Dunántúli napló, 1975. szeptember (32. évfolyam, 239-268. szám)

1975-09-01 / 239. szám

Több új oktatási intézmény kezdi meg munkáját az új tanévben, ezek közül mutatunk be olvasóinknak hármat: Pécsett, a Dobó István utcában középiskola, Dischkaí Győző utcában a POTE fogorvosi kara és a Mohácsi Nevelőotthon. A TARTALOMBÓL: Milyen lesz a Hilton szálló? Mit eszünk, mit iszunk jövőre ? Eladó találmányok S. O. S. butaság, felelőtlenség, életveszély • Bilincs csattant a „késes” csuklóján • Védett nevek • Bemutatkozott a Kaposvár... 150 ezer látogató A budapestiek és a vidékiek egész napos programja volt vasárnap a mezőgazdasági ki­állítás, ahol már a reggeli órákban lemérhető volt a be­mutatók iránt megnyilvánuló hatalmas érdeklődés. Reggel 9 órakor nyitották ki a kapukat, nem sokkal ezután ezrek és ez­rek széledtek el a 36 hektáros területen. A délelőtti órákban már sűrű emberáradat vonult végig az utakon és a pavilo­nokban. A kiállítás igazgatósá­gának közlése szerint az OMÉK első két napján, pénteken és szombaton 150 ezren látogattak ki a vásárvárosba, vasárnap pedig 13 óráig további 105 ezerrel gyarapodott a vendé­gek száma. Vasárnap új programmal egészült ki a lovasbemutatók műsora, ezúttal a bábolnai lo­vas harsonások, a BM. rendőr­lovas karusszelje is szerepelt, továbbá díjugrató versenyekre került sor. Világ proletárjai, egyesüljetek! Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Kezdődik a tanítás 62 500 általános és középiskolás Baranyában Új iskolák, kollégiumok Dél-Dunántúlon A ma reggeli csengőszó Pé­csett és Baranyában összesen 45 és fél ezer általános iskolást, több mint kilencezer középis­kolást és nyolcezer szakmunkás- tanulót ültetett az iskolapadok­ba. A megye 281 általános is­kolájában ma reggel 6700 első­osztályos kezdte meg tanulmá­nyait, ismerkedik a megválto­zott körülményekkel. A 19 kö­zépiskolában az idén majdnem két és fél ezren kezdik el négy éves tanulmányaikat, a szak­munkásképzőkben pedig 2700 elsőéves tanulja a választott szakmáját. A tanulókkal együtt kezdi meg felelősségteljes munkáját 3216 általános iskolai és 585 középiskolai tanár. Sajnos még az idei évre sem oldódott meg az általános iskolák szakképesí­tési gondja, s így ismét több mint 170 képesítés nélküli pe­dagógus vesz részt az oktató­nevelő munkában. A vakáció több mint két hó­napja alatt a legtöbb iskolá­ban elvégezték a szükséges ja­vításokat, felújításokat, s ma reggelre kitakarított, tiszta osz­tálytermek várták a diákokat. Azért mondtuk, hogy legtöbb, mert sajnos még mindig nem HF®™* l iv. Nemzetközi rókafogó kutyaversenyt rendeztek Komlón. (Tudósítás a 6. oldalon.) sikerült elérni, hogy időben fe­jezők be ezeket a munkálato­kat. A megye általános iskolái közül ezúttal a bükkösdi és mohácsi nevelőotthonban, a bó- lyi általános iskolai diákott­honban és a harkányi általá­nos iskolában végeztek jelentős felújításokat. Teljesen új isko­lában kezdhetik a tanévet Pé­csett a Dobó István Gimnázium, a mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépisko­la és a komlói Erkel Ferenc Ze­neiskola tanulói. Körzetesítés Az idén további előrelépés történt a körzetesítés terén. Több, mint 10 kislétszámú isko­lát csatoltak a közeli intézet­hez. Ennek érdekében a műve­lődési osztályok a 12. sz. Vo­lánnal közösen nagyrészt meg­oldották a tanulók bejárási problémáit. Többhelyütt, így Pécsett is eltérő órakezdésekkel várják be a külterületről érke­zőket, vagy épp a reggeli csúcsforgalom lezajlását. A kör­zetesítések ellenére a megyé­ben még mindig 56 részben osztott iskola található. Sellyé­ről a helyi középiskola lépcső­zetes megszűnése miatt a sik­lósi és a pécsi középiskolák fo­gadják a diákokat. Az idei tanévben a korábbi oktatási rendszerek megerősíté­se a jellemző,* azonban lénye­ges újdonságnak számít a pe­dagógusok — az alsótagozatos nevelők kivételével — óraszám- csökkentése, valamint a csalá­di életre nevelés bevezetése mindenütt, ahol erre a feltéte­lek biztosítottak. Zala, Somogy, Tolna A környező megyékben, Za­lában például a 28 és fél ezer általános iskolásból 4340, a hatezer középiskolásból pedig 1600-an kezdik meg először ta­nulmányaikat. A szakmunkás- képzőkben 4400-an ismerked­nek a különböző szakmákkal. Zala megyében 'a szakos ellá­tottság jónak mondható, hiszen a pedagógusok 98 százaléka képesített nevelőként dolgozik. Zalaegerszegen mától kezdvt tornateremmel és tanműhellyé bővül a Deák Ferenc Szakkö zépiskola, Tótszerdahelyen pe dig 8 tantermes új általános is kola várja a horvát nemzetisé gű tanulókat. Somogy megyében 35 ezer ál talános iskolás, öt és fél eze középiskolás és csaknem hét ezer szakmunkástanuló ül az is kolapadokba. Kadarkúton 8( személyes általános iskola diákotthon várja lakóit, 6 tan termes általános iskola épül fel tanévkezdésre Buzsákon Csökölyön és Somogysárdon. Tolna megyében 27 ezer ál talános, 5000 középiskolás é: 3 és fél ezer szakmunkástanulc kezdte meg ma tanulmányait Szeptember elsejére az égés; megyében új létesítmény fo gadja a tanulókat. Szekszárdor az egészségügyi szakközépisko­lát bővítették 8 tanteremmel tornateremmel és konyhával Ugyancsak Szekszárdon az 505 sz. Ipari Szakmunkásképző In lézet kapott új tanműhelyt, 45C személyes kollégiumot és eg) 600 adagos konyhát. Bonyhá- don a II. sz. általános iskolá bővítették 8 tanteremmel és eg) 500 adagos konyhával, valamin a közgazdasági szakközépisko lát tanteremmel. Gyönkön új c tantermes általános iskolc épült, míg Tamásiban 600 ada­gos konyhát kapott a helyi ál­talános iskola. F. J. Vasárnapi vonatokon sok kollé­gista érkezett Pécsre. Bertalan a Várpalota egyenlítő gólját fejeli. Dömölki Piroska felvétele Komló— Várpalota ízt (0:0) Gólhelyzeteket hagytak ki a komlóiak A nézők és a játékosok szá­mára egyaránt megváltás volt, amikor az első NB Tl-es mér­kőzését vezető Soós játékveze­tő véget vetett a pályán folyó szenvedésnek. No, de köves­sük a komlói mérkőzés esemé­nyeit időrendben. Komló: Buús — Keller, Ko­vács, Steib, Bányász, Tresch, Pál, Farkas, Lingl, Jánosi, Ra­dies összeállításban kezdett. Edző: Csaba Gábor. Várpalota: Palotai — Csa­pó, Albu, Czompó, Kisbej, Szöllösi, Kerkai, Kun, Szili, Bertalan, Horváth. Edző: Palo- vecz Béla. A 3; percben a kitörő Ra­dies buktatásáért megítélt sza­badrúgás a sorfalról szögletre került. A következő percekben ismét és ismét a komlóiak kez­deményeztek, egyre inkább fel­tűnt azonban, hogy az átszer­vezett csapat szertelenül, jó- néhány játékos önbizalom nél­kül játszik. Szereltek, aztán visszaadták az ellenfél játé­kosainak a labdát. Emberbe vezették, vaktában elrúgták, rossz ütemben akartak szerel­ni. Keller, Steib, Bányász és Tresch is, -sőt Kovács is sok­szor ebbe a hibába esett. így aztán az első félidőben a vár­palotai jobbszélső Szili, két­szer is már csak Buússal állt szembe, szerencsére a komlói kapuvédő nagy bravúrral men­tett. A 11. percben gördült, az első formás komlói támadás: Farkas—Jánosi—Farkas volt a labda útja. A jobbszélső jó lövését az egyébként bizonyta­lankodó Palotai szépen védte. Az első félidő végefelé, a ké­sőbb teljesen visszaeső Lingl néhány jó szabadrúgása és lö-. vése, Steib éles fejese veszé­lyeztette a várpalotai kaput, Szöllösi lövése pedig a komlói hálót. Buús látványos robinzo- náddal védte — a nézők örül­tek, hogy mégis csak láthatnak valamit a foci igazi arcából is. A szünetben Bányász helyett Tallósi jött a pályára, majd a 65. percben a szőke komlói hátvéd sérülése miatt Róthnak adta át a helyét. Már a 46. percben megsze­rezte a Komló a vezetést: Pál 18 méterről nem nagy meggyő­ződéssel lőtt, Palotai megbénul­va nézte a balsarokba szálló labdát. Ezután úgy tűnt, a Komló magára talál: Radics két esetben, majd Pál, Jánosi is gólt szerezhettek volna. Ezzel szemben a rutinos Várpalota egyre többet birtokolta a lab­dát, cserejátékosai révén (Bor és Rizmayer állt be) frissebbek voltak, mint a baranyai csapat. Bertalan a 63. percben még azt is megengedhette magának, hogy Aíbu beadását rosszul fe­jelje - így is a komlói hálóba jutott a labda. Az utolsó 30 percben a soro­zatos és durva hibákon kívül más esemény nem történt. A komlói csapatból Buús, Pál, helyenként Jánosi játékát lehet dicsérni, míg a Várpalotából Csapó, Szöllösi és Bertalan ját­szottak jól. Lombosi J. ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalom