Dunántúli Napló, 1975. január (32. évfolyam, 1-30. szám)

1975-01-25 / 24. szám

Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, Hogy szeretett édesapánk, KÉSMÁRKI MIHÁLY 67 éves korában elhunyt. Temetése január 29-én, (szerdán) fél 4 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk minden kedves rokonnal és ismerőssel, hogy RECSKI ISTVÁN volt egerági lakos, január 14-én el­hunyt. Temetése január 28-án, (ked­den) 4 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Minden külön értesítés helyett, fáj­dalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, fiúnk, bátyám és vőnk, SZŰCS ATTILA az Országos Mentőszolgálat dolgo­zója, 28 éves korában, rövid beteg­ség után elhunyt. Temetése január 29-én, (szerdán) 12 órakor a köz­ponti temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH GÉZÁNÉ (JOZEFIN NÉNI) 80 éves korában elhunyt. Temetése január 30-án, (csütörtökön) 1 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédmamánk és kedves rokonunk, FÁBIÁN ISTVANNÉ életének 60. évében váratlanul el­hunyt. Temetése január 30-án (csü­törtökön) 12 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett édesanyám, ROCHI ERNÖNÉ Toronyi Sarolta (Sárika néni) éle­tének 46. évében, türelemmel viselt hosszú szenvedés után, január 18-án elhunyt. Temetése január 29-én, (szerdán) 3 órakor lesz a központi temetőben. Gyászolja: leánya, veje, unokái és testvére. BERÉNYI U. SÁNDOR nyugalmazott gyógyped. intézet igaz­gató január 17-én elhunyt. Temetése január 28-án, (kedden) fél 1 órakor lesz a temető kápolnájából. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy IDŐS SÉRTŐ KAROLY ny. főkönyvelő, 72 éves korában, váratlanul elhunyt. Drága halottunk temetése január 29-én, (szerdán) 4 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Értesítjük mindazokat, akik ismer­ték és szerették, hogy HERING KORNÉLIA Bécsben elhunyt. A gyászoló család. l Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy drága jó feleségem, édes­anyánk, nagymamánk, anyósunk, KERTÉSZ IMRÉNÉ szül.: Horváth Ilona 68 éves korában, rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése: január 29-én, 1 órakor lesz a pécsi temetőben. A gyászoló család. Köszönet Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen, drága jó édesanyánk, OZV. SZÁLAI SANDORNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével mélységes fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk Pataki Vilmos dr. úrnak áldozatos, odaadó keze­léséért, valamint a Pécsi Szénbá­nyászati Tröszt gépkocsi üzem dol­gozóinak és szakszervezeti bizottsá­gának, a Pécsi Szikra Nyomda ve­zetőségének, szakszervezeti bizottsá­gának, a gépterem dolgozóinak, 413. Tejbolt vevőinek és a széleskörű ro­konságnak, minden kedves ismerős­nek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik felejthetetlen jó test­vérünk, DR. DŐRY LÁSZLÓ temetésén részt vettek, virágok és koszorúk küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek és bármi módon segítségünkre voltak. A gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, HOLUB JÓZSEF nyugdíjas bányász temetésén részvé­tükkel, virágokkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Elcserélném uránvárosi 2 szobás, tanácsi, nagyerkélyes, távfűté­ses, IV. emeleti laká­somat kertvárosi ha­sonlóért, II. emeletig. Érdeklődni: du. 5—7- ig, Szántó Kovács J. u. 8/A. IV. em. 13. Fiatal házaspár távfű­téses bútorozott szobát keres fürdőszoba és konyha használattal. Február 1-re. ..Gyer­mektelen” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Két diákfiú garzon la­kást albérletbe kivenne. ,,Bútorozott” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Nem különbejáratú, jólfűtött szoba, fürdő­szoba használattal diáklánynak kiadó. Jó­kai u. 41. fsz. 2. Vaj­dáné. 13—20 óráig. Egyedülálló nyugdíjas asszonynak, aki sokat szeret otthon lenni, egy albérleti szoba kiadó. Pécs-Szabolcs, Szt. Margit u. 8. Szoba konyha speizos lakást biztosítok annak, aki építkezésemhez hozzásegít. ,, Március 21.” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. . ____ O sszeköltözők figye­lem! Elcserélnénk új- mecsekaljai kétszobás, étkezőfülkés, távfűtéses tanácsi lakásunkat 1 db másfélszobás távfű­téses és 1 db garzon tanácsi lakásra. Érdek­lődni mindennap 17 óra után a 16-203-as számú telefonon. ______ S iklósi szoba konyhás fóbérletem elcserélném hasonló pécsiért. ,.Kü- lönbözetet térítek" jel­igére a Bem utcai hir­detőbe^^______________ B útorozott szoba, für­dőszoba használattal, két nő. vagy gyermek­telen házaspár részére kiadó. Aknász u. 24. Meszesi OTP mögött. Szoba konyhás albér­let bútorozva kiadó. Érdeklődni szombaton 2—5-ig, vasárnap 11- tól délután 5-ig lehet a helyszínen. Szigeti út 71/1. ______ E LCSERÉLNEM uránvá­rosi 2 szoba összkom­fortos I. emeleti laká­somat kertvárosi 3 szo­básra. „Páfrány utca” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Csinosan bútorozott szoba központi fűtés­sel, fürdőszoba hasz­nálattal igényesnek kiadó. Értelmiségi jel­igére a Bem utcai hir­detőbe. Lakásmegoldást kere­sünk. „Igényes” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe.____________ K iadó egy szerényebb, különbejáratú bútoro­zott szoba, albérletbe, magányos személynek. Ferenc u. 5. Érdeklőd­ni a helyszínen. Elcserélném belvárosi nagyméretű kétszobás, összkomfortos, olcsóbé­rű, tanácsi lakásomat, háromszobás összkom­fortosra. „97,— ft” jeligére a Sallai ut­cai hirdetőbe. Elcserélném szoba kony­hás, kertes tanácsi la­kásomat, víz bent van, 1 vagy 1 1/2 szobás távfűtéses vagy kom­fortos tanácsi lakásért. Bárhol. Cím: Tettye u. 39. Szalai. Idős házaspárt, idő­sebb férfit vagy asz- szonyt szoba konyhás lakásért eltartana nős kisiparos. Vagy üres szoba-konyhás lakást albérletbe kivennék. „Kisiparos II." jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Egyedülálló fiatal lány abérleti szobát keres, központi fűtés, fürdő­szoba előnyben. „Űj lakótelep” jeligére^ a Sallai utcai hirdetőbe. ÁLLÁS Kisgyermek gondozását ellátással vállalom. Telefon: 17-212. Szakképzett fürdős masz szőr főállást vagy mel­lékállást vállalna. Ok­leveles jeligére a Bem utcai hirdetőbe. adás-vétel MODERN GARNITÚRÁK 3880 forinttól részletre kaphatók V A J T A kárpitos Pécs, Déryné u. 11. Padlókefélő, kiváló ősöktől származó törzs­könyvezett fekete puli, 3 éves szuka, 5 hóna­pos kan eladó. József utca 43. 2 db 130—150 kg-os hí­zott sertés eladó. Pécs, Gyöngy u. 8. Légszesz­gyár u. folytatása. Ko­vács József. Eladó: 2 db ágy, 2 db éjjeliszekrény, 2 db szekrény, Pécs, Bálics u. 22. A SZABADSZENTKIRA­LYI „BÉKE” Termelő- szövetkezet elad: 30 db tbc. és brucella mentes, negatív friss fejős, vagy 8—9 hónapos vemhes teheneket. Érdeklődni: telefonon és személye­sen lehet. Telefon: 12. Vennék jó állapotban lévő jobbos asztali tűz­helyet. Választ ármeg­jelöléssel. „Jobbos” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. Megvételre keresek fémvázas nyúlketrecet. Levélcím: Nyulászat 7691 Vasas, Bethlen Gábor u. 10. 50 000 db. erdősítéshez, karácsonyfa telepítéshez alkalmas kétéves luc- fenyőcsemete eladó. Ki­sebb tételben is. Le­vélcím: Vilics Ferenc, 9784 Harasztifalu, Vas megye. Keltetőgépek eladók, 2000 és 720-as. Babos Jánosné. 7813 Szava, Kossuth L. u. 116. Régi pénzeket és régi zsebórákat rossz álla­potban is vennék. Ké­rem telefonon: 383-221, vagy levélben értesíte­ni. Hetényi Géza, 1056 Budapest, Havas u. 2. SZÖLÖOLTVANY MEGRENDELHETŐ: saszla, Csabagyöngye, szőlőskertek, kardinál, rizlingszilváni és Pannónia kincse, 7,— és 3,50 forintos áron. Díjtalanul szállítjuk. Kovács Ferenc és Kovács József, Gyöngyössolymos, Pf 6. Jó hangú pianínót ven­nék. Cím: Horváth, Pécs, Derkovits u. 7. 2 éves kipikérozott luc- fenyócsemeték eladók. Nagykanizsa, Csányi 1/b. Fehér, 3 lángú gáztűz­hely, vezetékes gázhoz eladó. Kacsóh P. u. 16. 6. Bőrklinikánál. Építkezéshez Mecseken kő eladó. Érdeklődni naponta 3 óra után. Szabadság u. 9. II. em. 5. Csankó. ______________ O lajkályha és USA gyártmányú elektromos számológép eladó. Pécs, Engels út 95. Sik József. Halász Hradil Elemér, Csordák Lengyel Rein- fuss, Jakoby képet ve­szek. „Festmény” jel­igére a Bem u. hirde­tőbe. Amerikai import, kitűnő bernáthegyi szuka és 2x HPJ, CAC, HFGY kantól kölykök elője- gyezhetők február ele­jei szállítással. Czibul- ka, Pécs, Tiborc u. 52. Tel.: 18-701, ______ Ü zemképes 70 I hűtő olcsón eladó. Torr I. u. 2/C. f. 3. Otven mázsa széna el­adó. Istenáldásvölgy 6. Pécsbányatelep. Hálózati árammal is működő táskarádiót vennék „Használható” jeligére a Bem u. hir­detőbe. GÉPJÁRMŰ Warsaw a Combit cse­rélek Skoda S 100-as, vagy M. B. 1000-ért. „Csere” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe.___ É pítők figyelem! Sze­mélygépkocsiért kőmű­ves munkát vállalok. „Kisiparos” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. ONIND1TOK, dinamók, feszszabályozók, egyéb villamos munkák gyors, pontos javítása, gépko­csik vizsgára való fel­készítése. Wolfram Er­nő, Pécs, Szigeti út 62. Garázs kiadó. Szőlő u. 59.__ ______ V olkswagen 1500-as ka­rambolos, hibátlan mo­torral eladó. Szendrey Júlia u. (Vitéz u.) 4. sz. felső csengő. Tele­fon: 5 óra után 17-597. IG S 100-as Skoda el­adó. Nagy Lajos u. 5. Renault 16 eladó. Ér­deklődni: Kaposvár, Tót Lajos u. 13. Tele­fon: 11-629. IN-es Wartburg meg­kímélt állapotban el­adó. Tel.: 20-555. Eladó 350-es Velorex alkatrésznek is. Pesti festő. Pécsbánya. Korszerű Biztonságos Esztétikus a f j=i gyártmányú 1 M MS 250 típusú vív műanyag sín­csatorna vív IPARI ÉS MEZÖGAZDASAGI ÜZEMEK ARAMVEZETŐ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSÁRA ALKALMAZHATÓK: Mennyezeti függesztéssel, falra szerelt elrendezéssel, valamint állványokra szerelt kivitelben. Felhasználásával a költséges kábelcsatornás kiépítés elkerülhető. Különös előnyt nyújt mindazokon a helyeken, ahol a csatlakozások, leágazások gyakori áthelyezése várható. Kérjen részletes műszaki ismertetést! Forgalomba hozza: BÁRÁNY AKER—VILLÉRT VILLAMOSIPARI SZAKBOLT 7621 PÉCS, Jókai Mór u. 3. Telefon: 15-603. Állványokra szerelt elrendezés. Szovjet segítséggel Az utóbbi 15 évben 232 nagy népgazdasági létesít mény épült Mongóliában szov­jet közreműködéssel. A Szov­jetunió jelentős segítséget nyújt Mongóliának nemzeti ipara fej­lesztéséhez. Az ország ipari termelésének 40, villamosener­gia termelésének 90 és szénki­termelésének 85 százalékát szovjet segítséggel épült léte­sítmények adják. Gyakorlatilag a mongol nép­gazdaság minden ágazatában, a tudományos és kulturális in­tézményekben találkozhatunk a Szovjetunióban végzett szak­emberekkel. A Mongol Nép- köztársaság kikiáltásától eltelt fél évszázad alatt több mint 15 000 mongol fiatal szerzett felsőfokú, vagy speciális képe­sítést a Szovjetunióban. Új növényvédő szakbolt, Pécsett az uránvárosi piacnál ZÖLDSÉGTERMESZTŐ ÉS FELDOLGOZÓ technikusminősítő vizsgára lehet jelentkezni A SZEKSZÁRDI MEZÖGAZDASAGI SZAKKÖZÉPISKOLÁNÁL, mely részletes felvilágosí­tást nyújt az érdeklődők­nek. 7101 Szekszárd-Palánk, Pf. 61. 40 m^es aknás garázs műhelynek azonnal ki­adó. „Autós szakma” jeligére a Bem u. hir­detőbe. 1000-as nagykerekű Wartburg, üzemképes, 12 000-ért eladó. Éva u. 11. délután fél 4 órá­tól. Matolics. 601-es CT Trabant, fe­hér, eladó. Érdeklődni du. fél négytől. Rad­nóti M. u. 1/B. fsz. 3. Jó állapotban lévő 403- as Moszkvics eladó. Pécs, Táncsics u. 33. US-es Trabant Combit vennék. „Február” jel­igére a Bem u. hirde­tőbe. Kék Trabant eladó. Ajánlatokat „Novum" jeligére a komlói hirde­tőbe. INGATLAN Kétszobás, távfűtéses, szövetkezeti lakásomat igényesnek eladnám. Ér­deklődni este. Mezőszél u. 6. Balogh Farkas. Pécsett vagy környékén, lehet falun is, házrészt vagy kis családi házat vennék. „Jő buszközle­kedés" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Felsőhavi dűlő 10-ben 400 négyszögöl házhely, szőlővel eladó. Érdek­lődni: 17 óra után: 17-488-as telefonon. Négyszobás öröklakás belvárosban, panorá­más helyen, beköltöz­hetően eladó. Juhász Gyula u. 2/1, __________ J ó állapotban levő kettő szoba, összkom­fortos házrész, garázs- zsal, beköltözhetően el­adó. Pécs, György u. 1. sz. PEIDL.__________ E ladó 1200 négyszögöl szántó Pécsújhegyen. Irányár: 25 000 Ft. Ér­deklődni: Nagy László, Pécs. I. kér. Hamvas út 18. ___ ________ Á tadás előtti vagy épülő 2—3 szobás örök­lakást veszek. „Két gyermek” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 300 négyszögöl szőlő, gyümölcsös eladó, vagy felesbe kiadó. Belterü­let. Építési engedély van. Pécs, Kodály Z. u. 4. I. 2.____________ E meletes új családi ház beköltözhetően el­adó. Két családnak is megfelel. Lakáscsere is lehetséges. Pécs, Bol­gár köz 8. (Rácváros) Labódáék. Nagy-Daindol 34. sz. lakótelek eladó. Érdek­lődni: 13-869 telefonon. Szoba-konyhás házrész Nyíl utca 24-ben, be­költözhetően eladó. Harkányi fa-víkendház építésre alkalmas tel­ket. vagy kis nyaralót vennék. Árat és leírást kérek, özvegy Tremmel Lőrincné, 7017. Mezó- szilas, Fő u. 68. Harkányban a Szófia társas üdülőben egy szoba-konyha, fürdőszo­bás nyaraló, berende­zéssel eladó. Érdeklőd­ni Vasas II., Szövetke­zet u. 136. sz. __________ B alatonmária legszebb helyén 92 négyszögöl saroktelek eladó. „Má­ria" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe._______ P écs II. vagy III. ke­rületében lakásmegol­dást keresek, 100 ezer kp+részlet. Ajánlatokat kérem „Tavaszi otthon” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Szép szőlő, gyümölcs­fákkal, közelben el­adó. Megosztva is. — Rácvá rps 38.____________ B elvárosi másfélszobás szövetkezeti lakásom kisebbre vagy hasonló­ra cserélném. Vagy el­adnám jeligére a Bem utcai hirdetőbe.________ B efejezés előtt álló, kétszintes, garázsos, két család részére is alkalmas családi ház 460 ezerért eladó. Ér­deklődni a szomszéd­ban. Krúdy Gy. út 36. Eladó vagy bérbeadó Komlón a víztorony mellett 500 négyszögöl szőlő. — Érdeklődni: Komló. Bocskai út 3. Újdombóváron 150 n-öl házhely eladó. Érdek­lődni lehet: Komló, Gagarin u. 9. Fodorné. Miskolci kétszobás, összkomfortos öröklaká­somat pécsi lakásra cserélném. Minden megoldás érdekel. — Cserfai Tibor, Pécs, Viktória u. 5/b.___________ K eresek megvételre Harkányban, társasüdü­lőben lévő egyszobás lakrészt. „Készpénz 334 879” jeligére a szekszárdi hirdetőbe.___ K étszoba, összkomfortos szövetkezeti lakás el­adó. „Rókus utcában” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. __________________ P écsújhegyen szőlő vagy házhelynek részben ^ is eladó. I. kerület, Ság- vári Endre u. 43. sz. Szőlő, gyümölcsös el­adó. 400 n-öl, szép fek­vésű. Városközeiben. Telefon: 14-303.________ E ladó: 200 n-öl szőlő rajta lévő épülettel. — Középdaindol hegyhát 79. sz. Érdeklődni: IU. kerület, Acsádi Ignác u. 6. sz. III. em. 3. aj­tó. Keresek a szabolcsi szőlőhegyen szőlőt, új­szerű présházzal. Aján­latokat „T-sz” jeligére a Sallai utcai hirdető­be kérek. Szőlő lakható épület­tel eladó. Érdeklődni: Szigeti u. 6/B. VII. em. 4. ajtó. Fekecs. Vennék 1 vagy 1 Vz szo­ba, beköltözhető össz­komfortot, kp és OTP átvállalással. Lakrész is érdekel. Válaszokat „Februári vétel” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. 380 n-öl beépíthető te­lek, 21 m^-es új, mel­léképülettel, építő­anyaggal, buszhoz 2 percre sürgősen eladó. Pécs-Mecsekalja, III. kér. Állomás u. 14. Bogád, Kossuth Lajos u. 49. sz. kertes családi ház eladó. Érdeklődni: Kozármisleny, Rákóczi u. 62.___________________ P atacs-Űjhegyen 270 n-öl szőlő eladó. Bő­vebbet: Szigeti út 78. Magyarürög, Daru dű­lőben 300 n-öl szőlő eladó. Érdeklődni: Éva u.__11. sz. Ottó._______ K ővágószöllősi elágazás­nál a 6-os út mentén, 800 n-öl szántó eladó. Parcellánként is. Ér­deklődni a helyszínen, Balazin tanyán. Eladom 5 szobás ház­részemet. Kettőszobás lakást beszámítok. Va­lamint szoba-konyhás, komfortos alagsori ház­részem. Landler u. 17. Incze. Kisebb házat vagy ház­részt vennék. „Kertes ház” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Eladó 420 négyszögöl szőlő. Mólom, Felső u. 32. sz.__________________ 2 6-os autóbusz végállo­mással szemben, 500 négyszögöl telek, fele szőlő, gyümölcsös, el­adó. Érdeklődni Szabó. Dr. Münnich F. u. 20/B. du. 16 órától. Kettőszoba, konyhás, kertes kis családi há­zam elcserélném taná­csi kettőszoba, összkom­fortosra. Lehet házfel­ügyelői is. Gáspár u. 32. sz. Orfűi kétszobás nyaraló a buszmegállónál rész­letre is eladó. Érdek­lődni a 19-093-as tele­fonon^ ___________________ K ettőszoba, összkomfor­tos szövetkezeti lakás 220 000 kp+ OTP el­adó. „Uránváros” jel­igére a Bem utcai hir­detőbe. Házrész konyhakerttel, garázslehetőséggel el­adó. Pécs, I. kér. Fel- szabadulás út 73. Ha- nákné. Szép nagy házrész el­adó. Lakáscserével be­költözhető. „Megéri” jeligére a Bem utcai hirdetőbe.______ B eköltözhetően eladó belvárosi ház. Két csa­ládnak elegendő. Te­réz u. 8._______________ N agy-Szkókóban főút­hoz közel 212 négyszög­öl, beépíthető házhely eladó. Érdeklődni a 13- 518 telefonszámon le­het_____________________ A z Építők úton lévő, távfűtéses, két külön­álló szobás szövetkezeti lakásom elcserélném hasonlóért. Garázsosok előnyben. Szentkúton (23-as busz) telek el­adó. Érd. 10-108 tele­fonon. Boltvezető. Szuterinos, kétszobás családi ház eladó a Székely Bertalan úton. Szentlőrinc, Deák u. Márfi.___________________ H osszúhetényben, Kos­suth L. u. 98. sz. két­szobás családi ház, mellékhelyiséggel és 300 négyszögöl kerttel eladó. Pécsbagotai Lu ka hegyen 300 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklődni Bó­dog Ferencnél, Szabad­szentkirályom ___________ E ladó kétszintes új ház lakhatási engedéllyel. Olajkályha, betongeren­dák, parkett, kukorica- daráló, léc, deszka. — Nagy Lajos, Pécs, En­gels u. 97.________ P écsett a belvárosban, félemeleten, másfélszo­bás, öröklakás eladó. Napos nagy terasszal. Érdeklődni levélben. — László, Mohács. Vörös­marty u. 21._______• 2 szoba, konyhás, Csa­ládi ház, melléképület, műhely, ipari árammal, 300 négyszögöl szőlő-f- szántó eladó. Sipos Ferenc, Szágy, Kossuth u. 26. ___________________ E ladó Patacson, a Fő u. 32. sz. 4 szobás csa­ládi ház, autószerelő­műhellyel vagy anélkül, ugyanott 323 négyszögöl szőlő a Bajmi dűlőben modern, lakható épü­lettel. ___________________ V ennék szövetkezeti la­kást. kp+OTP átválla­lással. Ház vagy ház­rész is érdekel. „100 000 kp" jeligére a Bem ut­caiihirdetőbe.__________ Ö rfűn, télen-nyáron lak­ható kettőszobás, ga­rázsos nyaraló eladó. Pécs, Jókai Mór u. 26. sz. Tel.: 14-366. Aranyhegyen, Sólyom dűlőben 2x200 négy­szögöl szőlő eladó. Érdeklődni III., Pacsirta u. 18. Siklós, Zuhánya dűlő 216., Bender-féle szőlő és szántó eladó. Ér­deklődni a helyszínen vasárnap. EGYES Kulcsmásöiásl Autó, lift, biztonsági. Meg­várható. Fehér. Puskin u. 5. Tel.: 21-864. Matematikából korrepe­tál tanár. „Iskola” jel­igére a Bem utcai hir­detőbe. ESKÜVŐRE ruhák, fátylak, pelerinek kölcsön­zése. Megye utca 4. szám. Orosz nyelvből általá­nos és középiskolások korrepetálását válla­lom. Érdeklődni 20-778- as telefonszámon lehet. Egyetemista korrepetá­lást vállal matemati­ka, fizika, kémiából. Telefon: 18-747. NŐI FODRÁSZ, Kertváros Gyöngyös utca 9. sz. Kárpitozott bútorok ké­szítése, javítása, áthú­zása Bárány kárpitos­nál. Pécs, Jókai u. 4. Tel.: 18-611. ____________ A blaktisztítást, takarí­tást, különböző helyisé­gek felújítását határ­időre vállalom. „Pre­cíz munka” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. MINDENNEMŰ FESTÉS-MÁZOLÁST rövid határidőre VÁLLALUNK. Üjmecsekaljai I. Lakásszövetkezet Javító-Karbantartó Részleg, Pécs, III., Magyar Lajos u. 7. Jogtudományi egyetemi felvételire, érettségire, magyarból, történelem­ből. előkészítést, korre­petálást vállalok. „Jog­hallgató” jeligére _ a Sallai utcai hirdetőbe. házasság 32 éves fiatalember házasság céljából meg­ismerkedne hasonlókorú hölggyel. Lakásom van. „Szegfű” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. 30/170, 31/165 barátnők megismerkednének há­zasság céljából 30—37 éves, lehetőleg értel­miségi, vagy szakmun­kás férfival. Lakás meg­oldható. „Tavaszvárás” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. ________ É lettársat keresek, nyug­díjas, 55—60 körüli gyermektelen asszonyt, saját házamba, szép la­kásomba. „Megértés* jeligére a Bem utcai hirdetőbe. ____ . 46 éves, fizikai dolgo­zó, szolid, gyermektelen asszony, hasonló, kö­zépkorú, józanéletű fér­fit keres házasság cél­jából. Otthonra vágyók és vidékiek is írjanak. „Saját házam van” jej- igére a Bem u. hirdető­be. _______________________ H ázias 48—54 év közöt­ti független nő isme­retségét keresném há­zasság céljából. „Ma­gányos" jeligére a Bem u. hirdetőbe. __ 4 3/168 szőke özvegyasz- szony komoly, becsüle­tes élettársat keres 48 évesig, „őszinteség, be­csületesség” jeligére a Bem utca| hirdetőbe. Önhibáján kívül elvált, józanéletű szakmunkás, lakással élettársat ke­res 30 évesig lány, vagy elváltasszony személyé­ben. Egy gyermek nem akadály. „Nem fogsz csalódni bennem” jel­igére a Bem utcai hir­detőbe._________________ 48 éves tanítónő magá­nyát megosztaná intel­ligens férfivel. „öz­vegy” jeligére a Bem u. hirdetőbe.___________ 1 70/59 éves özvegy em­ber 2100,— Ft nyugdíj­jal megismerkedne há­zasság céljából ■ egy vígkedélyű, magányos dolgozó, vagy nyugdí­jas özvegy, elvált asz- szonnyal, aki hű fele­ség és segítőtárs tudna lenni. Személyes meg­hívást szeretettel és örömmel fogadok, ran- devuzásnak híve nem vagyok. Pontos időt és lakcímet kérek. „Má­jus” jeligére a Bem u. hirdetőbe. ______________ N agyobb községben la­kó 72 éves özvegyember nyugdíjas, nem dohány­zó, józanéletű, hason­ló nyugdíjas élettársat keresek, aki hozzám költözne. „Gondtalan élet” jeligére a Bem u. hirdetőbe.___________ S okoldalú, intelligens, lakással, rendezett anyagiakkal rendelkező nő élettársat keres 50— 58-ig. Igényes, korrekt, jólszituált férfi szemé­lyében. Kézzel írott le­velekre válaszolok. „Diszkréció” jeligére a Bem utcai hirdetőbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom