Dunántúli napló, 1975. október (32. évfolyam, 269-299. szám)

1975-10-06 / 274. szám

Nemzetközi tudományos ülésszak Zalaegerszegen ff „Varázshegy-varázslat nélkül Dr. Háber József, a pécsi Tüdőgondozó Intézet igazgató főorvosa a tüdőbetegségekről Elodázni az elkerülhetetlent, hinni a „varázshegy" varázs­erejében, a nemlétező csodára várva élni még néhány hetet, napot . . . Hans Castorp és tár­sai — Thomas Mann világhírű regényének, a Varázshegynek a hősei — minden bizonnyal egészen másképpen viselked­nének, gondolkodnának egy mai tüdőszanatóriumban, mint a regénybeliben. Nem éreznék, hogy mert betegek, halálra vannak ítélve. Űj feladatok A tüdőgyógyászat az orvostu­dománynak manapság nem a legnagyobb szenzációkat ígérő ágazata, viszont akárcsak más területeken, időről-időre itt is újabb eredmények, módszerek kerülnek napvilágra. Ezek egyeztetése, a bevált új, haté­konyabb módszerek bevezetése elsőrendű feladat. Csehszlovák, osztrák, magyar tüdőgyógyászok részvételével az elmúlt hét vé­gén tudományos ülést rendeztek Zalaegerszegen. Az ülésen két előadással a pécsi Tüdőgondo­zó Intézet is szerepelt. Erről kértünk tájékoztatást dr. Háber József igazgató-főorvostól. — Az idén megrendezett, sorrendben harmadik ülés té­máját a mellhártya betegségek képezték. A tuberkulózis gya­korisága az elmúlt években csökkent. Háttérbeszorulásával a tüdőgyógyászok más felada­tokat tudtak vállalni. 10 évvel ezelőtt az elbocsátott betegek számának 75-80 százalékát ke­zeltük tuberkulózissal. Ma már 30 százalék alatt vagyunk. Ez mindenekelőtt a szervezett tu­berkulózis elleni küzdelemnek köszönhető, amelyet a szoros összefogás, színvonalas irányí­tás jellemez. Ennek eredménye a korai felismerés. Lehet, hogy a beteg még nem érez semmit, a szűrővizsgálat azonban kimu­tatja a folyamatot. A szűrés a 14 éven felüli lakosság számá­ra kötelező. Eredményes a rák­betegségre vonatkozólag is, ha idejében, tehát korán felis­merjük. A felnőttkori tuberkuló­zis nem derült égből villámcsa­pásként jön, hajdani gyermek­kori fertőzések következménye. Gíivílíacüciös betegség — A dohányzásnak a tbc-nél nincs jelentősége, a ráknál vi­szont annál nagyobb. Emellett a dohányzás az idült hörghu­rut egyik előidézője. Ez a leve­gő szennyezettsége miatt civili­zációs betegségnek is nevez­hető. — Az intézet a tuberkulózis mellett elsősorban a szilikózis­sal, a rákkal, a hörghurutos megbetegedésekkel és az aszt­ma gyógyításával foglalkozik. Az abaligeti gyógypavilonban az asztmás és a krónikus hörg­hurutos betegeket kezeljük dr. Körösi Gyula főorvos irányítá­sával. A kezelést két éve kezd­tük meg 4 hetes turnusokban. A kúrát egyértelműen még nem lehet értékelni. A felmérés és adatgyűjtés stádiumában va­gyunk. — A zalaegerszegi ülésen a mellhártya-betegségről esett szó. Ezen belül is mire összpon­tosították figyelmüket? — A mellkasban a mellkasi folyadék gyulladás, tüdőrák, szívbetegség vagy egyéb hatá­sára gyülemet okozhat. Ezeset- ben igen fontos az elkülönítés: milyen betegség okozza a gyü­lemet. A folyadékban ez ki­mutatható. Az elkülönítés meg­□tiétföi gyorsítja, és egyben megszab­ja a kezelés módját. A zala­egerszegi tanácskozáson többek között erre figyeltünk, és az ott hallottakat igyekszünk haszno­sítani munkánkban. Bebesi Károly Fiatal, karcsú és igen szép Tálas Kati, a fotómodell Mi lesz a manekennel, Ha „kiöregszik”? már sokkal kevésbé! Tálas Kati maneken és fotómodell. 175 centi magas, 55 kiló, 21 éves és igen szép. De nemcsak szép: jól beszéf angolul, németül, tud olaszul, franciául és oroszul is. Véletlenül lett maneken. Iga­zolványképet akart csináltatni az OFOTÉRT-nál, ahol észre­vették: jól fotózható arca van. Ajánlották, menjen el az OKISZ-hoz, ott éppen mane- kent keresnek. Jelentkezett.. . Azóta egyre többfelé hívják, és ma már a „Fabulon"-lány - Pataki Ági után a legtöbbet foglalkoztatott fotómodell. Persze azért itt se minden szép.- Az elmúlt évben négyhe­tes maneken-képző tanfolyamot indítottak azzal a céllal, hogy majd „zsűrizik" a lányokat. Mindenki saját pénzén elvé­gezte a tanfolyamot, de a zsű­rizés elmaradt, és a kapott pa­pír sem jelent semmit/Ugyan­annyit fizetnek bemutatóként, próbaként, mint 10 évvel ez­előtt, és egy kezdő lány isany- nyit kap, mint egy menő ma­neken, a Pogány Klári, vagy a Csató Mari. ják a ruhákat, és én nem ér­tem, ha a manekenen tetszik, akkor miért nem merik hordani is, hiszen mi elsősorban, és leg­többször konfekciótermékeket mutatunk be. Én magam is szí­vesen és gyakran vásárolok készruhákat. Sállal, kendővel, szőrmével, nyakláncokkal, bi­zsuval díszítem a ruháimat és akkor máris egyéniek. Aztán a haj! Szerintem egyesek jobban félnek a fod­rásztól, mint a fogorvostól. Én ezt nem értem, hiszen a fodrá­szok értenek a hajhoz, azért is vannak ott, aztán Magyaror­szágon nem is drágák a fod­rászok, és mégis rengeteg em­ber haja ápolatlan, elhanya­golt. Szerintem az lenne a helyes, ha minden nő manekennek érezné magát, vigyázna minden mozdulatára, ügyelne arra, hogy a hajától a cipője sar­káig rendezett legyen. Pálfi Diana- Ki most a menő nálunk?- A Kállai Kati. Párizsban egy maneken-versenyt nyert meg, és az összes francia di­vatlap tele van a fotóival. . - A közhiedelem szerint na­gyon jól kerestek . . .- Attól függ, mihez viszo­nyítjuk. Mert ha egy húszéves adminisztrátor-lányhoz képest, bizonyára. De többet is dolgo­zunk. Állandóan vidéki bemu­tatókra járunk. Délben elindu­lunk, délután, este bemutató, aztán éjjel vissza Pestre. Más­nap reggel próbára kell men­ni, és ugye egy maneken nem jelenhet meg fáradtan, karikás szemmel. Arról nem is beszél­ve, hogy az állandó rohanás rányomja bélyegét a magánéle­tünkre is, sok házasság ment emiatt tönkre . . .- Maneken, fotómodell. . . Sok fiatal lány álma, vágya, de sokáig nem lehet csinálni. Mi lesz egy manekennel, ha ,,ki­öregedett"?- Elmennek kis butikokba el­adónak, más, divattal kapcso­latos munkahelyet keresnek. Például a Dóri, aki rendkívül iól rajzol, divattervezéssel fog­lalkozik. Én majd nyelvekkel szeretnék foglalkozni, aztán férjhez menni, és gyermeket szülni.- Szerinted divatosak, csino­sak a magyar nők?- Általánosságban sajnos nem. Nem merik átvenni az új divatot. Még ma is milyen so­kan járnak miniben, pedig már rég nem divat, és a mai divat­nál nincs nőiesebb, A divatbe­mutatókon mindig megcsodál­Félbeszakadt... Fölöttébb meglepődtek a sze­derkényi presszó vendégei, mi­kor vasárnap alig félórával a meccs kezdete után megjelen­tek a helyi csapat szurkolói. A megyei másodosztályú csapat ugyanis mérkőzést játszott a Felsőszentmártonnal, s az ilyes­mi tovább tart, mint harminc perc. A rendhagyó eset oka: a já­tékvezető az első félidő 25. percében kiállította a felső- szentmártoniak egyik labdarú­góját, s a játékos — aki úgy látszik, a gyors elintézések em­bere — öklével próbálta „jobb belátásra bírni" a bírót. Csábító lehetőségek Pécsi labdarúgók - új színekben „Nehéz ellenállni, ha bajnok- csapatba hívják az embert” Lehet-e vidéken nagycsapat? A jelek szerint nehezen, bár ha végigböngészi az ember az NB l-es labdarúgók életrajzi ada­tait, kiderül, hogy az élmezőny legalább 75 százaléka vidéki születésű, majd később, érett játékos korában, került a fővá­rosba. Vidéki játékosok viszik sikerre Budapest színeit... Miért ez a látszólagos ellentmondás? A kérdésre volt pécsi labdarú­góktól kértem választ. Máté János, a Pécsi Dózsa színeiben játszotta első NB l-es mérkőzését, s három év múlva eljutott a válogatottságig. 1973- ban mégis a Ferencvároshoz igazolt. Miért, hiszen Pécsett is felfigyeltek rá a válogatott szakvezetői . . . — Budapesten nagyobbak a lehetőségek. Jobban szem előtt van az ember — mondja Máté. — Az sem közömbös, hogy a fővárosban nem csak a csapa­tok, az egyesületek is erőseb­bek. Ebben a sportágban nem mindegy, hogy a klubvezetés­nek milyen felsőbb kapcsolatai vannak... Mátét az FTC-ből is többször meghívták a válogatottba, ezért is tűnt furcsának, hogy az idény végén könnyen lemondott róla a klub, idén tavasszal átadták a Bp. Honvédnek. —• Felvetődött, hogy a Hon­véd kiadja a Fradinak Kollár kapust, ha én Kispestre me­gyek. Ha már így alakult, hogy alku tárgya lettem, jobbnak lát­tam, ha beleegyezek a cserébe. Kispesten jó közösség fogadott, jól is érezném magam, de . .. egyelőre még nem megy a já­ték. Volt egy mandulaműtétem, kihagytam néhány edzést, le­maradtam a felkészülésben, s még nem sikerült igazán jól játszanom. Máté — a Honvéd színeiben — egyelőre, legalább annyi időt töltött a kispadon, mint a pá­lyán, de a kérdésre, nem volt-e jobb Pécsett népszerű labda­rúgónak lenni, mint a Honvéd­nél tartaléknak, határozott n e m-mel válaszol.’.. kell rivalizálnom, de vállaltam — mondja Kocsis. — Huszon­hat éves vagyok, nem akartam egy évet alacsonyabb osztály­ban tölteni. — Mit kapott Budapesten? — Játéklehetőséget. .. Tu­dom, sokan pénzről, lakásról beszélnek, de szó sincs ilyesmi­ről. A Margitszigeten, a Hon­véd klubházában, 2x3 méteres szobában lakom, amíg nincs lakás. Feleségemtől és 16 hó­napos fiamtól is külön élek, ők Csornán, az anyósoméknál van­nak. Mégis azt mondom, meg­érte Pestre jönni, hiszen itt — végre — válogatott kerettag let­tem. Sok barátom Pécsett ma­radt, sok szép emlék odaköt, de a válogatottság közelébe mégis itt kerültem. Zombori Sándor A lengyelek elleni válogatott keretnek Kocsis Istvánnal együtt lett tagja Zombori Sándor is. — Meglepett a meghívás — mondja a Vasas Pécsről igazolt játékosa, — amikor dr. Puskás Lajos szólt, hogy jelentkezzek majd Baráti Lajosnál, azt hit­tem, viccel. Nekem még nem megy olyan jól a játék, mint néhányszor Pécsett. A különb­ség talán az, hogy itt rutino­sabb labdarúgókkal játszom együtt, s jobban szem előtt va­gyok. — Pécs hiányzik? — A város igen, de ha arra gondolok, hogy az NB ll-ben kellene játszanom, nincs nosz­talgiám . . . Kocsis István, a Népsport osz­tályzatai alapján az '1973/74. év legjobb lagdarúgója volt, de a nagyválogatottba egyszer sem hívták meg. Talán érthető is, hogy amikor a PMSC kiesett az első osztályból, s a Honvéd megkereste, igent mondott. — Tudtam, hogy a volt sok­szoros válogatott Páncsiccsal BÖRZE SAROK R—16-os gépkocsi ol­csón eladó. Tolnai, Pécs Magyarürögi út 58. 23- as buszmegállónál. Jó állapotban lévő haj- szárító-búrák eladók. Telefon: 17-715, délután. Karambolos Polski el­adó. Telefon: 19-183. Eladó bontásból szár­mazó deszka, parketta, szarufa, cementlap. Baj. csy Zs. u. 18. (volt ház­tartási bolt). Érdeklőd­ni: egész nap. _________ 6 01-es Trabant karosz- széria eladó. Telefon: 11-801.___________________ G yermektelen házaspár külön bejáratú szoba- konyhás (fürdőszobás) lakást bérelne. ,, Igé­nyesek” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Nagy szakmai gyakor­lattal rendelkező gép­jármű, munkagép, hű­tőjavító szakmunkás el­helyezkedne Pécshez közeli vállalatnál, ter­melőszövetkezetnél, vagy állami gazdaságnál. Utazás részemről meg­oldható saját gépko­csimmal. Ajánlatokat: ,,Mester” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Cserelehetőségi Beköl­tözhető lakásért zöld­övezetben családi ház építésre telket adnék. Érdeklődni: Pécs, Úttö­rő u. 45. Minden nap 15 óra után, vagy va­sárnap. Mindenféle bontott anyag, 3 szárnyas ab­lakok eladók. Bartók B. u. 31. Két fiatal tanárnő für­dőszobás albérletet ke­res. Cím: Juhász Zsu­zsanna Pécs, Mecsek u. 10. ______________________________ E ladó másfélszobás szö­vetkezeti lakás. Móré Fülöp út 1/A. földszint 2 szám._________________ E lcserélném 2 szoba összkomfortos, szövetke­zeti, házfelügyelői la­kásomat hasonló főbér­letire, (garzon, vagy egyszobás is lehet) kü­lönbözet térítéssel. Radnóti M. u. 7/A. föld­szint. Alagsori szoba-konyha eladó, Vak Bottyán u. 32. Gyöngyösné. Beköltözhetően eladó egyszoba-konyhás lakás Balokánynál. Érdeklődni hétköznap 5 után, szom­bat-vasárnap egész nap. Basamalom út 17. Trafik-bazár eladó. ,.Áruval” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Orvosházaspár 2 éves kisfiúval egyszobás lak­részt bérelne 1976. ja­nuár 1-től meghatározott időre. Tel.: 20-079. 3 éves kisgyermekre vi­gyáznék napközben. (Petőfi iskola környéke) Érdeklődni telefonon: 16-413. Matematikából VII.-es kislány mellé korrepeti­tort keresek. ,.Óradíj” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ J ő állapotban lévő va­riálható gyermek sport- és mély babakocsi el­adó. Pécs, 39-es dandár u. 3/a, 6/4. Eg» Mekalor olajkályha és egy ágyneműtartós zöld heverő eladó. Áta, Petőfi u. 14. Árvaiék. 3 szobás családi ház nagy kerttel, gyümöl­csössel eladó, vagy szövetkezeti lakásra el­cserélhető. Vasas I. Búzakalász u. 64. sz. Elcserélném szoba-kony- hás házrészemet egy- vagy másfélszobás szö­vetkezeti lakásért. ,,Olajfűtés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Bontásból eredő szaru­fa, deszka, léc kis- és nagyméretű tégla, cse­rép és egyéb építési anyagok eladók. Parket­ta is van. Szabadság út 12. Petrovics Frigyes. Elcserélném Pécs. Huba u. 24. alatti nagykertes udvaros családi háza­mat, garázs^pítési lehe­tősén van. Másfélszo­bás összkomfortos OTP-s szövetkezeti lakásért vagy eladnám. Házhely, 120 □-öl, sür­gősen eladó. Pécs, Fü­lemüle u. 29. Telefon: 14-707. ___________________ E ladó 1 szalagfűrész, motorral, 6 db enyvező bak, vas orsóval, 1 gyalupad. Légszeszgyár u. 24. Villamossütő olcsó áron eladó. Pécs, Bokor u. 73. Kétszoba konyha garázs és mellékhelyiségből ál­ló kis családi ház el- adó Pécs, I. Hun u. 6. Eladó Kozármisleny-Üj- telep központjában 225 □-öl telek építőanyag­gal, kúttal és építési engedéllyel. Érdeklődni Pécs, Felszabadulás u. 3Z _________________ H étvégi ház telekkel, Mohács mellett, Duna parton, költözés miatt sürgősen eladó. Érdek­lődni 18 óra után. Mán- dy, Pécs, Fekete gyé- mánt tér 15. f. 2. Olcsón eladó kombi­nált garnitúra hármas­szekrénnyel. Cím: Pécs, Körösi Csomo Sándor u. 7/A. Szim József. Hirdi újteíep 211 D-öl házhely eladó. Érdek­lődni Pécs, Dobó I. ut­ca 89. Inhoféknál. Tóth József állandó tagja lett az újpesti védelemnek, de ki­esett a válogatott keretből . . . Budapesten telepedett le, lakást kapott, a közelmúltban fia szü­letett, Tamás. A kicsi már fő­városi illetőségű, de az apa még nem . . . Újpesten barátok, segíteni kész játékostársak kö­zé került, de Pécs nagyon hiányzik. — Szép éveket töltöttem ott, nagyon jól éreztem magam' a Dózsánál és a PMSC-nél, de hiába, a jövőm érdekében el kellett jönnöm. Ha az embert a bajnokcsapatba hívják, s nagy lehetőségeket — nemzetközi szerepléseket — kínálnak fel, nehéz ellenállni. A labdarúgó élete a fővá­rosban sem könnyű, legföljebb a lehetőségek nagyobbak. De erről nem Máté, Kocsis, Zom- bori és Tóth tehet. Ők csak te­hetségüket szeretnék kamatoz­tatni, ott, ahol erre lehetőség nyílik. Talán, ha a vidék von­zása nagyobb lenne . . . Vincze Jenő Tóth József Kocsis István

Next

/
Oldalképek
Tartalom