Dunántúli Napló, 1976. május (33. évfolyam, 120-149. szám)

1976-05-09 127. szám

1976. május 9., vasárnap Dunántúlt napló Berzsenyi Dániel: Az örömhez Édes Öröm! oh, tündérek Mosolygó szül leánya! Kacsingatsz, s ha hozzád érek, Eltűnsz, lelkem bálványa! Mint egy kacér leánykának, Nyitva int bájos kebled, Szerelmem kívánságának Lángjait úgy ingerled: S midőn csókolni akarom Ajakidat, elrejted, Elvadulsz, s ölelő karom Közül magad kifejted. S csak messzünnen kínálkozol, Ha gerjedelmim sejted: De közel elkomorodol, S szeretődet megejted. Az ulmai ütközet Mit hallok! Árpád honja határain Algyuk dörögnek! rettenetes veszély Zug, mint dagadt felhők morajjá S Bosporusok zokogó nyögése. Egy nagy csapással mindeneket levert A harc s dicsőség kénye, Napoleon, S mint Jupiter mindent lerontó Mennyköve, egy riadással elszórt. Látom hazámnak fegyveres őreit Rémült futásban; látom az éktelen Vert had zavarját tébolyogva, S Bécs s Pozsony érckapuit vivatlan Kitárva! Oh sors! oh csuda nap! mi ez? Nincs hát remény már? — Itt az idő, magyar, Mely majd szabad lelked nem ismért Jármot akaszt te szilaj nyakadra! Nyolc száz repült el már Budavár felett. Villámok ádáz zápora, vérözön Toldult s rohant rád számtalanszor Ámde te, mint az egekbe ötlö Kriván, mosolygói a zivatar között. Rémithetetlen melled acélfalat Vont fel körülted, s vakmerőén A haragos buzogányt ragadván, Gigászerövel harcra szegült karod, Vivtál: ezerszer többel ezer csatát: Menj, most mutasd meg Zrínyi lelkét, Zrínyi dicső remekét, halálát! Merj! a merészség a fene fátumok Mozdíthatatlan zárait áltüti, S a mennybe gyémánt fegyverével Fényes utat tusakodva tör s nyit. Horác Zug immár Boreas a Kemenes fölött, Zordon fergetegek rejtik el a napot, Nézd, a Ság tetejét hófuvatok fedik, S minden bus telelésre dőlt. Halljad, Flaccus arany lantja mit énekel: Gerjeszd a szenelőt, tölts poharadba bort, Villogjon fejeden balzsamos kenet, Mellyet Bengala napja főz. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, Forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd Érzésit ki ne zárd, mig fiatal korod Boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, Légy vig, légy te okos, mig lehet, élj s örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Kétszáz éve született Berzsenyi Dánie mmmmmmmmmmmsrnrnrnmaammam Aki elmélyülten, s figyelem­mel olvassa verseit, fokról-fok- ra jobban megérzi modernsé­gét, hozzánk szóló szdvót. Szin­te nem is értjük, hihetetlennek véljük, miért, hogyan találkoz­hat a mai ember életérzése a kis falujában elvonultan élő költőével, aki „a szüret estvéli óráiban", az agg diófa alatt ..leplébe burkolva könyökére dől" és kanóca pislogó láng­jainál ,,a képzelet égi álmába" merül? Más kor, más eszmevilág, más életforma — és valahol mégis ott rejlik egy közös vo­nás: ő az első képviselője köl­tészetünkben a mozgásban lá­tott mindenségnek, lírájának tengelye az idő, világképe di­namikus; rohanó, roppant 200 éve, 1776. május 7-én, a Vas megyei Egyházashetyén. A nemesi világ eszmerendszeré­ben nőtt föl, (ódát írt a Napó­leon ellen felkelt nemességhez, s a hajdani hősi erényekhez, illetve ezek ábrándképéhez mindig is jobban vonzódott, mint korához, mely csak „fab- rikán, manufaktúrán, s pénz­szerzésen” töri fejét), de ha­marosan megérintette a felvi­lágosodás szele (mindössze három évvel fiatalabb a Rous­seau útján járó Csokonainál); és közben már a hazai szellemi élet kapuin a romantika is ko­pogtat, az új irányzat, mely az érzelmek lázadását hozza a felvilágosodás ész-kultusza után. utáni ájult álomból! — mind­ez megrendítette a harmóniára áhítozó, érzékeny lelkű költőt. Szerb Antal így ábrázolja lel­kiállapotát: „gondolatvilága ellentétes eszmék csatatere volt... Egyfelől az alkatilag adott heroikus-nemesi világné­zet, amit latinos nevelése ha­talmas példákkal fűt alá, Más­részt a felvilágosodás, Kazinczy intenzív hatása, ami felesle­gessé teszi a heroikus erénye­ket, és egészen másokat köve­tel. Azután a romantika hatá­sa: önmagában érezni a titok­zatos valakit, aki megszólal megfoghotatlan módon az ih­let óráiban, mint egy idegen hang, és mikor elhallgat, olyan ER2SENYI S2ŰEÖ-HÁZA energiák sodrását érezzük, „nagy idők folyami" zúgnak, „fene fátumok mozdíthatatlan zárait” üti ót a merészség; Berzsenyi a száguldó időt min­den idegében érezte — miköz­ben életét a legnagyobb csend,- ben élte végig. Ezt a különös ellentmondást oz magyarázza, hogy „átmeneti korban", korszakok ütközői kö­zött élt, s ezen mit sem változ­tatott Nikla csöndje és magá­nya. Jómódú, de egyszerű életű középbirtokos szülők gyermeke­ként látta meg a napvilágot Minden eszmeáramlat késve jutott el hozzánk, de nem egy­forma késési idővel. így történt, hogy hatás és visszahatás, fel­világosodás és romantika, ra­cionalizmus és szentimentaliz- mus egyszerre hódított nálunk. Az eszmék mögött az eladdig mozdulatlannak látszó élet is megtelt eseményekkel: a ha­zai jakobinus mozgalom, az el­fojtása után létrejött' zord ab­szolutizmus, a napóleoni hábo­rúk, majd a kibontakozó re­formkor — az események és eszmék ilyen kavargásának kü­lönös jelentősége volt nálunk, ahol a szellemi élet ez idő tájt ébredezett a szatmári béke yy Nyugat-ot a húszas évek elején már állan­dóan olvastam, hatását iro­dalmi érdeklődésemre és fej­lődésemre nagyon jelentős­nek érzem. De ez természe­tes, hiszen a Nyugat majd­nem maradéktalanul az iro­dalom rangját jelentette a XX. század első felében. Akadt persze a magyar szellemi életben nem egy kiváló érték- gondoljunk csak Gárdo­nyira, Móra Ferencre — akik a Nyugat nélkül futották meg útjukat, nagy átlagban azon­ban a Nyugat jelentette az igazi elismertetést. írói munkásságom - sajnos- későn kapcsolódott a Nyu­gathoz. Pedig már a harmin­cas évek elején biztattak ba­rátaim, hogy küldjék verseket a Nyugathoz. A harmincas évek végén Illyés Gyula útján kerültem kapcsolatba Babits Mihállyal. 1939. szeptemberében kö­zölte először verseimet a Nyugat: Két költő címen: — Berzsenyiről és Kölcseyről. Ez­után a kiadóhivatal megindí­totta számomra a folyóiratot, ez volt a honoráriumom. Több versem is megjelent utána o Nyugatban. .•jr.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.-.v. I Ív::::-*::-:*:-:-:::-::::::-:­roi útórirv ■ 1 / tT TTTTTTTTI % '4 1 A Nyugatot korábbon - 1933. tavaszán — meghívtam Szombathelyre a Faludi Fe­renc irodalmi társaságba sze­replésre. Móricz Zsigmondnak küldtem a meghívót, de ő le­vélben jelezte, hogy megvált a folyóirattól, így Móricz Zsig- mond és felesége: Simonyi Mária színművésznő jöttek el hozzánk. Az érdekes találko­zóról sokhelyen írtam már. Itt azzal egészítem ki a beszá­molókat, hogy Kőszegen, a hangulatos Szent Jakab templom homályában rábuk­kantunk a Murányi Vénusz: Széchy Mária sírjára. Ven­déglátónk: Kincs István biz­tatta Móricz Zsigmondot, hogy erről írjon regényt. Mó. ricz Zsigmond rövidesen meg­írta a Murányi kaland című szép költői színművét; Széchy Mária és Wesselényi Ferenc szerelméről. 1935 telén azután mégis köszönthettük Szombathelyen a Nyugatot. Erre az alkalom­ra behívtuk Csöngéről a már fiatalon is jelentős költő-ba­rátunkat: Weöres Sándot. Az irodalmi esten Kosztolányi Dezső, Gellért Oszkár, Nagy Endre és Ascher Oszkár sze­repeltek. Az est felejthetetlen előadása Kosztolányi szerep­lése volt. Kosztolányi (akkor mór beteg volt, de a súlyos kór nyomai nem látszottak rajta) több verse közt a Haj­nali részegség című remek versét is felolvasta. Életem egyik legnagyobb élménye volt ez a versmondás. Nem szavalt, de a vers lelkét szó­laltatta meg kissé pattogó, de kedves modorban. Koszto­lányi több levelében is invi­tált a Logodi utcába. Sajnos a meghívást mindig halasz­tottam, de ebben a látomá- sos versben mégis láttam a Logodi utcát: a vers „glóriás" fényeiben. A Nyugatban a 30-as évek vége felé Babits bátor írásai adtak erőt az embertelen idők próbáihoz. Babitsnak ezek az- írásai Adyt idézték az őrzők hűségét: az ember­séghez és magyarsághoz. A Magyar Csillag - Babits Mihály halála után - a Nyu­gat szerepét vette át. A jog­folytonosság, a szellemi örök­ség se változott, hiszen Ba­bits betegsége alatt már éve­kig Illyés Gyula volt a lap „tutora". A Magyar Csillag­ban is több versem jelent meg. A Nyugat a tehetség, a szellem, a szabad lelkiisme­reti megnyilatkozás otthona volt. S ezt a kor legnagyobb- jaival - élükön Adyval — szolgálták nemzedékeken ke­resztül. A Magyar Csillag pe­dig — szinte tizednyi idejével is - nehéz időkben virrasztóit a nemzeti géniusz felett. , / oz ember, mint az erdő madár- dal nélkül . . A fiatal Berzsenyi még ki­csattanó egészséggel indult >a soproni líceumba, ahol szilaj- sága miatt mihamar kicsapa- tással fenyegetik (,,a szülőknek nyakokra visszaküldik"), mert mint maga vallja: „Én egyko­rúim között a legelső magyar táncos valék, lovat, embert, asz­talt átugrani nekem játék volt. Sopronban egymagám tizenkét németeket megvertem és azo­kat a város tavába hánytam; és az én szeretőm az én kar­jaim között elalélt." A derék soproniakat rémisztgető ifjú Herkules a francia háború hí­rére katonának állt, majd utóbb még egy évre visszament a lí­ceumba, de 1795-ben már ha­zatért apjához gazdálkodni, majd feleségül vette unokahú­gát, Dukai Takács Zsuzsannát, és anyai jószágára, Sömjénbe költözött. Gazdálkodik, gondolkodik, olvas; értekezést ír A magyar- országi mezei szorgalom né­mely akadályairól, s ebben reálisan látja a jobbágyság helyzetét, s magának a job­bágyság intézményének elavult voltát, de nem változtatott raj­ta, nem reformer, hanem köl­tő és gondolkodó, aki cselek­vés helyett inkább a múzsákkal társalog. Verseit titokban, magának írja, nem szánja őket közlésre. 1803-ban azonban Kis János, a szomszéd község lelkipász­tora írás közben lepi meg, el­kéri a féltve rejtegetett kincset, és elküldi bírálat végett a kor „írófejedelmének”, Kazinczy- nak. A válasz nem késik, ra­jongó lelkesedés árad belőle, így jön létre Kazinczy és Ber­zsenyi barátsága; ám a versek kiadására csak egy évtizeddel később kerül sor, inikoris a költő a sürgetőző Kis János kezébe nyomja a kéziratköte- get, tegyen vele, amit akar. A versek meghozzák az or­szágos sikert, csakhamar sor kerül a második kiadásra is. A költő fellátogat Pestre, ahol az írók heves örömmel fogad­ják, de ő egy mogorva falusi medve zárkózottságával ábrán­dítja ki őket. Nem tud felol­dódni e számára idegen világ­ban, Még ekkor sem, a dicső­ség csúcsán, még kevésbé ké­sőbb, miután 1817-ben megje­lenik Kölcsey kegyetlen és sok tekintetben igaztalan kritikája. A nagyerejű költő sebezhető, érzékeny lélek. A bírálat össze­törte, elnémította, búskomor­ságba döntötte. Kazinczytől is elzárkózott, elvégre az ő tanít­ványa volt a támadó, sugal- mazását gyanította hát a bírá­latban. Esztétikai tanulmányokba me­rül, hogy méltóképp válaszol­hasson. Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel nyolc év­vel később megjelenik vitaira­ta, melyből utóbb a versfor­mákról szóló tanulmánya szüle­tik, a magyar verselés fontos sajátosságait rögzítő mű. A Poétái Harmonistikában össze­foglalja esztétikai nézeteinek rendszerét, tudományos tekin­télyre tesz szert, az Akadémia rendes tagjává választják, de mindhiába, á melankólia egy­re jobban hatalmába keríti. Szerb Antal róla szóló szép tanulmányában Arany Jánossal rokonítja, mondván, hogy a fa­lusi csendből az irodalom hul­lámverésébe került „bennszü­löttet" megöli a városi kultúra. 1836-ban halt meg: mindössze 60 éves volt. Ez a magányos óriás írta meg A magyarokhoz intézett ódát. A közelítő telet, a Fohász­kodást és még annyi verset, melyek a magyar líra örök kin­csei közé tartoznak. Különös varázsukat nyelvi szépségük adja, a kifejező jelzők, a meg­lepően összeválogatott igék és főnevek; a nyelv roppant ere­je, mely érzés és gondolat mélységeit találó tömörséggel, .egyedüli érvénnyel fejezi ki. Miközben az antik költőkért ra­jongva a görög harmóniát ke­reste, ráérzett arra, amit nap­jainkban Devecseri Gábor tu­datosan tárt fel, hogy a ma­gyar nyelv mennyire alkalmas az időmértékes verselésre; oly­annyira, hogy a köznapi nyelv- használatban is gyakran elő­fordul az időmértékes kifejezés (csak nem vesszük észre). Ezért lett nála felszabadító erejű a forma kemény fegyelmét jelen­tő időmérték: a verslábak szi­gorú rendjében a szabad kép­zettársítások elemi erejével tört fel a láncairól elszabadult ér- zésvilóg. Bozóky Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom