Dunántúli napló, 1975. augusztus (32. évfolyam, 209-238. szám)

1975-08-31 / 238. szám

Heti jegyzetünk Az alap az iskola yy z iskolai testnevelés egyre inkább az ér­deklődés előterébe kerül. Az, hogy egyre többször vizsgál­ják meg fontos vezető testüle­tek is az iskolákban folyó test- nevelési munkát, arra utal, hogy mindinkább kilép a szűk iskolai ügyek közüli és érezhe­tően társadalmi üggyé válik. Mint ahogy valójában az is. Hiszen az iskolában folyó mun­ka határozza meg nagyrészt, hogy milyen lesz a következő évtizedek embere. Mivel test­nevelésről van szó, meghatá­rozza azt, hogy a felnövekvő generációk felnőttkorukban miilyen erőállapotban tudják majd mindennapi munkájukat végezni. Jórészt az iskolában dől el, hogy a mai tanulók majdan felnőttkorukban el tud­ják-e megfelelő fizikai edzett­ség révén kerülni a keringési betegségeket, életelemük lesz-e az egészséges testmozgás, vagy sem. Ezügyben az iskolának még talán nagyobb szerepe van, mint az egyéb tárgyak tekin­tetében. Hiszen a gyerek sok más téren hozhat magával ha­zulról is olyan indíttatást, ami meghatározza érdeklődését, szokásait, célkitűzéseit. De saj­nos ma még azt kell monda­ni, hogy kevés gyerek hoz ma­gával hazulról útravalót, ami a rendszeres testedzés, sportolás iránti érdeklődését szítaná fel. Kétségtelen, hogy az elmúlt években történt előrelépés az iskolai testnevelés terén. Elég ha csupán arra utalunk, hogy megemelkedett a testnevelési órák száma, ami önmagában is nagyjelentőségű. De az is igaz, hogy tennivaló bőven maradt még azoknak, akik ma­gasabb színvonalra szeretnék emelni az iskolákban folyó testnevelési munkát és az is­kolák sportéletét. Sok szó elhangzott már ar­ról, hogy a testneveléshez nem kell feltétlenül kacsalábon for­gó kastély, lehet pazar csar­nokok nélkül eredményes mun­kát végezni. Szükségből per­sze. De a kor követelményei szerint színvonalas munkát csak megfelelő létesítményekben le­het végezni. A létesítmények hiánya pedig jelenleg nagy gondot okoz. A tornateremhi­ány már-már a lelkesedést is lelohasztja. Igaz, hogy épül­tek tornatermek is. Köztük rend­kívül szépek is, mint például a Komarov Gimnázium csarno­ka. Annál inkább lehangolóbb, hogy épültek viszont iskolák, ahol „elfelejtkeztek” a torna­teremről. ~~~ e maradjunk csupán az iskoláknál. Az is­kolai testnevelés többet jelent, mint heti három testnevelési órán való részvétel. Az iskolák­ból kerülnek ki a sportolók is. A „tornaórákon" túl van az is­kolai sport nagy tehetségkuta­tó és nevelő szerepe. De eh­hez is szükség van az iskolai létesítményekre. Persze az na­gyon jó lenne, ha az iskolák sportolói e tekintetben több segítséget kaphatnánk a társa­dalmi sportegyesületektől, de- hát azok talán még nagyobb gondokkal küszködnek. A listát persze könnyű így megszerkeszteni. Kellene egy ifjúsági stadion, egy csarnok, egy uszoda, ésígytovább. De azért egy kicsit az is motosz­kál bennem, talán nem is ösz- szeírni kellene csak, hanem tenni is. Az ifjúsági stadion építése húszegynéhány éve megkezdődött, csak még ma sem fejeződött be. Lehet, hogy a terület sem alkalmas már ott a fejlesztésre. De talán le­hetne újra kezdeni. Elölről gz ünnepélyes kapavágással. Ne­tán építőtábort is lehetne szer­vezni? Gombamódra készülnek a klubok. Javarészük pinceklub. Hát lelke rajta, aki azokat egészséges helyiségeknek elfo­gadja ... Nem lehetne „ösz- szedobni" hasonló módon ol­csón egy ifjúsági sportcélokat szolgáló csarnokfélét? Lehet, hogy utópista álmok ezek? Le­het, de megpróbáltunk-e már megvalósítani önerőből, azaz társadalmi segítséggel vala­mit, ami a kívánságilistákon szerepel? Vagy lehet, hogy mindez már nem tartozik az iskolai testneveléshez?- K ­Rajt a labdarúgó NB j-ben fl Rákóczi legyőzte a Vasast Az újoncok sikere Osztrák győzelem a második napon Pécsiek a középmezőnyben Délelőtt a Hunyadi úttól a Dömörkapuig rendezték meg az 5,2 kilométeres egyenkénti indításos hegyiversenyt. Úgy látszik, a pécsieknek még a hazai pálya előnye is kevés volt ahhoz, hogy jó helyen vé­gezzenek, a legjobb. Hirth is csak 32. lett. Továbbra is tar­totta előkelő helyét a szekszár­diak fiatal reménysége, Halász, aki a 10. legjobb idővel az összetett verseny 3. helyére ke­rült. A győzelmet a pénteki győztes, Peter Lautzsch szerez­te meg klubtársa előtt, a 3. helyen pedig román versenyző végzett. Szombaton délelőtt az egyen­kénti indításos hegyiversenyen ismét Peter Lautzsch (Kari Marx Stadt) bizonyult a leg­jobbnak. Eredmények. Hegyi egyenkénti idő­futam: 1. Peter Lanti sch 9,47 (9,21 az időjóváírás után). 2. Lothar Pfuhl (mindkettő Karl Marx Stadt) 9,52 (9,42). 3. Dulgheru Eugen (Vointa Bucures) 9,5« (9,51) ............32. Hirth ( PMSC) 10,47 ... 39. Illés (PSI) 11.08, 44. Lóki (PSI) 11,20, 51. Sturm (PMSC) 11,29, 53. Szabó (PSI) 11,33, 62. Bemáth (PSI) 11,45, 67. Berk és (PMSC) 11,50, 71. Gálosi (PSI) 12,01. 73. Gazdag (PMSC) 12,02, 78. Maul (PSI) 12,17, 79. Biró (PMSC) 12,19, 81. Sólymos (PMSC) 12,35. Délután fél kettő után néhány perccel indult a 91 résztvevő, hogy megtegye a Pécs—Mo­hács— Szekszárd—Bonyhád—Kom­ló— Pécs útvonalú 162 kilomé­teres távot. Mindjárt a rajt után egy hét versenyzőből álló szökevénycsapat elhúzott a me­zőnytől, de a 300 méteres előnyt 10 kilométer után az ül­dözők behozták. A társkeresés jegyében telt el a következő néhány kilométer: Fülöp, a BVSC versenyzője állandóan szökést kezdeményezett — az első elhúzásnál ő volt az egyet­len magyar a hét között —de nem akadt, aki erőt érzett vol­na magában, hogy társául sze­gődjék. Végre aztán Mohács­nál Tóth Igor, a Lók. Bratislava versenyzője csatlakozott hozzá, majd még hárman felzárkóz­tak, és ötösben több mint 2 perc előnyre tettek szert. Hogy mennyire kevés még ez az idő is, azt a későbbi események A tegnap délutáni 162 kilométeres verseny győztese az osztrák Denk Sigi a Széchenyi téri célban. Szombaton délután hét mér­kőzéssel megkezdődött a baj­nokság a labdarúgó NB l-ben. Az első forduló máris megle­petéseket hozott, mindkét újonc győzelemmel kezdett. Kapos­váron 20 ezer néző volt kíván­csi a Rákóczi bemutatkozásá­ra, és a nézők nem csalódtak. A zöld-fehérek jó játékkal Bur- csa két góljával legyőzték fő­városi ellenfelüket. A SZEOL egy góllal bizonyult jobbnak az MTK VM csapatánál. Arra is kevesen számítottak, hogy a Diósgyőr Zalaegerszegről viszi el a két bajnoki pontot. A várt­nál könnyebben győzött a már­is jó formában lévő Salgótar­ján a Tatabánya ellen. Igaz nagy gólarányú győzelmükhöz hozzásegítette őket a tatabá­nyai védelem gyenge játéka. Békéscsabán sokáig vezettek a hazaiak, de végülis a Rába ETO-nak sikerült az egyenlítés. A villanyfénynél lejátszott két mm : * ■■íéíMIíMÍM A Komlói Bányász a Várpalotát fogadja Rádióközvetítés a mérkőzésről NB. Ill-as rangadók Pécsett bizonyítják. A szekszárdi rész­hajrát Pigarella Manfréd, az osztrák ASVÖ versenyzője nyer­te meg, aki ezzel el is lőtte puskaporát, mert a Széchenyi. térre már utolsónak érkezett. A Bonyhádra befutó első négy versenyző között még ott volt Fülöp és Tóth is, de az ezután kezdődő dimbes-dombos völgy- ségi táj ugyancsak gyötrelmes- sé tette a szökevények életét, utolérték őket, és ismét együtt haladt a mezőny. A pécsiek közül Hirth és Sturm egyaránt sokat kezdeményezett, végig a nagybóly élén hajtottak. A Szé­chenyi téren sokezres tömeg várta a befutókat. A győzelmet óriási finissel Denk Sigi, az osztrák Tyrolia versenyzője sze­rezte meg, Bőnisch, a Dinamo Berlin és Lantzsch, a Karl-Marx Stadt versenyzője előtt. A győztessel ozonos időt ért el Sturm, Hirth és Berkes, a PMSC versenyzői is. Eredmények: Második nap, máso­dik szakasz: 1. Denk Sigi (Tyrolia) 3:50,32 (3:49,47 az időjóváirás után), 2. Bőnisch (Dinamo Berlin) 3:50,32 (3:50,02), 3, Lautzch (Karl-Marx­Stadt) 3:50,32 (3:50,17). ... 9. Sturm, 20. Hirth, 21. Berkes (mind­három PMSC). (A győztessel azo­nos idővel.) 55 Szabó (PSI) 3:53,53, 6«. Bernáth (PSI) 3:57,4«, 67. Sóly­mos (PMSC) 3:57,4«, 69. Gálosi (PSI) 3:57,4«, 75. Bíró (PMSC) 3:59,33, 76. Gazdag (PMSC) 3:59,33. Összetett egyéni verseny eredmé­nye. (I—II. nap). 1. Lautzch (Karl- Marx-Stadt) 6:13,31, 2. Pfuhl (KMS) 6:14,26, 3. Denk Sigi (Tyrolia) 6:14,4«, ... 27. Hirth 6:15,4«, 34. Sturm 6:16,28, 38. Berkes (mindhá­rom PMSC) 6:17,41. 48. Szabó 6:21,14, 54. Gálosi 6:24,57, 66. Bemáth (mindhárom PSI) 6:29,01, 75. Sóly­mos 6:33,46, 79. Gazdagh 6:38,13, 80. Biró (mindhárom PMSC) 6:38,30. Összetett csapateredmény: 1. Karl- Marx-Stadt, 13:44,08, 2. Dynamo Lvov 13:44,37, 3. D. Berlin 13:45,11. ... 7. PMSC I. 13:47,21 ... 21. PSI I. 14:07,47 . . 26. PMSC II. 14:29,13. Röplabda NB II. nőí mérkő­zés: PEAC—Tatabánya 3:2, If­júsági stadion. A Komlói Bányász legutóbb nagyon értékes pontot szerzett Debrecenben. A komlóiak ma délután a Várpalota együttesét fogadják és szeretnék növelni pontjaik számát. A papírforma a Komló mellett szól, de a várpalotai testvércsapat meg­lepően jól rajtolt, így nagy harc várható a kökönyösi pá­lyán. — A Várpalota elleni mérkő­zés után nehéz sorozat vár a csapatra — kaptuk a tájékoz­tatást Kunos István technikai vezetőtől. — Ezért szeretnénk itthon tartani a két pontot. Buús sérülése rendbejött, Já­nosi is meggyógyult, Steib egy mérkőzéstől való eltiltása le­járt. Csaba Gábor vezető edző 15-ös keretből jelölte ki a csa­patot. A várható összeállítás: Buús - Keller, Kovács, Steib, Bányász - Tresch, Lahó, Pál - Radics, Lingl, Farkas. A cserék Erdősi, Tallósi, Jánosi és Róth közül kerülnek ki. * A PMSC az eddig veretlen Szekszárdi Dózsa vendége lesz. A piros-feketék legutóbb fölé­nyes győzelmet arattak a BVSC ellen, jó formában van a csa­pat. Hámori L. megsérült, így ő nem játszhat. Nem lesz ott a csapatban Lőrincz sem, akinek helyét a hétközi Felszabadulási Kupa mérkőzésen nagyszerűen játszó Lutz foglalja el. Garami József vezető edző a követke­ző csapatot tervezi: Katzirz — Bálint, Maurer, Englóner, Kin­cses - Dárdai P„ Dárdai L„ Lutz - Kardos, Fábián, Jónás. A tartalékok Jankovics, Schul- teisz és Schumann lesznek. A mérkőzésről 17 óra 15 per­ces kezdettel közvetítést ad a Pécsi Rádió. * Az NB. Ili-ban érdekes mér­kőzések lesznek Pécsett. Dél­után 2 órakor baranyai rang­adóra kerül sor a Bőrgyár pá­lyán, ahol az újonc BTC az eddig gyengélkedő Mózaszász- várt fogadja. A BTC hazai pá­lyán veretlen, viszont a Bá­nyász-csapat javítani szeretne. Ez után a mérkőzés után csak pár száz métert kell megten­niük a szurkolóknak, mert a PVSK-pályán 4 árakor cso­port-rangadó lesz a PVSK és a listavezető Pénzügyőr között. Legutóbb döntetlen volt az eredmény, most a Vasút győzni szeretne. A Véménd együttese Dombóvárra látogat. L. L. Mai sportműsor Labdarúgás. NB II. mérkőzések: Komlói Bányász—Várpalota, Komló, 16.00. Szekszárd—PMSC, Szekszárd, 16.00. NB III. mérkőzések: Dombóvár —Véménd, Dombóvár, 16.00. PVSK— Pénzügyőr, PVSK-pálya, 16.00. BTC— Mázaszászvári Bányász, Bőrgyár-pá­lya, 14.00. Megyebajnokság: Mágocs —Vasasi Bányász, Mágocs, 16.00. Boly—István-akna, Boly, 16.00. Sásd— Pécsi Gázmű, Sásd, 16.00. Porcelán- gyár—Kinizsi, Porcelán-pálya, 9.30. Steinmetz SE—Kesztyűgyár, Postás-pá­lya, 10.00. PEAC—Sellye, Pécsújhegy, 16.00. Mohács—Szigetvár, Mohács, 16.00. Pogány—Beremend, Pogány, 16.00. ^ Atlétika. A magyar bajnokság har­madik napja, baranyai versenyzők részvételével, Népstadion, 16.30. Kerékpár. XVI. Mecsek Kupa nem­zetközi országúti verseny. 72 km-es kritérium verseny. Mecseki körpálya. Rajt és cél: ödülőszáJló, 10.00. Ered­ményhirdetés: 12.00. ünnepélyes díj­kiosztó: 15.00 (KISZÖV díszterme). Kézilabda. NB I., férfiak: Bp. Spar­tacus—PMSC, Budapest, 10.00. NB I. B, férfiak: Diósgyőr—Komlói Bányász, Diósgyőr, 1100. NB II., nők: Pécsi BTC—MMG, Bórávár-oálya, 10.30. Rönlabda. NB II.. férfiak: K. Dózsa —Steinmetz SE. Kanosvár. 11.00. Pé­csi Vörös Meteor—Tabi MSC. Ifjúsáai stadion. 11.00 NB II.. nők: Pécsi Vo­rn- Meteor—Szfv. Volán, Ifjúsági sta- din-v 14 00. Teke. NB II.. nők: BTC—Szolnoki MÁV, Bőrgyár-pálya, 8.00. Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat felvételre keres: panelszerelőket, szervizeseket, építőipari gépkezelőket, gépkocsivezetőket, raktári kiadókat, segédmunkásokat, gépkocsirakodókat, ácsokat, asztalosokat. Jelentkezés: Pécs, Szántó Kovács János u. 1. (É. M.-szállá) Munkaerőgazdálkodáson. Levélcím: 7601 Pécs, Pf.: 147. mérkőzés a hazai csapatok si­kerét hozta. A Csepel—Ferencváros ta­lálkozót szeptember 1-én, hét­főn játsszák le. BÉKÉSCSABA-RÁBA ETO 1:1 (1:0) Békéscsaba, 15 000 néző, ve­zette: Lauber. Góllövők: Ki­rályvári, illetve Glázer. Jók: Ke­rekes, Vágási, Moós, Királyvári, illetve Somogyi, Pénzes, Glá­zer és Pozsgai. SALGÓTARJÁN-TATABÁNYA 5:2 (4:1) Salgótarján, 6 ezer néző, ve­zette: Petri. Góllövők: Jeck, Básti (11-esből), Szoó, Mar­osok, Kajdi, illetve Takács, Sál­iéi. Jók: Szűcs, Répás, Básti, Szoó, Jeck, illetve Knapik, Ta­kács. SZEOL-MTK 1:0 (0:0) Szeged, 8000 néző, vezette: Győri. Góllövő: Antal. Jók: Hojszák, Kozma, Birinyi, Wen- ner, illetve Török, Kovács, Sik­lósi. DIÓSGYŐRI VTK— ZALAEGERSZEGI TE 2:1 (1:0) Zalaegerszeg, 10 000 néző. V.: Kőrös. Góllövők: Borostyán, Görgel, illetve Csepregi. jók: Veréb, Salamon, Görget, illet-' ve Mihalecz, Gáspár. KAPOSVÁRI RÁKÓCZI— VASAS 2:0 (0:0) Kaposvár, 20 000 néző. V.: Hámori. Góllövő: Burcsa (2, egyiket 11-esből). Jók: Burcsa (a mezőny legjobbja), Kanyar, Ágfalvi, Konrád, Túrái, illetve Bódi. BP. HONVÉD— VIDEOTON 3:1 (0:0) Kispest, 10 000 néző. V.: Müncz, Góllövők: Kocsis L. (2 — az egyiket 11-esből), Weim- per, illetve Karsai. Ú. DÓZSA— HALADÁS VSE 3:2 (2:1) Megyeri út, 6000 - néző. V.: Mohácsi. Góllövők: Dunai II., (2), Tóth A. (11-esből), illetve Horváth A., Szabó. Jók: Tóth A., Zámbó. Dunai II., illetve Hor­váth A., Horváth Z., Kereki, Halmosi. Lépőid (PMSC) országos bajnok A Népstadionban szombaton délután folytatódott az 1975. évi országos egyéni bajnokság. A 100 méteres férfi síkfutásban a bajnoki címet Lépőid Endre, a PMSC sportolója szerezte meg 10,5 másodperces idővel. Lukács (PMSC) 10,6 másod­perccel a harmadik helyen vég­zett. Az 1500 méteres síkfutás­ban a komlói Kispál ezüstér­mes lett. A 400 méteres síkfu­tásban dr. Patty (PMSC) a har­madik helyet szerezte meg. Dunántúli nanlo Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Békés Sándor Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053. 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7601 Pécs, Hunvadi út 11. sz. Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda 7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. Tel.: 13-177, 13-696, Telex: .2-211 Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra 21 F» Indexszám: 25 054 Mlft. kerékpáros meets ek «Cupa

Next

/
Oldalképek
Tartalom