dományos diákköri kapcsolatai, érlelődött a gondolat, hogy a szakmai, tudományos kapcsola­tok új munkaformájaként hoz­zunk létre egy nemzetközi kon­ferencia-rendszert, amely időről időre alkalmat ad szakmai, tu­dományos kapcsolatok erősíté­sére; a testvéri ifjúsági szerve­zetek együttműködésének to­vábbfejlesztésére, tartalmi bő­vítésére. Ezután társadalmi rendsze­rünk értelmiségének szerepéről szólva megállapította: Hazánk­ban tíz diplomás közül kilenc már 1949 után szerezte meg a diplomáját; többségük munkás; vagy paraszt származású. Jog­gal mondhatjuk tehát: értelmi­ségünk szocialista népi értelmi­ség. Jelentős tennivalónk, hogy bennük a társadalom iránti el­kötelezettséget, magasfokú szaktudást és felkészültséget a nemzet felemelkedése, a szo­cialista közösség érdekében minden területen hozzáértően és szervezetten használjuk fel, — mondotta, majd hangoztatta a tudomány emberközpontúsá­gát, s ünnepélyesen megnyitot­ta a konferenciát. Ezután Óvári Miklós elvtárs tartott előadást: — A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­ga nevében meleg szeretettel köszöntőm a szocialista országok első tudományos diákköri kon­ferenciájának résztvevőit, a diákkörök tanárait, hallgatóit, az ifjúsági szervezetek vezetőit, a konferencia kedves vendé­geit — kezdte előadását. Mélyrehatóan elemezte a szocializmus és a tudomány vi­szonyát. Hangsúlyozta: „A tu­domány és a szocializmus egy­másra utaltak és szövetsége­sek." A magyar párt kongresz- szusi dokumentumaiból való ez az idézet — de hasonló tartal­mú megfogalmazás valameny- nyi szocialista ország kommu­nista és munkáspártjának do­kumentumaiban megtalálható. A munkásosztály harcát tudo­mányos világnézet, a marxiz­mus, majd a marxizmus—leni- nizmus alapján vívta és vívja ma is. Hatalomra kerülése után pedig már nemcsak az ideoló­giát, hanem a tudomány tel­jes fegyvertárát a társadalom szükségleteinek mind teljesebb kielégítése érdekében a hala­dás, a szocializmus építésé­nek szolgálatába állította. Va­lamennyi szocialista országban a párt fontos feladatának tar­totta a tudományos élet fejlesz­tését. Abból a felismerésből ki­indulva, hogy a munkásosztály történelmi hivatását — a szo­Mint már hírül adtuk, októ­berben angol vendégeket fo­gadtak a Pécsi Tanárképző Fő­iskolán. Az exeteri főiskola és a pécsi, valamint az egri tanár­képző főiskola közötti kapcso­lat 1972—73-ban kezdődött. Azóta minden év februárjában a magyar diákok egy hónapot töltenek Exeterben. Az angol főiskolások májusban érkeznek Magyarországra. Az intézmé­nyek közötti kapcsolatok nem­csak nyelvgyakorlási lehetősé­get teremtenek, hanem egy­más életének, országának ala­posabb megismerését is előse­gítik. A mostani látogatás fő célja a „hogyan tovább" kérdésének kidolgozása, előkészítő tárgya­lása. A tervek egyeztetésére két alkalommal került sor az Okta­tásügyi Minisztériumban. A to­vábbiakban bővíteni akarják a diákok „keretszámát", mind több hallgatónak szeretnék le­hetővé tenni a kiutazást. Az eddigi két kísérőtanár helyett Külföldi delegátusok az ülésen. cializmus, majd a kommunista társadalom felépítését — a tu­domány elsajátítása nélkül nem teljesítheti. A szocialista társa­dalomban először szűnik meg a tudomány művelőinek konf­liktusa: először kap a tudósi hivatás igazi tartalmat, a tudo­mány végső értelmet: az em­ber szolgálatát. A tudományos diákkörökről szólva kifejtette, hogy a hallga­tók tudományos munkában va­ló részvételének formái közül a tudományos diákkörök a legel­terjedtebbek és ezek érdemlik a legtöbb figyelmet. E diákkö­rök a felsőoktatási intézmények­ben olyan fórumokká, olyan al­kotóműhelyekké váltak, amelyek kiemelkedő tehetségű hallgatók számára biztosítják a tananya­got meghaladó ismeretek meg­szerzését, az életpályára való eredményesebb felkészülést. Befejezésül elmondta: a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szö­vetség felismerte a tudományos diákkörök jelentőségét, s mun­kájában megfelelő figyelmet fordított a diákköri mozgalom­ra. Ezek után jó munkát kívánt a konferencia résztvevőinek. Kérte, hogy a tudományos pá­lyán ne feledjék Marx szavait: „A tudomány ne legyen önző élvezet; azok, akik olyan sze­rencsések, hogy tudományos céloknak szentelhetik életüket, legyenek az elsők is, akik tu­dásukat az emberiség szolgá­latába állítják". Végül e sza­vakkal zárta előadását: A tu­dományos munka leghaladóbb és legszebb hagyományai sze­rint tekintsék a tudományt a nép szolgálatának. A konferenciát táviratban üd­vözölte a Szabad Német Ifjú­ság Központi Tanácsa; a szov­jet, a lengyel, a bolgár és o mongol tudományos akadémia. Ezek után dr. Maróthy László bezárta az ünnepélyes megnyi­tó ülést. A konferencia munká­ja szekcióülésekben folytató­dott. Este megtekintették a Pé­csi Balett „Balett '76" című produkcióját a Pécsi Nemzeti Színházban. F. D. ezután négy főt küldenek Exe- terbe, így megkönnyítik az ok­tatók továbbképzését is. Mi­után az exeteri főiskola 1978 októberében egyesül a helyi egyetemmel, mindkét intéz­ménybe mehetnek majd ma­gyar diákok. Nemcsak angol szakosokat javasolnak erre a tanulmányi időre, hanem olyan egyetemistákat is, akiknek fog­lalkozásuk feltételezi az idegen nyelv tudását. Ugyancsak akkor valósulnának meg az oktatói és kutatói cserék, a hatásosabb továbbképzés feltételei. Angliában sok betelepült ember él, akik főleg a volt gyarmatokról kerültek Britan­niába. Sem ők, sem gyerekeik nem beszélik megfelelő szinten A virágos parkok, tiszta ut­cák, városrészek képére a vetí­tővásznon lassan „ráúszott" egy felemelt ujj és kővirágok, roncstelepek látványa figyel­meztetett; vigyázzunk, mert hol­nap talán mór késő lesz. A megrázó erejű diaporáma képsorokat a Szocialista Or­szágok I. Nemzetközi Tudomá­nyos Diákköri Konferencia környezetvédelmi szekciójának az angol nyelvet. Képzésük te­hát elengedhetetlen. A pécsi főiskola angol tanszékén ki­dolgozták az 5—14 éves korú gyermekek angolnyelvű oktatá­sának programját és ezt kísér­letképpen be is vezetik az ál­talános iskola első osztályában. Az exeteri főigazgató beha­tóan érdeklődött a pécsi test- nevelési tanszék kutatási és egyéb sportképzési eredményei iránt. Náluk ugyanis jelenleg 300 tanuló foglalkozik a test­neveléssel, mint főszakkal. A távlatokban az ének-zene, a művészet és a testnevelés sza­kos hallgatók, illetve oktatók cseréjére is sor kerülhet. Barlahidai Andrea tegnap délutáni nyitóülésén látták a résztvevők. Lengyel, szovjet, bolgár, magyar fiata­lok látogattak a Mecseki Szén­bányákhoz szerdán délután, ahol gyakorlati és filmbemuta­tóval egybekötött előadásokon kaptak átfogó képet hazánk környezetvédelmi helyzetéről. Az ország egyik legszennye­zettebb területe — az ipari szerkezetből adódóan — Bara­nya. A levegőszennyeződés mé­résére, megelőzésére már évek óta — jóval a környezetvédel­mi törvény megjelenése előtt — komoly kísérletek folynak — mondotta tegnap dr. Szabó Lajos, a Baranya megyei KÖ­JÁL bioklimatológiai osztályá­nak vezető főorvosa. A levegő­szennyeződést mérő készülékek működésének gyakorlati be­mutatóját nagy érdeklődéssel figyelték a fiatalok. Hiszen több dolgozat témája is kap­csolódik valamilyen módon a környezetvédelem témakörén belül a levegő tisztaságának védelméhez. l£y például Csá­szár Lajos, a Szegedi József Attila Tudományegyetem hall­gatója a zöldövezet szerepét, a fásítási programot, a bolgár Anelia Zaharieva a meddő­hányók megkötési és fásítási kísérleteit és ezeknek a levegő tisztaságára gyakorolt hatását vizsgálják dolgozatukban. A csütörtök délutáni és pén­tek délelőtti üléseken kilenc dolgozat hangzik majd el. Nem lesz könnyű dolga a bíráló bizottságnak, hogy eldöntse, kinek, melyik pályaműnek ad­ja Pécs város különdíját, ame­lyet a környezetvédelmi témá­ban legjobb dolgozat írójának ajánlott fel. V. A. Borbély Sándor a Központi Bizottság új titkára Borbély Sándor 1931-ben Nagybun községben született. Munkás családból származik. 1947 óta vesz részt a mun­kásmozgalomban, s 1950 óta tagja a pártnak. 1949-ig szer­számlakatosként dolgozott a Csepel Művekben. Ezt követően függetlenített ifjúsági vezető­ként tevékenykedett, járási MINSZ-titkár volt Kecskeméten és Kiskunhalason, később a Pest megyei DISZ-bizottság munkatársa, majd titkára. 1953-tól a DISZ központi veze­tőségének főinstruktora. 1955-ben a Szovjetunióban elvégezte a Komszomol főisko­lát. Hazatérése után a Csepel Vas- és Fémművek DISZ-bi- zottságának első titkári tisztsé­gét töltötte be. 1956 decembe­rében tagja volt a párt ifjúsági bizottságának, majd a KISZ szervező bizottságának. Tagja a párt csepeli intéző bizott­ságának, pártszervező. 1957- től pedig a KISZ KB titkára s egyben a KISZ budapesti bi­zottságának első titkára. Ugyanebben az évben, az első országos pártértekezjeten, az MSZMP Központi Bizottságá­nak póttagjává választották. 1959—62 között elvégezte az SZKP KB 3 éves pártfőiskolá­ját. 1962-től 1966-ig a Csepeli Vas- és Fémművek pártbizott­ságának titkára. Ezt kövétően a XXL kerületi pártbizottság első titkára, 1970-től pedig a Csepel Vas- és Fémművek párt- bizottságának első titkára. A X. kongresszus óta a Központi Bizottság tagja. 1975-től a Köz­ponti Bizottság ipari, mező- gazdasági és közlekedési osz­tályának vezetője. Az MSZMP Központi Bizott­sága 1976. október 26-i ülé­sén a KB titkárává választotta. Jövőre 30 ezer gépkocsi a Szovjetunióból 6211 Ikarus autó­busz exportra Jövőre több mint 30 ezer sze­mélygépkocsi érkezik hazánkba a Szovjetunióból és 6211 Ikarus autóbuszt szállítunk szovjet megrendelésre annak a megál­lapodásnak a keretében, ame­lyet szerdán írt alá a MOGÜRT székházában Arányi Sándor ve­zérigazgató és Ivan A. Pankra­tov, az Avtoexport külkeres­kedelmi egyesülés elnökhelyet­tese. Az aláírásnál ott volt Vlagyimir F. Vohmin, a Szov­jetunió budapesti kereskedelmi képviselőjének helyettese, vala­mint a magyar ipari és kereske­delmi vállalatok több vezetője. A mintegy 320 millió rubel értékű szerződés magánjogi megállapodás, része a koráb­ban meqkötött hosszúlejáratú egyezménynek. A magyar kivi­tel legnagyobb tétele az Ikarus autóbuszok exportja, amely több mint 180 millió rubelt tesz ki. Ehhez kapcsolódik körülbelül 60 millió rubeles pótalkatrész­szállítás is, amely az autóbu­szok zavartalan üzemeltetését biztosítja, 'összehasonlításkép­pen, a most lekötött autóbusz­mennyiség egymagában is meghaladja számos fejlett tő­kés ország teljes évi autóbusz- gyártását. Az Avtoexport — a megál­lapodás alapján — 28 500 La­da, 1000 Zaporozsec és 1000 Volga gépkocsit szállít Magyar- országra 1977-ben. A Lada gépkocsikból 15 ezret a ma­gyar—szovjet autóipari koope­rációs szerződés keretében, ma­gyar gyártmányú részegységek ellenében exportálja a volgai autóayár hazánkba. Ugyancsak a most aláírt szer­ződésben rögzítették a szovjet tehergépkocsi szállításokat is. Jövőre 5000, különböző típusú tehergépkocsi jut el az Autó- keren keresztül a magyar köz lekedési - szá 11 ítá si vá I la latok­hoz. Megállapodtak a koope­rációs szállítások bővítésében is. A magyar hátsóhíd- és sze­mélygépkocsi-részegység kivi­telre már korábban aláírták a szerződéseket. Erősödő kapcsolatok magyar és angol főiskolák között együttm ű ködés

Next

/
Oldalképek
Tartalom