Dunántúli napló, 1975. június (32. évfolyam, 148-177. szám)

1975-06-01 / 148. szám

ünnepi Könyvhét, 1973: „könyvutca'’ Pécsett, a Színház téren. Erb János felvétele „Kiváló tanár” kitüntetést kapott: Nagy József né Mohács, Széchenyi téri Általános Isko­la, Szabó Irma Pécs, Radnóti Miklós Közgazdasági Szakkö­zépiskola, Varga Sándor sellyei általános iskola. „Kiváló taní­tó" kitüntetésben részesült: Varga Jánosné Pécs, Kertváro­si I. sz. Általános Iskola. „Ki­váló óvónő: Varga József né pécsi. Bimbó utcai óvoda. A belkereskedelmi miniszter „A belkereskedelem kiváló dolgo­zója" kitüntetésben részesítet­te Hegedűs Miklóst, a pécsi Kereskedelmi és Vendéglátó­ipari Szakképző Intézet igaz­gatóját. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter „A me- zőgazdgság kiváló dolgozója" kitüntetést adományozta: Ha­lász Jánosnak, a mohácsi Ma­rék József Szakközépiskola ta­nárának. A tegnapi ünnepsé­gen Horváth Lajos Baranya Világ proletárjai, egyesüljetek! A termelőszövetkezetek kö­zött folyó gazdálkodási verseny­ben két éven belül másodszor szerezte meg a Kiváló Terme­lőszövetkezet címet a hét nem­zetiségi községet tömörítő 1400 tagot számláló belvárdgyulai Közös Út Tsz kollektiVájá. A ki­tüntető oklevél átadása alkal­mából szombaton délelőtt ün­nepi küldöttgyűlést tartottak az olaszi községi kultúrházban, amelyen részt vett Czégény Jó­zsef, a Megyei Pártbizottság titkára, Trubics Balázs, a Pécsi járási Pártbizottság titkára, dr. Hetesi György, a Baranya me­gyei Tanács pécsi Járási Hi­vatalának elnökhelyettese, Rit­ter Gusztáv, a Duna és Karasi- ca menti Tsz-ek Területi Szö­vetségének munkatársa. Növekvő nyereség * Kiváló pedagógusokat tüntettek ki Pécsett Kiváló szövetkezet lett a Közös Ót A szövetkezeti vagyont közel 16 százalékkal gyarapították, a növénytermelés és állattenyész­tés árbevételét 31 százalékkal, a szövetkezeti bruttó jövedel­met 14. a tiszta nyereséget 44 százalékkal növelték az elmúlt év során. A tagok jövedelmé­nek 6—7 százalékos emelke­dése mellett — az éves jö­vedelem meghaladja a 32 ezer forintot — fejlesztésekre fordí­tották a közös jövedelem 44 százalékát. Fischer Ferenc, a termelőszövetkezet elnöke, ün­nepi megemlékezésében rámu­tatott, évek óta legfőbb törek­vésük a takarékos, hatékony gazdálkodás. Fejlesztéseiket a lehetőségeikkel hangolják ösz- sze, óvakodnak a túl drága eszközök megvásárlásától, de megye Tanácsának elnöke kor­mánykitüntetéseket és a mi­nisztériumok más kitüntetéseit nyújtotta át. A Munkaérdemrend arany fokozatát kaptak: Istvánder Jó­zsef, a pécsszabolcsi általános iskola, Munkaérdemrend ezüst fokozatát Beszik Lajos, a du- naszekcsői általános iskola ta­nára. Az Oktatásügy kiváló dolgozói Az Oktatásügy kiváló dolgo­zója kitüntetésben részesült: Ambrus Györgyné Nagy Lajos Gimnázium, Pécs, Ágota László- né Pécsvárad, általános iskola, dr. Bárdi Lászlóné Építők úti iskola, Pécs, Bella Zoltánná szigetvári 1. sz. óvoda, Bencze Lajosné Meszesi Általános Is­kola, Pécs, Blészer Jenő Szé­chenyi Gimnázium és Szakkö­zépiskola, Pécs, Bódog Vilmos, sásdi járási tanácshivatal. Bu­dai Györgyné szentlászlói álta­lános iskola, dr. Cseh István Pollack Mihály Szakközépisko­la, Pécs, Csikós Istvánná Kun Béla Gimnázium, Komló, Dbi- los Nándorné hosszúhetényi általános iskola, Erdélyi And- rásné homorudi általános is­kola, Erdélyi Imréné Kodály Zoltán Alt. Iskola, Komló, Gás­pár Jánosné Pécs megyei vá­ros Tanácsa, Gergely Jánosné Leöwey Klára Gimnázium, Pécs, Guzsván Lajosné dunaszekcsői ált. iskola, Győréi Józsetné két- útfalusi általános iskola, Har­mati József szigetvári 1. sz. általános iskola, Imre János, Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola, Mohács, Ka­szás Istvánná bikali általános islfcpia. Kedves István beremen- di általános iskola, Kelenfi Ele­mérné Köztársaság téri általá­nos iskola, Pécs, Kerekes Lászlóné Bánki Donát úti álta­lános iskola, Pécs, dr. Kincses György pécsi járási tanácshi­vatal, Kovács Jenőné Állami Nevelő Otthon. Pécs, Kovács Lászlóné Karikás Frigyes úti általános iskola, Pécs, Ladányi Józselné Gagarin úti általános iskola, Komló, Lajdi Antalné 502-es számú Ipari Szakmun­kásképző, Mohács, Lantos Já­(Folytatás az 5. oldalon) és tanítók Czégény József átnyújtja a MÉM és a TOT kitüntető oklevelét Fischer Ferenc tsz-elnöknek. a meglévő kapacitást maximá­lisan igyekeznek kihasználni. Sokoldalúan támogatják a ház­táji gazdálkodás, s míg a kör­nyező tsz-ekben csökken, ná­luk évről évre emelkedik a ház­táji árutermelés, melynek ér­téke tavaly meghaladta a 17 millió forintot. Az elmúlt évben 122 tonna vágómarhát, 190 tonna hízott sertést és 754 ezer liter tejet állítottak elő a háztájiban nem is szólva a baromfi és tojás­termelésről. A tagok foglalkoz­tatása és a városellátás is megkívánja, hogy növeljék a zöldségtermő területeket. Ta­valy zöldségfélékből már 2,5 millió forint bevételük volt és jövedelmezően zárt az ágazat. A szövetkezet pénzügyi sta­bilitását jelzi, hogy önfinanszí­rozók lettek, bankhitel nélkül gazdálkodnak, sőt 10 milliót meghaladó összeget helyeztek tartós betéten. Azokon a há­rom-négy aranykoronás sovány földeken, amelyeken a felsza­badulás előtt 4—5 mázsa bú­zát termeltek az itteni gaz­dák, most 40 mázsás búza és 52 mázsás kukoricatermelést takarítottak be, s ezt az idén még fokozni szeretnék. Is­mét beneveztek és nem is kis eséllyel az 1975. évi gazdálko­dási versenybe. Kitüntetések A párt politikájának céljai­val és az egész társadalom érdekeivel összhangban gaz­dálkodik a Közös Út Tsz — állapította meg felszólalásában Czégény József, a Megyei Párt- bizottság titkára. A megye és a járás párt- és állami szer­veinek nevében köszöntötte a szövetkezet vezetőségét és tag­ságát, majd átnyújtotta a MÉM és a TOT kitüntető oklevelét Fischer Ferencnek, a tsz el­nökének. Ezután miniszteri ki­tüntetéseket adott át. A Me­zőgazdaság kiváló dolgozója kitüntetést kapták: Abel Jó- zsefné növénytermesztési dol­gozó, Mayer Hermann trakto­ros, Furulyás István tsz-mezőőr, Schönberger Vilmos és Bátai Dezső üzemegységvezetők és Trischler Jakabné, szocialista brigádvezető. A Kiváló terme­lőszövetkezeti tag kitüntetést ti­zennégyen vették ót. A pedagógusnap alkalmából szombaton ünnepséget tartot­tak Pécsett a Fegyveres Erők Klubja színháztermében. Az ün­nepségen részt vett Bocz Jó­zsef, az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának titkára, Horváth Lajos, a Baranya me­gyei Tanács elnöke, Rajnai Jó­zsef, az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának osztályveze­tője, Antal Gyula, a Pécs vá­rosi Pártbizottság osztályveze­tője, Wieder Béla, a Pécs vá­rosi Tanács elnöke, Komlódi Józselné, a KISZ Pécs városi Bizottságának első titkára, Neubauer József, az SZMT ve­zető titkára. A Nagy Lajos Gimnázium leánykarának műsora után Takács Gyula, a Baranya me­gyei Tanács elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet: — Az ifjúság hivatásos ne­velőinek ünnepe a pedagógus­nap alkalmából a kiemelkedő munkának megjáró őszinte tisz­telettel köszöntőm a megjelent pedagógusokat, s személyük­ben Baranya megye egész pe­dagógus társadalmát Enged­jék meg, hogy megyénk dolgo­zó népe nevében megköszön­jem önöknek, hogy tehetségük­kel és szorgalmukkal példa­mutatóan és hivatástudattal látták el feladataikat. A peda­gógusokkal szemben támasz­tott társadalmi mérték mindig magosabb volt a másokra vo­natkozó igényeknél. Pedagó­gusnak lenni egy sajátos élet­módot is jelent. A pedagógu­sok többsége — s ezt a jelen­lévők különösképpen példáz­zák — képes mindarra, amit a ma társadalma kíván tőle. Me­gyénkben is a pedagógusok több mint ötezres serege kitar­tóan küzd a szocialista műve­lődéspolitika céljaiért. Ennek során nekibuzdulás, lankadás, maradandó sikerek és köznapi nehézségek váltogatják egy­mást, hiszen a szocialista kul­turális forradalmat folytatni ma semmivel sem könnyebb és nem kevésbé nemes történelmi lec­ke, mint ami elődeinknek ju­tott. Takács Gyula ünnepi beszé­dének befejezéseként a megye párt állami és társadalmi szerveinek nevében magas­színvonalú munkájukért fejezte ki elismerését mindazoknak, akik hosszú évekig eredménye­sen szolgálták szocialista köz­oktatásunkat és hazánkat. Ezt követően bejelentették, hogy többen már pénteken a Parlamentben átvették a kitün­tetéseket dr. Polinszky Károly oktatási minisztertől. Kiváló tanárok Sxaljui—4 Mint a TASZSZ Hírügy­nökség a szovjet űrközpont­ból jelentette, szombaton — magyar idő szerint — reg­gel 7 órakor kezdődött meg Pjotr Klimuk és Vitalij Sze- vasztyjanov szovjet űrhajó­sok hetedik munkanapja a Szaljut—4 tudományos űr­állomás fedélzetén. Klimuk és Szevasztyjanov méréseket végeztek a ga­laktika és a nap kozmikus sugarainak izotópos és ve­gyi összetételével kapcso­latban. A műszaki kísérletek programja alapján kipró­bálták annak a regenerá­ciós berendezésnek a mű­ködését, amely a légköri nedvesség kondenzátumá-s bál vizet készit. Nagy Ferenc, a berkesdi általános iskola tanára átveszi Horváth Lajostól, a Megyei Tanács elnökétől az Oktatásügy kiváló dol­gozója kitüntetést Fotó: Kóródi Gábor Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Dunántúlt napló XXXII. évfolyam, 148. szám 1975. június 1., vasárnap Ára: 80 fillér Wk M _ — i i ■ _mlm_ WEE WE^t WMF »11 ^a. unnepsCSCg mm wrSSSm• SHE?H;

Next

/
Oldalképek
Tartalom