Dunántúli napló, 1975. szeptember (32. évfolyam, 239-268. szám)

1975-09-03 / 241. szám

1975. szeptember 3., szerda Dünantiilt napló 3 Igényesebb műsorokra készül a hetényi Páva-kör A hosszúhetényi népi együt­tes szerepléseiről és gyarapodó szép sikereiről egyre többet hallunk. Példájuk, úgy gondo­lom, tanulságos lehet vala­mennyi hasonló falusi együttes számára: hogyan lehet a vélt vagy valóságos kudarcok mély­pontjáról ismét eljutni akár az országos hírnévig? Jó másfél éve egy farsangi vasárnap este találkoztam ve­lük. A hangulat sok mindenre hasonlított, csak éppen farsan­gira nem. Ezt vezetőjük és óvó­nő lánya imponáló erőfeszítés­sel igyekezett jobbra hangolni, ami végül a közös énekelgetés, koccintgatós révén sikerült is. Mi történhetett? Az alig egy­két éve működő Páva-kör veze­tőjét és tagjait valakik — elég­gé könnyelműen — fölbiztat­ták: rövidesen külföldi szerep­lésre indulhatnak. S akkor de­rült ki, hogy a valóság egé­szen más, mint a szép illúzió, amit megalapozatlanul is szí­vesen elhiszünk . . . Mindenki letört, az együttes föl akart oszlani. S hogy nem így tör­tént, az elsősorban vezetőjük­nek, Kaszás János pedagógus­nak köszönhető. Hogyan sike­rült? — Beláttuk, nem vagyunk még eléggé érettek egy külföl­di szereplésre —, válaszolta szerényen, majd kérésemre el­mesélte, mi minden történt az­óta. Az együttes idősebb tagjai mán, a negyvenes években is szerepeltek a Gyöngyös-bokré­tában: hosszúhetényi lakodal­mas táncokkal és dalokkal. Ezeket elevenítették föl, tehát dalokkal és táncokkal helyi néphagyományokat őriznek meg. Ezt értékelte elsősorban az országos zsűri is, amikor ta­valy őszön a hetényi Páva-kör fellépett a pécsváradi leányvá­sáron. Itt „aranykoszorú” minő­sítést szereztek és előbbre lép­tek a „hagyományőrző népi együttes” kategóriába. A télen egy szakmai bemutatón szere­peltek nagy sikerrel a Madách Színházban: ott voltak a VII. Zala megyei folklórfesztiválon; fellépnek minden évben Har­kányban és most Pécsett, az ipari vásár színpadán is szíve­sen tapsolt a közönség a hosz- szúhetényi lakodalmas műsor­FŐISKOLÁS „NŐVÉREK“ Az egészségügyi dolgozók magasabb szintű képzése céljából szeptembertől főis­kolán oktatják a védőnő­ket, a közegészségügyi és járványügyi ellenőröket, a diétásnővéreket, a gyógy­tornászokat. Az Orvosto­vábbképző Intézet Egészség- ügyi Főiskolai Karának első tanévnyitó ünnepségén — kedden, a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egye­tem aulájában - 560 első éves (360 nappali, 200 le­velező tagozatos) hallgató előtt dr. Károlyi György, az új főiskolai kar igazgatója mondott ünnepi beszédet. Az intézmény központja a IV. kerület Erkel utca 26. szám — két éves levelező tagozaton képezi ki az egészségügyi szakoktatókat, az egészségügyi intézmény- vezetőket, valamint a men­tőtiszteket. száma után. Legutóbb az augusztus 20-i pécsváradi po­litikai nagygyűlés műsorában szerepeltek, előtte pedig a ka­locsai—bajai országos folklór­találkozón, ahol — mint beszá­moltunk róla — három nap alatt négyszer kerültek a kö­zönség elé. Elnyerték a menet- tánc 3. díját és sok régi, nagy­múltú külföldi és hazai együt­tes között előadhatták a „Hosszúhetényi lakodalmast" a gálaesten is. Ami köztudottan minden díjnál, szép oklevélnél is többet érő szakmai-minőségi elismerés. Mindez külön hangsúlyt kap. ha eláruljuk, hogy nemcsak fiatalok táncolnak, dalolnak a hetényi hagyományőrző népi együttesben. Legidősebb tagjai már a 80 felé közelednek és a többség középkorú. A férfi tán­cosok a bányában dolgoznak, az asszonyok a tsz-ben egész héten. Mégis vasárnap estéiket nagy örömmel szentelik a kö­zös próbákra, a kedves, hangu­latos összejövetelekre. A zene­kari kíséretet tizenegy Vasas ll-i bányász látja el társadal­mi munkában, mindannyian rézfúvós hangszerekkel. Nekik külön jó részük van a kiemel­kedő országos minősítésekben, hiszen a hetényi dalok vagy az utcai lakodalmi menet csin­nadrattája eredeti színekkel, igazi falusi „rezesbanda" kísé­retében szólalnak meg. Most majd egyhónapi pihe­nés után újult erővel látnak munkához. Lakodalmas táncai­kat, összeállításukat újabb nép­dalcsokrokkal díszítik. Remél­jük, ha a kellő támogatást is megkapják, újabb környező hagyományok feldolgozásáról, újabb műsorszámaikról is hall­hatunk a közeli jövőben. W. E. Sokoldalúan képzett embereket nevelni Három új iskolaigazgató kezdte meg a működését Pécs középfokú oktatási intézményei­ben ezekben a napokban. Mindhárman pedagógusként, beosztott nevelőként dolgoztak eddig, illetve szakmai felügye­letet láttak el különböző tár­gyak tanításában. Közülük az egyik: Fiszter Gyuláné. Iskolájában minden új: az épület — a Dobó utcai új gim­názium — a berendezés, a ne­velőtestület, a mintegy 400 diák. Igazgatójuk több, mint két évtizedes szakmai és felügye­lői tapasztalattal került felelős­ségteljes posztjára. Eddig -a Leöwey Gimnázium történe­lem—földrajz, majd a világ­nézetünk alapjai című tárgyak tanára és szakfelügyelője volt Pécsett és Baranyában. Most vajon milyen érzés egy telje­sen új tantestület élén elkez­deni — valami egészen újat? — A nevelők nem teljesen ismeretlenek, hiszen szakfel­ügyelőként a megye valameny- nyi középiskolájában megfor­dultam . . . Sok a fiatal köz­tük, akik szívesen vállalnak fel­adatokat, lehet sok mindent kezdeményezni velük. A másik Filmen a kaftödó kincsek Fehérre meszelt tornác, csaholó kutya, kócos gyerek­fej, az ajtó mögött. Belé­pünk a házba, kamerástól. Fiatalasszony jön elénk a ka­puhoz. — A bognár mestert keres­sük .. . — Az édesapám .. . meg­halt, még tavaly ősszel... — - mondja a fiatalasszony. — Nem, azóta senki nem dol­gozik a műhelyben . — Keresünk egy másikat. Ha találunk. Valóban keresni kell. Mind kevesebb a régi kézműves­séget ma is űző mesterem­ber. Megszűnt, vagy szűnő­ben van az az életforma, amelynek nélkülözhetetlen elemei voltok a fazekasok, a kerékgyártók, a patkoló kovácsok, a szövő-fonó asz- szonyok, a kádárok, az ügyeskezű pásztorok. Az élet­forma átalakulásával egy kultúra tűnik el máról-hol­MENTES KAMERÁVAL napra a szemünk láttára, váltja fel a magasabb szin­tű, tehát a jobb. Kesergő, nosztalgikus sirámok és ré- vedezések helyett — ezek ma­napság a valódi tennivaló­kat néha igen jól látszanak pótolni — ennek a kultúr- kincsnek a részbeni megmen­tését célozza ez az akció. Egy év óta végzi a Bara­nya megyei Népművelési Ta­nácsadó, élvezve a városi és a megyei művelődésügyi osz­tály támogatását is. Az eltű­nő életforma szokásait, a ki­haló mesterségeket jellemző munka folyamatait filmre rögzítik. A munkában kitűnő társnak bizonyult az IXILON Filmstúdió néhány tehetséges tagja. A nyáron fejezték be ormánsági gyűjtőmunkájukat. Ennek eredményeként filmre került: a drávacsehi kovács­műhely és annak belső fel- szerelési tárgyai; az Ormán­ság jellegzetes halászeszkö­zeinek készítése; a reformá­tus lakosság halotti kultúrá­jának jellemzője, a fejfa, és megmunkálásának folyama­ta. A gilvánfai cigánytelepen forgatták azt a két filmet, amely a román-cigány te'k- nőkészítést, illetve a cigá­nyok által használt kemence építését mutatja be. A filmes feldolgozás per­sze csak egy része annak a gyűjtő-munkának, melyet in­tézmények és létkes egyéni kutatók végeznek, sokszor re­ménytelenül nehéz körülmé­nyek között. Reméljük, még idejében. Bükösdi Kálmán Az olvasás iskolája A szó, az írás és a kép Irodalmi műsor a tv-ben Bármennyire eltérő azonban az emberek érdeklődése,_ ol­vasónak mégis csak azt tekint­jük, aki a szépirodalmat is szereti. Megint más kérdés, hogy ki milyen műfajt, s mi­lyen formában kedvel legin­kább. Itt már nemcsak egyéni eltérésekről beszélhetünk: a történelem korszakai is más­más műfajt állítanak előtérbe, az egyes népek irodalmában is nagyobb hangsúlyt kap egy- egy műfaj. A történelem korszakain vé­gigtekintve látjuk, hogy maga az „irodalom” megelőzte, az ami az igazgató „érzései" kö­zé tartozik, az egyik fő fel­adatunk felelőssége és tuda­ta: átnéztem a papírokat — rendkívül sok tanulónk mun­kásszülők gyermeke. Velük kü­lön is kell foglalkoznunk, a tanulószobában és más kere­tek közt is. Például a meszesi József Attila Művelődési Ház segítségével, ahol könyvtár, if­júsági klub és többféle szak­kör is működik. Rudolf Gyula, az intézmény igazgatója ta­valy már szervezett egy klu­bot Vili. általános iskolások ré­szére. Ez a kapcsolat most már az új gimnáziummal is meglesz. A fiúkat gépkocsi- vezetésre, a lányokat gépírásra is tanítjuk. Nagyon bízom, hogy a gimnázium gyakorlati jellegével, főleg a lányoknak, segítséget ad majd az érett­ségi utáni elhelyezkedésük­ben. — A nyáron hírt adtunk az új gimnázium kísérleti elkép­zeléseiről, a közművelődés­könyvtáros ismeretek szakmai oktatásáról. Ebben mi vár­ható? — Ennek a tartervén a mi­nisztérium jelenleg is dolgozik még, ugyanakkor a népműve­lés-oktatás külön felszerelése (magnók, vetítők, műhelyek, la­borok stb.) még nem áll ren­delkezésünkre. Bizakodom, o következő tanévben már meg­valósulhat ez a kísérlet is. Ad­dig is: nagyon szeretnénk ta­nulóinkban — a szülők segít­ségével — az egyébként is fontos munkafegyelmet kialakí­tani. Sokfelől jönnek, ez kez­detben nyilván nem lesz köny- nyű. Olyan közösségi szellemet akarunk kialakítani, amelyben mindenki, a tanulók és a szü­lők egyaránt magukénak ér­zik ezt a szép, új iskolát: tar­talmában és tárgyi valóságá­ban egyaránt. A párttag szü­lőkre külön nagyon számítunk, különösen a KISZ-munka segí­tésében — mondotta Fiszter Gyuláné, a Dobó István utcai gimnázium igazgatója. — Hazajöttem, hiszen ebben az iskolában ’tanítottam 16 évig, s az utóbbi 6 évben is, amikor a Városi Tanács műve­lődésügyi osztályán dolgoztam, aktív kapcsolatom volt, mert ta­nítottam az esti és levelező ta­gozaton — mondotta Stelcz István, az Építőipari Szakkö­zépiskola új igazgatója. Műszaki ember, pontosabban műszaki tanár: az épületszerke­zetek és az épületek tervezése című tárgyakat, majd óraadó­ként több iskolában a világné­zetünk alapjait tanította és ta­nítja az idén is, most már a saját iskolájában. Vezető és nevelő munkájához igen jó közösségbe érkezett vissza. Az iskolának a nevelő munkában sok jó tradíciója van, amit igazgatása alatt is folytatni kí­vánnak. Néptáncegyüttesük, társiskolájukkal való kapcsola­tuk, az irodalmi vetélkedők és az iskola jó hírű honismereti szakköre (amit elődje, Debitzky István igazgató vezetett), mind igen fontos eszköz az iskolai nevelőmunkában. Annál is in­kább, mivel a humán tárgyak óraszáma viszonylag kevés, a szakmai követelmények viszont növekszenek. — Ha visszagondolok: mi volt húsz éve és mi lesz majd az új tanterv szerinti követel­ményszint, a különbség szinte kifejezhetetlen . .. Jelenleg az érettségi bizonyítvány mellé ezt írjuk: „Szakmunkásnak is al­kalmazható”. Jövő feladatunk viszont nem a szakmunkás, ha­nem a középkáder-képzés. 1977- től ismét technikusokat adunk az építőiparnak; érettségijük egyben technikusi képesítést is ad. Ezért is minden eszközt szeretnénk megragadni a ne­velőmunkára. Harmonikusan fejlett, sokoldalúan képzett és művelt szakembereket akarunk képezni. Én nagyon bízom ab­ban, hogy műszaki oktatást és a nevelő munkát, tehát a szak­embernevelést össze tudjuk egyeztetni, meg tudjuk valósí­tani. W. E. írást; írott forrásaink számára a szájhagyomány őrizte meg a múlt mélységesen mély kútjá- ból felfakadó emlékeket. A lí­ra az ősi munkadalból szüle­tett, az elbeszélő műfajok pe­dig a mítoszokban lelik ere­detüket, a nemzedékek láncán végighullámzó történeteken, melyeket ősatyák, sámánok, mesemondók, dalnokok örökí­tettek tovább. Ha ezek az énekek és sok más hősi ének — fennmarad­hatott, akkor számunkra szinte elképzelhetetlenül jó emlékeze­tük lehetett mindazoknak, akik a lejegyzésig megőrizték, még akkor is, ha feltehetően szám­talanszor hallották. Persze nem­csak egyének, hanem össze­tartozó szoros kis közösségek (törzs, falu) kollektív, össze­hangolt emlékezete volt csak képes erre. Ezért virágzik a szóbeli, verses hagyomány min. den olyan korszakban, amikor a társadalom ilyen zárt, kis kö­zösségekre épül (népköltészet, hősi énekek, balladák) és ezért van rögtön szükség írásbeli­ségre, mihelyst a városi élet­mód e közösségeket felbom­lasztja. Az egyéni emlékezet a megőrzésre nem elég; a váro­si ember nem pihen egész té­len, hogy a hosszú estéken folyton újra hallja az elbeszé­léseket; életmódja változato­sabb, gondolatai tehát jobban szóródnak, közösségi élete, ha van is — lazább. A városiasodás hozza ma­gával tehát a műköltészetet, a drámát, az elbeszélést, a re­gényt. Nem véletlen, hogy a könyvet demokratizáló könyv- nyomtatás éppen az ipar és kereskedelem első nagy föllen­dülése idején, a reneszánsz nagy századában lép a törté­nelem színpadára; föl kellett találni, mert szükség volt rá. Napjainkban sok szó esik a „Gutenberg-galakszis alkonyá­ról”, nyugati szociológusok ag­gódva tekintenek a televízió térhódítására. Lehetséges, hogy a szóbeli, majd írásbeli kultúrát a képi kultúra váltaná föl? Nemcsak könyvszerető remé­nyünk, de a józan ész is ellene szól ennek a korántsem ve­szélytelen lehetőségnek. (A puszta képnézés ugyanis mini­málisra csökkentené a fogalmi gondolkodást, elszegényítené a nyelvet, és szellemi süllyedést okozna.) Azonban sem a film, sem a tv nem létezhet iro­dalom nélkül: az adja az ala­pot, amiből a képre komponált művet alkotják. Mint látjuk, akár szóban, akár írásban terjedt a szépiro­dalom, ősidőktől fogva kíséri az embert, nem is lehetünk meg nélküle embervoltunk sé­rülése pélkül. Még a nemolvasót is eléri valamiképp. Akár illusztratív formában, mozgóképre átdol­gozva; akár színdarabként még ha színházba nem is jár, a tv- ben a színházi közvetítést ak­kor is megnézi; de közvetle­nebb módon is, hiszen vers­mondókat, irodalmi esteket gyakran hallgatnak olyanok is, akik maguk nem versolvasók, s bár nem azok, a verset még­is szeretik hallgatni. Rádión keresztül pedig azok az idő­sebbek is szívesen hallgatnak elbeszélést, folytatásokban fel­olvasott regényt, akik talán megromlott látásuk, vagy gyön­ge olvasási készségük miatt nem vesznek könyvet a kezük­be, ám a rádiót úgy hallgat­ják, mint régen a mesemon­dót. Az új találmányok, a rá­dió és a tv (ha jó irodalmi műsort sugároznak) ugyanazt a kultúra-demokratizáló szerepet töltik be, mint négyszáz évvel ezelőtt a könyvnyomtatás. Nem kétséges, hogy mindez csak indító az igazi könyvsze­retet, szűkebben a szépiro­dalom szeretete felé, de vala­miképp e| kell indulni. Bozóky Éva Stelcz István Fiszter Gyuláné

Next

/
Oldalképek
Tartalom