Dunántúli napló, 1975. június (32. évfolyam, 148-177. szám)

1975-06-04 / 151. szám

A Dunántúli napló 1975. június 4., szerda 1975. JÚNIUS 4 SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából BULCSÚ nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 3.49 — nyug­szik 19.35 órakor. A Hold kél 0.41 — nyugszik 14.07 órakor. Eduard Alör/ke Czáz évvel ezelőtt, 1875. június 4-én halt meg — 77 éves korá­ban — Eduard Mörike né­met költő és Író, a késői romantika kiváló képvise­lője, az úgynevezett idill- költészet mestere. Orvos fiaként született a németországi Ludwigs- burgban. Ifjúságára atyjá­nak korán bekövetkezett halála, s a család rossz anyagi körülményei vetet­tek árnyékot. Tübingenben teológiát tanult, 1822—26 között, s a fiatal papnö­vendék itt lobbant első szerelemre egy szép ki­szolgálólány, Maria Maier iránt; de a kalandornő élete legnagyobb csalódá­sát okozta. Miután 1826- ban felszentelték, nyolc éven át volt különböző fal­vakban evangélikus pap. Egyházi hivatását erede­tien értelmezte: ha csak lehetett, a segédprédiká­tort küldte a szószékre, s a beszédet ő maga a nyitott templomablak alatt, a gye­pen fekve hallgatta végig. De még Így is fárasztotta hivatása és 39 éves korá­ban nyugdijaztatta magát. Irt regényeket, elbeszé­léseket, novellákat, s ver­seket is. Urai alkotásait egyszerűség és formai tö­kéletesség jellemezte; az élet megfigyelésében rea­lisztikus volt, a természetet nagy hűséggel rajzolta, s műveit érzésbeli mélység jellemzi. ♦ — A zöldségtermesztést segítő nagyméretű fólia­sátrak épülnek csaknem félmillió forintos beruhá­zásban a görcsönyi Me­csek völgye Termelőszövet­kezet területén. Négy kí­sérleti jellegű sátrat még a nyáron átadnak. Ősszel újabb három fóliasátrat alakítanak ki. Az országjáró diákok megyei találkozóját rendezte meg vasárnap és hétfőn a KISZ Baranya megyei Bi­zottsága. Az Éger-völgy festői kirándúlóparadicsomá- ban lezajlott kétnapos „randevú” legrangosabb esemé­nye a komoly feladatokkal nehezített természetjáró akadályverseny volt. Győztesei a június végén Mis­kolcon tartandó X. Országjáró Diákok Országos Ta­lálkozóján képviselik megyénket. — „Felettünk fú a för­telmes halál”. Részlet Rad­nóti Miklós azon verséből, amelyet 1944-ben írt Mo­hácson, amikor a bori me­nettel néhány napig tar­tózkodott a Temaforg Vál­lalat üzemében. A gyár utcai falán márványból ké­szült emléktáblát leplez­tek le a köftőre emlékez­ve. Bronz arcképe mellett a fenti idézetet is olvas­hatjuk. Az emléktáblát Zágonyi Gyula szigetvári és Kolbe Mihály mohácsi képzőművész alkotta. — Aszfalt utakat építe­nek két és félmillió forint értékben Mázaszászváron a Malinovszkij, az Új élet és a Téglagyár utcában csaknem egy kilométer hosszan. Átadás a nyáron várható. A Téglaipari Vál­lalat 60 ezer forint segít­séget nyújtott. — Új vasútpálya ké­szül. Bükkösd és Szentlő- rinc között új .nyomvona­lon a napokban megkez­dődött a vasútvonal át­építése mintegy kilenc ki­lométer hosszan, csaknem nyolcvanmillió forint érték­ben. Teljesen új pályát építenek, aminek az át­adása jövő év második fe­lében várható. — A Kossuth Könyvki­adó újdonságai. Szita: Az összeurópai gazdasági együttműködés, Irószemmel 1974., Thomson: Az első filozófusok, Mihályfi: Em­lékirat helyett, A szocia­lista forradalomért, Ba­jomi Lázár Endre: A vö­rös szűz, Csernok: A nem­zeti jövedelem, Területfej­lesztés a szocialista orszá­gokban, Magyar földön, Majszkij: Egy szovjet dip­lomata visszaemlékezései, Dr. Serfőző: A Varsói Szerződés húsz éve, Dr. Dózsa: üzem- és munka- szervezés, Nem engedélye­zem! A cenzúrabiztos dossziéjából. Gömöri: Franco bomló öröksége. ♦ A rendőrség kérése A Baranya megyei Rendőrfő­kapitányság közlekedésrendé­szeti osztálya kéri azon szemé­lyeket, hogy meghallgatás vé­gett jelentkezzenek, akik az 1975. május 28-án, 06 óra 45 perc körüli időben Pécsett, a Steinmetz kapitány téren — gyalogos és autóbusz — történt baleset szemtanúi voltak, vagy a balesetről tudomással bír­nak. Kérjük annak az ismeretlen rendszámú, szürke színű Zsiguli személygépkocsi vezetőjének és utasainak jelentkezését is, akik a baleset idejében az autó­busz mellett, a város belterü­lete felé elhaladtak. Jelentkezni lehet: Pécs, Lég- szeszgyár u. 8. II. ép. I. em. 40. szobában vagy a 12-266-os telefonszámon. — Segítség az iskolá­nak. Fűtőtesteket helyeztek el, vízmelegítő berende­zést, mosdókat szereltek fel az istenkúti, Fábián Béla úti általános iskola épületében a Hőszolgál­tató Vállalat Bánki Donát szocialista brigádjának tagjai. Szabadszombatjaik feláldozásával 173 társa­dalmi munkaórában mint­egy 26 ezer forint értékű munkát végeztek. 04—05—07 Kigyulladt egy gólyafé­szek hétfőn a délutáni órákban Mohácson, a Sal- lai utca 14. számú ház kéményén. A gyorsan ki­vonuló tűzoltók megaka­dályozták a tűz továbbter­jedését, de a gólyafiókák sajnos odavesztek. A lán­gokat valószínűleg a ké­ményből kipattanó szikra okozta. . * Gyermekjáték okozott tüzet a Kisharsány melletti Sáripusztán. Jóbi József la­kásában a kamra beren­dezése, élelmiszerek és háztartási gépek égtek. A szombaton történt tűzese­tet hétfőn jelentették a tűzoltóknak, akik utólago­san mintegy ötezer forint kárt állapítottak meg. * Tehergépkocsi ütközött motorkerékpárral. Tegnap délelőtt Soós István, 21 éves pécsi lakos Pécsett, a Mártírok útjáról balra kanyarodott a Rét utcába a vállalata tehergépkocsi­jával. Kanyarodás közben összeütközött a vele szem­ben közlekedő Vágvölgyi János, 56 éves pécsi lakos vezette motorkerékpárral. A baleset következtében Vágvölgyi János súlyos sé­rüléseket szenvedett. * Elütötte egy tehergépko­csi. Tegnap délután Paál György, 32 éves pécsi la­kos gyalogoson haladt át a Rákóczi úton a Jókai út kereszteződésénél, nem a kijelölt gyalogátkelőhe­lyen, miközben elütötte egy tehergépkocsi, melyet Polics Márk, 35 éves olaszi lakos vezetett. A baleset következtében Paál György könnyebb sérülé­seket szenvedett. * Személygépkocsi ütkö­zött motorkerékpárral. Teg­nap délután Ricza György 44 éves pécsi lakos sze­mélygépkocsijával Kővágó- szöllősön, az Újtelepi út kereszteződésében össze­ütközött a MÉV üzem felől közlekedő Kiss András, 25 éves pécsi lakos által ve­zetett motorkerékpárral. A baleset következtében Kiss András könnyebben meg­sérült. Kórházi felvételes ügyeletek Gyermekgyógyászat: Minden­napos felvételi ügyeletek gyer- mekbelbetegek részére: Pécs város: POTE Gyermekklinika. Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyer­meksebészeti, gyermekfülésze­ti betegek részére páratlan napokon POTE Gyermekklini­ka, páros napokon Megyei Gyermekkórház Pécs és a me­gye egész területéről. Belgyógyászat, sebészet, trau­matológia: I. sz. Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kór­ház. Gyermekek esetében: Gyermekklinika. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. SOS-ELET telefonszolgálat hívószáma: 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. ♦ — Ismét üzemel a szö­kőkút Pécsett, a Jókai úti általános iskola előtti parkban. A Kertészeti és Parképítő Vállalat kitisz­tította a szelepeket, a szó­rófejeket és felújította a szivattyúrendszert. — A kesztyűkészités fo­lyamataival ismerkedtek azok a hetedikes és nyol­cadikos általános iskolá­sok, akik részt vettek a Pécsi Kesztyűgyár szep­tember óta tartó szakköri foglalkozásain. A tanév vé­gével a szakkör is zárul, a gyár ebből az alkalom­ból csütörtökön játékos vetélkedővel egybekötött záróünnepséget rendez a hat pécsi iskola több mint negyven tanulója részére. — Épülnek a munkás­lakások. Lezajlott a Me­cseki Ércbányászati Válla­lat beruházásában, a B. m. Állami Építőipari Vál­lalat kivitelezésében Újme- csekalján épülő 200 mun­káslakás első tízemeletes épületének műszaki át­adása. Az első negyven lakás után még ebben a hónapban további két tíz­emeletes „tv-panel" át­adása várható. — Eredményes könyvtári toborzás. A pécsi járás 22 tanácsi körzetében ünnepi kultúrműsorral, szavalatok­kal, énekszámokkal emlé­keztek meg az 1975-ös. könyvhétről. A könyvtári tagok toborzása rendkívül eredményes volt. A körzeti könyvtárakba 368 új tag iratkozott be, akik 1104 könyvet kölcsönöztek mindjárt az első napon. Különösen kiemelkedő a Birján községi 18 újonnan beiratkozott. ♦ Vigyázz! Méreg! A Pécs megyei városi Tanács V. B. I. kér. hivatal igazgatási osztálya értesíti a méhészeket, hogy a Pécsi Állami Gazdaság Danicz pusztai kerületében nö­vényvédelmi porozást végez. A felhasználásra kerülő vegyszer: metilparathion tartalmú WOFA- TOX porozószer. Erős méreg I Méhekre veszélyes I A porozás időpontja: 1975. június 4—6-ig. Várakozási idő: 14 nap. Megjelent az „Életpálya“ „Életpálya" címmel a napokban jelent meg a Baranya megyei Pályavá­lasztási Tanácsadó Intézet időszakos lapja. Az iskola­újság készítői többek kö­zött két' olyan — szülők, nevelők, gyerekek számá­ra egyaránt fontos — té­mával foglalkoznak, mint a pályaválasztás, illetve a szünidő hasznos, tartalmas eltöltése. A „szakma mes­tere" sorozatban ezúttal a vájárok és a molnárok munkájáról, míg a „feje­zetek a munka történeté­ből" sorozatban a kapita­lizmus kezdeti szakaszáról szerezhetnek ismereteket a gyerekek. Csemegeként nyári útravalóul dr. Gala- bár Tibor, a Pécs városi Tanács vb-titkára, aki a Magyar Országos Hor­gász Szövetség alelnöke is, a fiatalok horgászási le­hetőségeiről, Tillai Ernő kétszeres Ybl-díjas építész, a fotózás szépségeiről, míg Tüskés Tibor író azokról a könyvekről ír a lapban, melyeket nyári olvasmány­ként ajánl a diákoknak. ♦ — Szurdi István belkeres­kedelmi miniszter kedden fogadta L. A. Cagiverdi- jevet, a KGST belkereske­delmi csoportjának vezető­jét, aki a KGST belkeres­kedelmi tanácskozása al­kalmából hazánkban tar­tózkodik. Eszmecserét foly­tattak a KGST országok belkereskedelmi együttmű­ködésének időszerű kérdé­seiről. — Felvételi vizsga. A komlói Állami Étkei Ferenc Zeneiskolában a felvételi vizsga új növendékek ré­szére június 6-án, délelőtt 10—12 óráig és délután 14—17 óráig lesz. — Táncház címmel ren­dezi meg népszerű, soro­zatosan jelentkező prog­ramját a József Attila mű­velődési ház. Ma, szerdán 18 áfától dél-dunántúli és mezőségi táncokat tanul­hatnak az önként jelent­kező résztvevők. — Épül a harkányi üdü­lőtelep energiaellátását biztosító új elektromos ve­zeték. Az üdülőkörzet megnövekedett fogyasz­tása miatt vált szükséges­sé a mintegy 850 ezer fo­rint értékű, közel 7 kilo­méter hosszú hálózat meg­építése. A Siklós és Nagy- harsány közti 120 kilovol­tos trafóállomástól kiépülő vezeték Harkány mellett Siklós ellátásában is javu­lást eredményez majd. rádió ; : — M ■ ISO R TELEVÍZIÓ Ma este SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Vérkeresztség (este 7 órakor) Csortos-bérlet. MOZI Park: Szenzációvadászok (4. 6, 8) Petőfi: Madárijesztó (4, n7) Balázs Béla filmklub (f9) Kossuth: Nyílhegy és aranyöv (9, hn12, f3) A homokdűnéken túl (nó) Szerelmi álmok I—II. (n8) FÉK Klubmozi: Piedóne, a zsa­ru (fő) Rákóczi: Bekötött szem­mel (5, 7) Harkány: három milliárd lift nélkül (7) Komló, Május 1.: Lányok pórázon (4, 6) Komló, Zrínyi: Szüzek el­rablása (4) Gyilkosság má­sodkézből (6, 8) Mohács: Er­kel: (6) Gyilkosság leírása (8) idd,órás Várható időjárás szerda es­tig: változóan felhős idő, szór­ványosan előforduló eső, ziva­tar, mérsékelt, időnként meg­élénkülő nyugati szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet: 8—12, legmagasabb nappali hőmérséklet 18—23 fok között. RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! A Kossuth rádió reggeli műsora. Közben: 7.45: Kertbarátok mű­sora. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.26: Rossini: A sevillai borbély. Kétfelvonásos vígopera. 10.00: hírek. Időjá­rás. 10.05: Iskolarádió. 11.30: A Szabó család (ism.) 12.00: Déli Krónika. 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz perc­ben. 12.30: Reklám. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Nóták. 14.04: Válaszolunk hallgatóink­nak. 14.19: A Gyermekrádió új zenei felvételeiből. 14.39: Mi­ért? Bemutatjuk Bihari Klára regényét. 15.00: Hírek. Időjárás. 15.10: Hét országon át. II. rész. 15.45: Ormánsági nótafa: Sta- nics Mihály. 15.59: Hallgatóink figyelmébe. 16.00: A világgaz­daság hírei. 16.05: Diáktarisz­nya. 16.35: Kóruspódium. 16.43: Haydn: Esz-dúr vonósnégyes. 17.00: Hírek. Időjárás. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Mu­sicalslágerek. 17.41 : Holnaptól újra nyitva . . .. Dokumentum- műsor a Szuezi-csatornáról. 17.56: Bemutatjuk új felvéte­leinket. 18.03: Irodalmi kíván­ságműsor a Centrum áruházak szocialista brigádjai részére. 18.58: Hallgatóink figyelmébe. 19.00: Esti Krónika. 19.25: Kri­tikusok fóruma. 19.35: Kapcsol­juk a Zeneakadémia nagyter­mét. Az MRT szimfonikus zene­karának Mozart hangversenye. Közben: kb. 20.35: Magyar táj, magyar ecsettel. Juhász Gyula versei. Kb. 20.52—20.55: Hírek. Kb. 21.30: Népdalok. 22.00: Hí­rek. Időjárás. 22.15: Sporthí­rek. 22.30: öt esztendő új ma­gyar zenéje. 23.03: Operettrész­letek. 24.00: Hírek. Időjárás. 0.10—0.25: A Párizsi Fúvós­együttes játszik. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. Közben: 7.50: Múzeumi híradó. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Tánc­zene. 8.50: Tíz perc külpoliti­ka. 9.00: Hírek. 9.03: Magyar táncokról. 9.33: Mi van a va­rázsdobozban? 9.55: Néhány perc tudomány. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. Közben: 10.00, 11.00, 12.00: magyar, 10.30: német. 11.05: angol, 11.30: orosz nyelvű hírek. 12.03: Orvosok a mikrofon előtt. 12.08: Gauré: e-moll szonáta. 12.30: A 04, 05, 07 jelenti . . . 13.00: hírek. Időjárás. 13.03: Versenyművek. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Ket­tőtől hatig ... A Petőfi rádió zenés délutánja. 14.00: Tardos Péter táncdalaiból. 14.15: Ál­latbarátok ötperce. 14.20: Ope­rarészletek. 14.30: Hírek. Kör­zeti időjárásjelentés. 14.35: örökzöld dallamok. 15.30: Hí­rek. 15.33: Szvjatoszlav Richter Schubert-műveket zongorázik. 15.50: Ifjúsági könyvespolc. 16.00: Szedő Miklós felvételei­ből. 16.15: Szimfonikus táncok. 16.30: Hírek. 16.33: Műsoris­mertetés. 16.36: Édes anyanyel­vűnk. 16.46: Gisela May Eisler- dalokat énekel. 16.57: Reklám. 17.00: ötórai tea. 17.30: Hírek. 17.33—17.36: A Közönségszolgá­lat tájékoztatója. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.05: Külpolitikai fi­gyelő. 18.20: Fiatalok hullám­hosszán . . . 19.54: Jó estét, gyerekek. 20.00: Esti Krónika II. 20.25: Kis magyar néprajz. 20.30: Űj könyvek. 20.33: Szol­gálat egyenruhában. Az Ifjú­sági Rádió műsora. 21.03: Má­jusban hallották először . . . Tánczene. 21.30: Közös az ál­domás. Bogdán István írása. 21.50: Zenekritikusok hangleme­zekről. 22.20: Népi zene. 23.00: Hírek. Időjárás. 23.15: Opera­részletek. 24.00—0.10: hírek. Időjárás. 3. MŰSOR 18.00: Hírek. Időjárás. 18.05: Iskolarádió. 18.25: öt esztendő új magyar zenéje. 18.55: Ko­runk operacsillagai. 19.50: Mo­tor születik. Riport. 20.05: Miit Jackson együttese játszik. 20.30: Hírek. 20.33: Bartók: IV. vonósnégyes. 20.59: Germán va­káció. Elbeszélés. 21.39: Az I Musici di Roma Kamarazene­kar lemezeiből. 23.00—23.15 Hírek. Időjárás. PÉCSI RADIO 17.30: Műsorismertetés, hí rek. 17.35: Hét közben. — Aktuális zenés összeállítás. 18.30: Dél-dunántúli híradó. 18.45: Caterina Caselli és Gianni Morandi felvételeiből. 19.00: Szerb-horvát nyelvű mű­sor. Panoráma. Kulturális ma­gazin. — Hírek. 19.30: Német nyelvű műsor. Hírek. Ifjúsági műsor: Anyanyelvoktatás a gyönki óvodában. Riportműsor. — Ifjúsági koktél. hőffmorm Antal műsora. 20.00: Műsorzá­rás. MAGYAR TV 9.00: Műsorismertetés. 9.01: Idősebbek is elkezdhetik . . . Tévétorna. 9.05: Delta. Tudo­mányos híradó. 9.30: Robert Macaire. Francia film (ism.) 11.05: Játék a betűkkel (ism.) 11.30—12.15: Az aranyrablók. Angol filmsorozat. A rablás (ism.) 17.33: Műsorismertetés. 17.35: Hírek. 17.45: Állatokról bizalmasan. Angol filmsorozat. VII. rész. így él a magellán pingvin, (ism.) 18.10: Fertőd­ről jelentjük. Filmösszefoglaló az Interfórum 75 művészeinek bemutatkozásáról. 19.00: Rek­lám. 19.10: A Közönségszolgá­lat tájékoztatója. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-Híradó. 20.00: A két balkezes. Angol tévéfilm­sorozat. 1. Frank állást keres. 20.55: Thomas Mann üdvözlése. Az író születésének 100. évfor­dulójára. 21.15: Családi kör. Szülők, nevelők magazinja. 22.05: Tv-Híradó 3. 22.15; ököl­vívó EB. A negyeddöntők köz­vetítése Katowicéből, felvétel­ről. 2. MŰSOR 20.00: Műsorismertetés. 20.01 —22.40: Móricz Zsigmond: Ro­konok. Színmű két részben. A Nemzeti Színház előadása, fel­vételről. Közben: 20.55: Tv-Hír­adó 2. JUGOSZLÁV TV 16.10: Magyar nyelvű tv- napló. 17.05: Kis világ. 17.50: Népi muzsika. 18.10: Tudomá­nyos stúdió. 18.55: Stockholm. Labdarúgás: Svédország—Ju­goszlávia. 21.00: A fasizmus el­len. 23.20: Katowice: ökölvívó Európa-bajnokság. MÁSODIK MOSOR 20.00: Régi jó idők — szóra­koztató adás. 20.45: Huszon­négy óra. 21.00: Tv-tárca. 21.42: Az Ifjú Garibaldi — filmsoro­zat. 22.45: Komoly zene. ;!örtén?j A KISZ KB meghívására kedden Budapestre érke­zett Jean-Michel Catala, a Francia Kommunista Ifjú­sági Szövetség főtitkára. A vendéget a Ferihegyi re­pülőtéren Borbély Gábor és Barabás János, a KISZ KB titkárai fogadták. Je­len volt a delegáció foga­dásánál Jean-Charles Negre, a DÍVSZ főtitkára is. Jean-Michel Catalát délután fogadta dr. Ma- róthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ KB első tit­kára, majd a két testvér­szervezet között megkez­dődtek a hivatalos tárgya­lások. * A KGST rádiótechnikai és elektronikai ipari ál­landó bizottságának 28. üléséről Szófiából hazaér­kezett a dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari minisz­ter vezette magyar dele­gáció. A miniszter az MTI munkatársának elmondot­ta, hogy a szófiai ülés már számba vehette a komplex program végrehajtásának eredményeit. Az integráció jegyében együttműködés alakult ki többek között a színes televíziótechnika fejlesztésében és gyártásá­ban. * Kedden elutazott Buda­pestről a portugál béke- és együttműködési tanács négytagú delegációja, amely az Országos Béke­tanács és a Hazafias Nép­front meghívása alapján tett látogatást Magyaror­szágon. Vendégeink tájé­koztatást kaptak gazda­sági, politikai, társadalmi és tudományos életünk számos fontos kérdéséről. Dr. Szentistványi Gyuló- nénál, a HNF titkáránál a hazafias népfrontmozga- Ibm legfontosabb időszerű feladatai kerültek szóba. Lapzárta Dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, a magyar—NDK gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködési bizottság magyar tagoza­tának elnöke kedden ha­zaérkezett a bizottság ber­lini ülésszakáról. * Koszigin szovjet minisz­terelnök kedden a Kreml­ben fogadta David Rocke­fellert, a Chase Manhat­tan Bank elnökét. A meg­beszélésen eszmecserét folytattak a Szovjetunió és az Egyesült Államok kö­zötti gazdasági kapcsola­tok fejlesztéséről. * VI. Pál pápa a könyv­társzobában fogadta az amerikai elnököt. Nemzet­közi kérdésekről, elsősor­ban a közel-keleti helyzet­ről tartottak véleménycse­rét. Az egyházi államot közelről érinti mind a Pa­lesztinái kérdés, mind Je­ruzsálem sorsa. A pápa üdvözlő beszédében felszó­lította Ford elnököt, hogy „munkálkodjék a nemzet­közi béke erősitésén”. A Moszkvában bejelentet­ték, hogy a szovjet fővá­rosban kedden felújították a békés célú földalatti atomrobbantásokról foly­tatott szovjet—amerikai tárgyalásokat. * Izrael szerdán reggelre, a Szuezi-csatorna megnyi­tását megelőző napon be­fejezi a csatornaövezetben azt a korlátozott csapat- és fegyverzetcsökkentést, amelyet hétfőn jelentett be a kormány. A körzetből 3500 katonát, tizenöt tan­kot vonnak ki, s a páncél­törő rakéták kivételével a csatornától körülbelül öt­ven km-re telepítik hátra a rakétákat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom