Dunántúli Napló, 1971. június (31. évfolyam, 148-177. szám)

1974-06-08 / 155. szám

1974. Június 8. DUN ANTOLI NAPLÓ Az évfordulóhoz méltóaii A Megyei Felszabadulási Emlékbizottság elkészítette, az illetékes párt- és állami szervek jóváhagyták felsza­badulásunk 30. évfordulója megünneplésének megyei tervét A tervezet elősegíti, hogy az ünnepségek, ren­dezvények méltó emléket ál­lítsanak az elmúlt harminc esztendőnek. Az emlékbizottság terve igen gazdag, koordinálja a párt- és állami szervek, a tömegszervezetek és tömeg- mozgalmak, intézmények el­képzeléseit Megtörténtek az előké­születek annak érdekében, hogy a Mecsek oldalában felépüljön a felszabadulási emlékmű. A mohácsi Lenin- szobor felavatása után a jövő év áprilisában Lenin újabb emlékét állítják fel megyénkben, Sásdon kerül sor Asszonyi Tamás alkotá­sának elhelyezésére. Kan- gyal Ferenc építészmérnök elfogadott tervei alapján építik meg Beremenden a jugoszláv hősök emlékművét és temetőt melyet 1975. április 3-ón avatnak fel. Felszabadulási emlékmű építését tervezik Bolyban, Steinmetz Miklós pécsi szü­lőházának falán emlékét megörökítő domborművet helyeznek el, a siklósi vár falára a Éolgár Felszabadí­tó Néphadsereg emléktáb­lája kerül, megörökítik a Petőfi-brigád tagjainak em­lékét is, a tervek szerint el­hunyt tagjainak szülőházain emléktáblákat helyeznek el, a Pécsett élő volt brigádta­gok megkapják a Városi tanács emlékplakettjét Az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának Oktatási Igazgatósága a pécsi egye­temek, főiskolák, tudomá­nyos intézetek bevonásával tudományos tanácskozást szervez, melynek témája megyénk 30 éves fejlődése és a helytörténeti kutatás eredményeinek felhasználá­sa a marxista propaganda munkában. A levéltár gon­dozásában jelenik meg „Ba­ranya megye munkásmoz­galmának története" e. kö­tet. A Pécsi Nemzeti Színház Magyar drámasorozat elne­vezéssel tart bemutatókat, ünnepélyes keretek között kerül majd sor a Janus Pan­nonius Művészeti Erem át­adására, melyet a Pécshez, illetve Baranyához kötődő, kiemelkedő életmű elisme­résére alapítottak. Baranya megye és Pécs város taná­csai megbízást adnak kb. 15 írónak irodalmi szoci­ográfia és riport készítésere, melyek bemutatják megyénk felszabadulásától elért tár­sadalmi, gazdasági és élet­módbeli fejlődését Ugyan­csak pályázatot hirdetnek baranyai képzőművészek és építészek részére tanácskozó termek, társadalmi ünnepsé­gek megtartását szolgáló helyiségek művészi kialakítá­sának megtervezésére. Meg­bíznak négy pécsi képzőmű­vészt Pécs jelenét bemuta­tó rézkarc-album elkészíté­sére. Előkészületek történ­tek az „írók, költők Pécs­ről” c. miniature és a fiatal írók, költők antológiájának megjelentetésére is. A felszabadulás 30. év­fordulójához kapcsolódva rendezik meg az 1975. évi Pécsi Ipari Vásárt. Az SZMT íotópályázatának és kiállí­tásának témája a munka ábrázolása a fotóművészet­ben lesz, a Dunántúli Napló szerkesztősége a szocialista testvérvárosok lapjainak részvételével rendezi meg a „Barátság” nemzetközi fotó- kiállítást. Az évfordulóhoz kapcsolódva kerül sor a IV. Országos Kisplasztikái Biennálé, a Vili. Magyar Játékfilmszemle és valószí- ! nűleg a II. Nemzetközi Nép- ! tánc Fesztivál megrendezé­sére. A tervezett program rész- - leges áttekintése is igazolja azt a megállapítást, hogy a megyei felkészülés valóban méltó az évfordulóhoz. M, E, Közérdekű témák — népszerű formában Hétfő esti beszélgetések Baranyában Megfelel-e az új lakások be­osztása a három, négy gyer­mekes családoknak? A gyer­mekgondozási segélyt igénylő anyával folyamatos-e az üzem kapcsolata? A munkával szer­zett jövedelemnek legyen-e fel­ső határa? — Hosszan lehetne sorolni azokat a témákat, kér­déseket, amelyek a Hétfői esti beszélgetéseken kerültek „na­pirendre". Megyeszerte, váro­sokban és községekben ültek össze esténként az emberek, hogy a Hazafias Népfront me­gyei Elnöksége tagjaival, a he­lyi vezetőkkel megvitassák kö­zös dolgaikat. Csak meghirdet­ték a témát, q beszélgetés he­lyét és jöttek az idősebbek, fia­talabbak egyaránt. Mert köz­ügyekről volt szó. Előtérben a népesedéspolitika Az esti beszélgetések egyik fontos témája a népesedéspoli­tika volt A gyermeknevelési problémákat boncolgatták a szülök. Szép eredményeket ho­zott az óvodaépítési akció, de a gondok még koránt sincse­nek megoldva. Szó esett a gyer­mekcipő minőségétől a több- gyermekes családok megbecsü­lésének, anyagi helyzetének ja­vításáig. A fiatalok közül töb­ben a lakáshelyzetről beszéltek. Albérletbe nősülni és még gyer­meket is nevelni? Mások vitat­koztak ezzel a szemlélettel. Az újabb rendelkezések hatékony­ságát bizonyította, hogy pél­dául Mohácson az elmúlt év áprilisában 272 kismama jelent­kezett terhesgondozásra, most áprilisban 760. De beszéltek arról Is, hogy további intézkedések szüksége­sek a népesedéspolitikai célki­tűzések megvalósításáért. Sikló­son például nincs megfelelő helyisége a terhes gondozás­nak. Az óvodai qond enyhítésé­ért felmerült egy javaslat: nem lehetne-e összeírni azokat a családokat, idős házaspárokat, akik szívesen vállalnák egy-két gyermek nappali gondozását? Talán ezzel is enyhíteni lehetne az „óvodai sorbanállást". Egy másik probléma: méq mindig kevés a két-három-négy gyer­mekes nagycsaládok üdültetési lehetősége. Kétségtelen, hogy az üzemek mind többet tesz­nek a nők munkakörülményei­nek javításáért, azonban még van megoldásra váró feladat. A munkabeosztásnál, a ked­vezmények juttatásánál na­gyobb figyelmet kell fordítani azokra az egyedülálló anyákra, okik napi munkájuk becsületes elvégzésén kívül sok fáradság­goi gyermekeiket is nevelik. A beszélgetések során „egyszerű” kérdések is elhangzottak, mint például Szederkényben: halva születés esetén jár-e szülési se­gély, ikerszülés esetén hányszo- ros anyasági segély jár? (Halva születés esetén is jár a 2500 fo­rint — ikerszületés esetén pe- diq ahány gyermek, annyiszor 2500 forint). Parázs viták Az érdekviszonyok témaköré­ben az életkörülmények javu­lásáról esett szó. A pozitívumok mellett megkérdőjeleztek né­hány jelenséget is: sokan még az egészségük rovására is haj­szolják magukat, túlzott anya­giasságuk miatt nem érnek rá önmagukkal, családjukkal fog­lalkozni, Számos esetben nem túlzott-e egyes családok jö­vedelme közti különbség? A „kiugróan” nagy jövedelmek mögött áll-e ennek megfelelő arányú munka? Nem egyszer parázs viták keletkeztek nem az „előadó” és a „hallgató”, hanem a részvevők között. Kötetlen beszélgetés volt a cél, és arról, ami a részvevőket a legjobban érdekelte. így az­tán volt község, ahol a „meg­határozott" témáról kevesebb szót ejtettek, annál többet pél­dául a községpolitikoi gondok­ról. Ezek a kérdések sem ma­radtak megválaszolatlanul, mert a beszélgetéseken részt vettek a közséq vezetői is, akik tájé­koztattak a célkitűzésekről. És a közséq vezetőinek is jó ta­pasztalatul szolgált arra, hogy a lakossáqot milyen problémák foglalkoztatják. A hozzászólások általában így kezdődtek: „Az én vélemé­nyem erről...” őszinte, nyílt szavak következtek, hasznos észrevételek, javaslatok. De vol­tak, akik a beszélgetés témájá­ról előzetesen megkérdezték is­merőseik, munkatársaik vélemé­nyét is és a hozzászólásukat így kezdték: „A mi munkahe­lyünk véleménye..." Ez Is bi­zonyítja: a. hétfő esti beszélge­tések felkeltették az emberek érdeklődését és sikeresek vol­tak. Volt község ahol egy-egy beszélgetésen ötvenen is meg­jelentek, már-már „falugyűlés­nek” is beillett a rendezvény. A tömegek közéleti érdeklődé­sének örvendetes megnyilvánulá­sa hozzájárul a szocialista de­mokrácia fejlesztéséhez. Az 5sZ- szel folytatódó esti beszélgeté­sek szervezésénél azonban a még több véleménycsere érde­kében a 20—25 fős csoportok „összehozása” látszik alkalma­sabbnak, mert ezekben a ki­sebb létszámú kollektívákban egyrészt többen kaphatnak szót, a viták jobban kibontakozhat­nak, másrészt nem nyúlnak a késő éjszakába, nem válnak fárasztóvá. Októberben folytatódik A hétfő esti beszélgetések ta­pasztalatait összegező megbe­szélést szerkesztőségünkben rendezte meg a Népfront me­gyei Elnöksége. Az értékelésen részt vett: Strassenreiter József, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának munkatársa, Szíer- gár János, a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottságának titkára, Kádár Német Béláné és Garay Ferencné dr., a Megyei Pártbizottsáq politikai munka­társai, Bénító László, Dékány Gézáné, dr. Fekete Miklós, Kle- pah Ottmár, dr. Pilaszanovich Imréné, dr, Solymosi Adorjánná, a Hazafias Népfront Megyei Elnökségének tagjai. Októberben folytatódnak a Hétfő esti beszélgetések. Téma­körük bővül: a „hétfősök” szí­vesen hallanának vitaindítót például a családjogi törvény­ről, a nemzetközi helyzetről is. Garay Ferenc Az épülő hőközpont. Előtérben az egyik cirkuláltató szivattyú. A pártkongresszus tiszteletére December helyett októbertől fűthetnek tizenhétezer pécsi lakást & Épül az új kőközpont Rekonstrukció a Hőerőműben — A tét rendkívül nagy: 17 ezer pécsi lakás távfűtésé­ről van szó. így érthető, hogy szeretnénk az épülő új fűtőköz­pontot december 31. helyett a fűtési idény kezdetére, október 15-re üzembe helyezni, a ka­zánhoz rekonstrukciójával pe­dig augusztus 7-re végezni, — mondja Ficzkó Sándor, a Hő­erőmű műszaki igazgatóhelyet­tese. Jelenleg 12 ezer lakást és kétezer lakásnak megfelelő nagyságú kommunális létesít­ményt lát el hőenergiával a pécsi erőmű. A fűtési rendszer egy fűtőközpontból kapja az energiát, de ennek kapacitása a fejlődő város távfűtő hálóza­tának ellátásához már nem ele­gendő. Ezért határozta el a ta­nács egy újabb fűtőközpont építését A munkálatok tavaly januárban megkezdődtek. Az 54 millió forintos építke­zés mellett még egy jelentős munka folyik a Hőerőműben: egy kazán és a hozzátartozó 50 megawattos turbogenerator rekonstrukciója. — Az ERŐTERV tervei alap­ján most épülő fűtőközpont 17 ezer kétszobás lakás fűtését bírja majd el. Ez óránként 600 mázsa iszapszén eltüzelésével egyenértékű energiát jelent — Csupán véletlen, hogy a fűtőközpont építése és a kazán — valamint a turbina­Á vasút reneszánszát éli Reneszánszát éli a vasút Je­lentősen növekszik a teheráru forgalom, a személyszállításban is növekedés várható. Az ötödik ötéves terv fejlesz­tési koncepciójáról tartott elő­adást a Közlekedéstudományi Egyesület Területi Szervezete rendezésében dr. Idollá Lajos, a KPM Vasúti Főosztály terv- gazdasági es műszaki szakosz­tályának vezetője. A MÁV fő feladata a szállí­tási igények gyors, biztonságos és gazdaságos kielégítése. Az export-import forgalom több, mint 30, a tranzitforgalom 18 százalékos növekedésével számolnak a szakemberek. 1980-ra várhatóan a MÁV évi áruforgalma eléri a 134 millió tonnát. A megnövekedett igények mi­nél zavartalanabb kielégítésé­hez tovább kell lépni a mű­szaki felkészültségben és szer­vezettségben is. Eszerint: a fenntartási igények maradékta­lan kielégítése, a folyamatban lévő beruházások mielőbbi el­végzése, «s közlekedésbiztonság Korszerű vontatás, gépesített rakodás felentős pályakorszerűsítések Fejlesztik, felújítják a csomópontokat növelése, a vontatás korszerűsí­tése, a rakodás gépesítése a legsürgősebb feladat. Elő kell segíteni a vasúti dolgozók szo­ciális körülményeinek javítását. A jövőben minden gazdasági terv mellett — az ötéves terv is idetartozik — el kell készí­teni a szociálpolitikai terveket is. A fejlesztési koncepció az ötödik ötéves tervre 34 milliárd forint fejlesztési alapot irányoz elő. Ennek 23,5 százalékát a pályafelújításokra fordítják, mi­vel enélkül a nemzetközi szál­lítási kapcsolatok bővítése, a vontatás korszerűsítése elkép­zelhetetlen. 1980-ig összesen 1600 kilométer vasúti pályát szándékoznak felújítani. Ebből a MÁV Pécsi Igazgatósága te­rületén; Dombóvár—Pécs, Pusz­taszabolcs—Dombóvár, Villány —Magyarbóly, Nagykanizsa— Murakeresztúr közötti vonalat építik át 23 tonna tengelynyo­másra. Ezenkívül több mellék­vonalat Is korszerűsítenek. Jelentős összeget irányoznak elő a csomópontok felújítására, fejlesztésére is. így várhatóan sor kerül Pécs, Dombóvár, Gyékényes, Kaposvár, Murake­resztúr, Dunaújváros, Siófok részleges, illetve teljes felújítá­sára is. • ‘ 1980-ra a vontatóállomány 95—98 százaléka korszerű vil­lany- illetve diesel-mozdony lesz. Ebben az időszakban 536 gőzmozdonyt selejteznek ki. Igaz, hogy a mozdonyok száma így 280-nal csökken, az össz­teljesítmény viszont 100 ezer lóerővel növekszik. rekonstrukció egyidőben törté­nik? — Részben. Az 1965-ben üzembe helyezett szovjet kazán teljes felújításával tovább vár­ni már nem lehetett. A kazán­hoz kapcsolódó, — eddig ára­mot szolgáltató — két generá­tort át kell alakítanunk hőener­gia termelésre, mert ezek biz­tosítják a fűtőközpont energia- ellátását. Az egyik 50 mega­wattos generátor átalakítása és rekonstrukciója megkezdődött, de a másikkal is végzünk szep­temberig. Amíg átérünk az irodaépület­ből a kazánházba, Horváth László, a Hőerőmű csoportve­zető mérnöke elmondja, hogy a szovjet gyárban készült ka­zán első felújítása nagy leckét adott, ugyanis sem a Hőtech­nikai Vállalat, sem pedig a pé­csi erőművesek ilyen típusú ka­zánrekonstrukciót még nem vé­geztek. Ezért a munkák megin­dulása előtt tanulmányutat tet­tek a Szovjetunióban. Az óriás kazán oldalán lép­cső vezet a magasba. Derék­vastagságú csövek ágaznak ki a kazántestből. Talpazatánál tucatnyi oxigén-tartály, melyek­hez fekete gumicsövek csatla­koznak. Hegesztő-pisztolyok ké­kes fénye villan. A vaslépcső fordulójánál megállunk. — Ide érdemes benézni — mutat Horváth László egy szűk nyílásra. Belül, a kazánban nyolcán—tizen dolgoznak. — Csak így tudunk boldo­gulni — magyarázza Szántó János, tmk üzemvezető. — Ugyanis a kazán előregyártott elemekből készült. A két lég- hevítőjének 16, egyenként ki­lenc tonnás eleme van, ezeket elmozdítani a helyükről nem lehet, — az egész kazánt szét kellene szedni. Ezért kell hely­ben, itt belül a munkát elvé­gezni. Nem könnyű feladat: a léghevítőben 22 000 darab 400 milliméteres cső van. A csőszá­jak kikoptak, valamennyiből tíz centit le kell vágni. Aztán meg­munkáljuk a csőszájat és vissza­helyezzük a fedőlemezt... A kazán tetején is dolgoznak emberek. Itt fenn, harminc mé­ter magasan, legalább ötven fokos a meleg. Mindent belep az egérszürke leheletfinom por. A csődzsungelben a tűzálló falazatot bontják. Valahonnan a mélyből szorgos kezek tör­melékkel teli vödröket hoznak a felszínre. A hőálló beton tör­melék a néhány méterre fekvő talicskába kerül, onnan pedig a deszkapalló útvonalon át el­jut a teherliftig. Rettenetes munka. Lábam alatt remeg a gépte­rem padozata. Dolgoznak a generátorok, kivéve ez az egy, az ötös. A hatalmas turbinaház felső része vasbakokon nyug­szik, tetején egy asszony serény­kedik, — a régi tömítőanyagot csiszolja le. A daru a munka- j padokhoz szállítja a súlyos al­katrészeket — Mennyibe kerül a kazán és a generátor rekonstrukciós munkája? — Kilenc és félmillió forint­ba. A munkálatok befejezési ha­tárideje augusztus 14.. de az erőművesek a pártkongresszus tiszteletére augusztus 7-re át akarják adni a kazánt és a ge­nerátort. Ennek érdekében a kazán tűzálló falazatának fel­újítását végző Hőtechnikai Vál­lalattal szocialista szerződést kötnek a napokban. A Hőerőmű kazánházának déli oldalánál mór kész a mint­egy félezer négyzetméter alap- területű fűtőközpont épülete. A kazánházból vaskos csőpár kígyózik az épület felé, ezen jön majd a gőz a kazánból. Az épület mellett 15 méter magas tartály. Szomszédságában a mór kész betontuskókra kerül­nek az úgynevezett hőcserélő tartályok. Az épületben két ol­dalt hatalmas szivattyúk, Az egyik segítségével jut el a kert­városba a melegvíz, a másik gép pedig visszaszívja újból az erőműbe a vizet. Ugyancsak eb­ben az épületben kapnak he­lyet a különböző rendeltetésű kisebb szivattyúk, a fűtési rend­szert irányító automatikák. Az udvaron már készek a fű­tőközpontból kiinduló és a kert­városba vezető távvezetékpár tartóoszlopai. A szerződés szerint az új fű­tőközpont ez év december 31-re készülne el. A Hőerőmű ezer dolgozója, az 59 szocialista bri­gád, most jelentős felajánlásra készül: a XI. pártkongresszus tiszteletére október 15-én kí­vánják üzembe helyezni a fűtő­központot. Az erőmű és a mun­kák generálkivitelezője, az Áp­rilis 4. Gépgyár között a határ­idő módosításról tárgyalások kezdődtek, az erre vonatkozó szocialista szerződést rövidesen megkötik. A tét rendkívül nagy: 17 ezer pécsi lakás fűtéséről van szó! Mécs László A ZSOLDOS-EGYÜTTES ESTÉNKÉNT A „ROZSAKERTBEN* JÁTSZIK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom