Dunántúli Napló, 1974. augusztus (31. évfolyam, 209-238. szám)

1974-08-01 / 209. szám

2 DUNANTOLI NAPlö 1974. augusztus 1. Az érdekek és a személyiség (Folytatás az 1. oldalról.) csoportok tetteit kiváltó, azokat meghatározó érdek társadalmi jellege minél erőteljesebben jusson kifejezésre. A szükségletek, egyúttal tehát az érdekek sokfélék. A legele­mibb, a legmélyebb, mindenkor jelenlévő emberi szükséglet a természet javainak emberi fo­gyasztásra, illetve használatra alkalmassá tétele, röviden a termelési szükséglet Ez a szük­séglet azonban újabb szükség­letet szül, nevezetesen a ter­melőerők feletti rendelkezés szükségletét, illetve ennek tuda­tosult változatát, a tulajdonosi érdeket. A rendelkezés minősé­ge, formája a termelőerők szín­vonalától függ: magántulajdon formájú, ha történelmileg az a szükségszerű, vagy társadalmi tulajdon formájú, ha az szük­ségszerű. Az elemi szükséglet jobb kielégítésének igénye megteremteni ezenkívül a kor színvonalán megvalósítható munkamegosztás szükségletét, s e három szükséglettípustól füg­gően elégíthető ki a negyedik szükséglettípus, az elosztási szükséglet. E négy szükséglettí­pus tudatosulva négy érdektí­pussá válik, s gazdasági érdek­ként együttesen válnak az em­bereket mozgósító társadalmi tényezővé. Az elosztási érdek tehát nem az egyetlen, s nem is a legmé­lyebb síkja a gazdasági érde­keknek, hiszen azt a másik há­rom határozza meg. Nem en­gedhető meg tehát az elosztási érdek öncélú kezelése: akkor érvényesül ennek is a társadal­mi jellege, akkor lesz valóban korszerű, ha az alapját képező többi gazdasági érdek maximá­lis érvényesítését szolgálja. Más­ként kifejezve: akkor segíti elő igazán a társadalmi fejlődést, s egyúttal a személyiség és a csoportok fejlődését az elosztás adott módja és mértéke, ha en­nek ösztönző hatása nyomán gyarapodnak a társadalom ter­melőerői, erősödik a társadalmi tulajdon, az emberek a nekik valóban megfelelő munkahe­lyekre törekszenek, tanulnak, jobban kihasználják a maguk és a társadalom javára adottsá­gaikat és eszközeiket. A gazdasági érdekek megva­lósulásának azonban vannak egyéb, általános társadalmi fel­tételei is. A gazdasági szükség­letek az osztálytársadalmakban újabb szükségleteket teremte­nek, a hatalom szükségletét. Ez tudatosult alakjában a politikai érdeket jelenti, s ugyanúgy moz­gósít, az azonos érdekűeket ugyanúgy egy irányba tereli, ugyanúgy szabályozza cselekvé­süket, mint a gazdasági érde­kek. A párt az érdekek eme szabályozó jellegére építve al­kot társadalmi tervet, progra­mot, számítva az azonos érde­kűéit egységes és hatékony cse­lekvésére, s megteremtve ennek az egységnek az egyéb feltéte­leit is. M indezen érdekek egysége, társadalmi természete az egyén, a személyiség számára az erkölcsi szükséglet, erkölcsi érdek formájában ölt kézzelfog­ható, átélhető formát. Ez azon­ban csak megjelenése az előb­bieknek. A személyiség fejlődé­sében, nevelésében akkor haté­kony az erkölcsi mozzanat, ha benne a többi szükséglet és érdek valóban megtestesül, ön­célú moralizálássá lesz az er­kölcsi nevelés, ha nem az ér­dekek gazdag skálájára épül. Az említettek mellett az em­berek éledében mind fontosabb szerepet játszanak az esztétikai, eszmei és egyéb szükségletek is. Ezért mind a társadalmi ha­ladás, mind a személyiség va­lódi korszerűségének követelmé­nyéi csak akkor érvényesülnek igazán, ha az érdekviszonyok­nak ezt a gazdanságát figye­lembe vesszük és cselekvésünket tudatosan erre építjük. Makó István KS/D. NAPLÖ, TELEFOTÓ Tony Benn, angol iparügyi mi­niszter szerdán sajtókonferen­cián bejelentette: a munkás­párti kormány javaslatot tett az ország 30 legnagyobb hajógyá­rának államosítására. LAPZÁRTA Szerdán befejeződött a ja­pán parlament 73. rendkí­vüli ülésszaka, amelyet a jú­lius 7-i szenátusi választáso­kat követően hívtak össze. Az ellenzék a képviselőház­ban bizalmatlansági indít­ványt nyújtott be a kormány ellen a gazdasági stabilizá- cóira irányuló intézkedések kidolgozásával kapcsolatos kérdések vitájának megtaga­dása miatt, a szenátusban pedig Tanaka miniszterelnök felelősségre vonását javasol­ta. A liberális-demokrata párti többség mindkét in­dítványt elvetette. Rómában szerdán meg­kezdődött az Olasz Szocia­lista Párt vezetőségének ülése. Francesco de Martino, a párt főtitkára beszámolót tartott az ország politikai helyzetéről és a szocialisták feladatairól. Hangsúlyozta, hogy Olaszország az elhúzó­dó gazdasági válság miatt nehéz időket él át Bírálta a Kereszténydemokrata Párt Országos Tanácsa nemrégi­ben megtartott ülésének eredményeit. Mint mondotta, a Kereszténydemokrata Párt nem tudott kidolgozni olyan politikai irányvonalat, amely megfelelne az ország által követelt megújulásnak. A portugál külügyminiszté­rium szóvivője szerdán azt mondotta, hogy Kurt Wald­heim, az ENSZ főtitkára pén­teken valószínűleg megkezdi kétnapos lisszaboni látogatá­sát, amelyet a ciprusi válság miatt már kétszer elhalasz­tottak. Felmentések, kinevezések A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Lőrinc Imre nehézipari minisztériumi állam­titkárt tisztségéből — érdemei­nek elismerése mellett — fel­mentette, egyidejűleg Gór Nagy Sándort nehézipari mi­nisztériumi államtitkárrá kine­vezte. A Minisztertanács Menyhárt László nehézipari miniszterhe­lyettest e tisztség alól — más fontos állami megbizatása miatt — felmentette, dr. Halász Tibort, a Mátraaljai Szénbá­nyák igazgatóját nehézipari mi­niszterhelyettessé kinevezte. A kormány Havrán Istvánt, az Országos Bányaműszaki Fő­felügyelőség elnökét — érde­meinek elismerése mellett — e tisztségből, valamint miniszter­helyettesi rangja alól felmen­tette és egyidejűleg Menyhárt Lászlót, az Országos Bányamű­szaki Főfelügyelőség elnökévé, miniszterhelyettesi rangban ki­nevezte. Tiltakozások a chilei hadbíróság törvéoyteleo ítéletei ellen A magyar közvéleményben széleskörű tiltakozást váltottak ki a chilei terrorhadjárat leg­utóbbi fejleményei, a légierő hadbíróságának törvénytelen és gyalázatos ítéletei. A magyar társadalom felháborodását tol­mácsolva, különböző magyar szervezetek Pinochet tábornok- | hoz és Jose Berdichewski ka­tonai bíróhoz tiltakozó táviratot intéztek. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa, és a Magyar Szo­lidaritási Bizottság távirata hangsúlyozza: a hazaárulás vádja és a halálos ítélet Car­los Lazora, a Szocialista Párt tagjára, valamint három társá­ra, a súlyos büntetések kisza­bása a légierő tisztjeire, polgári személyekre — azokra, akik hűségesen szolgálták Salvador Allende alkotmányos kormá­nyát: újabb arcátlan kihívás. A reakciós junta nem számol azzal, hogy kegyetlenkedései tovább fokozzák minden jószán­dékú és haladó erő együttér­zését és rokonszenvét Chile sokat szenvedett népével. Köz­véleményünk nevében a legha- tározotabban követeljük, hogy az igazi vétkesek, a chilei nem­zet véreskezű hóhérai hagyja­nak fel a bűnös és jóvátehe­A I06. elem A dubnai egyesült atom- j kutató intézet tudósai felfe- j dezték a Mengyelejev-féle | periódusos táblázat 106. elemét. A kísérletek során az ólom atommagjainak gyorsí­tott nehéz részecskékkel — króm—54 ionokkal — történt bombázásakor olyan atom­magok képződtek, melyeknek bomlási ideje kisebb a má­sodperc századrészénél. A tudósok véleménye szerint a jelenséget az új, 106-os atomszámú elem radioaktív bomlása okozta. Korábban a dubnai inté­zetben fedezték fel a pe­riódusos táblázat eddig is­mert legnehezebb 105-ös atomszámú elemét. A transzurán elemekkel kap­csolatos kísérletek legutób­bi szakaszában új módszere­ket kerestek a legnehezebb elemek előállítására. A mód­szerek közül az bizonyult legsikeresebbrek és vezetett a 106. elem felfedezéséhez, melynek során az ólom — mint stabil élem — atom­magjait argon-, titán, illet­ve króm-ionokkal kombáz- ták. ♦ ADDISZ ABEBA: Michael Imru etióp miniszterelnök Ad- disz Abebában nyilatkozott az etióp televízió riporterének és kijelentette, hogy a jelenleg hatalmon lévő kormányban nem lesznek lényeges változások. A kabinet tagjainak többsége megtartja pozícióját. Az új kor­mány teljes névsorát — mint mondotta — a hét végén hoz­zák nyilvánosságra. tetlen erőszakkal. Követeljük az alapvető emberi jogok biztosí­tását és a legelemibb emberi méltóságot bemocskoló ítéletek azonnali felülvizsgálását, vala­mennyi haladó szellemű politi­kai üldözött azonnali szabadon- bocsátósát! A Magyar Országos Béke­tanács elnöksége táviratában megdöbbenésének ad kifeje­zést, hogy a chilei légierő had­bírósága 67 hazafi felett ítél­kezett, s csupán három személyt mentett fel. Az elítéltek nem hazaárulók! Az igazság és a békeszerető magyar nép nevé­ben tiltakozunk a törvénytele­nül kiszabott büntetések ellen. Követeljük az ítéletek megsem­misítését, a jogsértő módon fogvatartott hazafiak szabadon- bocsátását — hangzik a tilta­kozás. A Szakszervezetek Országos Tanácsa táviratában szintén erélyesen követeli a chilei légi­erő katonai törvényszéke által hozott törvénytelen ítéletek megsemmisítését, az elítélt ha­zafiak azonnali szabadonbocsá- tását. Táviratban tiltakozott a chilei hadbíróság törvénytelen ítéle­tei ellen a Magyar Nők Orszá­gos Tanácsa is. Az amerikai képviselőház jog­ügyi bizottsága megszavazta a Nixon elleni vádemelési javas­lat második és harmadik cikke­lyét (az elnöki hatalommal való visszaélésről és a kongresszus­sal szembeni elégedetlenségről.) A képen: a jogügyi bizottság szavazási jegyzőkönyve. 4- CANBERRA: Ausztrália és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság megállapodott egy­mással a diplomáciai kapcsola­tok felvételében — közölte szer­dán Canberrában az ausztráliai külügyminiszter. 4- MOSZKVA: A Partyijnaja Zsizny, („Pártélet”), az SZKP Központi Bizottságának havonta kétszer megjelenő folyóirata legújabb számában közölte Ka­tona Imrének, az MSZMF Köz­ponti Bizottság tagjának, a Bu­dapesti Pártbizottság első titká­rának cikkét a kommunisták eszmei-politikai nevelésének kérdéseiről. 4 BIRMINGHAM: Szerdára virradó éjjel négy bomba rob­bant a közép-angliai Birming­ham város filmszínházaiban — közölte a rendőrség. Egy ötödik robbanó szerkezetet sikerült idejében hatástalanítani. A vi­szonylag gyenge erejű robba­nások nem okoztak sérüléseket. Szerdán a kora reggeli órák­ban három pokolgép robbőnt a híres egyetemi városban, Ox- fordban is. Sérülés itt sem tör­tént. 4- ŰJ-DELHI: A monszun idő­szak esőzései nagy áradásokat okoztak India őt szövetségi ál­lamában, Keralában, Assamban, Nyugat-Bengáliában, Biharban és Uttar Pradeshben. A termé­szeti csapás következtében 80 ember életét vesztette, több ez­ren hajléktalanná váltak, és az áradások megsemmisítették a katasztrófa sújtotta körzetekben a termés nagy részét Köszöntjük Sierra Leone államfőjét Hazánkba látogat az afri­kai Sierra Leone-i államfő, dr. Siaka Stevens köztársasági elnök, hogy viszonozza Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnö­kének tavaly őszi hivatalos lá- i togatósát. Személyében a mai Afrika egyik legérdekesebb sze­mélyiségét látjuk vendégül, aki határozott belpolitikájával és haladó, el nem'kötelezett kül­politikájával mindinkább fel­keltette a világ közvéleményé­nek érdeklődését és a felszaba­dulásért, a gazdasági megerő­södésért küzdő afrikai népek elismerését. Losonczi Pál tavalyi látoga­tása alkalmából a Sierra Leo­ne-i sajtó méltatta annak je­lentőségét, hogy ő az első ál­lamfő, aki országukba látogat. A magyar államfőt és kísére­tét a Sierra Leone-i nép min­denütt nagy lelkesedéssel fo­gadta. A tárgyalásokon megál­lapították, hogy a két ország mélységesen egyetért az ENSZ alapokmányának rendelkezései­vel, a béke és biztonság ügyé­nek támogatásával, a gyarmati i rendszer, a fajüldözés maradvá­nyainak felszámolásával. A két ország kapcsolatai az elmúlt évek során a kölcsönös érdekek alapján bővültek. (Sierra Leone exportjának 65 százalékát az ott bányászott gyémánt jelenti, további tíz százalékát a vasérc, és bíznak a molibdén-, platina- és króm­ércbányák feltárásában.) A bá­nyászatban dr. Siaka Stevens határozottan, állami közbeavat­Román válasz A Scinteia, a Román Kom­munista Párt Központi Bizottsá­gának lapja „Kit szolgál az ilyenfajta beállítás?” címmel szerkesztőségi megjegyzéseket fűz azokhoz a közlegényekhez, amelyek a román ipari vállala­toknál történt szerencsétlensé­gekkel kapcsolatban jelentek meg a Daily Mail és a Daily Express című angol lapokban. Az olvasó joggal teszi fel a kérdést, hogy kit szolgál az ilyen tendenciózus beállítás, amely­nek célja: lejáratni a Román Kommunista Párt marxista— leninista nemzeti politikáját, el­torzítani azt a testvéri barát­ságot, amely Romániát fűzi a Szovjetunióhoz és más szocia­lista országokhoz —, írja a Scinteia. A termelő tevékeny­ségben, még az olyan országok­ban is, amelyek régi hagyomá­kozással serkenti a fejlődést. Most Magyarország és Sierra Leone gazdasági kapcsolatai­nak erősödésére számíthatunk. Semmi kétségünk, hogy ked­ves vendégünk látogatása meg­erősíti a tavaly kialakult szemé­lyes kapcsolatot hazánk vezető politikusaival. Dr. Siaka Ste­vens, aki élvezi az afrikai, har­madik világhoz tartozó orszá­gok bizalmát és megbecsülését, s aki a világ nagy nemzetközi kérdéseiben a miénkhez oly kö­zeli nézeteket vall — maga mondta egy nyilatkozatában, hogy külpolitikájának alapja: nyitás mindenfelé. Magyarország népe hasonló­képpen — nyitott szívvel, barát­sággal köszönti magasrangú vendégét ágafmakra nyokkal és általános magas szakmai színvonallal rendelkez­nek, történnek szerencsétlensé­gek és ezek általában az elő­vigyázatlanság következményei. Csodálkozást kelt — írja a Scinteia, — hogy egyes lapok így torzítják el a tényeket. Hi­szen a társadalom helyes tájé­koztatása — a jobb megismerés és a népek közötti közeledés egyik fontos útja. A csodálkozás annál is indokoltabb, mert az ilyenfajta fogások ellentmonda­nak a napjainkban végbemenő alapvető folyamatoknak, amikor a nemzetközi közvélemény sík- raszáll a kölcsönös megértés és a népek közötti barátság mel­lett, a népek közötti ellenséges­kedés minden megnyivánulása ellen, az együttműködésért és az enyhülésért. Kommentár Ciprus: az első lépés Érthető módon a világ köz­véleményét kedd este óta el­sősorban az foglalkoztatja, hogy milyen fogadtatásra talál a Genfben aláírt ciprusi megál­lapodás. Miközben a szigetor­szágból nem érkeztek nyugtala­nító hírek, vagyis a szemben­álló felek nem szegték meg a tűzszünetet, a genfi, háromha­talmi nyilatkozat vegyes vissz­hangot váltott ki. Callaghan angol külügymi­niszter szerda reggel a londoni repülőtéren egyetlen szóval, szokatlanul tömören fejezte ki véleményét, amikor megkérdez­ték, sikeresnek tekinti-e a genfi tanácskozásokat. Válasza így hangzott: „Igen”. Jó jel, hogy Cipruson az élet lassan visszatér a "normális ke­rékvágásba: kinyitottak a ban­kok és megindult a közlekedés. Denktas, a ciprusi török közös­ség vezetője „jó hírnek” nevez­te a genfi megállapodást Egy­ben hangsúlyozta: a ciprusi probléma rendezésében tovább­ra is a föderatív megoldás híve marad. Kleridesz ügyvezető cip­rusi elnök üdvözölte a genfi megállapodást, amely véget ve­tett a harcoknak. Nagy figyelmet keltett Ecevit török miniszterelnök szerdai üze­nete a török fegyveres erők ve­zérkari főnökéhez. A kormányfő szerint a genfi megállapodás megteremtette „a ciprusi törö­kök jogait biztosító új ciprusi rend alapját”. Véleménye sze­rint Törökország Genfben tanú­sított szilárdságának a legfőbb forrása a török fegyveres erők Cipruson aratott győzelme volt. Ugyanakkor a szélsőjobboldali török Nemzeti Jólét Pártjának vezetője — Ecevit miniszterelnök koalíciós partnere — bírálta a megállapodást. Aggodalmát ar­ra alapozta, hogy a genfi meg­állapodás bizonyos cikkelyeinek helytelen értelmezése esetén Tö­rökország mindent elveszíthet Cipruson. Karamanlisz görög kormányfő első nyilatkozatában hangsú­lyozta: a megállapodás kiindu­lópontot jelent a ciprusi kérdés igazságos rendezéséhez. „Ennek megoldása biztosítaná a kap­csolatok helyreállítását Görög­ország és Törökország között és szavatolná a békét a világnak ebben a térséqében” — mondta a miniszterelnök. Makariosz ciprusi elnök — aki Londonban tartózkodik — óvatos fenntartással fogadta a genfi megállapodás hírét, örömének adott kifejezést, hogy a tűzszü- neti megállapodás véget vet a vérontásnak, ugyanakkor rámu­tatott: a török csapatok Ciprus­ról történő kivonásáról rendkívül homályosan intézkedik a megál­lapodás. Genf tulajdonképpen az első lépés a ciprusi rendezés útján. Ez derül ki a nyilatkozatok több­ségéből, mint ahogy a reális adottságok is további tárgyalá­sokat, az érdekeltek újabb esz­mecseréit feltételezik. 4 ♦ KOPPENHÁGA: Jacques Chirac francia miniszterelnök szerdán délután a dán kor­mány meqhívására, 48 órás hi­vatalos látogatásra Koppenhá­gába érkezett. + PEKING: II. Hasszán ma­rokkói király megbízottja, Abdel Rahim Buabid kedden este Pe- kingbe érkezett. A marokkói kül­döttet Ho ling kínai külügymi­niszter-helyettes fogadta. Bua­bid utazásának célja, hogy is­mertesse kormánya álláspontját Spanyol—Szahara státuszával kapcsolatban. ♦ BELGRAD: A szerdai ju­goszláv lapok közük a jugo­szláv lapkiadók egyesületének nyilatkozatát, amely többek között megállapítja, hogy „a napilapok kiadóinak nagy többsége rendkívül kedve­zőtlen' anyagi helyzetének rendezése érdekében szükséges­nek tartja, hogy a napilapok árát már szeptembertől másfél dinárról két dinárra emeljék”. A nyilatkozat a papírárak emel­kedésére hivatkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom