Dunántúli napló, 1975. május (32. évfolyam, 118-147. szám)

1975-05-17 / 133. szám

Manat Mórlci Zsigmondi A murányi kaland cimO nfnmflvébSI (Elöl kB- zépiltt Sunyovsiky Szilvia, tőle Jobbra Psota Irén) Rendezte: Lengyel György. Áthidalni a szakadékot Gondolatok a Madách Színház vendégjátéka után Három hétig jegyostrom volt Pécsett. A színház legkülönbö­zőbb telefonszámait, és a szín­házhoz bármi módon közelálló illetékeseket, folyvást jegyért hívták, mivel az ország három legrangosabb színháza közül az egyiknek, a Madáchnak a tár­sulata ezen a héten a város­ban vendégszerepeit. A Pécsi Nemzeti Színház sikerdarabjai­ra emlékeztető jegyhajsza kel­lemes pezsgést hozott a város­ba. Ez akkor is jó dolog, ha tudjuk: rendszeresen jönnek ide tekintélyes együttesek, a leg­különbözőbb művészeti ágak rangos szólistái. Mégis jó ez a vendégszereplés, mert éppen színházi együttes ritkán látogat el Pécsre. Pedig a színháztör­ténet régi tapasztalata: ez a művészet talán mindennél job­ban igényli a változatosságot. Igényli maga a színház alkotó világa. Sztanyiszlavszkij írta: egy rendező általában hétéven­ként megújítja önmagát. Ta­lán ugyanez vonatkozhat a színészre is. De legfőképpen a színházi közönség igényli a mozgást, a változatosságot: időnként új arcok kellenek. E mozgás általános színházmű­vészeti igénye mellett azonban egyéb fontos vonásokat is nyil­vánvalóvá tett ez a vendég- szereplés. Az Othello, a Murányi ka­land jegyeiért azért versenyez­tek a pécsiek, mert jó vélemé­nyük van a Madách Színházról, annak tekintélyes, vagy orszá­gosan ismert művészeiről. A korszerű közlekedés fel­bontotta az elzárt vidéki kul- túrközpontokat, kinyitotta azo­kat a főváros számára. A szá­zadfordulón még egyenrangú — ha nem tekintélyesebb — színház játszott Kassán vagy Szegeden, mint Pesten. A fel­gyorsult közlekedés azonban meggyorsította a mozgást a főváros és vidék között, fgy a főváros egyébként is erősebb vonzóereje, nagyobb közönség­tömege még jobban elszívta a vidéki társulatok színe-javát. Kialakult egy szakadék: a szín­házművészet java Pesten van, a vidék pedig csak esetenként tud országosan kimagaslót a színpadra tenni, állandóan küszködve a kényelmesebb, elő­kelőbb, rangosabb művészi éle­tet kínáló Pest elszívó hatásá­val. így kapott magasabb érté­ket a „pesti" jelző, és egyál­talán nem alaptalanul. A műsorválaszték bővítése, egy teljes fővárosi társulat vendég- szereplése — dicséretes kultúr­politikai tett, mert szakadékot segít áthidalni. A két színház és a két tanács művelődésügyi igazgatása hasznos színházpo­litikai tettet hajt végre, ha megoldja tervét: a Pécsi Nem­zeti Színház és a Madách Szín­ház évenkénti rendszeres cse­rejátékát. Hiszen ennek gyö­kerei már évek óta erősödnek megfelelő talajra találva. A Pécsi Balett ugyanis rendsze­resen fellép a Madáchban, amikor ez a fővárosi társulat külföldön vendégszerepei. Szeretettel fogadtuk tehát a Madách Színház vendégjáté­kát, önmagában is, de mégin- kább azért, mert főváros és vi­dék közötti feszültségeket se­gít feloldani. Amit a Pécsi Nemzeti Színház és a pesti Madách Színház most elkez­dett, színháztörténeti jelentősé­gű lehet. Egy kitűnő sorozatról SZEMTŐL SZEMBEN A közel negyed százada mű­ködő Gondolat Könyvkiadó már eddig is számtalan kitűnő so­rozattal öregbítette a hírnevét. Az ismeretterjesztés terén fel­becsülhetetlen értékű munkát végzett tudománynépszerűsítő kiadványaival. Szinte minden évben útjára indított egy soro­zatot, melynek szándéka olva­sók tízezreinek érdeklődésével találkozott. Legújabb sorozata, a Szemtől szemben feltehetőleg tovább növeli majd ezt az ér­deklődést, hiszen a nagy mű­vészek életét feldolgozó mű­vek régóta keresettek nálunk. Ráadásul a Szemtől szemben kötetei megfelelnek annak az ízlésnek, mely az ilyen jellegű könyvek szerzőitől nem a regé- nyesített életrajzot, nem is a száraz, tényközlő biográfiát, ha­nem a kettőnek jól arányított keverékét, esemény és doku­mentum sajátos ötvözését vár­ja. Emellett azonban a soro­zat szerkesztőinek nem titkolt szándéka, hogy az életút be­mutatását az alkotások értékelő áttekintésével kapcsolja össze. Nymodon a kiadó mindenkori törekvése, a színvonalas isme­retterjesztés maradéktalanul megvalósul. Eddig négy könyv jelent meg a sorozatban. Mind a négy a művészetek különböző terüle­teire kalauzolja az olvasót. Harsányi Zoltán Auguste Ro- dinról, a klasszikus formákat modern nyelven újrafogalmazó szobrászról szóló műve feljegy­zések, visszaemlékezések, nyi­latkozatok és kortársi kritikák tükrében villantja fel a mű­vészóriás arcát. A könyvet Ro­din alkotásainak számtalan fo­tója illusztrálja. Bajkay Éva a szocialista képzőművészet je­les magyar úttörőjét, Uitz Bé­lát mutatja be, Karcsai-Kul- csár István Louis Jouvet francia színész és színházi ember, Ne- meskürty István pedig Fellini olasz filmrendező életútjáról ad képet. A sorozatban hamarosan napvilágot lát Román József Henri Matisse életét és művé­szetét ismertető könyve, továb­bá Vincze Lajos és Udvary Gyöngyvér Mestrovic, Bikácsy Gergely Andrzej Wajda, Fodor András Igor Sztravinszkij pá­lyáját és alkotásait bemutató munkája. Mint a felsorolt könyvekből is kitűnik, a soro­zat szerkesztői elsősorban azokra a művészekre irányítják a figyelmet, akik századunk képzőművészetét, zenéjét és filmművészetét döntően befo­lyásolják, illetve rá ma is nagy hatással vannak. Htutgversényekr&t Kobayashi Hűsíti Piter (Jági) is Bessenyei Ferenc (Otelló) egyik Jelenete ax Mim Ottó rendezésiben bemutatott Shakespeare tragédia első részében. Fotó: Erb. KÁLDI JÁNOS: Tavaszt-kiáltó A Tavaszt-kiáltó negyedik verseskötete Káldi Jánosnak, az ismert nevű szombathelyi költőnek. Első verseskötete (Halott vízimalom) 1947-ben jelent meg. Utána kétévtize- des szünet következett. Nem világnézeti problémák voltak ezek, hiszen Káldi költészeté­ben kezdettől fogva a közös­ségi törvények szava jutott ér­vényre. Az ötvenes évek nehéz kiadási viszonyai - főleg vidé­ken — csináltak ilyen buktató­kat, amelyet — nemzedékére is jellemzően — szinte máig is ne­hezen hevert ki Káldi János. Már a Rábamenti elégia (1966) című verseskötetében kialakult költészetének jellem­ző vonósa. Ez a verseskönyv mégis továbblépés az érett, az ötvenes éveiben járó költő lí­rájának kiteljesedését igazolja. Milyen is Káldi János költői világa? A szülőföld — a Rába- völgy — szeretete, a teljes hu­mánum, az illyési „nem mene­külhetsz" igazságának vállalá­sa (Nem halaszthatod), a szépség, a szerelem, a költői példaképek megvallása; mind­ez áradó líraisággal, szikrázó költői dikcióval, rokonszenves, egyéni hangsúllyal. Ha roko- nítani akarnánk, talán Juhász Gyulára gondolhatnánk, de Káldi János jellegzetesen du­nántúli. A kedves kemenesal- jai táj, a Rába-vidék — Kisfa­ludy Sándor hazája — a fő ih­lető forrás, a paraszti szárma­zás, a falusi emlékek, a szü­lők megvonásával. A városi élet - iskolai évei óta Szom­bathelyen él — átformálta, lá­tását kitágította, de az eredet ihletése változatlan hevességű írásaiban. Érzelmes, de nem ér­zelgős ez a líra, műfajában az elégiához közelálló. Kötete négy ciklusra tagozó­dik: Fúdd el, jó szél, fúdd el, - Emlékfal, - Azt szeretem, és Évek, utak. Az első részben a közösségi gondok, a hazai föld szeretete (Elmehetnék) hűsége szólalnak meg erőteljes, ódái lendülettel. Életszeretet, ember­szeretet, optimizmus hevíti eze­ket az írásokat, köztük olyan kiemelkedő versekben, mint a címadó Tavaszt-kiáltó, a Sira­tó, vagy a népdal ritmusú Fúdd el, jó szél, fúdd el. Az Emlék­fal ciklus talán a kötet legsú­lyosabb veretű verseit tartal­mazza. Fiúi hódolattal idézi kedves költőit, példaképeit: Csokonait, „a lélek óriását” több pompás versben is kö­szönti (Csokonai, A Lilla-mú­zeum falára), Illyés Gyulát, az érezhető példaképet, aki „a nép szívdobogása", a Psyché- ben Weöres-t, a „láng-dalút” idézi meg, mély beleérzéssel. A Gagarin névjegyén címűben pedig a század nagy lépésé­ről szól, ahogy az emberi „ész és akarat" túljut „a síró csil­lagok sűrűjén". Az Azt szeretem ciklus ver­sei a családé (Szalay nagyma­ma, Apám holdfényben, Joli vers).* A kötet záró része: (Evek, utak) a fiú vallomása a szülőföldről, olyan gyermekko­ri képekkel, amelyek a válto­zó idő folytán már csak ezek­ben a versekben élnek (Téli hajnal tejeskocsikkal). De a tündéri vasi tájon is túlmutat néhány nagylélegzetű verse: a Garamparton címűben például a távoli vidékek azonosságára figyel föl: „testvér egyik szép a másik széppel". A Nagy Tát­ra olyan, mint a Somlyó, a Ti­sza akár a Visztula. A népek testvérisége ad távlatot mon­danivalójának. Verseiben - a sok reális vo­nás mellett - sok az álomkép, az álomi látás, a sejtelem. A szó igazi értelmében szépek ezek a versek. örömmel regisztráljuk Káldi János új kötetének gazdago­dását és érettségét. Könyvét - követendő példa lehet — a Vas megyei Tanács adta ki. Bárdos! Németh János Amióta a vezénylés önálló mesterséggé vált, a karmester a zenei élet legnépszerűbb, ugyanakkor legkérdésesebb fi­gurája. Másfélszáz éve vitat­ják, hogy a sikerből mennyi az ő érdeme, és mennyi a ze­nekaré? Tavaly, a tv karmesterverse­nyét figyelve úgy tűnt, a kar­mester érdeme a nagyobb. Hi­szen a Rádiózenekar annyifé­leképpen szólt, ahány verseny­ző megszólaltatta. Mennyire megtáltosodott például egy addig ismeretlen japán fiatal­ember keze alatt! A hangzás kifejezővé vált, a dallamok, harmóniák élettel telítődtek! A vita persze ezúttal sem dőlt el véglegesen. Mert ugyan­annak a japán fiatalember­nek ugyanolyan mozdulataira a MÁV szimfonikus zenekar, itt Pécsett egyáltalán nem tál­tosodon meg. Sőt... Vagy ta­lán éppen ez a perdöntő bi­zonyíték? A világért sem akarunk ün- neprontók lenni, utólag bárki­nek is elrontani a szája ízét, hiszen valamennyien vörösre tapsoltuk a tenyerünket és fel­lelkesülve távoztunk a hang­versenyről. De azok miatt, akik észrevették, nem hallgathatjuk el: csalás történt! A zenekar hamis hangjai, pontatlanul és nyekkenve megszólaló rézfúvós- akkordjai, színtelen fafúvó-ál- lásai ellenére valaki elhitette velünk, hogy amit hallunk az tökéletes. Elhittük! Ez az elhitető erő, ez a sze­mélyi varázs Ken-lchiro Koba­yashi legfőbb erőssége. Ha va­lóban Magyarországon kíván letelepedni, e képességének óriási hasznát fogja látni. Ze­nekarainknak ugyanis — tiszte- telet az egy, de legfeljebb két ujjon megszámlálható kivéte­leknek — nagy szükségük van az ilyesféle varázslatra ... Kobayashi persze nem csak varázsló, hanem jól felkészült muzsikus is. Vezénylésében őriz valamit népének sajátos­ságaiból. Rendkívüli kézügyes­sége, mozgásának kulturáltsá­ga bizonyára japán vonás. Az európai zene nyelvét azonban idegen ízek nélkül, anyanyelvi szinten beszéli, mintha csak a Rajna völgyében vagy mégin- kább Itália kék ege alatt lát­ta volna meg a napvilágot. Olaszos dallamformálása, szél­sőségekre hajló temperamen­tuma, de különösen drámai ér­zéke egy kicsit Lamberto Gar- dellire emlékeztet. Gardelli is szuggesztivitásával vált népsze­rűvé Magyarországon, s indult el innét a világhír felé. Vajon Kobayashi követni tudja-e ezen az úton? Hangulatteremtő ereje mára hangverseny kezdetén, Mendels­sohn Hebridák nyitányában fel­tűnt. A hangzó matéria hibái ugyan időnként felriasztották álmodozásunkból, neki még­is elhittük, hogy egy távoli or­szág borongás-ködös tájain já­runk. Hatása mintha még ak­kor is érvényesült volna, ami­kor csak kísérőként állt a pó­diumon: A megbetegedett John Ogdon helyett beugró Szabó Csilla Liszt Esz-dúr zon­goraversenyének mindvégig kor­rekt, de egyáltalán nem ki­emelkedő előadásával óriási sikert aratott. A koncert nagy száma Csaj­kovszkij VI. „Patetikus” szim­fóniája volt. Kobayashi ponto­san ismeri a partitúra minden hangjegyét, a műről való el­képzelése hiteles, meggyőző. Bár a megvalósítás során túl­zottan teátrális eszközöket is felhasznált, megnyilvánulásai­nak őszinteségében egy pilla­natra sem kételkedhettünk. Ahol pedig a zenekar már em­lített fogyatékosságai kevésbé zavartak, mint például az el­ső tétel főtémájának kiteljese­désében, az 5/4-es tánc finom indításában, a harmadik tétel drámai csúcspontjain vagy az Adagio lamentoso fel-feltörő zokogásaiban, ott tényleg szép pillanatoknak voltunk részesei. A szimfónia hangulatát azonban kár volt a ráadással, Brahms 5. magyar táncával agyoncsapni! Kobayashi ked­veskedni akart vele, de erről a happy end-ről ezúttal le­mondtunk volna. Utolsó be­nyomásként szívesebben vittük volna magunkkal Csajkovszkij hattyúdalának elhaló szívdob­banásait. Még akkor is, ha ezek a szívdobbanások az idei évad utolsó zenekari estjének záróakkordjai voltak, * Lezárult a Bartók vonósné­gyes Beethoven-ciklusa is. Túl­zás nélkül állíthatjuk, hogy ehhez hasonló jelentőségű és színvo­nalú sorozat Pécsett még soha nem hangzott el. Jelentőségét abban látjuk, hogy olyan mű­fajban nyújtott teljes, az egész életművet átfogó képet, mely Beethoven számára minden időben az összegezésre, a gon­dolatok végső tisztázására szol- qált. Nem ismerheti igazán Beethovent, aki csak zenekari műveit hallgatja. Azokból a közéleti férfi szól. Belső életé­ről zongora és kamarazenéje, de különösképpen vonósnégye­sei vallanak. Az előadás színvonalát a Bartók-vonósnégyes nemzetközi rangja fémjelezte. A korábbi beszámolókban felsorolt eré­nyeikhez befejezésül hadd te­gyük hozzá a legrokonszenve­sebbet: Pécsi szerepléseiket ugyanolyan komolyan vették, mintha a fővárosban, vagy egy nemzetközi fesztiválon játszot­tak volna. Még sokszor szeret­nénk hallani őket a jövőben is. Dobos L. wmmmmm g ■ — : ■ . ' ' ' . ' ■■ 1962-ben egy fiatalember toppant be az irodalmi élet­be és egyszerre felkavarta a kedélyeket. Egy kisregényt tett le az asztalra, pár óra alatt elolvasható, vékonyka könyvet, ám szikrázó ener­giát hordozót: Láz, izgalom, harag, tetszés és elutasítás járt a Rozsdatemető nyomá­ban, vitát kavart, messze gyűrűzőt túl az alkotóháza­kon és irodalmi presszókon. Esemény volt, s a legtelje­sebb mértékben közéleti. Nem jött ugyan előzmény nélkül, egy novelláskötet már járt előtte, jelezvén, hogy új író tűnt föl a láthatáron. Hanem a regény telibe ta­lált olyannyira, hogy új mű­szót is kreált nyomban: a ..hábetlerizmust", mely épp úgy magatartásformát jelölt, mint ahogy nem sokkal előbb Németh László „csomorká- nyizmus" néven vitte a köz­tudatba az alföldi kisváros létformáját. Ez a családregény — a műfaj korábbi hagyományai­tól eltérően — munkástémá­jú és modern, s ez utóbbi meghatározás itt stiláris, for­mai minőséget is jelez: a szűkszavú tömörítés és a ta­láló jellemzés mesterművét. Az író úgy tekinti át egy munkáscsalád évtizedeit, hogy közben tükröt tart elé­jük, szemükre vetvén a ve­getatív életmódot, a passzi­vitást és a közönyt, amellyel gondolkodás és állásfogla­lás nélkül hagyja elzúgni fe­je fölött a történelmet. Étel, ital, álom, túróscsuszák és családi ebédek követik egy­mást, rossz idők, jó idők vál­takoznak, de a regény figu­rái csak éldegélnek időtle­nül, belső fejlődés, maga­sabb emberi igények nélkül. Az írót munkára készteti a vágy az emberi többlet, a szellemi létezés, a költészet játéka után. Szíve szerint lí­rikus lenne tán, ám ő vál­toztatni akar, s ezért választ­ja a próza közérthetőbb nyelvét. Prózája költői próza, mely talán leginkább Gellé- ri Andor Endre sztereotippá vált jelzőjével, a „tündéri realizmussal” jellemezhető. Sikeres filmjének, a Jó es­tét nyár, jó estét szerelem címűnek fiatal munkása kül­földi úrnak adja ki magát, mert fél, hogy hazai mun­kásként kevés lenne a be­csülete a lányok előtt, és tán élvezi is a játékot mindad­dig, míg szerelmes nem lesz, s rá nem jön, hogy az áhí­tott lány nem őt szereti, ha­nem csupán egy életformát, mely az ő lényétől teljesen idegen. Legutóbbi regényében (és tv-filmjében), a Cserepes Margit házasságában pedig érdekesen fonja össze az írói munka lélektanának áb­rázolását a cselekménnyel. Elképzelt figurák önálló élete — itt megint jelen van a „csodaszerű”, az álom és a játék, amely a Kéktiszta szerelem novelláitól kezdve minden Fejes-műben föllel­hető; a dolgok felett lebe­gő, háztetőket félrebillentő meseszerűség. Ez a mese­szerűség azonban nem kész­teti arra az írót, hogy a va­lóságot, a meglévőt kiejtse kezéből. Hőseit, — valójában egykori játszótársait, sorstár­sait, barátait - akarja kira­gadni a vegetatív létezés unalmából és magával vinni a szépség és költészet fé­nyes csillagai felé. Bozóky Éva K. S. Fejes Endre

Next

/
Oldalképek
Tartalom