Dunántúli Napló, 1976. január (33. évfolyam, 1-30. szám)

1976-01-14 / 13. szám

Dunántúlt napló 1976. január 14., szerda hírek 1976. JANUÁR 14 SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából BÓDOG nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 7.29 — nyug­szik 16.17 órakor. A Hold kél 13.54 — nyugszik 4.45 órakor. Bihari József LJ etvenöt évvel ezelőtt, '■ 1901. január 14-én született Nagyajtán Bihari József, kétszeres Kossuth- dijas színművész, kiváló művész. Fiatalon szinipályára készült; 1928-ban végez­te el az Országos Szi- nészegyesület Iskoláját és az Országos Művész Színház tagjaként sokáig vidéken szerepelt. 1935- ben a Vígszínház szerződ­tette és 1944-ig ennél a társulatnál lépett fel. El­sősorban magyar szerzők népies epizódalakjainak reális, erőteljes ábrázo­lásával tűnt ki. A felsza­badulás után a Nemzeti Színház tagja lett és te­hetsége ekkor bontakozott ki igazán. Művészetének legjellemzőbb vonásai az egyszerűség, a megfon­toltság, a szenvedélyek belső izzása, a pompás megjelenítő erő és mű­vészi hitelesség. Keserű iróniája és fanyar hu­mora a ,szinpadon is nagyszerűen érvényesült. Tiborc alakítása a szak­emberek egybehangzó véleménye szerint színház- történeti értékű: kesergő, de nem alázatos, szánal­masan szegény, de nem koldus, nyomortól meg­rokkant, s ugyanakkor lá­zadó alakot vitt színpad­ra Bihari. SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Tosco (este 7 órakor) Csortos-bérlet. Kamaraszínház: Caligula (este fél 8 órakor) K—1-es bérlet. HANGVERSENY Liszt-terem: ,,C' kamarabér­let 2. hangversenye. Lantos István zongoraestje (este fél 8 órakor) MOZI Park: A sakál napja (3, hnó, f9) Petőfi: Legenda a nyúlpapri- kásról (5) Jelenetek egy há­zasságból (7) Kossuth: A sakál napja (9, hn12), Az elfelejtett város (f3) Várakozók (5) Ereszd el a szakállamat I (7) Amerikai éjszaka (9) Ifjúsági Ház: Az öreg (5) Ballagó idő (7) Rákóczi: Egy tiszt nem adja meg magát (5, 7) Komló, Május 1.: Ámokfutás (4, 6) Komló, Zrínyi: Utánam, gazfickók! (f4, hnő, 8) Mohács: A Nagy Medve fiai (6) Macbeth (8) Szentlőrinc: Két pont kö­zött ... (5) A felső tízezer (7) Várható időjárás szerda estig: felhőátvonulások, át­futó esőkkel, záporral. Az élénk, többfelé erős nyugati, északnyugati szél szerdára mérséklődik. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let: mínusz 1, plusz 4 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán: általá­ban 5 fok körül, délen he­lyenként 10 fok közelében. Díjnyertes pályamunkák A Magyar Iparjogvé­delmi Egyesület újítási szakosztálya országos pá­lyázatot hirdetett Lehető­ségek az újítási tevé­kenység fokozására cím­mel. A bíráló bizottság döntése szerint második díjban részesült a Mecseki Ércbányászati Vállalattól Fers Antal, Farkas István és Ágai Tibor, a vállalati iparjogvédelmi csoport dolgozóinak pályamunká­j a. . — Központi gépműhely készül Reménypusztán az Új Élet Tsz csaknem hat­millió forintos beruházá­sában. Kialakítanak töb­bek között egy ezer négy­zetméteres szerelőcsarno­kot, fürdőt, öltözőt, ebéd­lőt, gumijavító-, eszterqá- lyos-, villanyszerelő­műhelyt. A tervek szerint februárban kezdődik a rendszeres gépjavítás. — A szociális otthon udvarát parkosítják Pé­csett, a Tüzér utcában. Jelenleg a földmunkákat végzik, kialakít jók a kerti sétányokat. Ezen kívül füvesítenek, cserjéket és fákat ültetnek. — A szekszárdi új ga­bonasiló acélszerkezeteit készítik csaknem másfél millió forint értékben a Hőtechnikaépítő és Szige- *elő Vállalat pécsi kiren­deltségén. A gabonasiló 2230 vagonos, 42 méter magas és 18 tagból áll. Az acélszerkezet átadását tavasszal tervezik. — 60 000 pár szandál. A híres angol Richmond cég londoni kereskedelmi igazgatója hétfőn, 60 000 pár női szandál export­járól tárgyalt a komlói Carbon Vállalatnál. Jogi tanácsadás A Dunántúli Napló szerkesztősége január 14- én, szerdán délután 5- től 6 óráig jogi tanács­adást tart székházában (Pécs, Hunyadi út 11.). A tanácsadás díjtalan. — Meghalt Majláth Júlia zeneszerző. Az el­hunytat a Magyar Zene­művészek Szövetsége és a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja saját halottjának tekinti. Teme­tése január 19-én, 14 órakor lesz a rákoskeresz­túri új köztemető halot­tasházából. — Négy éve indult be a komlói Carbon Vállalat mágocsi konfekció kis­üzeme. A termelő 160 fős létszámból ma már 147 fő a női dolgozó. Az üzem igen eredményesen látja el a konfekció ex­port termelési feladato­kat. — „Peng a gitár”. Ma este fél nyolckor a pécsi KPVDSZ művelődési ház­ban lép fel Múzsái And­rás. A népszerű pol-beat énekes műsora előtt és után DISCO következik. — A téli égbolt csilla­gaiban gyönyörködhetnek azok, akik felkeresik a pécsi planetáriumot. A hat méter átmérőjű mes­terséges égbolton az égitesteket a jénai Zeiss- művek Médium-típusú műszere vetíti ki. A pla­netárium műsora megte­kinthető hétköznap 15.00, 16.00, szombaton, vasár- nao 15.00, 16.30, 17.30, illetve vasárnap 11.30 óraikor. Előre bejelentett csoportok minden nap délelőtt is látogathatják a planetáriumot, amely a 33-as autóbusszal 'közelít­hető meg. ©aranya megye első autósboltját nyitották meg január 13-án Mohácson, az AFIT-szerviz területén. Az új létesítmény a Bel­kereskedelmi Minisztérium és az Autófenntörtóipari Tröszt mintegy kétmillió forintos beruházásában készült, üzemeltetője a XIV. sz. Autójavító Válla­lat. Dél-Dunántúlon Sió­fok után ez a második ilyen jellegű üzlet. Ebben az évben még Marcaliban és Dombóváron adnak át újabb autósboltot. A mo­hácsi több mint félmillió forintos árukészlettel ren­delkezik: minden típusú személy- és teherautóhoz való alkatrészt és ápo­lási cikket árusítanak. Ezen kívül rendelést is el­fogadnak. A bátor kis veréb Kórházi felvételes ügyeletek Gyermekgyógyászat: minden­napos felvételi ügyeletek gyer­mekbei betegek részére Pécs város: POTE Gyermekklinika. Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyer­meksebészeti, gyermekfülészeti betegek részére páratlan na­pokon POTE Gyermekklinika, páros napokon Megyei Gyer­mekkórház Pécs és a megye egész területéről. Belgyógyászat, sebészet, trau­matológia : I. sz. Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kór­ház. Gyermekek esetében: Gyermekklinika. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. SOS-ELET telefonszolgálat hívószáma: 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. — Felújított vasútállo­más. A dombóvár—báta- széki vasútvonal rekonst­rukció keretében felújí­tották a kárász—köblényi vasútállomást: mintegy ötmillió forint értékben 1400 méter vágányt, két csoport kitérőt, valamint magas peront építettek. — „Ki kicsoda” címmel zenés irodalmi vetélkedőt rendeznek ma este fél nyolckor Pécsett, a Bara- nyaker klubjában. A ve­télkedő anyagát Koncz Zsuzsa: „Kertész leszek” nagylemeze adja. Iskolai beiratkozás A Dolgozók Ónálló Általá­nos Iskolájában 5 hónapos időszakra a beiratkozások 1976. január 20—27. között lesznek délután 15—19 óráig. A beiratkozás helye Pécs, Fotó: Maletics Jókai u. 49., I. em. 107. Nyílik a hunyor a Mecseken Rendhagyó virágzás kezdő­dött néhány napja a Mecse­ken: a Misina körül foltok­ban nyílik a illatos hunyor, míg a hegy északi oldalain szórványosan kankalinok búj­tak ki, élénksárga virágot hozva. A még északibb hű­vösebb hegyoldalakban egyre gyakoribbá válik a hóvirág. Baranyában január 2-a óta szokatlanul enyhe idő köszön­tött be — közölték a pécs- pogányi meteorológiai állo­máson. Január 4., 5., 7. és 8. kivételével a napi legma­gasabb hőmérséklet plusz hat és tíz fok között mozog. Teg­nap 10,3 fok meleget mértek. A napfényes órák száma is emelkedett: például 9-én 7,6 órát sütött a nap. A télen vándorútra kelő kékgalambok viselkedése is rendhagyó. A Mecsekben magányosan bru- kolva, párt keresnek, ami enyhe időre utal. Ezzel szem­ben a sumonyi tavaknál több száz fős csapatokba verőd­nek, a vetéseken kószálnak és vándorútra kelnek a Balkán felé. Utóbbi a hideg érke­zését jelzi. — „Ifjítják” a pécsi fá­kat. A Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat meg­kezdte Pécs fáinak és cserjéinek a metszését: jelenleg a Páfrány és a 39-es dandár utca kö­zötti csaknem húsz éves növényállományt „ifjít­ják”. Elsősorban az abla­kokba, sétányokra és utakra becsüngő ágakat vágják le. Naponta öt pótkocsira való hárs-, iu- har-, Dávidmandulafa- ág, valamint fagyai-, mályva- és aranyvessző- cserje gyűlik össze. A tervek szerint a városban legalább háromszáz fát és csaknem négyezer cserjét metszenek meg. Januári melegrekord Hazánk felett az Azori- szigetek felől érkező óceáni léghullámok rend­kívül meleg januári idő­járást alakítottak ki. Hét­főn a »12,4 fokos nappali hőmérséklettel megdőlt „minden idők" januári meleg rekordja: január 12- én az eddigi legmaga­sabb hőmérsékletet 1920- ban mérték, akkor 11,8 fokot mutatott a hőmérő. Kedden is 11 fokos — tavaszias — meleget mér­tek, ez azonban nem re­kord, mert 1920. január 13- án 15 fokra melegedett fel a levegő Budapesten. (Január 13-án a leghide­gebbet 1896-ban mér­ték, ekkor mínusz 16 fok­ra süllyedt a hőmérsék­let.) A rendkívüli időjárás a Délnyugat-Európa éj a Szovjetunió területei kö­zött kialakult nagy lég­nyomás különbségéből fa­kadt, ennek nyomán ugyanis északi, észak- nyuaati irányból többnyi­re meleg léghullámok zúdulnak hazákba. Akad közöttük hidegebb hullám is, ígw alakulhatott ki például kedden, hogy amía Nyíregyházán plusz 1 fokos hőmérsékleten hózápor söpört végig, addig a Dunántúlon 14 fokos meleqben sütkérez­hettek a járókelők. A légnyomáskülönbség na­gyobb széllökéseket is eredményezett, sebessé­gük elérte a 60—70 kilo­méteres óránkénti átla­got. A Kékestetőn kedden délelőtt ennél is gyorsab­ban, 120 kilométeres óránkénti sebességgel sü­völtött a szél. A maximá­lis szélsebesség 140 kilo­méter. r Uj bélyegek A posta két hét múlva adja ki az idei első bé­lyeget. Az „Évfordulák- események 1976” elneve­zésű bélyegsorozat első értéke a Pénzjegynyomda alapításának 50. évfor­dulójáról emlékezik meg. Az 1 forintos bélyeg Nagy Zoltán grafikusmű­vész terve alapján hatszí­nű ofszetnyomással, a ju­biláló Pénzjegynyomdá­ban készült. A bélyegen a nyomda emblémája, a nyomdában készült első papírpénz, az 5 pengős, alatta pedig a mostani 500 forintos bankjegy lát­ható eredeti színekben. — „Kiskunsági Nemzeti Park madárvilága” cím­mel nagysikerű színes diavetítéssel egybekötött előadást tartott január 12-én Bankovics Attila kecskeméti ornitológus Pécsett, a Leőwey Klára Gimnázium KlSZ-klubjá- ban. [UKöldi szakszervezeti küldöttek nyilatkozatai Chile: erősödik az ellenállás Luis Figueroa, a Chilei Dol­gozók Egységes Központjának elnöke ezt mondta az ország helyzetéről: — A chilei szakszervezeti mozgalmat nem tudta megtör­ni a fasiszta diktatúra. A szak- szervezetek ma a rendkívül ne­héz körülmények között is egy­ségesek és aktívak, bár két­ségtelen, hogy a fasiszta puccs súlyos veszteségeket okozott nekik. Allende népi kormánya idején kiemelkedő szerepük volt a szakszervezeteknek. A dolgozók képviselői részt vet­tek az államosított vállalatok irányításában, az Országos Gazdaságfejlesztési Tanács munkájában, a bérbizottságok­ban, a társadalQmbiztosítási in­tézményekben. Az egészségügyi tanács, valamint a iakástaná­csok szintén a szakszervezetek részvételével működtek.. A pa­rasztok szervezeteit tömörítő Országos Paraszttanács közvet­lenül irányította a földreform­törvény kidolgozását és gyakor­lati végrehajtását. A Népi Egy­ség kormányzásának három éve alatt nagyon fellendült a szakszervezeti élet. Számos új szakszervezet alakult, egységes szakmai szervezetek jöttek létre, és a tagok száma is gyorsan nőtt. — A fasiszta puccs után a junta első dolga volt, hogy ér­vényesítse a szakszervezetek vívmányait, nemcsak azokat, amelyeket az Allende-kormány alatt, hanem azokat is, ame­lyeket az elmúlt 50 év során elértek. Szakszervezeti aktívák százait börtönözték be, soku­kat agyonlőtték. Sok százezer embert bocsátottak el azon a címen, hogy az Allende-kor- mányt támogatták. A junta uralma alatt rohamosan romlott a dolgozók életszínvonala is, mivel a béreket befagyasztot­ták, az áraknak viszont szabad mozgást biztosítottak. 1974 és 1975 novembere között több mint 400 százalékos volt az infláció. A junta által közzétett hivatalos adatok szerint a mun­kanélküliek aránya 24,4 száza­lék. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik munkaképes ember munka nélkül van. Csökkentek az állami beruházások, és en­nek következtében a munka- alkalmak. Ugyanakkor Chilében ma háromszor annyit költenek fegyverkezésre, mint 1972-ben. — Sikertelen maradt a jun­tának minden arra irányuló próbálkozása, hogy a fasiszta politikát kiszolgáló hivatalos szakszervezeteket hozzon létre. Nem sikerült elfogadtatni a dolgozókkal az új, fasiszta jel­legű munkatörvénykönyvet sem, amelyet az 1925 óta érvényben lévő helyett próbáltak életbe léptetni. A dolgozók aktív el­lenállása miatt a fasiszta kor­mány nem tudta életbe léptet­ni az új vállalati szabályzatot sem. A jelenlegi körülmények között a szakszervezetek a le­gális és az illegális harci mód­szereket együttesen alkalmazzák, hiszen nem minden esetben lehet a nyílt harchoz folyamod­ni. Az ellenállás egyre széle­sebb körű: a chilei szakszer­vezetek ma a legkülönbözőbb politikai és vallási meggyőző­désű embereket tömörítik egy­ségbe a fasiszta juntával szem­ben. Dr. Bíró József külke­reskedelmi miniszter veze­tésével magyar gazdasági küldöttség érkezett ked­den a Német Szövetségi Köztársaságba. Szerdán és csütörtökön Bonnban tartja első hivatalos ülé­sét a magyar—nyugat­német gazdasági, ipari és műszaki vegyes kormány- bizottság a két ország gazdasági kapcsolatainak eddigi alakulásáról és a kapcsolatok fejlesztésének távlatairól. * Karsai Lajos, hazánk új hanoi nagykövete, kedden délelőtt az el­nöki palota fogadó­termében átadta megbí­zólevelét Nguyen Luong Bongnak, a VDK alelnö- kének. * A Magyar Szocialista Munkásáért Központi IBi- zottságánok meghívására január 12—13 között lá­togatást tett Budapesten Jordan Golemanov, a Bolgár Kommunista Párt KB külügyi osztályának helyettes vezetője, aki az MSZMP KB külügyi osztá­lyán megbeszéléseket folytatott a két testvér­párt további együttműkö­déséről. A vendéget fo­gadta Győri Imre, a Köz­ponti Bizottság titkára. A megbeszélésen jelen volt Vladimir Videnov, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete. Nemeslaki Tivadar ko­hó- és gépipari miniszter kedden Szófiába utazott. Tárgyalásokat folytat a két ország közötti kohá­szati, gépipari, elektroni­kai és elektrotechnikai együttműködés bővítésé­nek lehetőségeiről, a munkamegosztás kiszéle­sítéséről. Lapzárta Összhangban az euró­pai kommunista és mun­káspártok értekezletének előkészítésében résztvevő testvérpártok között létre­jött megállapodással, 1976. január 13-án Ber­linben folytatta munkáját a szerkesztői csoport a konferencia dokumentum- tervezetének további ki­dolgozására. * Közös közleményben rögzítették Gromi'ko szov­jet külügyminiszter Ja­pánban tett hivatalos lá­togatásának eredményeit. Mint a közleményben ol­vasható: a Szovjetunió és Japán „megelégedéssel nyilatkoztak a szovjet— japán kapcsolatoknak az utóbbi években bekövet­kezett fejlődéséről" és „kifejezték azt a szán­dékukat, hogy további erőfeszítéseket tesznek e kapcsolatok fejlesztésére”. * Leone olasz köztársa­sági elnök kedd este be­fejezte a két napos ta­nácskozássorozatot, ame­lyet a kormányválság megoldása céljából foly­tatott a volt köztársasági elnökökkel, kormányfők­kel, a -parlament és a pártok vezetőivel. Meg­beszélései befejeztével magához kérette Aldo Morot, a lemondott kor­mány elnökét, és újabb kormányalakítással bízta meg őt. * Spanyolországban ked­den tovább szélesedett a sztrájkhullám, s megbé­nította Madrid eaész ipa­ri övezetét. A sztrájkoló munkások száma becslé­sek szerint meghaladja a 200 ezret. Arra számíta­nak, hogy rövidesen csat­lakoznak hozzájuk a bank- tisztviselők is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom