Dunántúli napló, 1975. június (32. évfolyam, 148-177. szám)

1975-06-29 / 176. szám

1975. június 29., vasárnap Dunántúlt naplö 3 Asxoínokl vagy a szombathelyi mintájára Vásár­csarnok épül Pécsett Átadás: az 5. ötéves tervben Marad a Bajcsy- Zsilinszky utcában Az épülő szombathelyi vásárcsarnok. TV-találkozó Szombaton, a Városi Mű­velődési Központban a di­jak átadásával befejeződött az V. Veszprémi TV-találko­zó. A zsűri lődíját - Borsos Miklós „Balatoni szél" című szobrának kicsinyített bronz­mását - kapta: Szőnyi G. Sándor az írott malaszt cí­mű tragédiájának televízióra alkalmazásáért és rendezé­séért, és Ádám Ottó, az Ida című film rendezői munká­jáért. Veszprém város Tanácsá­nak különdijái - Horváth László iparművész által ter­vezett herendi porcelánvázát — Dömölky János a „Gyil­kosok" című film rendezé­séért nyerte el. A zsűri ezen­kívül' négy különdijjal is ju­talmazta a legjobb teljesít­ményeket. A Bajcsy-Zsilinszky utcai nagypiac már nem elégíti ki a város igényeit. Korszerűtlen, nem éppen kulturált körülmé­nyek között árusítanak. Láda­hegyek, szemétkupacok, zsúfolt­ság mindennapos látvány. Régóta aktuális egy fedett piac, vagy vásárcsarnok léte­sítése. A Pécsi Tervező Vállalat évekkel ezelőtt készített egy ta­nulmánytervet az akkor még a Megyeri útra gondolt vásár- csarnokról. Az egyedi terv azon­ban túl költségesnek látszott és hosszadalmas lett volna az építkezés. A IV. ötéves terv készítésekor már volt szó a pécsi piacok korszerűsítéséről, pontosabban egy vásárcsarnok építéséről, a pénzügyi lehető­ségek azonban nem tették le­hetővé a megvalósítását. Most, az ötödik ötéves terv készíté­sekor a város kereskedelmi el­látásának, hálózatának fejlesz­tésében fő hangsúlyt kap a fe­dett piac, s a legújabb elkép­zelések szerint a tervidőszak közepére fel is épülne. Szolnokon a közelmúltban készült el a fedett piac. Szom­bathelyen pedig augusztus 20-án avatják a vásárcsarno­kot. A Pécsi Városi Tanács tervosztályának vezetője, Ba- laskó István mindkettőt megte­kintette, mert a pécsi fedett piac vagy a szolnoki, vagy a szombathelyi mintájára épül­ne fel. Bármelyik piacot is építi fel Pécs, 35—40 millió forintba be­lekerül. A Belkereskedelmi Mi­nisztérium 14—15 milliós támo­gatást ígért, úgy, hogy a vá­ros mindkét tervet megrendelte a SZÖVTERV-nél, illetve a KERTI-nél, s azt építi fel, amelyikhez a minisztérium meg­adja a hozzájáruslást. A tervek szeptemberre készülnek el. A pécsi vásárcsarnok az AUTÓKER jelenlegi fiókjától délre, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Zólyom utca sarkán, a még lebontandó házak helyén épülne fel. Az autóbuszpálya­udvar és a nagypiac részben helyet cserél majd, ugyanis a buszpályaudvar megkapja a piac területét, a csarnok vi­szont belenyúlik majd a jelen­legi autóbuszpályaudvarba. A négyezer négyzetméteres csar­nok körül parkoló- és rakódó­helyeket is kialakítanak. Azért döntöttek a Bajcsy-Zsilinszky utca—Zólyom utca által hatá­rolt terület mellett, mert az árufelhozatal, „a piac élete” szempontjából lényeges, hogy milyenek a közlekedési kapcso­latai. A fedett piac, vagy vásár- csarnok télen fűthető, nyáron szellőztethető, könnyen tisztán tartható, alkalmas tehát a kul­turált, korszerű kereskedelem­re. A csarnokban kétoldalt üz­letsort alakítanak ki, amelyben a húsbolttól a kenyérboltig többféle üzlettípus helyet kap. Közepén lenne a tulajdonkép­peni piac, így valóban minden­féle élelmiszer egy helyen meg­vásárolható. Az üzleteket a ter­melőszövetkezetek, az állami kiskereskedelem “’és a magán- kereskedők egyaránt pályázat útján nyerhetik el. Ha a szom­bathelyi szerkezetet adaptál­ják, akkor az üzletek a két ol­dalhajóban kapnak helyet. A szombathelyi csarnokban ét­termet és csemegeáruházat is építettek, a pécsiben ezekre nem lesz szükség, mivel a Mó­ricz Zsigmond utcában amúgy is épül majd étterem, a közeli városközpontban pedig cseme­geáruház. S végül a legfontosabb: mi­kor készül el? Ha az őszre elkészülnek a ter­vek, 1976. végén, 1977. elején megkezdődhet az építkezés. Ha a szombathelyi szisztéma való­sul meg, akkor másfél-két év az építkezés, ha a szolnoki, három-négy hónap ... Panics György Jövőre 240 millió forintot termelnek A kép túl békésnek, nyugodt- nak tűnik; a levegő tiszta. A gyár felett nem úsznak színes felhők, az egykori hidasi bri­kettüzem körül sem lehet érez­ni a vegyiművekre jellemző orrfacsaró illatokat. Leninvá- rosban ezüstszínű lepárló tor­nyok, háztömbnyi lombikok, Ka­zincbarcikán és Inotán a szi­várványszerű füstök, Budapes­ten a Kén utcában a szagok árulkodnak. Hidason az idén 180; jövőre már 240 millió fo­rint értékű növényvédőszert, bőr- és csontenyvet készítenek. Ottjártamkor éppen indulóban volt két olasz tankautó: Bul­gáriába szállítottak, visszafele Hidason rakodnak, s Belgium a végcél. Évente egy millió dollár értékben szállítanak a „baranyai vegyiművekből1' csontzsírt, doblisztet és csont­lisztet Olaszországba, Ausztriá­ba, az NSZK-ba Svájcba. Nemrégiben a hidasiak is megijedtek: kilométeres körzet­ben lélegzetet is alig lehetett venni. Zavarok voltak a terme­lésben — nagy csomó bőr a Baranyában megkapaszkodott a vegyipar Újabb, több mint tíz kilomé­teres szakaszt újítottak fel a hatos számú főközlekedési út­vonalon Baranya megyében a szilágyi elágazástól a Lauber- homokbányáig. A 17 és fél millió forint értékű munkát az Aszfaltútépítő Vállalat pécsi főépítésvezetősége végezte. A műszaki átadás június 24-én kezdődött meg. Csaknem harmincezer tonna anyag került a több mint száz­ezer négyzetméteres útfelület­re: ennek fele komlói andezit­zúzalék, a többi pedig gyéké- nyesi folyamkavics, beremendi mészkőliszt, százhalombattai bi­tumen, valamint Lauber-bányai homok. A 33 ezer négyzetmé­ternyi útpadkára ötezer tonna erdősmecskei gránitmurvát he­lyeztek el. Az ötvenes években készült főúton már eldeformálódtak a betontáblák, hullámos lett a Tíz centis kiegyenlítő réteg a betonon Az emelkedőkön gyorsító sávok pályafelület, ezért a beton tíz­centis kiegyenlítő aszfaltréte­get kapott és az oldaleséseket is helyreállították. Az előzés megkönnyítésére komolyabb emelkedőknél gyorsító-sávokat iktattak be. A másfél méteres padkákat az erdősmecskei grá­nitmurva erősíti, az eső nem mossa el, a jármű pedig nem csúszhat le. A felújított szakasz része a hatos út 1968-ban kezdődött rekonstrukciójának, melyre ed­dig több mint nyolcvan millió forintot fordítottak. Pellérd és Szigetvár között még 1968-70- ben végeztek, tavaly adták át a Mecseknádasdot a szilágyi­elágazással összekötő felújított útvonalat. A pécsi átkelési rész­ből hátravan a Kórház tér, va­lamint a Bercsényi utoa-48-as tér közötti terület. Az utóbbi­val év végére, az előbbivel jú­lius végére készülnek el. Eb­ben az évben az elképzelések szerint megerősítik a burkola­tot Szigetvártól Kisdobsza irá­nyába, a megyehatárig. Hidas és Mecseknádasd között még nem kerül sor rekonstrukcióra, hiszen a 12 kilométeres pálya­test erős, jelenleg nem okoz közlekedési gondokat. nyakukra rothadt. A gyári sza­gok miatt ma már nem kell senkit sem szidni, a nagytel­jesítményű szennyvíztisztítók el­len sem lehet panasz. A jövő esztendőben 100 esztendős fennállását ünneplő Budapesti Vegyiművek megkapaszkodott Baranyában. Az egykori bá­nyászok, később brikettgyári munkások ma is élvezik a szén­bányászat kiváltságait: hűség- jutalmat, illetményszenet kap­nak. S hát a kereset sem utol­só: 1972 és 1974 között évi 28 ezerről 34 ezerre nőtt a bér... Igaz Hidason egy dolgozó évente több mint 500 ezer fo­rint értéket produkál. Boros László gyáregységvezető csont és borhegyek között vezet végig. A brikettgyár régi épü­letei ugyan nem a legideáli- sabbak növényvédőszerek, csont és bőrenyv gyártására mégis néhány esztendő alatt bejáró- dott itt a gépezet. A gyár út­jain sárga targoncák, marko­lók közlekednek. A bőrelőkészí­tőben vaskarmú daruk közle­kednek a vízzel telt betonká­dak felett. Kocsikeréknyi szer­kezetek forgatják a bőröket, az embernek csak a gépekkel, vegyszerekkel, vízzel van dol­guk. Amott forróvízzel oldják ki a bőrből az enyvet, a csői­ből 2 atmoszféra nyomású, 135 Celsius fokú gőz oldja a ra­gasztót. Golyósmalmok, csőla­birintusok, s végül az elszállí­tásra váró műanyagzsákok. A gyárvezető a 6-os útra kiérve Pécs vagy Pest felé for­dul gyakrabban? Talán mellé­kes is. A megyehatárra tele­pült üzem természetesen elsza­kíthatatlan köldökzsinórral kap­csolódik az anyagyárhoz: on­nan jön az anyag. Pécsett a KÖJÁL, a Vízügyi Hivatal ... A községben pedig egyre jobban érvényesül a gyáregység mecé­nás szerepe. A bánya, később a brikettgyár hagyományt te­remtett. A gyári szocialista bri­gádok persze gyakori vendégek az óvodákban, iskolákban . .. A gyár egyik évben 100 ezer forint készpénzt juttatott — a másik esztendőben ugyanennyi értékű munkával segített a gyermekintézményeknek. Dr. Hartmann Béla gyáregység­vezető helyettes minden rossz­ízű gondolattól mentesen mondja: most rni vagyunk az a bizonyos fejős tehén... ö is régi hidasi, még a bánya- vállalattól maradt, miként a 300 munkás többsége is régi ember. A vegyeiművek elfog­lalta Hidason a bánya helyét, talán már rangját is. Másfél esztendeje a gyárava­táson Hidassal kapcsolatban terveket hallottunk a vendégek­től. A következő tervidőszakban nem áll meg a fejlődés, bár a nagy elképzelésekről ma senki sem beszél. Viszont most vá­sárolták meg a 6-os út és a gyár közötti 30 hektáros terüle­tet, ha már ezek a külföldi tankautók annyira szívesen járnak erre, s ha már annyi dollárt hoznak legalább a te­rület meglegyen, aztán majd . . . A vegyiparban hihetetlenül gyorsan megtérül a beruházás: Hidason is bejött rnár az a 132 millió amit ráköltöttek. Pécsett a vegyipari középiskola, talán a műszaki főiskola végzős hallga­tói is rájönnek, hogy érdemes Baranyában maradni. A térképeken ugyan még a vegyipar jele hiányzik Bara­nyából, ezüstszínű csőkígyók, háztömbnyi lombikok, szivár­ványszínűre festett égbolt, or- facsaró szagok nem árulkod­nak. Századunk újszülött ipara azonban kétségtelenül itt van. Véres csonthegyek, amott csonti forgácsok, bőrdombok, a bri­kettgyár épületeiben rejtőző csőkígyók erősen megkapasz­kodtak már itt. .. ­Lombos! Jenő Szóvátesszíik Csengetünk? Az én házdm az én váram angol szélsőséges magatartást és zárkózottságot nem párto­lom, de a magánlakás és la­kóinak zaklatása semmiképpen sem tartozik a követendő cse­lekmények közé. Mégis terjed. Figyelemre méltó eseteknek le­hettem részese. Csengetés. Hol lakik a ház­mester? A lakóbizottsági elnök? Itt lakik X. Y.? Ez Rákóczi út 73? A házmester az alagsor­ban, a lakóbizottsógi elnök a szemközti házban, nem lakik itt, ez Koller utca, — így a fel­világosítás. Van tíz csengetés naponta emiatt, ami a meg- szokottságig bosszantó. Új színfolt a tollas, ő hasz­nált tollat akar venni, keresni ezen, ebből megélni és végig­csengeti a környék összes la­kását, ugrasztja az embereket, mert ő tollat vesz. A papírgyűjtés sem akármi­lyen. A legutóbbi kampány ide­jén az Egyetem utcai általános iskola tanulóit több hullámban a környék házaihoz küldték. Csengettek a kis aranyoskák. Papír van? Boldog örömmel. És vitték a zsákmányt. Jött a második, a harmadik, a ne­gyedik, majd az ötödik hul­lám. Ki nem adja oda az első­nek a papírt? A többieknek pedig nem jutott. Volt, aki fel­vette a telefont és jóakarattal említeni próbálta a harminca­dik csengetés után, hogy az iskola tanári kara valamit azért... Ennél tovább nem ju­tott, mert egy ügyeletes női hang úgy leteremtette, hogy elállt a lélegzete és ugyanak­kor tudatta, hogy az iskola ta­nárai nem érnek rá a papír- gyűjtést irányítani, mert érte­kezleten vannak. A május elseje ragyogó. A 48-as téren és Irányi Dániel téren gyülekezők közül mind többen kiválnak, a nők kissé pironkodva becsengetnek a kör­nyező házak lakásaiba és be- kéretőznek a mellékhelyiségbe, majd sűrű elnézéskérések köze­pette távoznak. A férfiaknak könnyebb, ott az iskola három utcát elfoglaló kerítése és a 48-as tér bokrai. A klosmerli WC-avatás filmlátványa ehhez képest kismiska. Részünkről már várjuk a május elsejei csengetőket. Idén már kitártuk a lakás ajtaját. Jövőre kitesz- szük a táblát, itt a nyilvános WC. Ugyanis az Irányi Dániel téri nyilvános zárva van, lévén pirosbetűs ünnep, munkaszü­net. Ezt mondta mindegyik csengető. A legcsillogóbb eset a leg­utóbbi vasárnap délelőtt tör­tént. Csengetés. Egy fiatalem­ber-jelölt áll az ajtóban. Az új­ságunkat kéri, mert meg akarja nézni benne a moziműsort. Em­lítjük, hogy ott van a szemközti falon. Erre kijelenti, hogy nem a mozi, hanem a televíziómű­sort akarja megnézni az újság­ban. A méltatlankodásra, hogy ez kissé furcsa, hetykén vála­szolt: „Miért? Maguknak nem jár az újság? Talán már az is baj, hogy az ember a tévé­műsorra kíváncsi?" Ekkor szo­kott viszketni kezdeni a te­nyér ... Gyorsan eltűnt. Ismeretlen asszony csenget és arra kér, hogy a két tyúkot, amit a piacon vett, engedjem délig az előszobába tenni, ak­kor majd elviszi. Én takarítsak a tyúkjai után? Hogyan jutott ilyen eszébe tyúkjaival együtt és honnan ve­szi a bátorságot ilyesmire? Ö és a többiek? Arra még senki sem gondolt, hogy a zaklatás nem következmények nélkül já­ró cselekedet? Illő lenne meg­tanulni, hogy miért nem illik és szabad becsengetni mások la­kásába. Valahol ott kezdődik, hogy csak akkor, ha emberi ok miatt múlhatatlanul fontos. (Kászon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom