Dunántúli Napló, 1976. május (33. évfolyam, 120-149. szám)

1976-05-09 127. szám

e Dunántúli napló 1976. május 9., vasárnap László Lajos: Föld felett, föld alatt Becsukván László Lajos új könyvét önkéntelenül is érve­ket hoz fel az ember azon köz­ismert állítás cáfolatára, mely szerint nincs szomorúbb lát­vány, mint a tegnapi újság. A Jelenkor kiadásában megjelent riportkötet egyes írásainak kel­tezése nemcsak tegnapi, ha­nem tegnapelőtti is. Természe­tesen előhozhatnánk a szokvá­nyos jelzőket az időtállóságra, elevenségre, aktualitásra hivat­kozva. Az igazság az, hogy László Lajos tényleg friss, ele­ven és időtálló riportokat ír. A sajtóban megjelenő tiszavirág életű — ám fontos építőeleme­ket — híreket, tudósításokat használja nem egyszer kiindu­lásul, s ezek nyomón olyan va­lóságanyagot tár fel, amely dokumentáló erejénél fogva, s tanulságait élénkbe tárva a je­len időbe idézi az elmúltakat is. Dokumentáció és tömör kö­vetkeztetés — gazdag tény­anyag és rövid meditáció épül a belső szerkesztés vagy ne­vezzük igazabb nevén: alkotás törvényszerűségeinek megfele­lően írásokká. S ami igen ro­konszenves, László Lajos nem igyekszik riportjait mindenáron „irodalmivá'’ avatni. Egysze­rűbb, de' nehezebb megoldást választ: a dolgok nyomába eredve tükrözi a valóságot a változtatás igényével, jól érzé­kelhető aktív szándékkal. Olyan író, akinek a valóságfeltárás: szolgálat. Ha szikár is e szociográfia — mégsem hangulattalan. Hi­szen hol egy falusi ház s la­kóinak portréja rajzolódik ki, hol az akna előteréből hajol­nak elénk a markáns bányász­arcok. Természetesen a tizenöt ri­port tizenöt vagy sokszor tizen­öt dologról szól. Elsősorban az átfogó igényű, a nagyobb kö­zösség avagy egy nagyobb vál­lalkozás krónikus megörökítését tartom sikerültebbnek és fon­tosabbnak is. Ezért lesz hol­nap is jelenidejű az Enyém, mienk, a Fláztájiban-közösben, a BCM avagy a Fészekrakók című írás. Ezek ívéhez, hatásos tömörségéhez, közösséget át­fogó teljesség-igényéhez képest elmarad az utolsó kalugyerről készített Alexej atya című port­ré. Ez utóbbi kétségkívül han­gulatos ugyan, mégis inkább „ujjgyakorlatnak" hat ha az Eloltott lámpások sokoldalú ok­mányozáshoz viszonyítjuk. Erről a riportról okvetlenül érdemes külön is szólni. Pitavalba illő gyermekgyilkosságok nyomába ered a szerző. Az izgalmas kri­minalisztika helyett mégis a feltárulkozó emberi-társadalmi háttér kérdései tartják izgalom­ban az olvasót. Honnan is ered a magányos asszonyok beteges indulata? Mi magyarázza a tragikus kizökkenéseket a min­dennapok józan ritmusából? László Lajos szakértői nyilat­kozatokat gyűjtött csokorba, s rendezett el mesterien szinte „drámaszerkesztői" biztonság­gal. Hatásos és logikus sorban ileszkednek a különböző véle­mények, s a sokoldalú megkö­zelítés végül is egy igen tanul­ságos dialógust eredményez, olyan párbeszéd-rendszert, hogy akár előadóművészek is megszólaltathatnák pódiumon: érvelő, ám rendkívül hatásos köznapi oratóriumban. Tulaj­donképpen egy mai rekviem ez az áldozatokért, és protestálás az újabbak eshetősége ellen, Nyilatkozik a szakértő, az el­itéit, de mi az újságíró véle­ménye? — kérdezhetné az ol­vasó. Nos éppen ebben a szí­vós oknyomozásban, volóság- felderítő szándékban lelhető fel László Lajos prózaíró „sze­mélytelenségének" legfonto­sabb személyiségjegye. A hu­manizmus kíváncsisága ez, a tények és adatok, a kérdések és válaszok tudatos elrendezé­sében — a jól komponált egészben van a vélemény! Itt érezhető legvilágosabban, hogy miért szolgálat számára ezeknek a riportoknak az al­kotása, melyek tartalma éppúgy megmérhető a közéleti igény normáival, mint az irodalmisóg kritériumaival. És csak e nor­mákkal érdemes közeledni kö­tetéhez. Tröszt Tibor A magyar bor története — a szőlőmunkás szemével Ahogy a XIX. századból átléptünk a XX. századba — ekkor már gazdaság- és mü- velődéstörténészek, jeles és felkészült historikusok vet­ték vizsgálat alá a magyar szőlő és bor kérdését. Ta- gányi Károly a „Falu és löldközösség", Szekfű Gyula a ,,Serviensek és familiári­sok", majd a „Magyar állam életrajza" című nagy tanul­mányában és sok más tu­dós rész-dolgozatokban tag­lalta, hogy mennyi társa­dalmi és gazdasági össze­tevője van a borkultúra ki­alakulásának. Takáts Sándor a törökhódoltság korában merült el. Kimutatta, mek­kora erőkészlet kellett ahhoz, hogy a törökhódoltság más­félszáz esztendős pusztítása után a tisza-dunaközi pa­rasztság visszaadja a talaj termőképességét s megala­pozza, megteremtse a ma­gyar homoki szőlőkultúrát. Ez pedig kettős erőfeszítés eredménye lett, hiszen a nemzeti ellenállás sajátsá­gos erőfeszítése közepette kellett a homoki borban biz­tos jövedelmi forrást terem­teni, Ez a kollektív teljesít­mény nem volt virtuskodás, hanem a teljes népi erő­készlet okos felhasználása, Összesűrítve bámulatos ta­lajművelési fogásokbc. • A munka különböző lép­csőin elhelyezkedő szőlő­munkások, pincemesterek, borászok, botanikusok és természettudósok teljesítmé­nyeinek megvilágításával — mozaikokban — próbáltunk kulcsot adni ehhez az ezer­éves küzdelemhez. A két­ségtelenül népi eredetű, né­pi jellegű művelési ágazat a kertészetben, kert- és sző­lőkultúrában, a műveléshez szükséges, elsokasodó sző­lészeti könyvekben, művelő­déstörténeti esszékben lé­nyegében hasonlóvá formált minden részvevőt. Megfi­gyelhettük, hogy Mátyás ki­rály vincellérjei, bodnárai.a törökhódoltsági szőlötelepí- tők, a Nagy Péter cárnak dolgozó tokaji szőlőkapá­sok, püspökök, földesurak szőlőbérőli, szőlőmunkás pa­rasztok a történelem nagy áramlásában — életformájuk és finom érdekközösségeik miatt - egymás osztálya le­ié csúsztak. A társadalmi hajszálcsövesség szerint a maguk részéről az általános emberi együttmunkálkodás értékes opuszát: a magyar bort adták át a széles tár­sadalmi közösségnek. És mit tettek a magyar szőlőtermelők a felszabadu­lás után? Azt tették, mi a legfon­tosabb: korukkal együttél­nek. Egy pillanatig arra is gon­dolhat a hazai vagy külföl­di olvasó, hogy a közös erő­vel művelt szőlőtelepek ont­ják a bőséget. Hiszen pél­dául a francia szőlőtermelő egy hold szőlőjéből évente 400-500 akónyi bortermést is kihoz. Erre a Balaton északi ol­dalán eltérülő, majdnem tízezer katasztrális holdat kitevő termelőszövetkezeti és állami gazdasági borvi­dék két vezetője egybe­hangzóan így felelt: ,,Mi­helyt 1 bold szőlő ezen a bazaltos hegyi talajon 5 akó bornál többet terem - mindjárt nem badacsonyi bor az!" Népi nyelven ezt régen így fejezték ki: „Az az asszony, aki sok szerel­met terem — igazi szerelme nincs annak!” Magyarán: Nem terem itt igaz bort az a talaj, amely sokat terem. Egyik bortudós szerint a bor ósága nem egyedül élete hosszúságának pro­duktuma. Magyarán és kurtán: a szőlőnedv az óbort jellemző tulajdonsá­gokat - ha megfelelő ösz­tönző körülmények közt tartják - sokkal rövidebb idő alatt magára öltheti. Szőlészeink és borászaink, új történelmi ismeretünk le­csapódása a forradalmi kö­rülmények között nagy iram­ban zajlott. A századok rá­nevelte tudást s annak fi­nom vereteit korszerűsítet­ték s addig használatlan tartalékokat tártak fel a kö­zösben. A lelki műszer is kíván javítanivalót, hát még a szőlőművelés eszköztára! Az is igaz, hogy bizonyos hagyomány helyzetek válto­zásában nehezen oldható fel; a hagyomány elmúlt korokban keletkezik. A sző­lő- és borkultúra „hagyo­mány-problematikája" még­is másképp jelentkezik. Köz­ismert például, hogy bizo­nyos régi faluközösségi de­mokrácia vonásaival ren­delkező hegyközségek műve­lési és értékesítési hagyo­mánya korábbi társadalmi formációkban alakult ki, de ettől még nem kizárólag „konzervatív" jellegű, a „hagyomány" és „forra­dalom" mégis összetalál­kozhat. A szocialista terme­lés áttörése sem a réginek azonnali megsemmisítésével zajlott le. A hegyközségek ősközösségi vonásait gyü- molcsöztették. A jó ismere­teket az „én" megnövelte a „mi" tudatában. A szüksé­ges laboratóriumok egész serege a közösségé — itt már semmi sem megy a ré­gi patriárkális keretekben. Mindent világméretekben tanultak meg nézni. .. . Szekfű Gyula 1922- ben a „korszerűsítésre orientált nacionalizmus" je­gyében irta meg „A ma­gyar bortermelő lelki al- kat"-át. 1976-ban történé­szeinknek már módjukban áll, hogy most már szocia­lista aspesktusból dolgoz­zák ki ezt a témát. Jelen sorokban pusztán csak mo­zaikokat adtunk a régi bor­termelő magyarokról - mai magyaroknak. Fodor László Gerencsér Miklós Emléké 45. 21. RÉSZ ELŐZÉKENY FŐVEZÉR Noha végső rohamra készül az ellenség, neki sincsen annyi ereje, hogy fegyverrel csikarja ki a gyors döntést, ezért a képmutató békülékeny- ség eszköztárát ismét igénybe veszi. A birodalom legtekinté­lyesebb embere, az egész Európában hírnéves Szavoyai Jenő tábornagy, Ö javasolja I. József császárnak, hogy ejt­sék el a kegyetlenkedéseiről hírhedt Heistert, bízzák a magyarországi fővezérséget olyan emberre, aki magyarnak vallja magát, ugyanakkor fel­tétlen híve az Ausztriai Ház­nak. Ilyen személy sikereseb­ben bonthatná meg a kurucok amúgy is fogyatkozó táborát, hihetőbben hirdethetné az uralkodó, az udvar jóindulatát. Pálffy János labanc tábor­nokra esett a választás. Kitűnő katona volt, eszes, művelt po­litikus, ő birtokolta Horvátor­szág báni méltóságát is. Két­ségtelen, Szavoyai Jenő herceg osztrák szempontból alkalma­sabb embert aligha választha­tott. 1710. november 10-én köl­tözött Budára az új fővezér és még aznap kibocsátotta felszó­lítását Magyarország várme­gyéihez: ne dacoljanak tovább, haladéktalanul térjenek vissza az uralkodó iránti hűségre. Ugyancsak november 10-én foglalt szállást Rákóczi család­ja ősi lakhelyén, Munkácson. Előrelátó gondoskodással meg­erősítette az őrséget, hadisze­reket és élelmet halmozott fel a várban. Ebbéli foglalatossá­ga közben látogatta meg Ká­rolyi Sándor. A szatmári gróf igen nyájas hangú levelet ka­pott Pálffytól, s most ezt a levelet nyújtotta át a fejede­lemnek. Ismerős labanc érveket sorolt fel az új fővezér, mon­dandója annyiban különbözött a korábbiaktól, hogy fenyege­tőzés, követelőzés helyett ud­variasan fogalmazott, legalább hangvételben egyenrangúnak ismerte el a címzettet. Rákóczi nem vonakodott új­ra fölvenni a tárgyalások oly sokszor megszakadt fonalát. Azt üzente Pálffynak, hogy le­gyenek tekintettel a kölcsönös kimerülésre, kössenek fegyver- szünetet, s keressék közösen az ünnepélyes békekötés módját. Mint látható, a fejedelem sem ragaszkodott a merev szóhasz­nálathoz, de az ünnepélyes bé. ke nem jelenthetett számára mást, mint egyenrangú felek szerződését, tehát változatlanul kitartott a gyöngyösi, Selmec­bányái, nagyszombati állás­pontja . mellett. Pedig a császáriak most sok­kal kevésbé voltak hajlandók tárgyalni ilyen alapról, mint bármikor korábban. A jelek szerint visszavonhatotlan kato­Párbeszéd Benedek Istvánnal A sokarcú műveltségről — Népművelő, ismeretter­jesztő vagy inkább — divato­sabb kifejezéssel élve — a közművelődést szorgalmazó, s azt szolgáló dinasztia tagjától természetesen azt kérdezem elsőül: meddig jutottunk véle­ménye szerint? Mi a tartalma ma az általános műveltség fo­galmának? — Azt hiszem, egy kicsit túl­becsüljük annak a körnek a sugarát, átmérőjét, amelyben a fogalomnak érvényes tartalma van. Létezik egy meglehetősen keskeny réteg, amely tudo­mányt, művészetet művel aktív formában, s nincsenek olyan túl sokan azok sem, akik ezt elolvassák, szeretik, méltányol­ják. Ez utóbbiakat aztán körül­veszi egy igen széles réteg, amely a valóban műveltek, tá­jékozottak morzsáiból él. — Engedje meg, hogy el- lentmondjak: e tetszetős para­doxon csak a baj egyik helyé­re tapint. Azokra nem érvé­nyes, akiknek esélyük sincs a művelődésre. Pedig — iménti kifejezését idézve: — az em­beriség túlnyomó többsége még századunk ez utolsó negyedé­ben is — esélytelen. — Szűkítsük hát a kört azok­ra, akiknek módjuk volna mű­velődni, E körben iménti meg­állapításom fordítottja is érvé­nyes: az ismerés és az elisme­rés gyakran nincs arányban a mű értékével. Nincs biztosíték arra, hogy o széles körben el­terjedt alkotás vagy név méltó is rá, hogy elterjedt legyen. — Abból fakad a tulajdon­képpeni krízis, hogy nincs (ta­lán nem is lehet?) tárgyilagos mérce. S mindez még sokkal érzékenyebben megmutatkozik a képzőművészetben és a ze­nében. Oly bizonytalan a ha­tárérték, s az érték látszata között, hogy noha teljes hittel dolgozik az ember, nem tarthat számot arra, hogy el is fogad­ják. Az író ezért gyakran az íróasztalfióknak dolgozik, s meglepődik, ha sikerül eljuttat­nia gondolatait az olvasókhoz. Ha értő kiadóval találkozik, re­ménye nő. De csak egy szemé­lyes példát a várakozásra: a „Csinevát" 1953-ban írtam, el­ső kiadása 1968-ban jelent meg. — Ebben a késedelemben viszont aligha az olvasó volt a ludas. Hogy mennyire nem, épp a „Csineva" bizonyítja: legújabb (csaknem ötvenezer példányban megjelent) kiadá­sa napok alatt elfogyott. Ké­telkedem hát az ön hitetlensé­gében . . . — Az utóbbi években való­ban úgy tetszik: pesszimizmu­som önnön kudarcába fúlt. „Pusztába kiáltott szó" című nai fölénybe kerültek. Már Sá­rospatakot is elfoglalták és a siker reményével ostromolták Eger várát. Olyannyira megfő gyatkozott a kuruc sereg, hogy néhány tábornoknak már nem jutottak csapatok. Köztük volt Forgách Simon, akit visszafo­gadott bizalmába Rákóczi. Kényszerhelyzetben lévén a fe­jedelem, ösak úgy szabadulha­tott fölös számú tábornokától, hogy Lengyelországba küldte őket. Ugyanebben az időben tá­vozott az országból Bercsényi Miklós is, de neki fontos kül­detése volt: politikai érettsége, diplomáciai tapasztaltsága, széleskörű kapcsolatai révén külső segítséget kellett felku­tatnia. 1710. november 20-án !épte át a határt Vereckénél. Hite, szándéka szerint csak a küldetés erejéig vált meg ha­zájától, amelyet soha többé nem láthatott viszont. Ekkorra már folyamatossá szövődött a párbeszéd Károlyi Sándor és Pálffy János között, összekötőnek alkalmas ember, re találtak Komáromi Csipkés György, Bihar vármegye al­ispánjának személyében. (Folytatása következik) kötetem derítette ezt ki szá­momra. Arról írtam, hogy min­den beszéd hiábavaló. S köny­vemnek mégis olyan visszhang­ja volt, mint az „Aranyketrec" óta egyik munkámnak sem. A „Csinevát” is olvassa a benzin­kutastól a professzorig igen sokféle ember.. . — Ezért hát mégis azt kell mondanom: minden kételkedé­sem ellenére hiszek abban, hogy ez a visszhang magatar­tásformálódást is jelent. Talán mégis van lehetőség arra, hogy műveltséget példázzunk, s el lehet terjeszteni a gondolatot is. ötven—százezer vagy sok­százezer ember között. A rádió- ban-televízióban még nagyobb közösségnek. Igaz, különösen ez utóbbiban már nemigen kapok szót. — A Benedek-dinasztia: nagyapja, Benedek Elek, édes­apja, Benedek Marcell, s Ön is, sokak számára szinte azo­nos a népműveléssel vagy iga­zabb és teljesebb kifejezéssel: a közműveléssel, közművelődés­sel. Vállalja-e ilyen kételkedve ezt a szerepet, hivatást? — Nagyapám 1859-ben szü­letett, s korán (már húszéves korában) áttért a szabad írói, publicista pályára. Ilyenformán 1979-ben lesz száz esztendeje a család irodalmi munkásságá­nak. Benedek Elek a Néptaní­tók Lapja szerkesztőjeként az 1890-es években a nép okta­tását, tanítását sürgető cikke­ket irt, szemére hányva a kor­mánynak a mulasztásokat. Munkásságának csupán egyik részét ismerik tehát, akik csak meséit olvasták. — Benedek Marcell egész életének „az olvasás művésze­te" volt a témája, sőt: a szen­vedélye. Arra tanított: hogyan kell jól olvasni. Mert a mű önmagában nem él, csak ve­lünk, értő olvasókkal. Ez Bene­dek Marcell kulturális misszió­jának lényege. A magamé pe­dig: nem elég szépen olvasni, hanem mindenfélét kell szépen tudni. Lerakni az olyan általá­nos műveltség alapját, amely magába foglalja a természet- tudományos gondolkodást is . . . — S mit kellene tennünk, hogy ne csak a mennyisége, de a minősége is változzék o műveltségnek? — A közismert információbő­ségben nem lehet megkívánni, hogy kinek-kinek mindenről lényegi ismerete legyen. Min­denkinek magának kell leásnia a számára szükséges lényegig, s nincs elég „fúróeszközünk". Még alig száz esztendeje a művelt ember elolvashatta ko­rának legalapvetőbb ismerete­it. A képzőművészet persze már akkor sem volt ilyen elő­nyös helyzetben. Most viszont bárkinek módjában áll úgy­szólván mindent a maga ízlése szerint „házhoz rendelni": a könyvet, a képzőművészetet (már-már tökéletes reproduk­ciók formájában) a zenét (rá­dióban, hanglemezen, stb.) — Amit megkaphatunk, oly sok, hogy nem tudjuk meg­emészteni. Hogy mégis eliga­zodjunk, épp ahhoz kell az alapműveltség. Az iskola ezt részben megadja, részben nem. Mert a fiatalság gyorsan és nagy áttekintőképességgel ta­nul. Behabzsolva a tudást. Vizsgára. Hogy azután két-há- rom hét alatt mindent elfe­lejtsen. Csak egy példa: egy- egy egyetemi felvételi vizsgán annyit kell tudnia a diáknak, mintha később egyetemi hall­gatóként már nem is lenne más dolga, mint hogy vizsga­ismeretén túladjon. A meg nem emésztett tudás — tudatlan­ság. S ahhoz, hogy amit taní­tunk, annak lényege meg is maradjon, nemcsak követelmé­nyek, vizsgák, tantervmódosítá­sok kellenek, hanem sokoldalú gondolkodást szorgalmazó, s azt példázó sugárzó egyénisé­gek is. Néptanítók, korszerű világképpel. Nádor Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalom