Dunántúli Napló, 1976. március (33. évfolyam, 60-90. szám)

1976-03-04 / 63. szám

Tanácsok a gyümölcsfa oltványok vásárlásához A gyümölcsfa a kertészek­nek sok örömet szerez, ha a kellő gondoskodást már a te­lepítéstől kezdődően biztosít­juk. Gyümölcstermesztésünk csak akkor lehet eredményes, ha minden tekintetben jó mi­nőségű oltványt ültetünk. Ezért az oltvány vásárlásakor a kö­vetkezőkre legyünk fokozottan figyelmesek. A gyümölcsfaolt­vány egészséges, ép gyökér- zetű, a törzse egyenes növésű, betegségektől mentes, jól fej­lett legyen. A vásárlásoknál ne arra törekedjünk, hogy minél idősebb legyen az oltvány, mert a kétévesnél idősebb már ültetésre nem alkalmas. Minél fiatalabb az oltvány, annál biz­tosabban megered, annál tö­kéletesebben meggyökerese­dik, annál hamarabb megerő­södik és így hamarabb és bővebben terem. A gyümölcsfaoltványokat a faiskolákban különböző faala­kokra nevelik. A legfontosabb faalakok a következők: Bokorfa. Törzsmagassága 40 —60 centiméter. Jelzése: b., vagy bök. Általában törpeala­nyon nevelt alma- és körte­fajták, a birs és az őszibarack oltványok faalakja. A bokorfa termőfelülete közel helyezke­dik el a talajhoz, emiatt az ápolási és szedési munkák könnyebbek. Intenzív korona­alak, de a rossz minőségű ta­lajokra nem ajánlható. A'acsonytörzsű fa. Törzsma­gassága 80—100 centiméter. Jelzése: at. Általában a vad­alanyra oltott gyümölcsfaoltvá­nyoknál használják ezt a ko­ronaformát. A vad alanyok a gyengébb minőségű talajokat jobban bírják. Ezért a gyen­gébb minőségű homokra és egyéb talajokra ez a faalak ajánlható. A csonthéjasoknál ez a faalak terjedt el általáno­san. PVC FÓLIA 5.30 cm széles, 30 százalékos engedménnyel, FÓ­LIÁK (hajtató alagút­hoz) 4,20—8,50—12 m szélességben, MŰ­ANYAG BORDA- CSOVEK kaphatók a «1. sz. MÜANYAGARUHAZBAN, Pécs, nagypiacnál. GYERMEK sportkocsi 680 Ft-ért és 950 Ft­ért, variálható gyer­mekkocsi 2150 Ft-ért, mélykocsik 1300 Ft- tól 2070 Ft-ig és ikerkocsi 1860 Ft-ért kapható a komlói n, a Lenin téren. Közepes törzsű fa. Törzsma­gassága 120—140 centiméter. Jelzése: kt. Ezek a fák később fordulnak termőre, nagyobb tenyészterületet is igényelnek telepítéskor. Ápolási és szedési munkák nehezen végezhetők el. Ezt a faalakot ma már csak ott kedvelik, ahol a terület nincs bekerítve, és a bekerítés később sem oldható meg, és a fákat a nyulaktól csak bekötö- zéssel lehet megvédeni. Suháng. Jelzése: s, vagy suh. Korona nélküli gyümölcs- cltvány. Hossza 80—150 centi­méter. Gyümölcs-sövény létesí­tésére kiválóan alkalmas, tet­szés szerinti koronaforma ne­velhető. A faiskoláknál lévő gyü­mölcsoltványok között minősé­gekben és árakban egyaránt vannak különbségek. Ezt a fa­iskolai lerakatban jelzik is. Az I. osztályú oltvány törzse piros, a II. osztályúé pedig sárga fes­tékkel megjelölt. A különbség elsősorban a koronavesszők számában van. Telepítésre a II. osztályú oltvány is alkal­mas. Az oltványokat most célsze­rű megvásárolni, mert általá­ban a fajtaválaszték és a ren­delkezésre álló minőség jobb. A megvásárolt oltványokat a hazaszállítás után azonnal ver­meljük el. Tél végi ideiglenes verme- lésnél elegendő 25—30 centi­méter mély árok is, amelyben döntve helyezzük el a gyü­mölcsfaoltványokat. Az oltványokat csak közvet­lenül az ültetés előtt szedjük ki a vermelőbői. Az ültetésre a tavaszi időszak a legjobb. A fagyok elmúltával már ültethe­tünk. Az ültetés javasolt idő-»1 szaka az időjárástól függően február vége és április eleje. KÖZÉROE KÜ MA ESTE 8 ÓRÁTÓL CIGÁNYBAI a pécsi OLYMPIA és a szigetvár OROSZLÁN ÉTTEREMBEN. A MÁTYÁS KIRÁLY úti Általános Iskola igazgatósága kéri azon szü löket, akik gyermeküket ének-zene tagozatú osztályba kívánják járatni hogy március 4-én, vagy 5-én 8 é: 18 óra között meghallgatásra hoz zák el gyermeküket az igazgató irodába. Csak azokat hallgatjul me9» akik előzőleg már saját kör zetükben beiratkoztak s ott jelezték hogy ének-zene tagozatra a Mátyás király úti iskolába kívánják felve tetni. A MÁRTÍROK úti kisfeszültségű rekonstrukció és közvilágítási mun­ka befejeződött. A Mártírok úti tr. körzetben a vezeték és a közvilágí­tási hálózat feszültség alá kerül. A vezeték érintése életveszélyes. LAKÁS-INGATLAN Szegedi 1 1/2 szobás OTP öröklakást cserél­nék hasonló pécsiért vagy nagyobbra. „Há­rom Grácia” jeligére a Pécsi Nemzeti Színház­ba. Utcai szoba-konyhás házrész beköltözhetően eladó. Ady Endre utca 71. Érdeklődni: 12 óra után. ________ B elvárosban levő más­fél szobás lakásom 2—3 szobásra térítéssel sür­gősen elcserélném. — „Házrész is lehet” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. ___________ E ladó kétszobás, kom­fortos családi ház, mel­léképületekkel. 303 n-ö! kerttel. Szigetvár, Bem utca 25. _____________ S ürgősen eladó beköl­tözhető kettőszobás, für­dőszobás házrész. Pécs, Zrínyi u. 6.____________’ E lcserélném Komló, új­telepi lakásomat két vagy két és fél szobás szilvási lakásért. — „Nyár” jeligére a kom­lói hirdetőbe.___________ B elvárosi, nagyméretű kétszoba komfortos ta­nácsi lakást cserélnék kizárólag kertvárosi 1 V* szobás tanácsi, összkom­fortos lakásra. János utca 12. Decleva._______ Mohácson emeleti há­romszobás OTP örökla­kás garázzsal, beköltöz­hetően eladó. Mohács, Temető u. 18/a. Dr. Herger. ______ Pé csi tónál, Tavasz u. 19. 196 n-öl telek eladó. Érdeklődni: 16-520 tele­fonom__________________ 1 579 n-öl szántó eladó. Siklós, Tavasz út 7. Mánián eladó 600 n-öl oltványszőlő a telken le­vő lakható szobával. — Kívánságra megosztva is. Érdeklődni: Mánfa 196. sz. __________________ E ladó kétszoba komfor­tos lakás azonnali be­költözéssel. Érdeklődni: Komló, Pécsi út 43. Du- dics. Elcserélném a komlói centrumban levő kétszo­ba étkezőfülkés össz­komfortos tanácsi bér­lakásomat hasonló vagy háromszobás pécsi bel­városira. „Magas térí­tés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.___________ K étszobás, tehermentes szövetkezeti lakás el­adó. Pécs, Endresz Györqy u. 13. V/4. Ér- deklődni 18 óra után. Elcserélném Kodály úti háromszobás összkom­fortos tanácsi lakáso­mat hasonló nagyságú komfortosra. „Mecseki rész előnyben” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbb____________________ V ennék Donátusban lak­ható házzal gyümöl­csöst. „Napos oldal” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 600 n-öl szőlő Nagy­árpádon a vasútpart mellett eladó, autóbusz végállomástól negyed­órára. Társaknak meg­osztva, hétvégi telek­nek alkalmas. Érdeklőd­ni: Naavárpád, Fő tér 37. Erdősi Antal. Ikerház építésére alkal­mas telket vennék Pé­csett vaqy környékén. — Ajánlatokat: „Ármeaie- löléssel” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Komfortos három szoba 4- padlásszobás, kertes családi ház, garázzsal, d Incével eladó, Pécs, Kispiricsizma út 1. Kisebb szőlő művelését lakásért vállalom. — „Egyedülálló” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe. Szoba-konyhás, fürdő­szobás főbérleti lakásért 403-as Moszkvicsot adok vagy eladnám 2o ezer­ért „1978-ig vizsgázott” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ 2 000 n-öl szántó Diós dűlőben bérbe kiadó. Ady Endre u. 36._______ P ogányi felsőhegyen 277 n-öl szőlő új présházzal és 177 n-öl szőlő, 900 n-öl terület új 6x6 mé­teres épülettel eladó. Érdekődni: Pogány, Pé­csi út 7.________________ B álicsban 250 n-öl tel­jesen sík fekvésű szőlő eladó. Buszmegálló pár perc. Telefon: esti órák­ban, 15-557._____________ P ellérdi szőlőhegyen 200 n-öl terület olcsón el­adó. Érdeklődni: Buják, Pécs, II., Vince u. 5. Háromszintes családi ház beköltözhetően, szintenként is eladó. Főiskola u. 4/1. 450 n-öl szántóföld el­adó a patacsi rét alatt. Érdeklődni lehet dél­után 3—5 óráig. özv. Túri Józsefné, III. kerü­let, Jedlik Ányos u. 1/A. Eladnám vagy elcserél­ném szoba-konyhás, élő- szobás, kertes házrésze­met 1 V2 szobás tanácsi lakásra. Kertvárosi is lehet. Érdeklődni na­ponta 4 óra után. Pécs, I. kerület, Szabadság- harc utca 43. szám. (47-es végállomástól 5 perc.)____________________ 6 40 n-öles területen két­szobás családi ház gyümölcsössel, beköltöz­hetően eladó igényes­nek. — közületnek is. Drávafok, Bem u. 2. Egyetemi hallgató kü­lönálló albérletet vagy lakrészt bérelne fürdő­szoba használattal. Vá­laszt „Méltányos” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. Eladó 3 szobás családi ház. Érdeklődni: Mol- vány, Fő utca 48., egész nap. Eladó a Süvegdombon 535 n-öl szőlő, gyümöl­csös, nagy hétvégi ház­zal. Érdeklődni: Bartók Béla u. 32. Telefon: 10-831.___________________ N agyméretű, I. emeleti öröklakás eladó a Köz­társaság térnél. 2 szoba összkomfortos lakáscse­rével beköltözhető. — „Csak tanácsi” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. _________________ U tcai kétszobás komfor­tos. szuterinos lakás, beköltözhetően, áron alul eladó. Pécs, Felső- vámház utca 63. Deme­ter______________________ S zőlő — kisebb házzal — eladó Basamalom dűlő 5. szám alatt. Érdeklőd­ni: Pécs, Munkácsy Mi­hály u. 3. Kovácsné. Eladó 303 n-öl bekerí­tett lugasszőlő és gyü­mölcsös. fabódéval, Pa- tacs. Fő utca 78. szám n>att. Wesztl László, Pécs, III., Ybl Miklós u. 8. 11/3._______________ 1 0C0 n-öl zártkerti szán­tó eladó. Kozármisleny, Toldi utca 19. 385 n-öl szőlő-gyümöl­csös Pécs belterületén Bálics, Görbe dűlőben eladó. — Érdeklődni: Hegyalja utca 43. szám. Kétszoba hallos, kertes, garázsos házamat — beköltözhetően — el­adom. Esetleg 1 vagy 1 V2 szobás cserelakást beszámítok. „Magaslati út alatt” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szőlő — hétvéqi ház­zal — eladó. „III. kerü­let” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kertes családi ház el­adó. Cím: Mikes Kele­men utca 5. Érdeklődni: délután. Családi ház garázsle­hetőséggel eladó. Ta­nácsi cserelakás szűk- séqes. Hajnal u. 3. 459 n-öl szőlő eladó. Érdeklődni: Hosszúhe­tény. Fő utca 55. ______ P ogányi halastóhoz kö­zel, 550 n-öl szőlő prés­házzal, megosztva is el­adó. Akácos. Marx u. 8., délután 5—7 óra kö­pött______________________ K ertvároshoz 10, busz­megállóhoz 5 percre kétszintes hétvéqi ház, 300 n-öl luaasrendszerű 5 éves szőlő, 700 n-öl gyümölcsös — megoszt­va is — sürgősen el­adó. Gépkocsit beszá­mítok. Telefon: munka­időben, 13-052. Pécsbagotai Lukahe- gyen 1027 négyszögöl szőlő és szántó — pin­cével — eladó. Érdek­lődni: Bicsérd, Kos­suth Lajos u. 57. sz. Nagygyörgy Gyula. Vasas II., Porcsin dű­lőben 470 négyszögöl szőlő eladó. „16 000” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécsújhegyen házhely­nek való telek eladó. Érdeklődni: I. kerület, Ságvári Endre u. 43. Kiadó meghatározott időre szoba-konyhás, előszobás házrész, „üdülő övezetben” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Harkányban ikernyaraló félkész állapotban el­adó. „155 000” jeligé­re a Sallai utcai hir- detőbe. __________________ K ispostavölgyben 133 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklődni: Nagyárpád, Fő tér 38. sz._________ C saládi ház eladó. Ér­deklődni: vasárnap, Wesselényi u. 16. (Sza- bolcsfalu.) Kétszobás) kertes csa­ládi ház eladó. Bük- kösd, Dózsa György u. 19._______________________ E ladó Cserkúton 500 négyszögöl szőlő, 300 négyszögöl gyümölcsös — megosztva is — pincével, présházzal. Víz, villany bevezethe­tő. Vörös József, Cser- kút, Alkotmány u. 10. Kétszobás családi há­zamat 503 négyszögöl szőlővel, felszereléssel eladnám vagy elcserél­ném egy kétlakásos csa­ládi házra. Utóbbi esetén két szoba össz­komfortos, tanácsi cse­relakást biztosítok. Pécs, III., Mária dűlő 11. (ürögi úttól bal­ra)______________________ K étszobás PIK, házfel­ügyelői lakásomat na­gyobbra cserélném. „Minden megoldás ér­dekel” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Elcserélném Semmel­weis utcai, kétszobás PIK-lakásomat belvárosi másfél szobásért. „Ut­cai” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. 152 négyszögöl szőlő eladó a pellérdi el­ágazás felett. Érdeklőd­ni lehet: Bíró József, Pécs, Felsőbalokány u. 39. 16 óra után. 600 néqyszöaöl jókar­ban lévő sző'ő, lakható épülettel, pince, fel­szereléssel eladó a hegyszentmártoni sző­lőhegyen. Érdeklődni: Vajszló, Kossuth Aitca 24. Tel.: 15. ADÁS — VÉTEL Rekamié, heverők, fo­telok, sezlon, szekré­nyek olcsón eladók. Sal- lai utca 15. _____________ M indenféle építőanyag — bontásból — eladó. Bajcsy-Zsilinszky utca 24. (Autókerrel szemben.) Eladó tégla, szarufa, gerenda, léc, deszka, cserép a vókányi Tüzép mellett. Modern bútorokat ve­szek és eladok. Szabad­ság út 50. Telefon: 18-224. ___________________ M ercedes 230 Spb. el­adó. Érdeklődni: Alkot- mány u. 20. Horváth. Üzemképes, 223-as War­szawa egyben vagy al­katrészenként eladó. — Szeibert, Garé 39.______ R 10-es alkatrészek el­adók. Érdeklődni: 15 óra utón 16-141 telefo­non. Csehszlovák mély baba­kocsi 2000 forintért el­adó. Érdeklődni: Márfi Lászlóné, Bokor u. 8/1. Lucernaszéna, vegyes, eladó. Basamalom út 6. Tel.: 17-640._________ H asznált ajtók, abla­kok, száznyolcvan fokos műkőlépcső, íróasztal­szekrény eladó. Kürt utca 11.________________ Riga motorkerékpár el­adó vagy nagyképer­nyős, új típusú televí­zióért elcserélhető. Ér­deklődni: Cinka Panna u. 5. 17 óra után. 6 éves, most műszaki­zott Zastava 750-es el­adó. Szeibert, Siklós, Köztársaság tér 3/A. Zastavát vennék. Aján­latokat: 21-293-as tele­fonon. Skoda Octavia alkatré­szek és karosszéria el­adó. Táncsics Mihály utca 8._________________ Zongora eladó vagy bérbe adó, esetleg nagyképernyős televí­zióra elcserélném. Te­lefon: 18-926.___________ 8 hónapos vemhes üsző eladó. Érdeklődni: Szentdénes, Kossuth ut­ca 12._____________ M eqkimélt állapotban lévő 3—5 éves Traban­tot vennék. „Nem ka­rambolos” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. MODERN GARNITÚRÁK 3580 Ft-tól részletre VAJTA kárpitosnál, PÉCS, Déryné u. 11. Nyúlketrecek — leper- gős és tepsis — el­adók. Kovácstelep, Sar­kantyú u. 8. Új ebédlőasztal négy darab székkel eladó. Zádori Alajos, Pécs, I., Frankel Leó utca 7. 1. ajtó. ____________________ 403-a s Moszkvics egy­ben vagy alkatrészen­ként eladó. Érdeklődni: Magyarürögi út 94/2. szám alatt. Tűzpiros új garnitúra el­adó, 16 030 forintért. Kacsóh Pongrác u. 18., földszint 3. Este. Háromlánqú gáztűzhely gázpalackkal, nyomás- csökkentővel, egy olaj­kályha eladó. Érdek­lődni: 13—19 óráiq. Aradi vértanúk útja 19. 500-as Trabant, rend­szám nélkül vagy al­katrészenként eladó. Megtekinthető: délután 16 óra után. Rudas László utca 21. YAMAHA dobszerelés fkét felsőtamos) eladó. Pécs, Vadász u. 25. Bauer. VEGYES Garázst keresek Urán­városban, a Tarr Imre utca körül. — Telefon: 17-236, egész nap. _____ A lap, pince, szuterin kiásását vállaljuk. „Ha­táridőre” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Éoitőanyag ismerettel — több éves gyakor­lattal — raktári mun­kát vállalnék. „Meg­bízható. pontos” ie!- iqére a Sallai utcai hirdetőbe. PÁNCÉL GÉZA FODRASZCIKK KERESKEDÉS UJ CÍME: PÉCS, BOLTÍV KOZ 4. Pécsett — bárhol — házmesteri állást vál­lalnék. „Szorgalmas” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Vidékieknek I Nyelv- tanítás 60 forinttól ha­vonta levelezéssel, an­golul, németül, fran­ciául, oroszul, olaszul, spanyolul, telefonetiku­sa n (835-761). Doktor Farkas, külföldi diplo­más szaktanár, 1149 Bu­dapest, Tábornok hu­szonegy. Értesítem kedves ügyfe­leimet, hogy autóka­rosszéria javító, fénye­ző műhelyemet, Patacs, Fő u. 46-ról Szentlő- rinc, Attila u. 19-re át­helyeztem. Megrende­lést: Pécs, Kertváros, Kamilla u. 7. I. emelet 4. lakásomon felveszek —■ 19—20 óra között. Két Szovjetunióban ta­nult orvostanhallgató orosz korrepetálást vál­lalna. Érdeklődni: Pécs, Mezőszél utca 5. Dan- kó István, délután 5— 7 óráig. Szakácsnőt, főzőnőt ke­resek nyári szezonra Balatonra, étkezdébe. Teleky Zoltánné, Pécs, Ilona u. 10. Szőlő gépi műveléséhez heti 15—20 órára mun­kaerőt keresek. „Köny- nyű fizikai munka” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. ______________ Eg y nemdohányzó, nyug­díjas, magányos nőt családtagként fogad­nánk, ki egy beteg asszony ápolásában és a háztartás vezetésé­ben segítene. „Megbíz­ható" jeliqére a Sallai utcai hirdetőbe. HALÁLOZÁS Fájó szívvel tudatjuk, hogy OZV. BAUMANN EMILNÉ Fónay Mária 82 éves korában, hosz- szú szenvedés után f. hó 1-én, csen­desen elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása f. hó 9-én, kedden fél 1 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. Gyászoló gyermekei, unokái, menyei, vője, sógornője és a ro­konság. Mély fájdalommal tudatjuk, hoqy szeretett férjem, édesapám, fiunk, vőnk, testvérem, sógorom, unokánk, NÉMETH SÁNDOR szentegáti lakos 1976. március 1-én, 27 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése március 6-án, szombaton 1 órakor lesz a kastélyos- dombói temetőben. Gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, TOLGYÉKI LAJOS volt Zerge utcai lakos, 83 éves ko­rában csendesen elhunyt. Temetése március 8-án, hétfőn 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló felesége. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyám, nagymamánk, anyósom és rokonunk, RITTER PÉTERNÉ Harka Matild pécsszabolcsi lakos 72 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése március 8-án, hétfőn fél 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló Király csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénink, OZV. NAGY LAJOSNÉ Hartung Anna, volt egyházasharaszti lakos 87 éves korában elhunyt. Te­metése március 8-án, hétfőn 1 óra­kor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Dolgosokat felvesznek A BUDAPESTI Finomkötöttárugyár felvesz géppel és kézzel varró nő­ket kétműszakos munkára. Betanítást vállalunk. Valamint egy kezdő vil­lanyszerelő szakmunkást is felvesz. Megközelíthető a 32-es járattal. Cím: Pécs, Edison utca 11. (432) ARUKIADÓT felveszünk. Jelentke­zés a mohácsi TUZÉP telepvezető­jénél, Mohács, Kossuth Lajos utca 199/a. (533) SZAKÁCSOT keresünk felvételre a szalántai „Mórica” kisvendéglőben történő foglalkoztatásra. Jelentkezés: Pécs, József Attila u. 22., keres­kedelmi osztályon. (526) VILLANYSZERELŐKET, lakatosokat felvesz a BVM Pécsi Gyárrészleg hirdi telepe. Hird, vasútállomás mellett. (518166) A PÉCSI Geodéziai és Térképé­szeti Vállalat gépkocsivezetőket fel­vesz. Jelentkezés: Pécs, Jogász u. 4. I. emelet 14. (518173) KEZDŐ müszerautomatika-mérnököt, esetleg erősáramú mérnököt felve­szünk. Jelentkezés: Dél-dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat személyzeti és oktatási osztályon, Pécs, Felszabadulás u. 107. (518177) VILLANYSZERELŐKET pécsi munka­helyre, 1 TMK-lakatost és baromfi- feldolgozásra női munkaerőket kő- vágószöllősi munkahelyre felvesz a B. m.-i Baromfifeldolgozó és For­galmazó Közös Vállalat. Jelentkezni lehet: Pécs, Xavér u. 19. szám alatt a munkaügyi osztályon. (518176) GYARTASFEJLESZTŐ munkakörbe egyetemi vagy főiskolai végzettségű gépészmérnököt, vagy 8—10 év felet­ti gyakorlattal rendelkező gépész- technikust felveszünk. Pécsi Faipari Szövetkezet, Pécs, Bolgár Néphad­sereg útja 10. (518171) ÉPULETKARBANTARTASI munkák irányítására és műszaki beruházá­sok építészeti ellenőrzésére főiskolai végzettségű mérnököt, vagy 8—10 év feletti gyakorlattal rendelkező építésztechnikust felveszünk. Pécsi Faipari Szövetkezet, Pécs, Bolgár Néphadsereg útjo 10. (518172) MŰSZAKI vezetői beosztásba felső­fokú végzettségű gépészeti szakem­bert keresünk felvételre. Jelentkezni írásban vagy személyesen a termelő- szövetkezet személyzeti vezetőjénél lehet, Ezüstkalász MGTSZ, Baksa. (518167) GÉPKOCSIRAKODÓKAT felvesz a Pécsi Pannónia Sörgyár. (497) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérünk, VASS ATTILA 50 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése március 8-án, hétfőn 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Gyászoló családja és rokonsága fájó szívvel tudatja mindazokkal, akik ismerték, hogy SCHIFFRICH ISTVÁN, a posta nyugdíjasa február 27-én 83 éves korában csendesen elhunyt. Temetése március 8-án, hétfőn 12 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink, testvérem és rokonunk, SZAUER KAROLYNÉ Hang Erzsébet 70 éves korában vá­ratlanul elhunyt. Temetése március 8-án, hétfőn fél 2 órakor lesz a köz­ponti temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal és megtört szív­vel tudatjuk, hogy VÁNDOR FERENC ny. üzemvezető váratlanul elhunyt. Temetése 1976. március 5-én, 15 órakor lesz a Va­sas ll.-i temetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNET Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a rokonoknak, ismerősök­nek és a Széchenyi-akna villamos­műhely dolgozóinak, akik felejthetet­len halottunk, BISZTA JANOS temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. SZAKKÉPZETT szövőnőket azonnal felveszünk. B. m. Háziipari Szö­vetkezet, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Jelentkezés a részlegvezetőnél. (518169) A FIM ZSOLNAY Porcelángyár fel­vesz lakatos és műszerész szakmun­kásokat, valamint férfiakat betanított munkára. Jelentkezés: a gyár munka­ügyi osztályán. (518168) A MECSEKVIDÉKI Vendéglátó Vál­lalat szakképzett vagy gyakorlott eladókat keres egy-két- és három­személyes üzemi büfékbe. A be­töltésre váró munkahelyek Kert­városban, Bolgár Néphadsereg útján, valamint István-aknán vannak. Je­lentkezés: a vállalat információs irodájában, Pécs, Perczel utca 15. (518170) LAKATOS és villanyszerelő szak­munkásokat felvesz a Pécsi Sütő­ipari Vállalat. Jelentkezés: a vál­lalat TMK-részlegénél, Pécs, II. Kö­nyök u. 2. szám. (518163) AUTOKAROSSZÉRIA-lakatos szak­munkást felvesz a Pécsi Sütőipari Vállalat, Pécs, Zsolnay V. u. 61. sz. (518164) TAKARÍTÓNŐKET felveszünk az új kenyérgyárba. Jelentkezés a kenyér­gyár vezetőjénél, Pécs, I. Engel János út. (518165) A PÉCSI Geodéziai és Térképésze­ti Vállalat figuránsi teendők ellátá­sára felvesz női és férfi dolgozó­kat. Nyugdíjasokat is alkalmazunk. Jelentkezés: Pécs, Jogász u. 4. III. em. 30. szoba. (536) CSECSEMŐOTTHON, Pécs, Kilián György u. 2. szám kisegítő munka­erőket — konyhalány, takarító — felvesz. (519269) AZ ASZTALOS János fiúkollégium mosónőt és vízvezetékszerelőt fel­vesz. Lehet nyugdíjas is. (519233) A PÉCSI Bőrgyár felvesz marós szak­munkást, hegesztő mellé segédmunkást. Jelentkezés: Pécsi Bőrgyár, munkaügyi osztály, Pécs, Bol­gár Néphadsereg út­ja 52. Levélcím: Pécs. Pf.: 160. (516) A MECSEKI Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kárászi erdészete felvesz 2 gépkocsivezetőt ZIL típusú teher­gépkocsira. Jelentkezni lehet: mun­kaidőben a szállitásvezetőnél, Kárá­szon. (511) VILLANYSZERELŐKET tmk munkára felveszünk. Jelentkezés: MEZŐGÉP, Pécsvárad. (510) NÖVÉNYVÉDŐ üzemmérnököt keres felvételre 6500 ha. területű termelő- szövetkezet. Jelentkezni lehet: sze­mélyesen vagy írásban az alábbi címen: „VÖRÖS CSILLAG” MGTSZ KÉTÚJFALU. (512) A HŐTECHNIKA Építő és Szigetelő Vállalat felvételre keres hőszigete­lési-bádogozási és állványozási mun­kák kivitelezésében termelésirányítói gyakorlattal rendelkező mérnököket és üzemmérnököket művezetői, építés­vezetői munkakörbe, változó munka­helyre. Jelentkezés: írásban, ön­életrajz mellékelésével a vállalat személyzeti és oktatási osztályán, 1081 Budapest, Kállai Éva utca 20. IV. emelet. (910) FAFARAGÓ, rézműves és szőnyeg- szövő főfoglalkozású bedolgozókat keres a Baranya megyei Népművé­szeti Szövetkezet. Pécs, Széchenyi tér 16. II. em. (501) ÉLELMISZERKERESKEDELMI eladó­kat (kezdőket is) pécsi munkahelyre felveszünk. Baranya megyei Élelmi­szerkereskedelmi Vállalat, munka­ügy, Pécs, Kulich Gyula u. 13. (490) MOSÓGÉP, CENTRIFUGA, PORSZÍVÓ, KÁVÉŐRLŐ és egyéb háztartási hőelektromos készülékek alkatrészei nagy választékban kaphatók a SZLIVEN ÁRUHÁZ műszaki osztályán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom