Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-10 / 280. szám

e Dunántúlt napló Tanácskozás és vita a hangtárakról A Könyvtártudományi- és Módszertani Központ, va­lamint a Magyar Könyv­tárosok Egyesülete zenei szekciója rendezésében kétnapos országos szakmai tanácskozás és vita kez­dődik holnap Szigetvárott a városi-járási könyvtár­ban. A tanácskozáson a hangtárak helyzetéről, gyarapításukról és műkö­désükről folyik majd a vita Simay Jenő, a győri megyei könyvtár igazgató- helyettese vitaindító elő­adása alapján. — Tájékoztató a „Min­denki Iskolájáról." A pécsi Jókai úti iskolában műkö­dő Dolgozók önálló Álta­lános Iskolája, mint a „Mindenki Iskolája" című akció konzultációs köz­pontja holnap, hétfőn 15 órai kezdettel tájékoztatót tart az akcióban részt ven­ni kívánóknak. Ez alkalom­mal az iskola vezetősége és tanári testületé bárki­nek részletes felvilágosí­tást ad a részvételi lehe­tőségekről. — Baráti találkozó. A MÁV pécsi Vasútigazgató- ság operatív részlegének egyik menetirányító szo­cialista brigádja kerékasz­tal beszélgetést tartott. A találkozóra meghívták a szombathelyi, a szegedi és a budapesti vasútigazga- tóságok menetirányító szocialista brigádjait. — A Szerencsi Cukor­gyárban péntekig már megközelítőleg 6800 va­gon répát dolgoztak fel. Az utóbbi napokban már nemcsak a Hajdúságból, hanem Szabolcsból . és Borsodból is rendszeresen érkezik a répa, így a gyár már teljes kapacitással termel, s naponta átlago­san 300 vagon répát dol­goz fel. — Filmkoktél. Kim Ze Szűk, a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság budapesti nagykövete szombaton filmkoktélt adott a nagykövetségen a Koreai Munkapárt meg­alakulásának 31. évfordu­lója alkalmából. — A MÁV vezérigazga­tósága értesíti az utazókö­zönséget, hogy a hivatalos menetrendkönyv 1. sz. pótléka megjelent. A pót­lék tartalmazza az összes belföldi és külföldi téli vasúti menetrend-módosí­tást. A pótlékot a menet­rendkönyv olvasójelén ta­lálható 1. sz. utalvány el­lenében díjmentesen lehet átvenni a nagyobb sze­mélypályaudvarokon és utazási irodákban. A több, mint 60 éves fővárosi Kvassay hajózsilipet kétévenként átvizsgálják és szükség szerint kijavít­juk. A VITUKI szakemberei a zsilipkamra betonjá­nak szilárdságát mérik ultrahangos vizsgálattal. hétíöi Dunántúli napló MENTSÜK MEG A BALATONT! A biológiai eredetű hordalék, a növény­védőszerek és egyéb szennyező anyagok az élővíz ellenségei. * GÖCSEJ ÚJ VAROS­ARCA HÉT „ÚR" A KOPORSÓ­GYÁRBÓL. ... a közelben állók dermedten figyelték, hogy a deszkaalkot­mány jóllátható ívben meghajlik ... az utol­só pillanatban dróttal kötözték össze a ko­porsót, hogy el ne ve­szítsék a megboldo­gultat ... Az év kri­mije a Kaposvári Já­rásbíróság előtt. FORGAT A PÉCSI TÉVÉ. Az első nap és a négykilós „riporter". * A HÁROMMILLIÓ FORINTOS RÉTIKUL. A Carcasi jobban szól, a Guarneri szeb­ben. * TÍZ vasárnap EGYETLEN HÓNAP- BAN * FELFEDEZTÉK a Mecsek legmélyebb akna-barlangját. HÁMORI LÁSZLÓ kálváriája. — Távirat. Lázár György, a Minisztertanács elnöke táviratban fejezte ki rész­vétét Fidel Castronak, a Kubai Köztársaság Forra­dalmi Kormánya elnöké­nek az ellenforradalmi me­rénylet okozta repülősze­rencsétlenséggel kapcso­latban. — Tanácskozás. Timár Mátyásnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének vezetésével küldöttség uta­zott Moszkvába a Nemzet­közi Beruházási Bank és a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank so- ronkövetkező tanácsülésé­re. — Kitüntetés. A Nagyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa Grandpierre K. Endre költő, írónak 60. születésnapja alkalmából, irodalmi munkássága elis­meréséül, a Munka Ér­demrend arany fokozata kitüntetést adományozta. — Háromszáz évvel ez­előtt, 1676. október 8-án állították ki a karcagi Gá­bor Áron gimnázium ala­pító oklevelét. Az intézet jubileumáról a hét végén ünnepségsorozattal emlé­keztek meg. Az iskola fa­lán elhelyezett réz dom­borművet avattak, az is­kola egykori tanulójának, Somogyi Árpád Munkácsy- díjas szobrászművésznek az alkotását. Az ünnepsé­gen méltatták a taninté­zet múltját és jelenét. 04-05-07 Kiugrott a mozgó vo­natból. Szombat délután a kaposvári állomáson az egyik kihaladó vonatból kiugrott Orsós József 26 éves kaposkeresztúri lakos, aki erősen ittas volt. A mentők a kaposvári kór­ház baleseti osztályára vit­ték. — Kedvezményes alma­vásár kezdődik hétfőn Jó­zsef majorban. A Pécsi Ál­lami Gazdaság az alma árusításával folytatja a nyári dinnye-, kajszi- és szilvavásárt. Mintegy har­minc—negyven vagon al­mát értékesítenek kedvez­ményes áron. ♦ LOTTÓ- tájékoztató öttalálatos nem volt a héten, a 66 db négyesre egyenként 91 589, a 6642 hármasra 455, a 215 648 kettesre 18 forintot fizet­nek. ♦ — Félszáz kis kerékpá­ros versenyzett tegnap dél­után két órakor a Köztár­saság tér fái alatt. A Köz­társaság téri Általános Is­kola rendezett kerékpár- versenyt az iskola tanulói­nak. — Hét végén is dolgoz­nak a lányok a kollégiu­mért. Szombaton két autó­busz vitte Villányba a Geisler Eta kollégiumból a Leöwey Gimnázium máso­dikos—harmadikos tanu­lóit szüretelni. Vasárnap a Janus Pannonius Gimná­zium kollégistái szüretel­nek ugyancsak Villányban. Kórházi felvételes ügyeletek VASÁRNAP Mindennapos felvételi ügye­letek gyermekbelbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyermekklinika. Szigetvár vá­ros és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebésze­ti, gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermek- kórház: Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat, sebé­szet: Pécsbánya. Traumato­lógia: I. sz. Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Ko­ponya- és agysérülések: Ideg­sebészet. Fül-orr-gégészet: PO­TE Fül-Orr-Gége Klinika. SOS-ÉLET telefonszolgálat hí­vószáma: 12-390, este 7 órától reggel 7 óráig. HÉTFŐ Mindennapos felvételi ügye­letek gyermekbelbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sely- lyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, gyer­mekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyer­mekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat, sebé­szet, traumatológia II. sz. Kli­nika. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülé­sek : Idegsebészet. Fül-orr-gé- gészet: POTE Fül-Orr-Gége Kli­nika. SOS—ÉLET telefonszolgálat hívószáma: 12-390, este 7-töl reggel 7 óráig. Tanácstagi fogadóórák Október 11-én 16 órakor a 37. sz. választókerület tanács- tagja, dr. Takács József az IBUSZ irodában, Széchenyi tér 8. — 17 órakor a 35. sz. vá­lasztókerület tanácstagja, Bán- kuti Antal a borbálatelepi párt- házban, a 85. sz. választóke­rület tanácstagja, Márk Berta­lan a Tanárképző Főiskola mű­szaki tanszékén, bejárat a Pa­csirta u. felől. — 17.30: az 55. sz. választókerület tanács­tagja, dr. Román Lászlóné a Vegyiipari és Gépészeti Közép, iskola kollégiumában, Hunyadi u. 9. — 18 órakor: az 1. sz. választókerület tanácstagja, Ka­bar József a Vasas II. telepi kultúrházban, az 53. sz. válasz­tókerület tanácstagja, Ambrus Jenő a Szülésznöképző Intézet­ben, Hunyadi u. 72., a 78. sz. választókerület tanácstagja, Győrök József a Tanárképző Fő­iskolán, Ifjúság u. 6. Október 12-én, 17 órakor a 12. sz. választókerület tanács­tagja, Dobszai János a fehér­hegyi általános iskolában, a 13. sz. választókerület tanács­tagja, Mislyenácz Ferenc a fe- hérhegyi általános iskolában. 18 órakor a 10. sz. választóke­rület tanácstagja, Fulmer József a Szabolcs telepi általános is­kolában, a 74. sz. választókerü­let tanácstagja, Szirtes Gáboi a Petőfi úti általános iskolá­ban, a 91. sz. választókerület tanácstagja, Jankovics Rémus az Építők úti általános iskolá­ban, a 92. sz. választókerület tanácstagja, Komáromi Zsuzsan­na, az Építők úti általános isko­lában, a 93. sz. választókerület tanácstagja, Gaszt Ödönné az Építők úti általános iskolában. Október 13-án 9—12 óráig a 61. sz. választókerület tanács­tagja, Papp Imre a városi ta­nácson, Széchenyi tér 1. I. em. 55. sz. szoba. 18 órakor a 70. sz. választókerület tanács­tagja, Kárpáti Ferenc a Köz­társaság téri általános iskolá­ban, a 82. sz. választókerület tanácstaaja, Belvári Géza a pártiskolán, Damjanich u. 30. sz. Október 14-én 18 órakor a 26. sz. választókerület tanácstagja, Hegedűs Béla a Baranya me­gyei Magas- és Mélyépítő V. Fürst S. u. 5. A. 88. sz. vá­lasztókerület tanácstagja, dr. Erhardt Imre a Tüzér utcai szo­ciális otthonban, Tüzér u. 7. Október 14-én 18 órakor a 89. sz. választókerület tanács­tagja, Gyulai Sándor a Tüzér utcai szociális otthonban, Tü­zér u. 7. A 90. sz. választó- kerület tanácstagja, Imhoff Já. nosné a Tüzér utcai szociális otthonban, Tüzér u. 7. Október 15-én 18 órakor a 83. sz. választókerület tanács­tagja, Balatonyi Dezső a Mű­szaki Főiskolán, Boszorkány u. 2., tanácstagi fogadóórát tart. A 31. sz. választókerület ta­nácstagja, Czente Gyula elvtárs október 11-re tervezett fogadó­óráját október 18-án 17 órakor tartja a erzsébettelepi kultúr­házban. — Pécsi művészek Egerben. Fiatal pécsi gra­fikusok mutatkoznak be október 15-én Egerben. A kiállításon Nászai Csilla, Jarmeczky István, Szatyor Győző és Proksza László alkotásai szerepelnek. — PARKOLÁSI TILALOM a Konzumnál. Hétfőn reggeltől megkezdődik a Konzum Aruház áruval való feltöltése, a szállító járművek nagy száma miatt az áruház környékén megváltozik a parkolás eddigi rendje. Esze­rint a Hal téren és a Timár utcában, a Kossuth tér és a Goldmark Károly u. közötti szakaszon reggel 7 és este 7 óra között személygépkocsik ré­szére várakozási tilalom lesz. 64. Ma este SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Mária főhad­nagy (délután 3 órakor) Mária főhadnagy (este 7 óra­kor) Uray-bérlet. Kamaraszínház: Scapin furfang- jai (délelőtt 10 órakor) MOZI Park: Erkel (10) Mackenna aranya (f4, nó, 8) Petőfi: Fantaszták (10) Az ötö­dik pecsét (4, 6, 8) Kossuth: Mackenna aranya (9, hn12) A holnap lovasai (f3, f5) A kékruhás nő (f7, f9) Kossuth Klub: Maréknyi szere­lem (6, 8) Fék Klub: Gyilkos­ságok péntek este (6) Ifjúsági Ház: Lány a seprűnyélen (2), Az oroszlán ugrani készül (4) Fekete Gyémánt: Visszatérés Óz földjére (4. 6) Jószerencsét: Az aranyember (10) Harc a sátán­nal (3) Közelharc férfiak és nők között (5, 7) Rákóczi: Harc a sátánnal (10) Az arany­ember (3) Akció az elnök ellen (5. 7) Május 1.: A 24—25-ös nem tér vissza (10) Vidám gaz. fickók (f4. fó) Boly: Bob her­ceg (2) Volt egyszer egy vad­nyugat I—II. (4) Harkány: He­gyen-völgyön (10) Amerikai éjszaka (5, 7) Komló, Május 1.: Hahó a tenger! (10) Ola­szok hihetetlen kalandjai Le- ningrádban (4, 6) Komló, Zrí­nyi: Bankrablás (4, 6, 8) Mo­hács: Ezek a fiatalok (10) A kék katona (4, 6, 8) Pécsvá- rad: Vadvízország (3, 5) Sásd: Hogyan fojtsuk vízbe? (f5, 7) Sellye: Fehér farkasok (4, 6) Siklós: A hegytetőn zöld feny­vesek (10) Olcsó regény (5, 7) Szigetvár: Feleségem kalandjai (10) Tükörképek (6, 8) .y. Értesítjük a Balázs Béla Film­klub tagjait, és az új érdek­lődőket, hogy az őszi sorozatra a filmklub bérletek árusítása c Petőfi Filmszínházban meg­kezdődött. Az új sorozat elő­adásai 24-én, vasárnap illetve 27-én, szerdán kezdődnek. A várható érdeklődésre való te­kintettel vasárnap délután 4 órakor a Fegyveres Erők Klub­jában is tartanak előadást, melyre bérletek a Kossuth és Petőfi mozi pénztárában vált­hatók. Az előadások időpont­ját a bérletekhez csatolt mű­sornaptáron közöljük. HÉTFŐ ŐRI MŰSOR Nemzeti Színház: A Divatter­vező Vállalat zenés, vidám, divatbemutatós műsora (du. fél 6 és este 9 órakor) * MOZI Park: Az ötödik pecsét (f5, f7, f9) Petőfi: A kékruhás nő (4, 6, 8) Kossuth: Az ötödik pecsét (10, 12) Liliomfi (f3, f5) Nászéjsza­ka a börtönben (f7) Maréknyi szerelem (f9) Fekete Gyémánt: Vidám gaz­fickók (6) Jószerencsét: Olcsó regény (5, 7) Rákóczi: Fehér farkasok (5, 7) Május 1.: Volt egyszer egy vadnyugat I—II. (fó) Boly: Hogyan fojtsuk víz­be? (7) Harkány: Nem zörög a haraszt (7) Komló, Május 1.: Ejtőernyősök (4, 6) Komló, Zrínyi: Tükörképek (4, 6, 8) Mohács: A kék katona (6, 8) Pócsvárad: Babaház (7) Sásd: Visszatérés Óz földjére (7) Sellye: Mackenna oronya (7) Siklós: Akció az elnök ellen (7) Szigetvár: Kovpak előre­tör (6, 8) Várható időjárás vasárnap estig: hajnalban és reggel sok- felé köd. A ködök feloszlása után általában kevés felhő, száraz idő. Több órás nap­sütés. Éjszaka gyenge, napköz­ben megélénkülő déli, délnyu. gáti szél. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet: 7—12, legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 21— 2é fok között. Ezt már nehezebben viseli el Ruzsinszki. Ö, aki önerejéből, maga vetette meg a lábát eb­ben a dzsungelban, aki kö- lyökkora óta megszállottan egyetlen céllal, egyetlen irány­ban, verítékezve és hörögve, egyedül vájja magát ebben a kérlelhetetlen és részvétlen anyagban milliméterenként előre, a kudarcokban hidegen és társatlanul, s az etedmé- nyek küszöbén is teljesen vissz, hangtalanul — milyen szomja­san tátog néha a légüres kö­zönyben! milyen tehetségtelen az úgynevezett gyümölcsöző összeköttetések megteremtésé­re! s milyen dühítően képtelen az efféle utakat egyengetni! — ő már akkor is boldog, pi­ros betűs nap a fekete egy­hangúságban, ha csodák-cso- dájára nagy-néha levele ér­kezik, ha egy összehajtogatott cédulát vagy üzenetet talál az ajtókilincséhez- biggyesztve. Mert nem jön, semmi se jön; izgalommal törtet föl az eme­letre mindannyiszor, s a lép­csőházi fordulóból lesi már a levélszekrényt — de mindig- mindig a semmi ... Csak tegnapelőtt! Annyi üres, végtelen hét és hónap után! Mi ez?! — nem állhatta meg, hogy tüstént, helyben, a fio előtt föl ne bontsa. — Párizsi kritika, újságkivágás, most, még mindig emlékezik a pári­zsi kritika arra a régi kiállí­tására! most örülnie kellene, hogy csak otthon nem prófé­ta senki, de hát a világ íme nagy! és miért olyan ő, hogy nem tud örülni, hanem csak a fiának mutatja, és azt is szégyelli utána rögtön, mert méltatlan hozzá az ilyen ug­rálás hiúság!... De hát kinek mutassa meg?!... Itt húzza elő, ne­kik? A barátjának, most?!... Ki örülne vele?! Keserűségében azonban, ahogy imént az autós hence­gést hallgatta, már előránci- gál-ta a zsebéből a francia le­velet mégis, hogy odaterítse válaszul az orruk alá. Egész ebéd alatt halogatta, s a dü­hét visszafojtotta, hogy végül annál pofozóbb elégtétellel csapja ki az asztal közepére. Miután azonban a kritikusok házivizitének hallatára ráme­redt Bánhegyi Frigyes olajfan­táziáira, lefutott a vér az agyából megint, és sötéten el- szégyellte magát — s csak azért nem tépte azonnal sze­métté azt a levelet, mert visz- szasüllyesztése a zakó zsebébe kevesebb föltűnéssel járt, nem okozott zajt vele . . . Nem, semmi zajt. A csönd nyúlni kezdett — úgy ülnek egymással szemben, mintha a dupla ablakon és a nehéz függönyökön át beférkőző ut­cai neszeket kellene elemez­niük. Éva sem segít, eltűnt, más a dolga odakint. Egymással szemben tehát. Fotelban mind a ketten. Bán­hegyi Frigyes haja egy év óta megnőtt és sikerült közben úgy szoktatnia, hogy a homlokába göndörödjék, mint a kávéházi művészeknek. Ruzsinszki kupo­lás koponyáján féhér a dél­utáni lámpa fénye. Zakót és középszínű inget visel, kékcsí­kos nyakkendővel. A barátja még nem dobta le a bársony­kabátot. amit a kritikusok fo­gadására öltött, s a fityegő, sárga művészcsokor kellemet­lenül szorítja vastag nyakát, de nem oldja meg. Előre néz most is, ahogyan mindig: magas ív­ben, magabiztosan, mások fe­je fölött, messzire. Elterül, ke­resztbe veti a lábát: maholnap így fog nyilatkozni újságírók­nak és hölgyeknek művészi el­veiről, a világról, hitvallásról, a jövendőről. Ruzsinszki viszont súlyosan meghajtja a fejét. So­ha nem biztos semmiben — kéznél a kis vázlatfüzet, ez a spirál-gerincű notesz, vezetik ujjai a puha krétaceruzát, múl­hat az idő, nyúlhat a csönd. (Folytatóid következik) 1976. október 10., vasárnap ♦ MOSZKVA: Az Agos- tinho Neto vezette angolai párt- és állami küldöttség szombaton Moszkvából kí­séretével együtt Lenin- gródba érkezett. ♦ TORONTO: A Kana­dai Kommunista Párt XXIII. kongresszusa szombaton Torontóban megkezdte munkáját. William Kash- tan főtitkár terjesztette elő a pártnak a XXII. kong­resszus óta eltelt kétéves időszakban végzett mun­kájáról szóló beszámoló jelentését. ♦ LISSZABON: A por­tugál minisztertanács által pénteken elfogadott tör­vényerejű rendelet értel­mében megtiltják a dol­gozók önigazgatása alá vont üzemek visszaadását volt tulajdonosaiknak. A kormány rövidesen tör­vény-tervezetet terjeszt a parlament elé az önigaz­gatás alá vont üzemek jogi státusának rendezé­séről. + MADRID: A spanyol kormány pénteken a szak- szervezetek megreformálá­sára vonatkozó törvényter­vezetet, valamint számos energiatakarékossági-gaz­dasági intézkedést hagyott jóvá. A szakszervezetek vonatkozásában elfoga­dott és a parlament elé terjesztő tervezet a kabi­netülésről kiadott közle­mény szerint „ szabályoz­za a szakmai társulások jogát, elismeri a munká­sok és a munkáltatók ar­ra vonatkozó jogát, hogy önkéntes tormában és füg­getlen szervezeteket hoz­zanak létre saját szakmai érdekeik védelmében." + PEKING: A kínai fő­város különböző pontjain, valamint a pekingi egye­tem több fakultásán szom­baton délután feliratok jelentek meg, amelyek hí­rül adják, hogy szerzőik „határozottan támogatják Hua Kuo-fengnek. a KKP KB elnökévé, valamint a KKP KB Katonai Bizottsá­ga elnökévé való kineve­zését". > BEIRUT: Dél-Libanon- ban rendkívül leszült a helyzet. A Palesztina Hangja rádióadó szerint a sziriaiak Dzsezzin térségé­ben újabb csapatokat vontak össze. Egyidejűleg a jobboldali fegyveresek Marzsajun és Holeja tér­ségében tűzpárbajt provo­káltak a nemzeti hazafias mozgalom egységeivel. A TASZSZ jelentette: a liba­noni nemzeti hazafias fel­szabadító erők és a PFSZ képviselői közölték, hogy pénteken izraeli fegyveres egységek hatoltak be Li­banon területére és a jobboldali keresztény erők oldalán beavatkoztak a harcokba. Blejat falu tér­ségében izraeli harckocsik és katonai szállító jármű­vek csatlakoztak a jobbol­dali keresztényekhez. Az izraeli tüzérség a jobbol­daliakkal együtt tüzérségi támadást intézett több dél-libanoni település el­len. + DELHI: Az idei esős évszak szokatlanul nagy csapadékmennyisége sú­lyos áradásokat okozott ai indiai Uttar-Pradesh és Bihar államában. A je­lentések szerint a kivezé­nyelt katonai alakulatok és az önkéntes munka­csapatok mintegy 20 na­pon keresztül erejük meg­feszítésével küzdöttek az ár ellen. Ezalatt az idő alatt sokezer parasztot kellett kimenteni az el­árasztott területekről. Az árvíz összesen több mint 20 millió embert sújtott és csaknem 400 halálos áldo­zatot követelt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom