Dunántúli napló, 1975. május (32. évfolyam, 118-147. szám)

1975-05-01 / 118. szám

Éljen május 1., a munkásosztály nemzetközi seregszemléje! A i A • • I •• ___ •• a FF M ájusi koszonto IRTA: NEUBAUER JÓZSEF, AZ SZMT VEZETŐ TITKÁRA „Míg a világ világ, még soha senki Nem készített ennél szebb ünnepet" (Juhász Gyula) M a az egész világon száz- és százmilliók együtt ünnepelnek és tesznek hitet a munkás nem­zetköziség eszméje, a teremtő munka, a béke mellett. 85 év óta ünnepel e napon a világ proletáriátusa. Vörös zászlóikra írták a nemzetközi munkás ösz- szefogás jelszavát: „Világ pro­letárjai egyesüljetek!" Május 1. jelszavai a történelem során bővültek, gazdagodtak. A második világháború utáni három évtized jelentősen meg­változtatta a világ arculatát. Talán még az 1900-as évek má­jus elsejei felvonulói sem gon­doltak arra, hogy a XX. század közepén a szocializmus világ- rendszerré válik, ma pedig ko­runk a kapitalizmusból a szo­cializmusba való átmenet kora. A világ fejlődésének fő irányát a szocialista világrendszer, a szocializmusért, a békéért, a függetlenségért, a demokráciá­ért harcoló erők szabják meg. A nemzetközi munkásosztály a történelem forradalmi átalakí­tója lett. Május elsején az ünnepi órákhoz tartozik a számvetés is, ^melyet pártunk XI. kong­resszusa elvégzett. Kádár elv­társ a Központi Bizottság be­számolójában a következőket mondotta: „Pártunk híven kö­vette a X. kongresszuson ki­jelölt politikai irányvonalat, a X. kongresszus határozatai a gyakorlatban megvalósultak, melynek során lendületesen és magasabb szinten folytatódott a szocialista társadalom épí­tése, erősebb lett rendszerünk, hazánk, a Magyar Népköztár­saság”. A pártkongresszus eleget tett a magyar nép, a párttagok és pártonkívüliek kérésének, meg­erősítette a párt eddig folyta­tott politikai irányvonalát és határozataiban megjelölte a szocialista társadalom építésé­nek soronlévő feladatait, bizto­sítva ezzel a szötializmus épí­tésének a folyamatosságát. A kongresszus elfogadta pártunk 15—20 évre szóló új program­ját, amely reális, ragyogó táv­latokat, jövőt, a kommuniz­musba való átmenet perspektí­váit vázolja fel. A kongresz- szus határozatai, s az új prog­ram között szoros együttműkö­dés van, amelynek megvalósí­tása nemcsak a pórt, hanem az egész társadalmunk érdeke, amelyért nagyobb akarattal, igyekezettel kell dolgozni, mert soha nem látott fejlődést, fel- emelkedést, anyagi, kulturális jólétet biztosít mindannyiunk számára. Megyénk munkásai, dolgozó parasztjai, értelmiségei nagy szorgalommal dolgoztak, mely­nek eredményeképpen teljesí­tettük azokat a feladatokat, amelyeket a népgazdaság ve­lünk szemben támasztott. Növe­kedett az ipar termelése, szer­kezeti átalakítása; a mezőgaz­daságban a kedvezőtlen időjá­rás ellenére is jó termést ta­karítottunk be búzából és ku­koricából, jó úton halad a hús­program megvalósítása is. Szá­mos új létesítménnyel is gazda­godott megyénk. Köszönet illeti mindazokat, akik szorgos munkájukkal hoz­zájárultak a megye gazdasági eredményeihez, akik munkájuk­kal segítették, hogy megyénk lakosságának élet- és munka- körülményei tovább javulja­nak, akik alkotó tevékenységük­kel tovább öregbítették me­gyénk jó hírnevét. Köszönetün- ket fejezzük ki azoknak, akik nap mint nap fáradoznak gyer­mekeink szocialista szellemben történő nevelése, a tudomány, a kultúra terjesztése terén. Nagy tisztelettel és elisme­réssel szólunk azokról, akik a jók között az átlagosnál ki­emelkedőbb eredményeket ér­tek el. Ezek közül említjük meg a Mecseki Ércbányászati Vál­lalat dolgozóit, akik munkájuk elismeréséül az elmúlt hónap­ban a „Munka Vörös Zászló Rendje" kitüntetésben részesül-: tek. Az itt dolgozó Tancsa Jó­zsef által vezetett szocialista brigád 17 tagja Állami-díjat kapott. A kongresszusi munka­verseny megyénkben is igen sok kiváló eredményt hozott. Elismerésül 6 szocialista brigád részesült az elmúlt napokban pártunk Központi Bizottsága ál­tal alapított Kongresszusi Okle- vél-bert. E brigádok emellett elnyerték az ágazati iparági kiváló brigád megtisztelő kitün­tetést is. A Baranya megyei Pártbizottság 15 szocialista brigádnak adományozott Kong­resszusi Oklevelet, s a vele járó „Kiváló Brigád" címet. Köszöntjük annak a 36 gaz­dasági egységnek a dolgozóit, akik az elmúlt évben végzett jó munkájuk elismeréséül „Ki­váló Vállalat" vagy „Kiváló Szövetkezet” kitüntetésben ré­szesültek. Az ünnep során szólnunk kell a hétköznapokról, a további tennivalókról is. A szocialista építőmunka 1975-ben igen je­lentős szakaszhoz érkezett. Si­keresen be kell fejeznünk a IV. ötéves tervünk utolsó esz­tendejét, ezzel is biztosítva az V. ötéves tervünk beindításának jó megalapozottságát. Az I. negyedév eredményei bizta­tóak. Megyénk iparában és az építőiparban kedvezőbben ala­kult a termelés üteme, mint a múlt év hasonló időszakában. A mezőgazdaságban az idő­szerű munkákat elvégezték. Ez azonban nem jelenthet szá­munkra megelégedettséget, mert még'sok a gond, a foko­zottabb igények kielégítése is újabb, nehezebb feladatok megoldása elé állít bennünket. H azánkban ma a nem­zetközi munkásosz­tály nagy ügyét úgy szolgáljuk legjobban, ha to­vább erősítjük szocialista társa­dalmi rendszerünket. Példát mutatunk ezzel a világon a, még tőkés járom alatt sínylődő népeknek. így erősítjük a szo­cialista tábor egyik családtag­jaként a szocialista világrend- szert, amely biztosítja számunk­ra a béke megerősítését. Pél­damutató munkánkkal és tet­teinkkel, tiltakozó szavunkkal, a függetlenségért és a szabad­ságukért harcoló népek segí­tésével emelhetjük magasra a világ proletariátusának vörös zászlaját. Munkánkkal alakítjuk jövőnket Gáspár Sándor ünnepi beszéde SAIGON FELSZABADULT! ■■ Ünnepség Egerágon Tisztelt hallgatóim! Kedves Elvtársnők! Kedves Elvtórsak! A munka és a munkások nagy ünnepének előestéjén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Szak- szervezetek Országos Tanácsa nevében tisztelettel köszöntöm a magyar munkásokat, parasz­tokat, értelmiségieket, egész dolgozó népünket. Az alkotó munkát és a dol­gozó embert köszöntjük május elseje alkalmából. Tisztelettel adózunk az embert emberré tevő munkának: jelenlegi és eljövendő sikereink zálogának. Meghajtjuk az elismerés zász­laját a dolgozó ember előtt, aki naponta a mélybe száll a föld kincséért, a kohókból iz­zó acélt csapol, épít házat és gyárat, elveti a magot, tanít, gyógyít, alkot. Május elseje a teremtő mun­kát, a proletár nemzetközisé­get és az új életét hordozó tavaszt jelképezi. Ez a nap világszerte összeforrott a dol­gozók legbensőbb érzéseivel, vágyaival és törekvéseivel. Ezért május elseje mindig új lendületet, kedvet, ösztönzést ad a küzdelemhez és a mun­kához. A magyar dolgozók nevében köszöntjük munkóstestvéreinket, akik a szocialista országok­ban élnek és szorgalmas, terv­szerű munkával építik az új társadalmat, a dolgozó embe­rek világát. Köszöntjük a tőkés országok­ban élő és harcoló osztály­testvéreinket. Köszöntjük a nemzeti függet­lenségükért harcoló testvérein­ket, akik népük önrendelkezési jogának kivívását és az em­berhez méltó élet feltételeinek megteremtését tűzték maguk elé. •Ma ünnepelnek azok is, akik reménykednek és azok is, akik már útra leltek, akik már rá­térhettek az új társadalom épí­(Folytatás a 2. oldalon.) NEVE: HO SI MINH-VÁROS Szerdán a saigoni elnöki pa­lotára feltűzték a Dél-vietnami Köztársaság Ideiglenes Forra­dalmi Kormányának lobogóját. Két órával azt követően, hogy Duong Van Minh, a sai­goni rendszer elnöke a rádió­ban bejelentette a teljes és feltétel nélküli kapitulációt, a dél-vietnami fővárosba a népi fegyveres erők egységei vonul­tak be, amelyeket Saigon lako­sai melegen üdvözöltek. Hírügynökségi jelentések sze-* rint a saigoni hadsereg egysé­gei egymásután hagyják el ál­lásaikat és leteszik a fegyvert. Az elnöki palotát a népi fegy­veres erők fiatal harcosai fog­lalták el, akik készségesen áll­tak a UPI hírügynökség tudósí­tóinak kamerái elé. „Elérkezett az a pillanat, amelyre 30 éve vártunk" — mondotta a palo­tát elfoglaló harcosok egyike. Immár Saigonból sugározza műsorát a Felszabadulás Rádió­adó. Közép-európai idő szerint szerdán 7 óráig a dél-vietna­mi főváros rádióállomása a saigoni kormány közleményeit sugározta, majd kétórás szünet után, 9 órakor szólalt meg is­mét, ezúttal a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front nevében. A rádióállomást felkeresték a lakosság képviselői, hogy fel­olvassák a Dél-vietnami Nem­zeti Felszabadítási Frontot és a Dél-vietnami Ideiglenes For­radalmi Kormányt köszöntő nyi­latkozataikat. A Felszabadulás Rádióadó közölte, hogy helyi idő szerint 12 órára teljesen felszabadult Saigon. Hangoztatta, hogy Duong Van Minh tábornok a megadás után közölte „vala­mennyi testvérrel, hogy a csa­ta elveszett és a saigoni kor­mány hatáskörét a Dél-viet­nami Ideiglenes Forradalmi Kormány veszi át.” * A dél-vietnami Felszabadulás Rádió hivatalosan bejelentette, hogy Saigon neve ezentúl Ho Si Minh város. Saigont har­minc évvel ezelőtt ne­vezték el először Ho Si Minh elnökről. * Hanoi lakossága nagy lel­kesedéssel fogadta Saigon fel­szabadulásának hírét. Amikor a rádió bemondta, hogy Minh saigoni elnök nyilatkozott a feltétel nélküli megadásról, a Thong Nhat szálló előtt hatal­mas tömeg gyűlt össze, pe­tárdák ezrei robbantak. Az emberek sírtak, egymás kezét szorongatták. Pártunk XI. kongresszusa és hazánk felszabadulása 30. év­fordulója tiszteletére kibonta­kozott szocialista munkaver­senyben kiváló eredményeket ért el az újpetrei Petőfi Tsz Steinmetz Miklós tízszeres nö­vénytermesztési komplex szo­cialista brigádja. Ebből az al­kalomból a tsz vezetősége ün­nepséget rendezett Egerágon a kultúrházban. Az ünnepsé­gen részt vett dr. Nagy József, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a Megyei Pártbi­zottság első titkára, Gyenis Pál, az MSZMP Pécsi Járási Bizottságának első titkára, dr. Pusztai János, Baranya me­gye Tanácsa Pécsi Járási Hi­vatala osztályvezetője, Kerner Ádám, a Tsz Területi Szövetség elnöke. ■ Brun József, az MSZMP Ba­ranya megyei Párt-végrehajtó­bizottságának tagja, az újpet­rei Petőfi Tsz elnöke köszöntöt­te a Steinmetz Miklós brigád tagjait abból az alkalomból, hogy ilyen kiváló termelési eredményeket értek el. Példa­képül állította őket a tsz ti­zennyolc brigádja elé. Ezt követően dr. Nagy J,ó- zsef elvtárs, a Központi Bi­zottság megbízásából átnyúj­totta Oláh János kombájnsze­relőnek, a brigád vezetőjének a Központi Bizottság kong­resszusi oklevelét, a Szakma kiváló brigádja cím elnyerését igazoló okmányt, kitüntetése­ket. Dr. Nagy József elvtárs átnyújtja Oláh János brigádvezetőnek a KB kongresszusi oklevelét Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXII. évfolyam, 118. szám 1975. május 1., csütörtök Ára: 80 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom