Dunántúli Napló, 1974. július (31. évfolyam, 178-208. szám)

1974-07-11 / 188. szám

W74. július ti. DUNANTOll NAPLÓ Megalakult az Országos Közművelődési Tanács A Minisztertanács a közmű­velődési munka irányításának összehangolására, ellenőrzésé­re, hatákonyságának fejleszté­sére Országos Közművelődési Tanácsot hozott létre. A testü­let a Minisztertanács tanács­adó, véleményező, koordináló és ellenőrző szerveként műkö­dik. Hatáskörébe tartozik a fejlesztési koncepciók, irányel­vek, javaslatok kidolgozása o közművelődés egészét, illetve több szerv közművelődési tevé­kenységét érintő kérdésekre. Értékeli továbbá a közművelő­déspolitika általános vagy egyes szakterületeken történő megvalósulását. Ennek kereté­ben az állami szerveket beszái moltatja, a társadalmi szerve­ket és a szövetkezetek érdek- képviseleti szerveit tájékozta­tásra kérj fel közművelődési te­vékenységükről. Kezdeményezi a közművelődés eqészét érintő minisztertanácsi előterjesztése­ket, véleményezi továbbá a közművelődésre vonatkozó mi­nisztertanácsi előterjesztéseket. A Közművelődési Tanács össze­hangolja a közművelődési fel­adatokat ellátó szervek gyakor­lati közművelődési munkáját, erkölcsi és anyagi ösztönzőkkel segíti a közművelődés ügyét előmozdító, példamutató mód­szerek és megoldások bevezeté­sét. Az Országos Közművelődési Tanács elnöke: Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyettese. Alelnökei; dr. Orbán László kulturális miniszter, Virizlay Gyula, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának titkára, Ba­rabás János, a KISZ Központi Bizottságának titkára. Az élet kapujában Széchenyi István Gimnázium Gépjármütechnikai és Híradás- technikai Szakközépiskola Of nappali tagozatos osztályban mindenki — összesen 185 jelölt je­lentkezett érettségi vizsgára. A je­lentkezettek 11 tanuló kivételével va­lamennyien legalább „megfelelt'9 eredménnyel vizsgáztak. „Dicsérettel megfelelt” minősítést szereztek (a zárójeles szám arra utal, | hogy a jelölt hány tantárgyból sze­rezte meg ezt a minősítést) s IV. «. Gép járműtechnikai szakközépiskolai osztály: Molnár Géza (5)» Krémet Ernő (2), ! Merkl István (2), Molnár Zoltán (2), j Wekler Ferenc (2), továbbá egy tan- ) tárgyból: Barbarics István, Berkes I Sándor, Heidfoge) Géza, Szőke Zsig- mond, Tombi János, Vita János. Matematika tagozatos osztály: Kajser László (4), Radnóti Péter j (4), Orosz Árpád (4), Szél Erzsébet j (3), Főris Erika (2), Glöckner György (2), Hamar László (2), Páli Kálmán (2) , Szótári Ferenc (2), Varga Kata- j * iin (2), Schmidt Béla (2), továbbá egy tantárgyból: Braun János, Falu- közi József, Ferencz József, Glöckner Gábor, Gutrai Ágnes, Leicht Gábor, Németh Gyula, Perger Antal, Trábert Éva. IV. e. Gépjármütechnikai szakközépiskolai osztály: Egy tantárgyból: Danka Sándor, Dürr József, Gyimesi Zoltán, Horváth Gyula, Komáromi György, Magg Zol­tán. Felvételi vizsgával egybekötött érettségit tettek és „dicsérettel meg- ' feleltek”: Illés István (2), Ripszám l Ernő (2), továbbá egy tantárgyból: | Harta Tamás, Müller János, Szander [ Zoltán. IV. d. H íradástechnikai szakközépiskolai osztály: Gerencsér Károly (5), Gelányi Nán­dor (4), Balázs Ferenc (3), Fodor János (3), Bedő Ernő (3), Tömő Jó­zsef (3), Bognár Ferenc (2), Nagy József (2), Rupperí Vilmos (2), Hor- . váth Csaba (2). továbbá egy tan­tárgyból: Gál Gyula, Hermész Zol­tán, Kis Hegedűs László, Koltaí Ti­bor. fV. e. Általános gimnáziumi osztály: András Ferenc (J), Márkus József (3) , Dános László (2), Dombéi Pé­ter (2), Korontai Rita (2), Majoros István (2', Mayer Zoltán (2), Mérei György (2), Pc.lka Judit (21, Tóth Sa­rolta (2), Vitfav Szilárd (2), továbbá egy tantárgyból: Amb-us Szijárd, Dobszri Mária, Kaiser László, Mázsa ArIéV. Sober János, Vice Sándor, Mol­nár Agnes. A 174 érettségizett fiatal közül 127-en kész’i'nek tovább tanulni egye­temeken, főiskolákon. 31-en autósze- j re!5 szakmunkásként, 12-en posta-táv- közléstechnikai műszerészként, 5-en műszaki raizolókónt helyezkednek el. 10-en je'entkeztek ipari szakmunkás- képző intézetekbe. Magyar Hatolok az NDK-ban NDK-beli ifjúmunkások hazánkban Tudósítás a vendégfogadásról és a szakmai gyakorlat eredményeiről „A jövőért, a gyermekeinkért tettük!“ Sport-úttörőtábor avatás a pécsdevecseri parKerdőbeo A két kormány megegyezése alapján 1967 óta magyar fia­talok szakmai gyakorlaton vesznek részt az NDK üzemeiben, az idén pedig megérkezik hazánkba az NDK fiatal szakmunkásai­nak első csoportja, hogy Magyarországon mélyítse el szakmai is­mereteit. Az elmúlt hét évben több mint 25 000 magyar fiatalt látott ven­dégül az NDK, a legutóbbi esz­tendőkben is 3400—3500 ifjú­munkás utazott a baráti ország­ba, s jelenleg is 8000 fiatal szakmunkásunk dolgozik, tanul az NDK üzemeiben, hogy haza­térve az ott tanultakat is hasz­nosíthassa, A magyar fiatalok szakmai gyakorlatára az NDK legjelentő­sebb, legkorszerűbb üzemeit je­lölték ki, ahol a modern techno­lógiát és a munkaszervezés leg­jobb módszereit is elsajátíthat­ják. A vállalatok vezetői és a munkáskollektívák nagy elisme­réssel nyilatkoztak arról, hogy a magyar ifjúmunkások a tanulás­ban és a munkában egyaránt jól megállják helyüket. Tehetségük és szorgalmuk elsősorban azo­kon a helyeken szembeötlő, ahol viszonylag nagy számban dol­goznak, s valóban kollektív munkát produkálhatnak. Ezek közé tartozik a lipcsei kerület 12 üzeme, ahol jelenleg is több mint ezer fiatal magyar lakatos, hegesztő és szerelő dolgozik, valamennyien tagjai az ifjúsági brigádoknak. A lipcsei Drehma- schinenwerkben különösen a munka minőségének javításában értek el számottevő eredménye­ket, együttműködve német szak- társaikkal. A két ország fiatal újítóinak közösen sikerült a többorsós automata esztergapa­dot úgy átalakítaniuk, hogy a nagyteljesítményű gép elnyerte a Q-márkajelzést, ami a ki­váló minőség kifejezője. — Szeretettel várjuk az NDK- beli hároméves szakmai gyakor­latról időről időre hazatérő fia­taljainkat, akik új módszerekkel ismerkednek meg, s ezeket itt­hon jól hasznosíthatják — mon­dotta Mátyás Pál, a Munkaügyi Minisztérium osztályvezetője, ör­j vendetesnek tartjuk, hogy az j ilyenfajta szakmai továbbképzés | immár kétoldalúvá vált, s leg­újabb megállapodásunk értel­mében mi is fogadhatunk szak­mai gyakorlatra NDK-beli ifjú­munkásokat. A megállapodás az 1976—80 közötti időszakra szól, de mód van arra, hogy már ennél korábban hazánkba láto­gathassanak fiatalok a baráti országból. Már az idén 200 fiatalembert várunk hároméves gyakorlatra, fogadásukra meg­kezdtük az előkészületeket. Sze­retnénk, ha legalább olyan jól és otthonosan éreznék magukat nálunk, mint amilyen szeretettel- qondoskodással veszik körül az NDK-ban a kintiévá magyar fia­talokat. Leendő munkahelyüket azoknak a vállalatoknak a kö­réből választottuk ki, amelyek már hosszabb ideje közvetlen kapcsolatban vannak NDK-beli üzemekkel, s íay iái ismerik azok munkáját, feladatait. — Igv esett a választás pél­dául a Szerszámqépioari Művek­re, amely a Kari Marx-Stadt-i Fritz Heckert Kombináttal, to­vábbá az Ikarus Gvárra, amely az IFA Automobil Gyárral tart fenn szoros kaocsolatot. Hason­lóképpen együttműködik NDK- beli üzemekkel a Magyar Opti­kai Művek, amely ugyancsak fo­gad majd NDK-beli fiatalokat. — A hozzánk qyakorlatra ér­kező német fiatalok természete­sen magyar szaktársaikkal azo­nos bérezést kapnak az azonos munkáért, s élvezik mindazt a kedvezményt, ami a hazaiaknak jár. A munkábaállást követő rö­vid betanulási időszakra némi teljesítménykedvezményt nyúj­tunk a szakmai gyakorlat részt­vevőinek, s bizonyos, hogy ké­sőbb elérik magyar társaik tel­jesítményét. Az Ikarus Gyárban és a Ma­gyar Optikai Műveknél is ha­sonló gondoskodással, körülte­kintéssel készülnek az e örelát- hatólag október közepén érkező első szakmunkáscsoport fogadá­sára. Az NDK-ból érkező hírek szerint ott hasonlóképpen vár­ják azokat a magyar fiatalokat, akiknek legújabb csoportja ugyancsak októberben indul. — üdültél már? — Még soha — mondja Schönberger József, újpetrei kis­iskolás. — Nyaralni voltál? — Azt igen. Voltam már Be- remenden is . . . — És még? _ Aztán most itt nyaralok az úttörőtáborban. Igaz, jártunk már ebben az erdőben egyszer az iskolával, de az más volt. Egészen más. Apukám, amikor egyszer későn jött haza, azt mondta: dolgoztam a gyerekért, de megérte. Szép ez az úttörő­tábor. így mondta. Most itt va­gyok. Még úszni is megtanulok. Kiemelkedő, rangos teljesitményekért A Pécsi Nemzeti Színház idei nívódíjas művészei Szerencsés kimenetelű sújtélégrobbanás István-aknán A kilenc sérült közül ketten már elhagyták a kórházat Riasztottak a bányamentőket tegnap délelőtt 11 óra 25 perc­kor a Mecseki Szénbányák Pécs Bányaüzeménél. István akna ll-es aknája ötödik szintjén az aknarakodó szerelésén dolgoz­tak az Aknamélyítő Vállalat, va­lamint a Bányagép üzem mun­kásai. Harmincnyolcon tartóz­kodtak a munkahelyen, amikor a váratlan robbanás történt. Életmentésre kapott utasítást, elsőként érkezett a helyszínre Somlyai Ferenc öttagú mentő­raja. — Három órát töltöttünk a robbanás-sújtotta területen — mondotta a felszállás után a rajparancsnok. — Húsz éve va­gyok bányamentő, sok nehéz órát átéltem már, de mindig újra szorongással gondolok ar­ra, mi vár odalenn. Most sze­rencsénk volt, emberéletben nem esett kár. Mire megérkeztünk, társaink már egymást támogat­va kimentették magukat. A sza­bály szerint azért felderítettük a területet, átvizsgáltunk min­dent, majd hozzáláttunk a meg­rongálódott szellőztető beren­dezés helyreállításához. Nehéz ilyenkor ■ dolgozni, bár véd a mentőkészülék, a hatalmas por- füstben alig láttunk valamit. Kilenc sérültét szállítottak kórházba a mentők. Radóczy László 47, Gombóc István 23, Reinhardt István 25, Baku Ist­ván 24. Kauker László 21 és Sabián István 27 éves lakatos, komlói lakosokat a pécsi Hon­véd Kórház égési osztályán el­ső- és másokfokú égéssel ápol­ják. Lajosi Sándor csigolyatörés gyanújával került az Idegklini­kára. Az agyrázkódás gyanújá­Felszállás után a bányamentők, Somlyai Ferenc és csapata. val kórházba szállított Uszléber j István, valamint a térdzúzódást szenvedett 29 esztendős Mihály István még a tegnapi napon otthonába távozott. Miközben a Bányaműszaki Felügyelőség és Szirtes Béla fő­mérnök a robbanás körülmé­nyeit vizsgálták, Zoboki Béla üzemvezető „tartotta a frontot” irodájában, kapcsolatot teremt­ve a bányában lévők, valamint a vállalat vezetői között. — Sújtólégrobbanás az ötve­nes években volt utoljára eb­ben az aknában, gázkitörést azonban ez év januárjában is tapasztaltunk. Az óvintézkedé­sek rendkívül szigorúak, auto­mata berendezés és kézi mű­szerek is jelzik, ha veszély van. Ezúttal is mérték, van-e metán, a műszerek nem jeleztek ott, ahol hegesztő dolgoiott. Felte­hetően egy lehulló szikra lob- bantotta lángra az aknatalpból szivárgó, felgyülemlő metánt. Jelenleg nincs áramszolgáltatás az üzemben, a délutános mű­szakra érkezők azonban mun­kába álltak, előkészítik a ter­melést, amely néhány órára szü­netel. A Honvéd Kórházban ápolt, arcán, kezén égési sérüléseket szenvedett hat bányamunkás állapota — dr. Mátrai László ügyeletes orvos tegnap esti tá­jékoztatása szerint — kielégítő, egyikük sincs életveszélyben. A sújtólégrobbanás okait, kelet­kezési körülményeit vizsgálják a hatóságok. Wesztl Márta Tegnap délután Papp Imre. Pécs megyei város Tanácsa el­nökhelyettese rövid ünnepség keretében átadta a Városi Ta­nács ez évi nívódíjait a Pécsi Nemzeti Színház négy művészé­nek, akik az idei, vagy a ko­rábbi évadokban teljesítmé­nyükkel Pécs színházművészetét emelték, rangosabbá tették. A Városi Tanács hatodik alkalom­mal adott ki nívódíjakat; eddig összesen 31 színművész része­sült benne. Az idei évben Ágoston Edit, Gallowich Attila, Galambos György és ifj. Kőműves Sándor, a Pécsi Nemzeti Színház tagjai vették át a Városi Tanács ní­vódíját. A díjat odaítélő bizottság Ágoston Edit magánénekesnél figyelembe vette, hogy több mint tíz éve működik eredmé­nyesen a Pécsi Nemzeti Színház­nál. Művészetét töretlen fejlő­dés, szerepei lényegének alapos megértése jellemzi. Ittléte alatt országos hírnévre tett szert. Szorgalma és énekes adottságai biztosítják számára a további fejlődés lehetőségét Gallowich Attila 1965-től mű­ködik a színház balett-együtte­sénél. Mint a Pécsi Balett ma­gántáncosa karakter- és epi­zódszerepekben egyaránt nagy tetszést aratott Munkásságáért megkapta a „Szocialista Kul­túráért" miniszteri kitüntetést is. Galambos György színművész évtizedek óta működik Pécsett. Operettekben, zenés játékokban és prózai darabokban nyújtott kiemelkedő alakításai révén régi kedves ismerőse a pécsi közönségnek. Sajátos humora rendkívül vonzó és népszerűsé­get kölcsönzött számára. Ifj. Kőműves Sándor színmű­vész a Pécsi Nemzeti Színház­nál eltöltött nyolc évad alatt ar­ról tett tanúságot, hogy ka­rakterformáló képessége szinte nélkülözhetetlen a színház mun­kájában. Számos irodalmi esten is fellépett és jelentős felada­tokat vállal a város közműve- j lődésében. j Az idei nívódíjasok nevében ' Galambos György színművész - mondott köszönetét ! Muszáj, mert a Hajós Alfréd őrsbe jutottam. A tanár bácsi azt mondta, hogy, nagy úszó volt... * Tegnap délslőtt a pécsdeve- | cseri parkerdőben nagy ünne­pély volt: a környék 18 telepü- I léséről,, aki tehette eljött ide. 1 A bányász-zenekar térzenét adott, mielőtt Tóth Sándor, az | úipetrei tsz KISZ-titkára átadta az e-erági a kozármislenyi, az , újpetrei, valamint a vókányi termelőszövetkezet közö's össze- ! fogásával épült úttörőtábort. A sport-úttörőtábor avatásán megjelent Bocz József, a ”Me- I gyei Pártbizottság titkára, Tru- bics Balázs, a Pécsi Járási Párt- bizottság titkára, Bruck József, a pécsi járási tanácshivatal el­nöke, Sarkadi Nagy Barna, a KISZ Baranya megyei Bizottsá­gának titkára, Wér László, a KISZ Járási Bizottságának tit­kára, dr. Majzik Jeremiás, a Duna—Karasica menti Termelő- szövetkezetek Területi Szövetsé- i gének titkára, dr. Huszti Sán­dor, a körzet megyei tanácstag­ja ♦ A kiskassai úttól nyílegyenes ; bekötőút visz a parkerdőbe. A i húsz hektáros tölgyfaerdő bejá- j rátának évszázados fái alatt j autóparkoló — mert gépjármű- I vek nem zavarhatják az erdő j nyugalmát. Innét gyöngykavi- | esős sétány vezet a száz négy- I zetméteres vadászházra emlé­keztető esőbeállóhoz, amelynek j környékén tekepályát szalonna­sütő helyeket, erdei padokat építettek. Mindezt nem is olyan régen, hisz félmillió forintos költséggel május 1-re építette meg az újpetrei szövetkezeti gazdaság a falu közelében le­vő parkerdőt. Az esőbeállótól — ahol idény­jelleggel büfé is az ide kirán­dulók rendelkezésére áll — enyhe kanyarral folytatódik az út a mintégy két hektáros, egy hónap alatt —■ jórészt társadal­mi munkával — megépült út­törőtáborig, ahoi tegnap a jel­szó alkalomhoz illő volt: itt a két- két hetes tartózkodás során a gyermekeket úszásra oktatja, valamint az úttörő foglalkozá­sok meliett kézilabdázásra és labdarúgásra „tanítja" a tábor négy pedagógusa és egy sport- tanára. A tábor négy környékbeli gazdaság áldozatvállalásával született. — A KISZ védnöksége alatt épült tábor négy szomszédos gazdaság tagságának összefo­gásával született — mondja Brun József, az újpetrei tsz el­nöke. — A 300 ezer forint be­ruházási összeg felét a környék három gazdasága viselte, az anyagiak mellett az újpetrei tagság ötezer óra társadalmi munkát végzett. Elképzeléseink szerint a környék szövetkezetei egyesülni kívánnak — ez volt egyik első közös lépésünk. A jövőért, a gyermekeinkért tet­tük. * Esteledik. A tábor első 32 lakója rozsét gyűjtött a tóbor- tűzhöz .., (M) L. Brezsnyev üdvözlő levele Marton Pálnénak A június 15-én felavatott vérségi falumúzeum megnyitása­kor a szovjet nagykövetség kép­viselője tolmácsolta Marton Pál­nénak, a múzeum létrehozását kezdeményező paraszti íróasz- szonynak Leonyicf Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának üdvözletét és jókívánságait Leonyid Brezsnyev üdvözletét tartalmazó levelet szerdán dél­után szívélyes baráti találkozón adta át Versegen B. D. Sevikin, a Szovjetunió magyarországi nagykövetséqének követtanócso- sa Marton Pálnénak. Jelen volt CservWnka Ferene- j né, az MSZMP Központi Bizott- I ságának tagja, a Pest megyei Pártbizottság első titkára, dr. Mondok Pál, a Pest megyei To- | nács elnöke és Brenner Péter, i az MSZBT osztályvezetője, I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom