Dunántúli Napló, 1975. január (32. évfolyam, 1-30. szám)

1975-01-01 / 1. szám

2 Dunántúlt napló 1975. január 1., szerda A Magyar Nemzeti Bank közleménye A konvertibilis valuták 1975. január 1 -töl érvényes árfolyamáról a Magyar Nemzeti Bank a következő közlést adta: Pótlékolt középárfolyam Ft 1 angol font 51,12 100 belga frank 56,90 100 dán korona 359,56 100 francia frank 474,19 100 holland forint 821,98 100 kanadai dollár 2197,37 100 norvég korona 398,67 100 NSZK márka 853,59 1000 olasz lira 33,15 100 osztrák schilling 118,66 100 spanyol peseta 38,55 100 svájci frank 725,54 100 svéd korona 494,41 100 USA dollár 2175,39 A fel nem sorolt valuták fo­rint-árfolyamairól a valutaki­szolgáltató és -beváltó helyek adnak felvilágosítást. Az új árfolyam bevezetése a forint felértékelését, illetve a konvertibilis valuták pótlékolt forint-árfolyamának csökkenté­sét jelenti. Az új árfolyamok va­lutánként változó mértékben, átlagosan 6 százalékkal alacso­nyabbak az eddigieknél. Száz USA dollár árfolyama például 2337,62-ről 2175,3? forintra, 100 osztrák schillingé 122,38-ról 118,66 forintra, 1000 olasz liráé 37,03-ról 33,15 forintra, 100 NSZK márkáé 899,08-ról 853,59 forintra, 100 francia frank árfo­lyama 509,54-ről 474,19 forintra, egy angol font középárfolyama pedig 56,09 forintról 51,12 fo­rintra csökken. Befejeződött a földrajzi nevek gyűjtése 1974. végére befejeződött a földrajzi nevek összegyűjtése Baranya mind a 320 falujában és városában. Mintegy száz­ezer mai - élő — helynevet je­gyeztek fel a gyűjtők, mégpe­dig a megye több nemzetisé­gű voltára tekintettel magyar, német és szerb-horvát nyelven. A nagyszabású munkát a Pé­csi Tanárképző Főiskola ma­gyar nyelvtudományi tanszéké­nek munkaközössége szervezte és irányította. A gyűjtésben a főiskola 120 hallgatója vett részt, s további hatvan társa­dalmi munkás segített: falusi pedagógusok, mezőgazdasági szakemberek, tanácsi dolgozók, középiskolás diákok. A következő időszakban ke­rül sor a százezernyi név el­lenőrzésére, feldolgozására, rendszerezésére, majd a cédu­laanyagból úgynevezett adat­bankot képeznek. A névtár se­gítséget ad a tudományos ku­tatásnak egy-egy tájegység vagy tájrészlet egykori növény- és állatvilágának rekonstruálá­sához. Megvalósult 1974-ben (Folytatás az 1. oldalról) Eredményeinket számbavéve ki­tűnik, e téren se kell szé­gyenkeznünk. Pécsett és Ba­ranyában 2300 család költö­zött új otthonba 1974-ben. Pé­csett Újmecsekolján, Kertvá­rosban, a Mecsek nyugati ré­szén, de Szigetváron, Mohá­cson, Beremenden, Vajszlón, Szentlőrincen és másutt is épültek új otthonok. A lakóte­lepeken létesült üzletek, áru­házak mellett megyeszerte korszerűsítették a már meglévő hálózatot. Mohácson Ifjúsági Áruház, Szigetváron szövetke­zeti áruház, Újmecsekalján szupermarket, Felsőmindszen- ten olyan kultúrkombinát épült, amely üzleteknek is helyet adott. Pécsett korszerűsítették, önkiszolgáló rendszerűvé ala­kították az Ifjúsági Áruházat, a Gólya Áruházat. A mecseki tv-torony mellett megnyílt a Misina Étterem, a harkányi télifürdőben pedig Baranya el­ső ételbárja. A téli fürdő, a hozzá tartozó vállfás öltöző, társalgó, pihenőszalon ugyan­csak új, 23 millió forintos költ­séggel létesítette a Baranya megyei Fürdő Vállalat. Sok minden kívánkozna az évvégi összegezésbe. A csak­nem 800 új óvodai férőhely, a lippói 6 tantermes új iskola, a Villányi Szakmunkásképző Inté­zet korszerű diákotthona, úttö­rőszobák, ifjúsági klubok, a pécsdevecseri úttörőtábor, a Kisréten kialakított kiránduló­központ, az újmecsekaljai KRESZ-park, a Mecseki Kultúr- park terráriuma, az égervölgyi turistaparadicsom, s együtt örülhetünk, hogy végre ismét park lett Pécs egyetlen ligete, a Balokány. Mindenki azt tartja fontos­nak, ami közvetlenül érinti. Az ipari szövetkezetek dolgozói nyilván a Pécs belvárosában nyílt üzemorvosi rendelőt, a SZÜV alkalmazottai, szakem­berei az új székházat és szá­mítógépeket, a VOLÁN gép­kocsivezetői és az utasok a szép autóbuszokat. Szólnunk kellene még a vasútvonalak korszerűsítéséről, a 20 milliós költséggel létesült pécsi GASZTROFOL üzemről, meg­szépült háztömbökről, a tor- tyogói víznyerő területen elké­szült vezetékekről, s még annyi mindenről, hogy címszavakban felsorolni is sok lenne. Meg­valósult, megvalósítottuk, gaz­dagabbak vagyunk. így bú­csúztatjuk 1974-et. Elkezdtük, folytatjuk, megvalósítjuk. Ezzel köszöntjük 1975-öt. A Micimackó után A kis herceg A kis herceg alakitója: Unger Pálma Unger Pálma művésznő, aki­ből civil' pillanataiban is min­dig áramlik valami kisgyere­kes, huncut báj, tegnap dél­előtt kígyóvonalat követett a szemével, komolyan és mégis huncutul. Még a kezével is kí­gyót rajzolt, közben mondta a mesét: — Lerajzoltam egy óriáskí­gyót belülről is, hogy a föl­nőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni!" A partner, N. Szabó Sán­dor, azonnal megfogalmazza erről a komoly kritikáját: — Cukor vagy, PálmaJ Aztán tovább próbálják az óriáskígyó történetét, meg sok­féle más kalandokat, amelyek mind a kis herceggel estek meg. Mert tegnap — a Pécsi Kulturális Rendezvények Irodá­jának szervezésében — meg­kezdődött egy új, nagy iskolai körműsor — egy sajátos két­személyes pódium-színpad — próbája. A választott mű vi­lágirodalmi remek: Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg cí­mű meséje. A két fiatal mű­vész dramatizálta, mivel N. Szabó Sándor előző gyermek- műsorának, Milne: Mici-mac- kójának sikere láttán sok pé­csi iskola kérte: hozzanak még ilyen előadást a gyerekeknek. — Persze A kis herceg nem gyerekeknek való — mondja N. Szabó Sándor —, hanem fel­nőtteknek. A megkeseredett szerző filozófiája süt ki belőle, amit csak felnőtt érthet meg. Ezért az átdolgozás nemcsak irodalmi mű színpadi adaptá­ciója, hanem a felnőtteknek szánt bölcsességek gyerek­nyelvre történő lefordítása is. — Én leszek a kis herceg — mondja Unger Pálma — Sanyi pedig mindenki más egysze- mélyben: király, kutya, lámpa­gyújtogató meg minden. Ha a színházzal egyeztetni tudjuk az időpontot, akkor január 15-én lesz a premier valamelyik pé­csi iskola felső tagozatának gyerekei előtt. Mert még át­dolgozva sem alkalmas ez a mű kisebb gyerekeknek. A két művész addig szorgal­masan próbál. Munkájuk mot­tója is de Saint-Exupéry gon­dolata: „...előbb minden föl­nőtt gyerek volt. De csak ke­vesen emlékeznek rá." Ők ket­ten most emlékeznek — a gyerekekért. Földessy Dénes Búcsú az o-eivtöl Készenlét a szolgáltatásban 227 taxi­előrendelés c Akik az év első napján is dolgoznak Ez a nap is „jól kezdődött”, — mármint nemcsak nekem, hanem többezer kertvárosi la­kónak, mert reggeltájt egy csepp víz sem csöpögött a csapból. No de miért bosszan­kodjon az ember az év utolsó napján, mert amint a vízművek­től hallottam, ez csupán új­évi előzetes, csipetnyi ajándék: nyomáspróba, hogy a jövő esztendőben a felső emelete­ken ne csők csepegjen, de folyjon is a víz a csapokból. De nézzük a folytatást: az év utolsó napján, és az új év első napján a Pécsi Vízművek öt dolgozója áll készenlétben, s ugyanennyien töltik alkonol- mentesen otthon „haptákban” a szilveszteri éjszakát: dupla készenlét... Jól kezdődött, de igazán jól, ez a nap a trombita és a vitéz­sisakos árusoknak a Széchenyi téren, — minden bizonnyal jó boltot csináltak, merthogy vit­ték akár a cukrot a rekedt han­gú trombitát az előrelátó pécsi szilveszterezők, gondolván az önfeledt hangulatra! Apropó! — a Pécsi Kesztyűgyárban a hangulat kifogástalan volt, an­nak ellenére, hogy a közel kétezer dolgozót foglalkoztató gyárban csupán 150-en dol­goztak. Sikeresen zárták az ó- esztendőt. Minden üzletfélnek kiszállították az árut. Most már a hagyományos leltárát készí­tették és csomagokba rakták a jövő évi mintakollekciókat. Vidáman, de igencsak nagy munkával búcsúzott a 74-es esztendőtől a pécsi posta te­Trombita-, konfetti-, szerpentin- és maszkvásár Pécsett, a Széchenyi téren lefonközpontjának 16 dolgozó­ja tegnap déltájban. Telefo­náló ugyanis garmadával akadt: tegnap délig negyven külföldi telefonbeszélgetést bo­nyolítottak le, többek között NDK-ba, az NSZK-ba, az USÁ- ba és csaknem egy tucat Algírba, ahol még nyáriasabb az időjárás, mint nálunk. Pé­csett a lakásokban a Hőszol­gáltató Vállalat ígérete szerint igazi trópusi meleg lesz — mondták tegnap délelőtt — s ha netán valami hideg, pardon hiba csúszik a radiátorba, csak egy telefonba kerül és a ké­szenléti szolgálat a helyszínre siet. Ugyancsak készenlétben álltak a Gázmű ügyeletes dol­gozói, akik Dél-Dunántúl te­rületén százan száraz torokkal várták az újesztendőt, azok dolgoztak. Szilveszter! — csacskaságnak tűnik a pécsi hőerőművesek szemében, legalábbis azoknak, akikre éppen sor került a szol­gálatban. Náluk se vasárnap, se új esztendő. Folyamatos üzem, - 90 dolgozó a gépek Év- és műszakvége a Pécsi Kesztyűgyár készáru-raktárában. Boldog új évet, találkozás néhány nap múlva. Erb János felvétele Gyöngyruha, marabutoll, szinokrng Roham a kölcsönzőben Szinte szikrázik a bíbor­színű estélyiruha a temérdek apró csillámtól. A szőke hölgy szívesen tetszelegne még a tükör előtt, ám le kell vetnie a gyönyörű holmit, mert sürgetik, sokan vára­koznak a próbafülkék előtt. Napok óta tart a szilveszteri roham a Jelmezkészítő- és Kölcsönző Vállalat pécsi sza­lonjában. Jól számított a pé­csi kirendeltség, amikor még időben nagy mennyiségű új­donságot, különleges modellt rendelt a báli szezonra. Dr. Frei Jánosné, a sza­lon vezetője szerint rene­szánszát éli a valódi „alkal­mi ruha”, a nagyestélyik, szmokingok. Ilyen nagy ér­deklődés évtizedek óta nem volt tapasztalható. Akadtak, akik már az ősszel bejelen­tették: szilveszer éjszakára reprezentatív, emlékezetesen szép hosszú ruhát szeretné­nek. A vállalat ezúttal való­ban kitett magáért. A mo­dellek a legújabb divat sze­rint készültek. A hagyomá­nyos sima, fekete-fehéret az élénkszínű anyagokat, vilá­gos-piros, bíborszín, a türkiz árnyalatai váltották fel. A népművészeti hímzés helyett fémszál, csillám, flitter, gyöngyhímzés díszíti a ruhá­kat. A legtöbb ruha ujjatlan, mélyen kivágott, nőies, ro­mantikus fazonú, amelyhez habkönnyű, hófehér marabu- toll pelerint viselnek a nők. Mindezek mellett — újdon­ságként — Rotschild Klara világhírű szalonjából is érke­zett Pécsre néhány modell. Természetesen nemcsak a női ruhákat kapkodták, ke­letje volt a szmokingoknak is. A férfiak kizárólag a fe­kete szmokingot keresték, csupán egy fiatalembert be­szélt rá menyasszonya színes estélyi öltözék kölcsönzésére. mellett hallgathatta éjfélkor a Himnuszt. És amikor azt mondja valaki, hogy majd jövőre hazamegyek — ilyenkor, Szilveszter estéjén ez csak néhány órányi időt je­lenthet. A MÁV-on nem mú­lik, a menetrend ilyenkor is ugyanazt jelenti, mint az év bármelyik napján. De ami so­hasem szerepel a várótermek tájékoztató tábláján: mennek a tehervonatok is. Ebben az évben utoljára a MÁV Pécsi Igazgatóságánál öt perccel éjfél — illetve újév előtt — in­dult Dombóvárról Komáromon keresztül egy tehervonat. Ex­portanyagokat szállított — ga­bonát, gépeket, fát. Ma az 1975-ös év első szerelvénye 0 óra 10 perckor Pécsbánya- rendezőről indult, kohókövet és cementet vitt Dunaújvárosba. 1974. december 31-én 24 óráig 17 millió tonna árut szállított a Pécsi Igazgatóság, 1 millió 750 ezerrel többet, mint tavaly. Egy rendkívüli járatot indított a Volán 12. sz. Vállalat szil­veszter hajnalán: a Misinára ment és hozta a szilveszterező- ket 4.50-kor és 5.20-kor az au­tóbusz. Függetlenül az ünnep­től, menetrend szerint közle­kednek az autóbuszok. Az új év első buszjárata 4 óra 30 perckor, a 40-es volt. Hát hogyan is lehetne gya­logosan lebonyolítani a szil­veszteri éjszaka magán-forgal­mát, mindenfelé közvetíteni a jókívánságokat? Ott a taxi! Az előrelótóak már napokkal ezelőtt megrendelték a kocsi­kat: a Volán-taxi központjába az év utolsó napja estéjéig 227 előrendelést adtak. Szerencsés ember volt, aki ezen az éj­szakán a szolgálatot teljesítő 57 kocsiból elcsíphetett egyet. Tavaly volt olyan, aki reggel Kaposvárra, sőt Szegedre vi­tette magát. Idén is számítot­tak erre. Ki így, ki úgy ünnepelt. És történt így, vagy úgy, megint magunk mögött hagytunk egy évet. Mécs — Kurucz Tovább terjed az influenza­járvány A december 31-én délután összesített adatok szerint az országban jelentősen emelke­dett az influenzás megbetege­dések száma. A járvány kezde­te óta az influenzát több mint 300 000 esetben diagnosztál- ták. A megbetegedések számát tekintve továbbra is Budapest a „listavezető”: A december 28-án záruló héten 86 000 új influenzás beteget jegyeztek a fővárosban, s ugyanezen idő­szak alatt az országban 210 ezren kapták meg az influen­zát. A járvány eddig elsősor­ban hazánk északi részét érin­tette, most tovább szélesedett például Tolnában, Vasban, Za­lában és Csongrád megyében is járvány formáját öltötte a betegség. A betegség lefolyását bor­zongás, végtag-fájdalom, el- esettség, magas, 39-40 fokos láz jellemzi. Ezzel kapcsolat­ban felhívjuk a figyelmet az úgynevezett két hullámú láz­görbére, amelynek lényege, hogy a magas láz esetenként egy-másfél napi láztalanság után visszatér. Döntő tehát a kezelőorvos előírásait mara­déktalanul betartani. A szö­vődménymentes influenza 5—7 napig tart, s egyébként egész­séges ember viszonylaq gyor­san átvészeli. Veszélyeztetet­tebbek a csecsemők, az idős emberek, illetve azok, akik egyéb krónikus betegségben szenvednek. A szövődmények általában légúti gyulladások és tüdőgyulladás formájában jelentkeznek, s a tapasztalatok szerint a cukorbetegeknél gya­koribbak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom