Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-28 / 298. szám

1976. október 28., csütörtök Dunántúli napló 3 Közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1976. X. 26-i üléséről (Folytatás az 1. oldalról) seit, megértheti a fejlődésünk­kel együttjáró ellentmondáso­kat, s megoldásuk útjait. A társadalomtudományi ku­tatás — alapvető feladatának részeként — jobban törekedjen az eszmei nevelőmunka igé­nyeinek kielégítésére. Segítse megválaszolni azokat a kérdé­seket, amelyeknek tisztázása különösen fontos a párttagság elméleti színvonalának emelé­sében, a párt qyakorlati tevé­kenységének fejlesztésében. A sajtó, a rádió, a televízió, valamint a politikai könyvki­adás saját eszközeinek és le­hetőségeinek jobb kihasználá­sával járuljon hozzá a marxis­ta-leninista eszmék szélesebb körű terjesztéséhez, a tudomá­nyos világnézet elmélyítéséhez. 2 A propaganda meggyő­ző erővel fejtse ki mar- * xista elveinket, amelyek­nek alapján megválaszolhatók a hazai építőmunkával, a nem­zetközi kommunista és munkás- mozgalom fejlődésével, vala­mint a szocialista és a kapita­lista viláqrendszer ideológiai harcával kapcsolatos új kérdé­sek. Az aktuális ideológiai kér- dések között az eddiginél is na­gyobb figyelmet kell fordítani a fejlett szocialista társadalom építésével, az államhatalom jellegével, a szocialista hazafi- ságga! és a proletár interna­cionalizmussal összefüggő té­mákra. a) A fejlett szocialista tár­sadalom megteremtése minden területen nagyobb követelmé­nyeket támaszt. Növekszik a kölcsönhatás a gazdaság és a politika, a társadalmi fejlődés objektív és szubjektív feltételei, az anyagi javak termelése és a szocialista életmód között, A dolgozók mozgósításának, aktivitásának, általában a po­zitív társadalmi magatartásnak fokozott jelentősége van. A munka hatékonyságának növe­lése a aazdasági tevékenysé­gen is túlmutató, szélesebb ér­vényű követelmény, segíti a tár­sadalmi erőforrások és tartalé­kok feltárását, a kiegyensúlyo­zott haladást céljaink felé. A társadalmi fejlődés sajá­tosságainak és törvényszerűsé­geinek ismerete elenqedhetet- len feltétele az alkotó marxis­ta-leninista gondolkodásnak. A fejlett szocializmus kérdései­nek tanulmányozása növeli a társadalmi tudatosságot, erősí­ti és gazdagítja a szocialista közgondolkodást. Hozzájárul ahhoz, hoqv a társadalom tag­jai a növekvő lehetőségek kö­zött mindjobban megtalálják képességeik kibontakoztatásá­nak a közösség számára is leg­hasznosabb módját, elősegíti a szocialista életmód térhódítá­sát. b) A hatalom a világfejlődés jelenlegi szakaszában minden társadalom alapkérdése; ná­lunk a munkásosztály hatalma a szocialista építés feltétele. Hazánkban a munkásosztály hatalmát megtestesítő proletár- diktatúra állama történelmi szükségszerűségként jött létre. A munkásosztály a hatalom gyakorlásába bevonja a pa­rasztságot, az értelmiséget, a legszélesebb tömegeket. A szo­cialista állam valamennyi dol­gozó osztály és állampolgár ér­dekeit fejezi ki, minőségileg kü­lönbözik minden kapitalista államtól, amely bármilyen for­mában is, de a monopoltőke, a burzsoázia uralmát jelenti. A fejlett szocialista társa­dalom megteremtésének alap­vető feltétele a demokrácia mindenoldalú kibontakoztatá­sa, elmélyítése. Szocialista tár­sadalmunkban fokról fokra fej­lődnek és mindinkább kitelje­sednek a kormányzás, az igaz­gatás demokratikus módszerei. A szocialista demokrácia fejlő­dése biztosítja az állampolgá­rok érdemi részvételét a köz­ügyek intézésében, segíti a tár­sadalomban rejlő erőforrások feltárását és hasznosítását, a magas fokú társadalmi felelős­ségérzet, az alkotmányos rend és az állampolgári fegyelem ér­vényesítését. A szocialista állam szerepé­nek, fejlődésének alapos isme­rete elengedhetetlen ahhoz, hogy a iforradalmi folyamatot leginkább előrevivő funkcióit — napjainkban a gazdasági szervező és kulturális nevelő funkciót — mind teljesebben kibontakoztassuk. Az állami teendők demokratikus, szaksze­rű ellátása előmozdítja a tár­sadalmi érdek hatékony érvé­nyesülését, s közelebb visz ah­hoz a hosszabb távon és foko­zatosan megvalósuló célhoz, hogy a proletárdiktatúra álla­ma össznépi állammá váljék. c) Pártunk, munkásosztályunk örököse és folytatója minden haladó történelmi hagyomány­nak, letéteményese nemzeti múl­tunk minden valódi értékének. Ezek tiszteletét és megbecsülé­sét ápolja népünk és ifjúságunk tudatában. Munkásosztályunk és forradalmi pártja, mint tár­sadalmunk vezető ereje, kifeje­zője a nemzeti érdekeknek és felelősséget visel a nemzet sor­sának alakulásáért, népünk, nemzetünk igazi érdekeit ma és a jövőben a szocializmus testesíti meg. Építő munkánk nagy lendítő ereje a cselekvő szocialista hazafiság, amely közösségi aktivitást, munkát, állandó készenlétet jelent a ha­za szolgálatára. Hatalmas erő­forrás számunkra, hogy a fej­lett szocialista társadalom megteremtését népünk nemzeti programjának tekinti. A hazafiság és a proletár internacionalizmus a rendsze­rünk, eszményeink iránti elkö­telezettségnek két oldala, s a szocialista társadalom felépí­téséért, a kommunizmus világ­méretű győzelméért folytatott harc alapvető követelménye. A proletár internacionalizmus po­litikánk sarkalatos elve, amely jelenti: a nemzeti és a nem­zetközi érdekek egyeztetésére, a kommunista és munkáspártok közti egység megteremtésére irányuló, törekvést; a kölcsönös támogatást, elvtársi együttmű­ködést; a rendszeres kétoldalú és sokoldalú véleménycseréket, a mozgalmunk alapját képező marxista—leninista elmélet kö­zös erőfeszítéssel történő to­vábbfejlesztését, ideológiai együttműködésünk erősítését, a tapasztalatok általánosítását; a legfőbb politikai kérdésekben a kollektív álláspont és cselekvés kialakítását a testvérpártok ön­állósága, egyenlősége és ön­kéntes együttműködése alap­ján. A proletár internacionaliz­mus magában foglalja a köl­csönös szolidaritást és az érde­keltséget egymás eredményei­ben. A szocialista közösség orszá­gainak mind sokrétűbb politi­kai, gazdasági, ideológiai együttműködése gyakorlati megnyilvánulása a proletár in­ternacionalizmusnak, A tőkés világban küzdő for­radalmi erők határozott fellé­pése a monopoltőke uralma ei­len és a felszabadult országok népeinek imperialista-ellenes harca értékes támogatás szo­cialista építőmunkánkhoz, a közös erőfeszítésekhez. Ugyan­akkor őket is segíti a szocia­lizmus léte, fejlődése és az a szolidaritás, amelyet küzdel­mükkel a szocialista országok népei, kommunista és munkás­pártjai vállalnak. Eszméinktől, társadalmi cél­jainktól, szocialista hazafisá- gunk tartalmától idegen mind a burzsoá nacionalizmus, mind a kozmopolitizmus, bárhol, bár­milyen régi vagy új formában jelentkezzék is. Pártunk a pro­letár internacionalizmus szelle­mében mindig fellépett és a jö­vőben is fellép az antikom- munizmus és a szovjetellenes- ség minden válfaja ellen, mi­vel a nemzetközi reakció eze­ket fő fegyverként alkalmazza a haladó erőkkel szembeni álta­lános törekvéseiben. 3 A Központi Bizottság megállapította, hogy a ■pártoktatás szervezeti tökéletesítésével is a propagan­damunka minőségi fejlesztését kell segíteni. Az oktatás bevált szervezetének fenntartása és a kialakult hallgatói létszám mel­lett nagyobb figyelmet kell for­dítani a marxista tudás gyara­pításának pártiskolán kívüli for­máira, az önálló tanulásra, az alapozó oktatáson túlmenően a továbbképzésre, a propagan­disták rendszeres képzésére és továbbképzésére, a tananyagok színvonalának emelésére. Ugyanakkor szükség van az ok­tatás egyes formáinak jobb összehangolására. A pártokta­tás céltudatosságát és tervsze­rűségét növelve a párttagokat a szervezett oktatás különböző tanfolyamaira a politikai szük­ségleteknek, a résztvevők ér­deklődésének megfelelően kell javasolni és felvenni. A Központi Bizottság meg­állapítja: a propagandistákkal szemben a legfőbb követel­mény, hogy magas elméleti színvonalon, alkotó felfogásban terjesszék a marxizmus—leniniz- mus tanításait, és sokoldalúan ismertessék a párt politikáját. Szüntelenül fejlesszék tudásu­kat, előadói készségüket, pe­dagógiai ismereteiket. Szüksé­gesnek tartja, hogy a társa­dalomtudományokkal foglalko­zó kutatók, szakértők mind na­gyobb számban kapcsolódjanak be a propagandamunkába. A Központi Bizottság fel­hívja a pártbizottságok ■figyelmét, hogy minden szinten rendszeresen foglalkoz­zanak elméleti kérdésekkel, mérlegeljék döntéseik ideoló­giai, politikai hatásait. Fogják össze és szervezetten haszno­sítsák a meglevő szellemi erő­ket az ideológiai képzésben és nevelésben. Nyújtsanak érdemi támogatást a tömegszerveze­tekben és az állami vonalon fo­lyó politikai oktatáshoz. A pártalapszervezetek felelő­sen, önállóan irányítsák és szervezzék a hatáskörükbe tar­tozó pártpropagandát. A párt­tagok képzésével, nevelésével segítsék a szocialista építőmun­ka napirenden levő kérdései­nek megértését, a tudatos al­kotó cselekvést. A pártvezető­ségek alakítsanak ki jó munka- kapcsolatot a propagandisták­kal, folyamatosan tájékoztassák őket a gyakorlati munka kér­déseiről, és ismerkedjenek meg az oktatás eszmei, politikai ta­pasztalataival. Valamennyi pártszervezetben legyenek tuda­tában annak, hogy az oktató­nevelő munka a pórtélét fon­tos, nagy tömegeket átfogó te­rülete, mely hatással van a kommunisták egész tevékenysé­gére. A Központi Bizottság meg­győződése, hogy a párttagság ideológiai felkészültségének növelése útján a Magyar Szo­cialista Munkáspárt még job­ban betölti történelmi küldeté­sét: a fejlett szocialista társa­dalom építésének vezetését. A Központi Bizottság elvárja a pártszervezetektől, hogy min­dennapi tevékenységükben nagy figyelemmel foglalkozza­nak az eszmei nevelőmunka feladataival. Felhívja a kom­munistákat, hogy mélyítsék el marxista—leninista tudásukat, éljenek és dolgozzanak esz­méink szellemében szocialista hazánk további felvirágozta­tásáért. A Központi Bizottság ülése a továbbiakban szervezeti és személyi kérdéseket tárgyalt és döntéseket hozott: —■ Pullai Árpád elvtársat, a Központi Bizottság tagját más fontos megbízatása miatt, ér­demei elismerése mellett' köz­ponti bizottsági titkári tisztsége alól felmentette: — Borbély Sándor elvtársat, a Központi Bizottság tagját fel­mentette a KB ipari, mezőgaz­dasági és közlekedési osztályá­nak vezetői tisztségéből, és megválasztotta a Központi Bi­zottság titkárává. — A Központi Bizottság ajánlásokat fogadott el állami tisztségek betöltésére. Megkezdte munkáját az iparí szövetkezetek Vff. kongresszusa Csaknem ezer kollektíva több mint 300 000 dolgozójának képviseletében 523 szövetkezeti küldött és mintegy 200 meghívott részvételével kezdte meg munkáját szerda reggel az Építők Székházában az ipari szövetkezetek VII. kong­resszusa. A tanácskozáson megjelent Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a kormány elnöke és Havasi Ferenc minisz­terelnök-helyettes. Ott volt az MSZMP KB és a kormány több tagja, az országos főhatósá­gok, a magyar szövetkezeti mozgalom társ­ágazatainak, valamint a társadalmi és tömeg­szervezetek számos vezetője is. A kongresszus résztvevőit az elnöklő Feren­ci Tibor, az Országos Tanács tagja köszöntötte, majd Rév Lajos, az OKISZ elnöke egészítette ki szóbeli referátummal az Országos Tanácsnak az elmúlt öt év gazdasági és társadalmi mun­kájának eredményeit összegező, s az elkövet­kező évek feladatait körvonalazó írásos beszá­molóját Az elnöklő Ferenci Tibor javaslatára a kong­resszus résztvevői úgy határoztak, hogy vala­mennyi napirendre kiterjedően nyitják meg a vitát, amelyben elsőként Lázár György emelke­dett szólásra. Lázár György: Szövetkezeteink a jövőben is számíthatnak a párt, a kormány támogatására Lázár György a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a kormány és sze­mélyesen Kádár János nevében köszöntötte a kongresszus részt­vevőit, majd a következőket mondotta: — A szövetkezetek, köztük az ipari szövetkezetek, fontos és nélkülözhetetlen szerepet tölte­nek be szocialista társadal­munk építésében. Megelége­déssel nyugtázhatjuk, hogy a mozgalom a párt iránymutatá­sai alapján immár húsz év óta töretlenül fejlődik. Különösen szembetűnő az utóbbi években végbement fejlődés. — A szocialista építésben ma és a távolabbi jövőben is szá­molunk a szövetkezeti mozga­lommal. Pártunk XI. kongresz- szusa megerősítette és leszö­gezte, hogy tovább folytatjuk jól bevált szövetkezetpolitikán­kat. Eközben abból indulunk ki, hogy noha van bizonyos eltérés a munka társadalmasításának fokában, az irányítás és a jö­vedelemelosztás módjában, az állami és a szövetkezeti tulaj­don egyaránt szocialista tulaj­don. Szín­vonalasabban — A legközelebbi évek egyik fontos feladata, előrehaladá­sunk nélkülözhetetlen feltétele, hogy mind az állami, mind a szövetkezeti tulajdont erősítsük és magasabb színvonalra emel­jük. Fejlődésünk későbbi sza­kaszában — mint ezt pártunk programnyilatkozata is kimond­ja — a két szocialista tulaj­donforma fejlesztésének ered­ményeként létrejön, kialakul a termelési eszközök magasabb szintű, össznépi, kommunista tu­lajdona. E cél felé haladva a jövőben is fontos feladat a szo­cialista tulajdon mindkét for­májának egyidejű tökéletesíté­se, fejlesztése, az egymás kö­zötti kapcsolatok sokoldalú erő­sítése, a jó tapasztalatok köl­csönös meghonosítása. Érthető tehát, ha az elkövetkezendő időben a szövetkezeti mozga­lomban is megkülönböztetett fi­gyelmet kívánunk fordítani a szocialista ismérvek fejleszté­sére. — A kormány álláspontja szerint általában kialakultnak vehetjük a szövetkezetek — mai viszonyoknak megfelelő — nagyságát, ezért csak nyomós érdekek esetén indokolt tovább­növelni az egyes szövetkezetek méreteit, vagy újabb összevo­násokat elhatározni. Továbbra is meg kell tartani és ki kell aknázni azokat az előnyöket, amelyek a szövetkezeti forma sajátjai, s amelyekkel haszno­san tölthetik be társadalmilag hasznos szerepüket. — Most olyan új feladatok előtt állunk, amelyek mégin- kább megkövetelik az alkotó erők egyesítését, a szövetkeze­tek belső tartalékainak feltárá­sát és hasznosítását, a társu­lásokban, a kooperációkban, a többi társszövetkezetekkel való jó együttműködésben rejlő le­hetőségek hatékony kiaknázá­sát. — A fejlett szocialista társa­dalom építésének útján előre­haladva a soron következő fel­adat most az, hogy minél jobb feltételeket teremtsünk az V. ötéves és az évi tervünk ered­ményes teljesítéséhez. — Pártunk Központi Bizott­sága kellő időben értékelte az V. ötéves terv indulásának ta­pasztalatait. Igen alapos elem­zés után arra a következtetésre jutott, hogy a felkészülés terv­szerűen megtörtént, a végre­hajtás jó lendülettel folyik. A kormány időben közreadta a végrehajtás megszervezéséhez szükséges határozatokat, a pártszervezetek aktív közremű­ködésével elkészültek a helyi tervek és a végrehajtási prog­ramok. S bár még több mint két hónap hátravan az eszten­dőből, az eddigiek alapján jó érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a sok nehezítő külső és belső, részben munkánktól füg­getlen tényező ellenére az in­dulás sikeres volt. Kibontakozó­ban vannak a tartós gazdasági folyamatok, amelyek ötéves tervünk legfőbb gazdasági cél­jainak elérését biztosíthatják. — Az ez évi tervhez közel- állóan alakulnak a termelés és elosztás arányai, javul a terme­lékenység, az ipari termelés szerkezete, a hatékonyság, a gazdaság egyensúlyi helyzete. A korábbinál szervezettebb, fe­gyelmezettebb munka folyik a gazdaság minden területén. Tudjuk, hogy gondjaink nehe­zén még nem jutottunk túl, de az első év alapjában kedvező tapasztalatai biztatást adnak a jövőre is. Tervszerűbben — A párt és a kormány ha­tározatainak szellemében erőin­ket továbbra is arra kell össz­pontosítanunk, hogy meggyor­sítsuk a népgazdasági tartalé­kok hasznosítását, többet ter­meljünk a minden piacon jól értékesíthető, versenyképes árukból, hogy optimálisan hasz­náljuk ki a munkaidőt, a gé­pek és berendezések kapacitá­sait, takarékosabban bánjunk az anyaggal, energiával és idő­vel egyaránt. Társadalmi fejlő­désünk olyan szakaszába lép­tünk, amikor a jól meggondolt, a fő célokra összpontosított, tervszerű fejlesztéssel egyidő- ben a korábbiaknál is fonto­sabbá válik, meghatározó je­lentőséget kap a hozzáértő irá­nyitó munka, ezért szüntelenül munkálkodnunk kell a vezetés színvonalának emelésén is. — Időben megkezdődtek és a közeljövőben befejeződnek az 1977. évi népgazdasági terv és állami költségvetés kidolgo­zásának munkálatai. A felké­szülést megkönnyíti, a tervező munka számára biztonságot ad gazdaságpolitikánk világos irányvonala — amelyen nincs okunk változtatni — továbbá, hogy a szabályozók is betöltik funkcióikat, ezért csak részle­ges módosításokra van szük­ség. Ügy gondolom, egyetérte­nek azzal, hogy mindez a vál­lalatok, szövetkezetek részére is jó lehetőséget biztosít jövő évi terveik elkészítéséhez. — A szövetkezetek öt évre szóló feladatai is azokból a gazdaságpolitikai célokból kö­vetkeznek, amelyeket az MSZMP XI. kongresszusa hatá­rozott meg és amelyeket nép- gazdasági terveink tartalmaz­nak. E követelménynek akkor fe­lelnek meg a legjobban, ha további erőfeszítéseket tesznek a termelés növelésére, gazda­ságosságának javítására, a lakossáq ipari, építőipari szol­gáltatások iránti igényeinek magasabb színvonalú kielégí­tésére, és ha még nagyobb mértékben elősegítik külkeres­kedelmi feladataink teljesítését, fejlesztik a szövetkezeti demok­ráciát, megfelelő figyelmet for­dítanak tagjaik élet- és munka- körülményeinek javítására. — Az írásos és szóbeli be­számoló hű képet adott az eredményekről, a termelés fej­lődéséről, s egyben önkritiku­san arról is szólt, ami hátráltat­ja a fejlődés ütemét, s ami ép­pen ezért kijavításra, módosí­tásra szorul. Ennek most külö­nösen megnő a fontossága, hi­szen mindannyian tudjuk, hogy az utóbbi években megváltoz­tak munkánk hazai és kül­gazdasági feltételei, szigorúb­bá váltak a követelmények, hogy terveink megvalósításának elengedhetetlen feltétele a ha­tékonyság gyorsabb ütemű nö­velése. — A megnövekedett felada­tok teljesítése a szövetkezetek­től is megköveteli a műszaki fej­lődés meggyorsítását, a munka termelékenységének nagyobb fokú növelését, a munkaerő megfelelő átcsoportosítását, a több műszakos munkarend szervezésével az álló- és forgó­eszközök jobb kihasználását és a termelés minőségi színvona­lának emelését. Mindezt a ren­delkezésre álló erőforrások koncentrálásával és gazdasá­gos felhasználásával, maga­sabb színvonalú vezetéssel, fe­gyelmezettebb munkával lehet csak elérni. Jobb ellenőrzést — Erősíteni, javítani kell az ellenőrző tevékenységet is, mind az állami szervek, mind az ér­dekképviseletek részéről, job­ban biztosítva ezáltal a szövet­kezeti törvény és alapszabály szerinti működést, a színvona­lasabb tevékenységet. — A megnövekedett felada­tok megkövetelik továbbá a ká­der- és személyzeti munka szín­vonalának javítását, a káder- utánpótlás tervszerű biztosítá­sát. — A jó munkához szükséges feltételek adottak. Biztosíthatom önöket, hogy az ipari szövet­kezetek tagsága és választott vezetőségei, az Országos Ta­nács, a területi és szakmai szö­vetségek testületéi a jövőben is számíthatnak a párt és a kor­mány segítőkészségére és bi­zalmára — fejezte be beszédét Lázár György miniszterelnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom