Dunántúli napló, 1975. szeptember (32. évfolyam, 239-268. szám)

1975-09-30 / 268. szám

A Dunántúlt napló 1975. szeptember 30., kedd HÍREK 1975. SZEPTEMBER 30 KEDD Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából JEROMOS nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.40 — nyug­szik 17.27 órakor. — A Hold kél — . — — nyug­szik 14.32 órakor. Grósz Emil Czáztiz évvel ezelőtt, 1865. szeptember 30-án született Nagyvá­radon — és 76 éves ko­rában, 1941-ben halt meg Budapesten — Crósz Emil szemészprofesszor. Már apja is orvos volt, s ő maga 1887-ben szer­zett orvosi oklevelet a budapesti egyetemen. A következő évtől működött a budapesti szemklinikán, s 35 évesen egyetemi ta­nár lett; 1900-tól 1904-ig előbb a János-, majd az István-kórházban volt fő­orvos. 1903-ban tracho­maügyi kormánybiztossá nevezték ki, és e minősé­gében nagy érdemeket szerzett a trachoma korai leküzdésében. Kiváló szemmütéteket hajtott végre. Az öreg­kori hályog gyógyítására az általa leirt műtétet jelenleg is világszerte al­kalmazzák. Jelentős sze­mészeti iskolát nevelt fel, és nevét az intézményes hazai orvostovábbképzés egyik megteremtőiéként is nyilvántartják. Hosszú ideig volt az orvosto­vábbképzés központi bi­zottságának elnöke, s eredményesen működött közre a magyar orvos- tudomány külföldi kap­csolatainak^ kiépítésé­ben, folyamatos ápolásá­ban is. SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Parasztbe­csület, Bajazzók (du. 3 óra­kor). Móricz-bérlet. MOZI Park: Ostromállapot (f4, 6, f9). Park-Kert: Piedone, a zsaru (7) . Petőfi: A túsz (4, n7, f9). Kossuth: Piedone, a zsaru (10, 12, f7, f9), Némo kapi­tány és a víz alatti város (f3. f5). Fekete Gyémánt: Jutalomuta­zás (6). Jószerencsét: A szó­rakozott (5, 7). Rákóczi: Fel­ügyelő életveszélyben (5, 7). Május 1: A fej nélküli lovas (fő). Boly: A szemtanú (8). Harkány: A repülőszázad (7). Komló, Május 1: Egymás csapdájában (4, 6). Komló, Zrínyi: A hosszú búcsú (4, n7, f9). Mohács: Kopjások (6, 8). Pécsvárad: Végzetes aranyrögök (f8). Sásd: Rival­dafény (f8). Sellye: Egy kis előkelőség (7). Siklós: örök­befogadás (7). Szigetvár: Nyomorultak (f5), Palmilla (8) . Várható időjárás kedd es­tig: időnként megnövekvő fel­hőzet, legfeljebb egy-két he­lyen kisebb esővel. Mérsékelt, napközben időnként megélén­külő délkeleti, déli szél. Hajnalban elszórtan ködkép­ződés. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 11—16, legmagasabb nappali hőmérséklet 23—27 fok kö­zött. Távolabbi kilátások péntek reggeiig: időnként felhősö- dés, az időszak második fe­lében kisebb esők lehetnek. A legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet 10—15 fok között, a legmagasabb nappali hő­mérséklet 21—26 fok között. Jelentős mennyiségű (leg­alább 5 mm) csapadék az ország területének 30 száza­lékán várható. Gyermek­orvosi rendelések 1975. október 1-gyel a Ró­kus utcai gyermekorvosi ren­delőben új gyermekorvosi kör­zet kezdi meg működését. El­látási területe a 40-es (Dr. Molnár Sándor) felnőtt körzet egésze és a 39-es (Dr. Lomb Dénes) felnőtt' körzet Dam­janich u. és attól északra eső része. A Rókus utcai *gyermekorvo- si rendelőben működő 3 kör­zet rendelési ideje: 20. sz. körzet (Dr. Sediánszky Éva) 8—10 óráig és 15.30—16.30 óráig, tanácsadás kedden, pénteken 13—15 óráig. 22. sz. körzet (Dr. Dörömbözy Judit) 7—9 óráig és 15—16 óráig, tanácsadás hétfőn, csütör­tökön 13—15 óráig. 28. sz. körzet (Dr. Mezólaki Zsuzsan­na) 9—11 óráig és 16—17 óráig, tanácsadás kedden, pénteken 16—17 óráig. A II. és III. kerületben szük­ségessé vált körzetmódosítá­sokat az érintett körzeti gyer­mekorvosi rendelők ajtaján kifüggesztjük. Ugyanakkor 1975. október 1-től a 26. sz. (dr. Benkő Klára) és a 28. sz. (dr. Gyúró András) fel­nőttorvosi körzetek nőgyógyá­szati betegei és terhes gon­dozottal részére a szakren­delés helye ismét a Munká­csy M. utcai Rendelőintézet nőgyógyászati szakrendelése. ♦ — Az alkotás démona. Más témák közt erről is szó lesz a ma induló kul­túrtörténeti előadásso­rozaton. A rendezvényre keddi napokon 19 órakor kerül sor a Pécsi Tudo­mányegyetem jogász­klubjában. — Modern szociális létesítményekkel ellátott TMK-műhely építését fe­jezik be az Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál. A műszaki átadás októ­ber folyamán kezdődik, s ez lehetővé teszi, hogy a régi műhely lebontásával felszabaduló területen is folytatódjék a vállalat re­konstrukciója. ♦ Október havi vásárok Október 1. Villány, orszá­gos állat- és kirakóvásár. Ok­tóber 5. Pécs, országos állat- és 'kirakóvásár, országos autó- és motorvásár. Október 6. Dunaszekcső, országos állat- és kirakóvásár. Október 8. Szentlőrinc, országos állat- és kirakóvásár, országos autó- és motorvásár. Október 10. Szi­getvár, országos állat- és ki­rakóvásár. Október 12. Pécs, országos autó- és motorvá­sár, Pécsvárad, országos ál­lat- és kirakóvásár. Október 13. Siklós, országos állat- és kirakóvásár. Október 15. Vajszló, országos állat- és ki­rakóvásár. Október 19. Mo­hács, országos autó- és mo­torvásár, Szászvár, országos állat- és kirakóvásár, Sziget­vár, országos autó- és motor­vásár. Október 20. Mohács, Boly, Mágocs, országos állat- és kirakóvásár. NEM LESZ TAKARMÁNYHIÁNY TAMÁSIBAN Hétfői kiadósunkban jelentettük, hogy a Tamá­si Állami Gazdaság ke- csegepusztai takarmány­keverő üzemében három­millió forint kárt okozó' tűz pusztított. Tolna me­gyei tudósítónk tájékoz­tatása szerint a gazda­ság a jövőben havonta 5—6 ezer métermázsa sertéstápot kap a Tolna megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat dombóvári üzemétől; a szarvasmarha-tápot pedig saját okrádi üzemében állítja elő. így a gazda­ság kevert takarmány el­látásában a csapás el­lenére sem lesz fennaka­dás. Képviselői fogadóóra Kasó József országgyű­lési képviselő október 2- án 14—16 óráig Sziget­váron, a Városi Tanács elnökének irodájában fo­gadóórát tart. ♦ —- A zenei világnap alkalmából közös ünnep­séget tart a pécsi Dobó István úti Gimnázium és a József Attila Művelődé­si Ház október 1-én. A műsorban fellép a gim­názium kamarakórusa, Bánky József zongoramű­vész és N. Szabó Sándor színművész. — A Mecseki Szénbá­nyák igazgatója, Garam- völgyi János lesz a me- szesiek vendége szep­tember 30-ón 18 órakor. A József Attila Művelődé­si Házban tartandó an- kétot a meszesi területi pártszervezet és a Haza­fias Népfront körzeti bi­zottsága szervezi. — A bélyeggyűjtést kedvelő diákok részére a Pécsi Úttö­rőházban minden szerdán öt­órai kezdettel szakkört ren­deznek. A kisdiákok jelentke­zését még elfogadják. ♦ Gépkocsik előjegyzési sorszámai A múlt héten 2485 gépko­csit adott át a MERKUR új tulajdonosaiknak. Ebből leg­többet, 995-öt Zsiguli típus­ból adtak. A gépkocsik elő­jegyzési sorszámai a követke­zők: Trabant Limousine (Bu­dapest) 1567, Trabant Li­mousine (Győr) 1127, Trabant Limousine Speciál (Budapest) 1567, Trabant Limousine Spe­ciál (Győr) 1546, Trabant Limousine Hycomat 3418, Trabant Combi 16 187, Wart­burg Limousine 34 702, Wart­burg de Luxe 31 033, Wart­burg Tourist 3283, Skoda 100- as 72 211, Skoda 100 L (Bu­dapest) 6872, Skoda 100 L (Győr) 2365, Skoda 110 L (Budapest) 5113, Skoda 110 L (Győr) 1325, Skoda Coupé 825, Moszkvics 412-es 36 328, Polski FIAT 1500-as 10 204, Zaporázsec 23 059, Zsiguli (Budapest) 71 427, Zsiguli (Debrecen) 30 762, Zsiguli Combi 6384, Zsiguli 2103-as 1906. Dácip 7041. — Új látogatási rendet vezetnek be október 1-től az újmecsekaljai KRESZ- parkban. Délelőttönként az iskolák tartják itt szer­vezett foglalkozásaikat, délutánonként és vasár­nap viszont bármelyik fia­tal igénybe veheti a par­kot. Aki saját kerékpár­jával érkezik, egy forintot fizet, aki viszont bérelni szeretne kerékpárt, az eddigi 5 forint helyett 2 forintot fizet óránként. / Festik a zebrát... Megnőtt az Aradi vér­tanúk útja forgalma. Mint Északi körút működik. Jönnek-mennek rajta az autók, buszok, teher­autók. Araszolnak, cen- tiznek. Ha egy másik nagy testű jármű jön szembe, nekisimulnak a falnak. A 30-as busz so­főréi megkönnyebbülve ka­nyarodnak le a Hunyadi útra, nem mintha ezzel vége lenne az örömök­nek. Még lent a Dzsámi mellett is gyakorta he­lyezkedni, farolni, centiz­ni kell, ha kétoldalt be­álltak parkolni. Átmeneti nehézségek, ugyebár. Az átmenet ugyan sokáig tart, már- már azt a gyanút kelti, mintha nem is átmenet lenne. De legyen átme­net, jól van. Ám a busz­sofőrökre tegnap délelőtt friss örömök is vártak. A Hunyadi út sarkánál, ott, ahol az Aradi vérta­núk útjáról jobbra kell lekanyarodnia a busznak, átfestették a zebrát. A fél úttest lezárva. Jelző tüs­kök lerakva. Egy teher­autó meg balra akar be­fordulni. Nézik egymást a sofőrök. Kicsit hátra, ki­csit oldalt, kicsit előre. Nem is káromkodnak. Megszokták. Lehet, hogy bennem van a hiba: nem látom be eléggé a zebra-átfestés fontosságát, pláne, fényes nappal. Ezért nem is hasz­nálok jelzőket, pedig eszembe jut néhány . . . H. E. — Új vegyesbolt Kö­kényben. A Pécsi ÁFÉSZ tegnap délelőtt Kökény­ben új vegyesbolt műsza­ki átadását tartotta. A Kökényi Tanács az épít­kezéshez 200 ezer forint­tal járult hozzá, a többit a Pécsi ÁFÉSZ vállalta. A vegyesbolthoz meg­felelő nagyságú raktárt és modern szociális helyi­ségeket is építettek. — A fegyveres erők napja alkalmából ünne­pi megemlékezés kereté­ben kitüntetést adtak át tegnap a Polgári Véde­lem Pécs városi parancs­nokságán. Honvédelmi Érdemérmet kapott 20 éves szolgálatért Harcos Imre, 10 éves szoglálatért Jakab Ferencné dr. és Takács Árpád. — A napokban Pé­csett, a Xavér utcai Szo- ciáFfs Otthon lakói és a patronáló brigádok kö­zös kiránduláson vettek részt. Igalra, a meleg­vizes fürdőről híres ki­rándulóhelyre utaztak mintegy negyvenen. Szin­tén az elmúlt héten az otthon idős lakóinak a Mezőgép Vállalat szocia­lista brigádja biztosított egy városnéző buszt, mellyel Szigetvárra utaz­tak a gondozottak. — Pécsi nyertesek a rajzpályázaton. A három éve avatott pécsi — Aj- tósi Dürer nevét viselő — óvoda két gyermeke or­szágos hírnevet szerzett óvodájának: Uherko­vics Szaniszló harmadik, és Németh László máso­dik díjat nyert azon az országos gyermekrajz pá­lyázaton, melyet az Or­szágos Közlekedésbiz­tonsági Tanács hirdetett meg télen. — Hétköznap csak cso­portosan. Az ősz bekö- szöntével a Mecseki Vi­dámparkot hétköznapo­kon csak iskolai, illetve felnőtt csoportok látogat­hatják, az egyéni érdek­lődök részére vasárnap tart nyitva a közkedvelt létesítmény. Harminc mázsa lucer­naliszt égett el. Vasárnap a déli órákban Oroszló községből, a Bikáii Álla­mi Gazdaság felsőeger- szegi telepéről tüzet je­lentettek a dombóvári és a komlói tűzoltóknak. A forró levegős lucernaszá­rító pihentető helyiségé­ben a tűz valószínűleg öngyulladás következ­ménye volt. A becsült kár: tízezer forint, a megmen­tett érték megközelítőleg 25 ezer forintra tehető. * Árokba borult személy- gépkocsijával vasárnap a 6-os úton Mecseknádasd irányából Pécs felé ha­ladva Hámori István 18 éves pécsi lakos. Az uta­sok közül V. Erzsébet 17 éves pécsváradi lakos sú­lyosan, V. József 16 éves pécsváradi, T. László 17 éves pécsi lakosok, vala­mint a gépkocsi vezetője könnyebben megsérültek. DR. LAJOS LÁSZLÓ Meghalt Lajos László professzor, a Pécsi Or­vostudományi Egyetem volt tanára és szülészeti klinikájának nyugalma­zott igazgatója. A sok­ezer pécsi és környékbe­li nő és kisgyermek éle­tét megmentő, segítő or­vos 1904-ben született Pécsett. Tanulmányait a budapesti Pázmány Pé­ter Tudományegyetem orvostudományi karán kezdte el, majd Pécsett fejezte be 1928-ban. Utá­na mindjárt a pécsi szü­lészeti klinikára került, amelynek később igaz­gatója lett, egészen idén nyáron történt nyugdíja­zásáig. Tudományos ér­deklődési területe a szü­lészeti és nőgyógyászati endokrinológia volt. Osz- szesen 161 tudományos munkája jelent meg ide­haza és külföldön. Gyó­gyító és tudományos mun­kásságáért számos kitün­tetésben részesült, így a Népköztársasági Érdem­érem arany fokozatának, a Felsőoktatás kiváló dol­gozója, a Kiváló orvos, a Kiváló feltaláló kitünteté­seknek és a Munkaér­demrend arany fokozatá­nak a tulajdonosa volt. Halála megszakította még mindig eredményes tu­dományos munkásságát. Kollégái mellett sok ezer pécsi és dél-dunántúli édesanya emlékezik rá tisztelettel. ♦ — Hatvan- új lakás. A Baranya megyei Tanács Tervező Vállalatánál be­fejezték az OTP beruhá­zásában, Kertvárosban létesülő újabb hatvan, alagútzsalus technoló­giával készült lakás ter­vezését. ♦ Kórházi felvételes ügyeletek Gyermekgyógyászat: min­dennapos felvételi ügyeletek gyermekbelbetegek részére: Pécs város: POTE Gyermek- klinika. Szigetvár város és já­rás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, gyer­mekfülészeti betegek részé­re páratlan napokon POTE Gyermekklinika, páros napo­kon Megyei Gyermekkórház Pécs és a megye egész terü­letéről. Belgyógyászat, sebészet: Városi Kórház. Traumatológia:. II. sz. Klinika. Égési sérülé­sek : Honvéd Kórház. Gyer­mekek esetében: Gyermekkli­nika. Koponya- és agysérülé­sek : Idegsebészet. SOS—ÉLET telefonszolgálat hívószáma: 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. ihhhbhhi Dr. MOHÁCS aitlDRÄS: A százéves Kereskedelmi 49. Kedvezően hatott az iskolá­ban a nem pedagógus dolgo­zók munkaidő csökkentése. Az ifjúság körében pezsgést ho­zott a diákparlamentek meg­rendezése. A fórumra jellemző volt a fiatalok önállósága, a kezdeményező készség, a ten- niakarás. Az észrevételek, ja­vaslatok kezelése azt mutatja, hogy a nevelőtestületek előre léptek a tanulók véleményének figyelembevételében. Jó alkal­mak voltak ezek az iskola és a társadalom kapcsolatának erő­sítésére is. Változatlanul nagy gondot jelent az iskolában a pedagó­gusok túlterhelése. Szinte álta­lános az öt-tíz túlóra, a sok he­lyettesítés. Krónikus a szakem­berhiány a kereskedelmi tár­gyakban, Az óraszámcsökkentés nem változtatott a terhelésen, a gyakorlatban a túlórákat nö­velte és pszichikailag a túlter­helés érzékét erősítette. A felnőtt oktatás örvendetes létszámnövekedése ugyancsak fokozta a pedagógusok igény- bevételét. A Dolgozók Kereske­delmi Szakközépiskolájának 7 tanulócsoportja magas hallga­tói számmal, a Kiegészítő 3 ta­nulócsoportja és a Dolgozók Vendéglátóipari Szakközépisko­lájának 3 tanulócsoportja közel 500 tanulóval sok kültag, szak­ember behívását teszi szüksé­gessé. A tendencia az, hogy ez a szám tovább nő. Ezért korlá­tozni - kell a felvételeket, mert egyetlen szabadságra menő ke­reskedelem-szakos tanár meg­oldhatatlan feladat elé állít­hatja a felnőtt tagozatokat is. Részint ezzel a túlterheléssel függ össze az is, hogy kevés pedagógus jelentkezik tovább­képzésre. A kereskedelem-sza­kosok továbbképzése megoldó­dott, időszerű ideológiai kérdé­sek tekintetében várnak többet a tanárok. A vegyes életkorú KlSZ-szer- vezefek létrejöttek. Ügy látszik, hogy kisebb létszámú iskolában nehéz ilyen jól funkcionáló szervezetet létrehozni. Bonyolít­ja tevékenységüket a sok bejá­ró tanuló, az iskolai elfoglalt­ságok különböző időpontja s a vegyes életkor is. Folyik az út­keresés, az ifjúsági kezdemé­nyezés még kevés, még nem eléggé érvényesül a tanár in­direkt vezetési módszere. Az iskolában működik a Dol­gozók Kereskedelmi Szakközép- iskolája. A felnőtt-oktatás a szakközépiskolával azonos igaz­gatás alatt működik. A dolgo­zók kereskedelmi szakközépis­koláját Nagy Sándor tagozatve. zető vezeti. Az 1962-es évtől kezdve a ta­nári testület tagjai közül töb­ben kérték felvételüket az MSZMP-be. A tagság előbb a szomszédos iskolákkal közösen, majd önállóan alkotott párt- szervezetet. Ez a körülmény mi­nőségi javulást hozott az iskola pedagógiai munkájában, a jobb tanulmányi eredmények­ben, az erősödő KlSZ-munká- ban és azoknak a zavaró körül­ményeknek eloszlatásában je­lentkezett, amelyek tantervi és módszertani utasítások többszö­ri változásából adódtak. * A pécsi középfokú kereskedel­mi iskola az elmúlt 100 eszten­dő folyamán mindenkor jól be­töltötte hivatását, mint minden olyan intézmény, amelyet társa­dalmi igény hozott létre. Az is­kolatípus célja és törekvése a kar igényeinek megfelelően so­kat változott, de minden idő­ben a gyakorlati élet követel­ményeinek megfelelően biztosít jó szakembereket. A 100 év sodrásában, a két világháború nehéz éveiben a mostoha elhe­lyezési körülmények ellenére, a gazdasági válságok és társadal­mi sorsfordulók közepette töret­lenül fenn tudott maradni, s minden tanév végén népes szakember-gárdát bocsátott a társadalom rendelkezésére. Há­lával és nagy-nagy tisztelettel gondolunk mindazokra, akik az iskola fennmaradását, tartalmas életét és fejlődését 100 eszten­dőn keresztül biztosították. (Vége) Szerényi Sándort, a párt- és a munkásmoz­galom régi harcosát 70. születésnapja alkalmából hétfőn köszöntötték az MSZMP KB székházóban. A Központi Bizottság és a Központi Ellenőrző Bi­zottság üdvözletét Kádár János, a KB első titkára adta át. A találkozón részt vett Venéczi János, a KEB titkára is. * A Német Szocialista Egységpárt Központi Bi­zottságának meghívásá­ra Brutyó Jánosnak, a KEB elnökének vezetésé­vel hétfőn Berlinbe uta­zott a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Ellenőrző Bizottságának küldöttsége. * A fegyveres erők napjd alkalmából hétfőn dél­előtt koszorúzási ünnep­ség volt Budapesten, a Hősök terén, a magyar hősök emlékművénél. A Himnusz elhangzása után a Magyar Népköztársa­ság fegyveres erői és a fegyveres testületek ne­vében Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi miniszter, iBenkei András belügyminiszter és Papp Árpád vezérőrnagy, a Munkásőrség országos parancsnoka helyezte el a hála és a megemléke­zés koszorúját. A HNF Országos Tanácsa nevé­ben dr. Szentistványi Gyu- láné, az Országos Tanács titkára és Lederer Róbert osztályvezető koszorú­zott. A KISZ Központi Bi­zottságának koszorúját lllisz László, a Központi Bizottság titkára és Boros Béla, a KISZ Budapesti Bizottságának első titká­ra helyezte el. Lapzárta Hétfőig 12 európai or­szág rendelte haza „kon­zultációkra" madridi nagykövetét, hogy ily- módon nyilvánítsa ki fel­háborodását és nem­tetszését a szombati spa­nyolországi kivégzések­kel kapcsolatban. Az ENSZ-közgyűlés ál­talános ügyrendi bizott­sága javasolta, hogy ki­egészítő pontként vegyék fel a közgyűlés 30. ülés­szakának napirendjé.re a Szovjetunió javaslatát olyan nemzetközi megál­lapodás megkötéséről, amely törvényen kívül he­lyezné a tömegpusztító fegyverek új fajtáinak és új rendszereinek kidolgo­zását és előállítását. Legfrissebb Hírügynök­ségi jelentések szerint a késő esti órákban riadó- készültségbe helyezték a portugál fegyveres erő­ket. Hírek szerint a radio­es tv-adók megszállásá­ra kivezényelt egyes ala­kulatok megtagadták a parancs végrehajtását. Carvalho tábornok, 1 a COPCON parancsnoka katonaságot vezényelt a tájékoztatásügyi miniszté­riumhoz, amelyet tüntetők vettek körül. A tüntetők szétoszlatásával megbí­zott katonai rendőrök ál­lítólag szintén megtagad­ták a parancsot. Alekszandr . Vaszilevszkij marsallt, a kiváló szovjet hadvezért az állam és a fegyveres erők szolgála­táért hétfőn Lenin-rend- del tüntették ki. •V. J. Pavlov, a Szov­jetunió budapesti nagy­követe hétfőn este foga­dást adott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa kül­döttségének tiszteletére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom