Dunántúli Napló, 1974. május (31. évfolyam, 118-147. szám)

1974-05-17 / 133. szám

RADIO TELEVÍZIÓ 1974. mó.us 20-tól május 26-ig ÁLLANDÓ MÚSORtíZÁMOK; KOSSUTH RADIOi 4.30. 5.30. ».30; Híreit időjárás 9.00. 6.00. 7.00 Reggel trónlko. 4.49. 6.49; Szól kérekl 5.20 7.33; Műsora lántott. S.60s falurádió 4.20. 6.50 7.20 Reklám 7.15= Körzet» időiárásielentés 7.30: Úl könyvek 7.45 ToTácsodd-szolgólot 0.00 Hírek »dŐjárásjelentés 0.05. MűsorlsiMita tés Színházak es tpozib műsora 9.50 °ontos időjelzés <0.00: Hírek. ‘dőjárás jelentés 11.59 Pontos időjelzés 12.00 Déli króniko 12.20; Ki nye* mo§ 14.50 °ontos 'dőjelzés 15.00 Hírek 'dőjárásjelentés 16.50 Hallgatóink figyelmébe! 16.59 pontos dőjelzés 17.00 Hírek, időiárásielentés 10.5© Hollga tóink figyelmébe» 10.59 ponto9 »dőjelzés <9.00 Esti króniko ?1 59 °ontos ’dőielzés 22 00 Hírek dőjárásielentés ?4 00 Hírek <dőíárá8l®leniés 3-25 Himnusz 0.30- '/ízleizöszolaá'ót PETŐFI RADIO: 4.30. 5.00. 5.30, 6.00 9.30. 7.00, 7.30 Hírek. dő|árás|e<entes 6.17 Reklám ».20 lomo 9.58 Hallgatóink figyelmébe» Í.U) Hírek dójárás 11.00 Hírek, időjárás 13.00 Hírek, időjárás 13.45: Időjárás- é9 vízállásjelentés 14 30 Körzeti időlárásjelerités 15 30; Hírek, 'dőlárásjelentés 16.30 Hírek 17.30: Hírek 18.00 Hírek időiárásielentés 19.54 lé estét »verebek! 19.50 Pontos dőielzés 20.00- Est' króniko II 23.00 Hírek, időjárás jelentés 24.00- Hírek Időiárásielentés | _______H é t f ő K OSSUTH RADIO 8.53: Népimuzsika. 9.30: A hét zeneműve. 10.05: Iskolarádió. 10.30: Magyar előadóművészek felvételeiből. 11.31: A májusfák alatt . . . 12.35: I Tánczenei koktél. 13.20: Népi zene. 13.50: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05: Édes anyanyelvűnk. 14.10: Sá­rai Tibor: II. vonósnégyes. 14.26: Házy Erzsébet énekel. 11.44: A ván­dor próbája. 15.10: Iskolarádió. 15.50: Grabócz Miklós: Nyugat-du­nántúli táncok. 16.00: A világgaz­daság hírei. 16.05: Több munkás­lakást. 16.25: Évfordulók nyomában. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: A hét rádióhallgatója. 17.40: Filmklub. 18.00: Egyetemi és kollégiumi rádiók. 19.40: A Rádiószínház bemutatója. 20.35; Az Állami Népi Együttes mű­sorából. 21.30: Mik;jlánc. 22.20: Ré­gi József Offénbach-operettdalokat énekel. 22.42: Tudósítás helyett. 23.02: Két sz’mfóniá. 0.10: Havasy Viktor tárcdalaiból. PETŐFI RADIO •.05: Dohnányl Ernő műveiből. 9.03: Ezcreay délelőtt. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 10.30: Útikalauz — I üdülőknek. 12.00: Történelmi operák- j bál. 13.03: A művelődéspoí. rovat | műsora. 13.20: Reneszánsz kórusmu- j zsika. 14.00: Kettőtől ötin . . . 17.00: ötórai ea. 18.05: Külpolitikai figye- ! lő (ism.). 13.20: Nemzetközi Rádió- I lexikon. 18.50: Beethoven-művek. 20.10 Új könyvek (ism.). 20.13: A rock mesterei. 20.43: A Magyar Rá­dió Karinthy-színpada. 21.13: Boro­din: Igor herceg — Polovec táncok. 21.35: örökzöld dallamok. 22.30: A hét zeneműve. 23.15: Verbunkosok, népdalok. 3. MŰSOR 18.05: Iskolarádió. 18.25: Huszonöt perc beat. 18.50: Zsebrádiószírrház. 19.09: Schubert: Arpeggione szonáta. 19.40: Láttuk, hallottuk. 20.00: Kap­csoljuk a prágai Smetana termet. Közben: kb. 21.03: ,,A hangja mint a távol cimbalom . . kb. 21.15: A hangversenyközvetítés folytatása, kb. 22.00: Horace Silver felvételeiből. 22.25 E^ore Vastianini énekel. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű TV-napló 17.45: Bábjáték. 18.00: Mondd meg nekem, mondd — adás gyermekek­nek 18.30: Irodalmi klub. 19.30: Rajzfilm. 20.30: A párttörténetből, II. rész 21.00: Kiválasztott pillanat. 21.05: TV-dráma. 2. MOSOR 20.30: Indirekt. 20.57: Sport karika­túrában. 21.03: Házi mozi. 22.30: Huszonnégy óra. Kedd KOSSUTH RADIO 8.23; Harson a kürtszó! 8.56: Ver­di: Rigoletto. 10.05: Könyvhét — 1974. 10.15: Iskolarádió. 11.40: Nagy mesterek fúvószenéjéből. 12.35: Me­lódiakoktél. 13.39: Törvénykönyv. 13.54: Toportyán Tódor a mezei könyvnapon. 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.10: Tűzön-vízen. 16.00: A világ- gazdaság hírei. 16.05: Májusi dalok. 16.14: Külföldről érkezett . . . 16.34: Ponchielli: örák tánca a Gioconda című operából. 16.44: Sarkadi Imre hősei. 17.05: Ciaudia Muzio és Giovanni Martinelli énekel. 17.29: Véleménycsere. 17.59: Lemezalbum. 18.30: A Szabó-család. 19.25: Töltsön egy órát kedvenceivel. 20.25: Koz­mosz. 20.54: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek. 22.30: Verbun­kosok, nóták. 23.15: Heródiás. 0.10: Vidám vásár. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: örökzöld dallamok. 9.03: Nó­tacsokor. 9.52: Könyvek, tájak, embe­rek. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.45: Ki ez? 12.00: Zenekari mu­zsika. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.10: Vitatkozás az iskolában. 18.25: A magyar muzsika múltjából. 18.49: Gitárral angolul! 19.03: Saint-Saens: Az állatok farsangja — szvit. 19.25: Tudósítás a Vásárról. 19.40: Két Bár­dos Lajos kórusmű. 20.28: Porszem a sivatagban. 21.16: Népdalok. 21.40: Emlékezetes találkozások hangképei (ism.). 22.00: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 23.15: Könnyűzenei stúdiónk felvételeiből. 3. MŰSOR 18.10: Iskolarádió. 18.25: Magyar- országon először. 18.50: Külföldi tu­dósoké a szó. 19.05: Jancicek ope­ráiból. 19.50: Magyar Irodalmi Arc­képcsarnok. 20.10: Holnap közvetít­jük . . . 20.33: Századunk zenéjéből. 21.25: Az 1973. évi Ljubljana! Nem­zetközi Dzsesszfesztivál felvételeiből. 22.00: Szimronikus zene. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.05: Iskolatévé. Környezetismeret (ált. isk. 3. oszt.). 12.10: Filmeszté­tika (középisk. III. oszt.). 14.35: Környezetismeret (ism.). 17.23: Hí­rek. 17.30: Az acapuícói sziklaugró. Amerikai rövidfilm. 17.45: Tiszta szív­vel . . Portréfilm a Cipri családról (ism.). 18.05: Reklámműsor. 18.10: i Mindenki közlekedik . . . Közlekedési műsor. 18.40: Játék a betűkkel. 19.05: ■ Reklámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: TV-Híradó. 20.00: Egyenruha és nagygyakorlat. Magyarul beszélő francia filmvfgjáték. 21.20: Kortárs és bizonyságtevő. Látogatás Franyó Zoltánnál. 22.25: TV-híradó — 2. kiadás. 2. MOSOR 20.00: Hérold-Ashton: A rosszul őrzött lány. Balett (Színes!). Közvetí­tés az Erkel Színházból, felvételről. 21.45: Claira. Magyarul beszélő NSZK TV-film. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű TV-napló. 17.45: Filmsorozat gyermekeknek. 18.30: A dal, mint ihlet — nádi mu­zsika 19.00: Tudományos stúdió. 19.40: Rajzfilm. 20.30: Érvek — bel­politikai tárca. 21.15: A tavasz tizen­hét pillanata — szovjet filmsorozat. 22.25: Az első hangverseny — ko­molyzene. 2. MOSOR 20.30: Vágyom arra, hogy önnel legyek (közvetítés). 21.40: Rövid já­tékfilm. 22.00: Cedomir llic, II. rész (ism.)« 22.50: Huszonnégy óra. Szerda KOSSUTH RADIO 3. MOSOR 8.23: Könnyűzene három országból. 9.01: 1793. Victor Hugo regénye rá­dióra alkalmazva. 9.39: Népművészek a mikrofon előtt. 10.05: „Nyitnikék” — kisiskolások műsora. 10.40: Zene­kari muzsika. 11.30: A Sfabó-család. 12.45: Tánczenei koktél. 13.20: Vita a korszerű mezőgazdaságról. 13.40: A Hajdu-Bihar megyei Vendéglátó Vállalat népi zenekara játszik. 14.10: Lendvay Kamii ló—Gorái Gábor: Új kor nyitánya — kantáta. 14.16: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 14.31: Aki jelen volt a Parsifal bemutatóján Bayreuthban. 15.10: Harson a kürt­szó! 15.43: Radnai György operett­dalokat énekel. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.05; Diáktarisznya. 16.40: Az élő népdal. 16.50: Film­zene. 17.20: Prokofjev: Péter és a farkas. 17.45: Tudósítás a Vásárról. 18.00: Egy rádiós naplójából. 19.25: A Belügyminisztérium Duna Művész­együttesének népi zenekara játszik. 20.15: Gondolat. 21.03: Chopin­xongoraművek. 21.30: Külpolitikai do­kumentumműsor. 22.20: Évfordulók nyomában. 23.10: Párbeszéd a vers­sel. 23.25: Bigband felvételekből. 0.10: Britten kórusműveiből. PETŐFI RADIO 8.05: Zenekari muzsika. 9.49: Hét­végi földművelők. 10.00: Zenés mű­sor üdülőknek. 11.55: Néhány perc tudomány. 12.00: Magyar előadómű­vészek felvételeiből. 13.03: Udvardy Tibor és Szirmay Márta énekel. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.05: Kül­politikai figyelő (ism.). 18.20: Fiata­lok hullámhosszán. 20.28: A Rádió Dalszínháza. 21.42: Zenekritikusok hanglemezekről. 22.12: Fátyol József kiarinétozik, Sárközi Béni népi zene­kara Játszik. 23.15: Operarésrletek. 18.05: Iskoiarádió. 18.21: Évfor­dulók nyomában. 18.51: Tudósítás a Vásárról. 19.01: A XX. század zené­jéből. 19.36: Kapcsoljuk a Zeneaka­démia nagytermét. Közben: kb. 20.28: Légkedvesebb verseim (ism.), kb. 20.45: A hangversenyközvetítés foly­tatása, kb. 21.20: Buddy Rich zene­kara játszik. 22.00: A hugenották. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.30: Delta. Tudományos híradó (ism.). 10.00: Maigret felügyelő. Georges Simenon bűnügyi regényé­nek magyarul beszélő angol tévéfilm­változata. ,,A vervaci őrült” (ism.). 10.50: Játék a betűkkel (ism.). 11.15: Hétvége. NSZK zenés film (ism.). Színes! 17.13: Hírek. 17.20: Sláger­parádé. Intervfzió átvétel a Szlovák Televízió műsorából. 17.55: Reklám­műsor. 18.05: Pinceszer 1. Riportfilm. 18.36: A szervezés nem „külön” fel­adat. 111. rész: Jó döntéshez, Jó In­formáltság. 19.00: Reklámműsor. 19.10: Az MRT Közönségszolgálatának tájékoztatója. 19.15: Esti mese. 19.30: TV-Híradó. 20.00: Móricz Virág: Gú­nyos mosoly. TV-film. 21.25: Magya­rokkal ... a 17. szélességi foktól délre. I. rész. 22.20: TV-híradó — 2. kiadás. 2. MŰSOR 20.00: — 1 °C. (Színes!). Elekt- ronikus balettfantázia (ism.). 20.30: Hát ön? Kísérleti dokumentumfilm. 20.50: Reklámműsor. 20.55: TV-híradó — 1. kiadás (Ism.). 21.25: Múzeum falak nélkül. (Színest). Amerikai film­sorozaté !ll. rósz: Kréta és Myceno. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű TV-napló. 17.40: Hírek. 17.45: Kis világ. 18.15: A Vajdaságon át. 18.30: Emberek a menetoszlopból. 19.00: Zenei per- ; cek — szórakoztató zene. 19.20: Kö­zönségesen nézve. 19.45: Rajzfilm. 20.30; Lány gyerekkel — svéd játék- I film. 22.00: örökség: A partizán sajtó 2. MŰSOR 20.30: Szabadegyetem. 21.15: Zenei adás. 21.40: A feleségem, Itt, mellet­tem — humoros adás. 22.10: Huszon­négy óra. Csütörtök KOSSUTH RADIO 8.23: Dinu Lipatti két zongoraver­senyt játszik. Közben: 8.53: Kozmosz (ism.). 9.19: A Dinu Lipatti két zon­goraversenyt játszik c. műsor folyta­tása 10.05: Iskoiarádió. 10.30: Christa Ludv-ig és George London énekel. 11.10: Mindenki könyvtára. 11.40; Fritz Kreisler hegedül, zongo­rán kísér: Carl Lamson. 12.35: Me­lódiákoktól. 13.40: Rádiósok, motoro­sok, repülők. 14.00: Mezők, falvak éneke. 14.18: Szelényi István: Zon­goratrió. 14.40: Iskolarádió. 15.10: -/ódium. 15.21: A szép Galathea. 16.00: A vi ' gazdaság hírei. 16.05: Irószobám. 1J7.05: Színes népi muzsi­ka. 17.45: Új operalemezeinkből. 18.10: Szemünk fénye. 18.35: Beetho­ven: D-dúr trió. 19.25: Kritikusok fó­ruma. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneaka­démia nagytermét. Közben: Kb. 20.05: Versek. Kb. 20.25: A hang­versenyközvetítés folytatása. Kb. 21.40: Verbunkos muzsika. 22.30: Tánczene Varsóból. 22.50: A Dunánál. 23.10: Új lemezeinkből. 0.10: Count Basie zenekara játszik. PETŐFI RADIŐ 9.03: Hilde Güden és Rudolf Schock operettdalokat énekel. 9.29: Tudósítás a Vásárról. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.50: A szakszer­vezet tárgyalta. 12.00: Operarészle­tek. 12.43; Nyíregyházi stúdiónk je­lentkezik. 13.03: Höndel-művek. 14.00: Rádiónapló — kettőtől hatig . . . 18.10: Csak fiataloknak. 19.13: Kis magyar néprajz. 19.18: Talabér Er­zsébet és Kiss Károly nótákat énekel. 19.44: Mit olvashatunk a Béke és szocializmus c. folyóiratban? 20.28: Rádiószínhóz 22.30: Auber és a Marseillaise. 23.15: Zenés játékok­ból. 3. MŰSOR 18.10: Ez Is, az is . . . 20.05: Ma- zart: D-dúr vonósötös. 20.33: Charles Münch operafelvételeibőL 21.00! Az 1973. év! Ljubljanai Nemzetközi Dzsesszfesztivál felvételeiből. 21.40: A Francia Rádió szimfonikus zeneka­rának hangversenye. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.05: Környezetismeret (ált. Isk. 4. oszt.) 10.00: Tévé-ovi. 11.05: Kémia (ált. isk. 8. oszt.). 11.55: Földrajz (ált. isk. 7. oszt.). 14.35: Környezet- ismeret (ism.). 15.15; Tévé-ovi (ism.). 16.25: Kémia (ism.). 17.20: Földrajz (ism.). 17.58: Hírek. 18.05: Göcseji gyerekek. Látogatás a zalaegerszegi Ifjúsági Házban. 18.40: Kertről-kert- re . . . 19.05: Reklámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: TV-Híradó. 20.00: Parasztok. Reymont regényének ma­gyarul beszélő lengyel tévéfilm-vál- tozata. I. rész. Boryna. 20.55: TV- Galériája . . . Bemutatjuk Borsódy László és Urbán Teréz keramikus­művészeket. 21.35: „Cébetűsök”. La­katos Szakcsi Béla—Csemer Géza: „Piros karaván” című zenés játéka öt témájának dzsessz verziója. 22.00: TV-híradó — 2. kiadás. 2. MOSOR 120.00: Zene! Figyelő. A TV Zene! Újságja. 21.00: TV-Hfradó — 1. kiadás (ism.). 21.35: Becket: Az utolsó tekercs. Tévéjáték (ism.). JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű tv-napló. 17.40: Hírek. 17.45: Éva plusz Éva — csehszlovák filmsorozat. 18.30: Speciális adás a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetsége X. kongresszusa előtt. 19.00: A zenei ifjúság vresenye — döntő. 19.50: Rajzfilm. 20.30: Há­ború utáni elbeszélés — tv-dráma- sorozat. 21.30: Stop. 22.35: Zenei adás. 2. MOSOR 20.30 Kör. A Vaskapa. 21.45: Huszonnégy óra. 22.00: Repülő csé­szealja L Péntek KOSSUTH RADIO 8.23: Dvorzsák: A-dúr zongoraőtös. 9.00: 1973. Victor Hugo regénye rá­dióra alkalmazva. 9.36: Kozák Gábor József népi zenekara játszik. 10.05: Iskolarádió. 10.30: Édes anyanyel­vűnk. 10.35: Régi híres énekesek mű­sorából. 11 00: A gyógynövénykutatás ígéretei. 11.10: Bach: 215. kantáta. 11.49: Kritikusok fóruma. 12.35: Tánc­zenei koktél. 13.20: Járóka Sándor népi zenekara játszik. 13.45: Csicseri bolt . . . 14.25: „Nyitnikék”. Kisisko­lások műsora. 15.10: Magyarán szól­va .. . 15.25: Népdalok. 16.00: A vi­lággazdaság hírei . . . 16.05: Jön a nyár. . . 17.20: Virgina Zeani Puccinl- áriákat énekel. 17.36: Rádiónovella- pályázat. 17.51: A Rádió lemezalbu­ma. 19.40: Az élet regénye volt. 21.03: Bemutatjuk új népzenei felvé­teleinket. 21.18: Láttuk, hallottuk. 21.38: Zenekari muzsika. 22.20: Fél­óra sanzon. 22.50: Meditáció. 23.00: Szviridov: Kurszk! dalok. 23.15: Nó­ták. 0.10: Artur Endréze énekel. PETŐFI RADIO 8.05: Daljátékokból. 9.03: Ezeregy délelőtt... 10.00: Zenés műsor üdü­lőknek. 12.00: Zenekari muzsika. 12.40: Egyetlen tölténnyel. 13.03: Olasz muzsika. 13.35: Éneklő Ifjúság. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.20: A futár négykor az Alexen lesz . . . 19.15: Nóták. 19.27: ÚJ könyvek (ism.). 19.35: Kapcsoljuk a Zene­akadémia nagytermét. Kb. 21.10: Ka­tedra. Kb. 21.30: Operettrészletek. 22.20: Lemezrltkaságok. 23.15: Szer- ványszky Endre: Concert© — József Attila emlékére. 3. MOSOR 18.05: Iskoiarádió. 18.21: Az 1973. évi Ljubljanai Nemzetközi Dzsessz­fesztivál felvételeiből. 19.00: Vezényel Wilhelm Furtwängler. 21.55: Világ­hírű zongoraművészek felvételeiből. 22.34: Szokolay Sándor: Hegedű- verseny. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.30: Francia nyelvtanfolyam (kő- zépisk. Ili—IV. oszt.). 9.55: Fizika (ált. Isk. 7. oszt.). 12.10: Német nyelvtanfolyam (középisk. I—II—III— IV. oszt.). 16.25: Fizika (ism.). 17.23: Hírek. 17.30: A nő — három szerep­ben — Könyvespolc, II. 17.45: Pil­lantás a sportvilágba . . . Filmössze­állítás. 18.05: Reklámműsor. 18.15: Kedves verseim. Cserhalmi Anna műsora. 18.30: öt perc meteorológia. 18.35: OIOT klub Csepelen. 19.05: Reklámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: TV-Híradó. 20.00: Magyarok­kal ... a 17. szélességi foktól dél­re .. . II. rész. 21.00: Nótaszó. Érik a, hajlik a búzakalász. 21.20: Glóbusz kis hibával. Radványi Ervin műsora. 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás. 2. MOSOR 20.00: Korok, versek. Arany János: Epilógus. 20.55: Tv-híradó — 1. ki­adás (Ism.). 21.25: INTERSTART I. Nemzetközi könnyűzenei találkozó, közvetítés e székesfehérvári Vörös­marty Színházból. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.46: Magyar nyelvű tv-napíó. 17.40: Adás gyermekeknek. 18.30: Népi muzsika. 19.00: A kultúra ma. 19.40: Rajzfilm. 20.30: Mindent, vagy semmit — vetélkedő. 21.30: Koljak, amerikai bűnügyi filmsorozat. 22.20: Tito és a nép — dokumentumműsor. 2. MOSOR 20.30: Háború és béke — filmsoro­zat. 21.15: Táncoló Ifjúság. 21.40: Stúdió IU. 22.45: Huszonnégy óra. Szombat KOSSUTH RADIO 8.23: Lányok, asszonyok. 8.43: A Svájci Olasz Rádió énekkarának Monteverdi felvételeiből. 9.00: Tu­dósítás a vásárról. 9.10: XIX. szá­zadi operákból. 10.05: Rádiószínház. 10.51: A Rádió lemezalbuma. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva . . . 12.46: Melódiákoktól. 14.15: Az erény margójára. 14.25: Új Zenei Újság. 15.05: Kis magyar nép­rajz. 15.10: Slágermúzeum. 16.00: 168 óra . . . 17.30: Mozart: B-dúr zongora- verseny. 17.55: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 19.00: Egy évtized a pécsi színházban. 21.41: Csapó Károly népdalokat énekel, Burka Sándor tárogatón játszik. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Schubert- wővek. 0,10: MelódiakokfcéL PETŐFI RADIO 8.05: Operettrészletek. 8.50: „Jel­képek erdején át . . 9.03: Nóták. 9.44: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.05: Szombat délelőtt . . . 12.00: Szokolay Sándor: A fonóban — kó­russzvit gyermekkarra. 12.15: Grieg: Peer Gynt — kísérőzene. 13.03: Nem­zetiségek zenéjéből. 14.00: Napra­forgó. 15.00: Orvosi tanácsok. 15.05: Kodály: Háry János — szvit. 15.27: Szerkesztőségi beszélgetés a Falurá­dióban. 16.05: A hét műsorából. 17.36- Hol járt, mit csinált? 17.51: Hollós Lajos: A toronyból, 18.15: Közkívánatra. 19.30: A hanglemezbolt könnyűzenei újdonságai. 20.18: Népi zene. 20.36: Rimszkij-Korszakov: Má­jusi éj. 22.22: Alom az ifjúságról. Füst Milán verse. 22.25; örökzöld dzsesszmelód iák, 3. MŰSOR 12.23: A vadorzó. 13.10: Barokk muzsika. 13.53: Liszt: Faust szimfó­nia. 15.01: Bemutatjuk a Magyar Rádió és Televízió énekkarának új felvételeit 15.30: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 16.55: ötórai tea. 18.10: Csongor és Tünde. Vörösmarty Mi­hály verses játékának rádióváltozata 18.59: Hangfelvételek felsőfokon. 20.48: Magyar Irodalmi Arcképcsar­nok. 21.09: A Julliard vonósnégyes felvételeiből. 22.22: A négyökrös sze­kér. 22.25: Magyar zeneszerzők. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.30: A nő — három szerepben . , . (ism.) 9.45: Parasztok. I. rész. Bo­ryna (ism.). 10.40: Mindenki közleke­dik . . . Közlekedési műsor (ism). 11.10: Múzeum falak nélkül. II. rész. Giotto és a korai reneszánsz. Ameri­kai filmsorozat (ism.). 11.55: Claire. Magyarul beszélő NSZK tv-film (ism.). 14.27: NIM—Ú. Dózsa bajno­ki női röplabda-mérkőzés. Közvetítés a budapesti Sportcsarnokból. 16.30: Hírek. 16.35: Reklámműsor. 16.45: Valka-Valga. Szovjet rővidfilm. 17.00: Slágerszervíz. 17.25: BNV 1974. I« rész. 17.55: Diótörő. Zenés társasjá­ték. Közvetítés a Vörösmarty téri Hanglemez-szalonból. 18.20; Kemény- kalap és krumpliorr. Tévéfilm gyer­mekeknek. lil. rész. A tettes lópre megy. 19.15: Cicavízió. 19.30; Tv- híradó. 20.00: Alexandr Vampilov: Az elsőszülött. Vígjáték. 21.35: Tv- híradó — 2. kiadás. 21.45: Euróvízlós dalfesztivál. Eurovíziós átvétel az ápri­lis 6-án Brightonban megrendezett dalfesztiválról. 23.05: A buszon. Ma­gyarul beszélő angol tévéfiim-sorozat. VI. rész. Oldalkocsis túramotor. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Kézilabda: Jugoszláv baj­nokság. 18.00; Belgrádi krónika. 18.15: Kis daloló Dubrovnik — gyer­mekműsor. 19.15: Rajzfilm 20.00: Az ifjúság napja — közvetítés. 21.30: Arc arc mellett. 2. MOSOR 20.00: Az Ifjúság napja — közvetí­tés. 21.30: Tízezer nap — dokumen­tumadás. 22.00: Dick Cavett bemu­tatja önöknek . a Q Vasárnap KOSSUTH RADIO 8.20: Jó reggelt, vasárnapi 9.32: A Magyar Rádió Karinthy-színpada. 10.03: Országjáró úttörők, 11.13: Gyermekversek. 11.40; Beethoven: D- dúr szonáta. 12,10: Édes anyanyel­vűnk. 12.15; Verdi: Requiem. 13.34: Egy korty tenger. 13.44: SztambuJ rózsája. 14.29: Rádióiexikon. 15.08: Színházi magazin. 16.00: Nótakedve­lőknek. 16.48: Külföldi tudósítónk le­vele. 17.05; Tánczene. 17.30: Világ­líra. 17.45: Maurice André (trombita) Glenn Gould (zongora) és Jehudi Menuhin (hegedű) lemezeiből, 18.36: A zsezse madár. Váci Mihály elbe­szélése. 18.59; Dévai Nagy Kamilla és Béres Ferenc népdalokat énekel. 19.31: Kultúra fűzértánccal (ism.). 20.31: Bellini; Beatrice d8 femJa. 23.34: Slágerturmix. PETŐFI RADIO 9.10: Liszt: Faust szimfónia. 10.17: Hogyan tanuljunk meg alkotni? 10.47: Szívesen hallgattuk. 12.17: Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.03: Kati játszik (ism). 14.00: Táskarádió. 15.00: Népi zene, 15.20; Kapcsoljuk a 6-os stú­diót. Közben: Kb. 16.05; Anna min­den (ism.). Kb. 16.20: A Kórus pó- dium c. műsor közvetítésének folyta­tása. Kb. 17.00: Nőkről-nőknek. Kb. 17.30: Zenekari operettrészletek. 17.49: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 18.05: Magyar dzsesszfelvételekből. 20.10: Starker János gordonkázik, Se­bők György zongorázik. 20.30: Pódiu­mon — a Focus-együttes. 21.05; Ol­vasóportrék 1974-ben. 21.15: Kórusok, népi zenekarok műsorából. 22.00: Bartók: Négy zenekari darab. 22.25: Könnyűzene Bógya András szerze­ményeiből. 23.10: A haj. 23.55: Haydn: C-dúr vonósnégyes. 3. MŰSOR 8.09: Hámori Júlia énekei. 8.30: Csak fiataloknak I 9.30: A Nemzet­közi Rádióegyetem műsorából. 10.00: Úí Zenei Újság. 10.35: Új lemezeink­ből. Közben; 11.03: Szerepek. 12.10: Zsebrádiószínház. 12.34: Két Beetho- ven-zongoranégye*. 13.14: A mosoly országa. 13.42: Űj lemezeinkből. 14.35: Kis magyar néprajz. 14.40: Tito Gobbi énekel. 15.17: Századunk zenéiéből. 16.07: Művészlemezek. 17.00: Gioconda. 18.05: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Közben 18.55: A ma­gyar költészet századai. 19.45: Dzsesszfelvételekből. 20.34; A Ham­burgi Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye a hamburgi stúdióban» 22.00: Új lemezeinkből. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.45: Iskolatévé. 9.10: Tévé-ovJ. Iskolaelőkészítő tanfolyam (ism.). 9.30: Zsebtévé (ism.). 10.00: Mátyás Még nem késő! Most még kedvezményes áron vásárolhat tüzelőig az akció már csak néhány hétig tart! A HAZAI BRIKETTEK i%— H/q EGYES SZÉNFAJTAK (mecseki iszap, dorogi, bálinkat, dudari barnaszenek) 10,— Ft/'q árkedvezménnyel vásárolhatók meg e DÉL-DUNANTÚLI T U Z É P VÁLLALAT ÖSSZES TELEPEIN. HITELAKCIÓS UTALVÁNNYAL RENDELKEZŐK IS KEDVEZMÉNYES ÁRON VÁSÁROLHATNÁK. |y yj VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJÉT, IVILJö I PÉNZT TAKARÍT MEG! király Juhásza, Verses-zenés Játék két részben. A Bartók Gyermekszín­ház előadása felvételről. 11.30: Em­lékezetes hangversenyek, Kodály: Missa brevis. 17.35: A Fröhlich csa­lád (Színest). NDK rajzfilmsorozat. V. rész: A szabadság. 14.45: üze­net, Beszámoló a Pedagógusjelöltek III. országos konferenciájáról. 15.30: Middfernarch. Magyarul beszélő an­gol tévéfllm-sorozat, I. rész. Dorothea. 16.15: Reklámmősor. 16.20: Korok, versek... Arany János; Epilógus (ism.). 17.15: Rekíémműsor. 17.25: Műsorainkat ajánljuk I 17.50: Ke­ménykalap és krumplioir. Tévéfilm gyermekeknek. ÍV. rész. Élje*» Bago- mérl Elemér (befejező rész). 18.40: Az MRT Közönségszolgálatának tá­jékoztatója. 18.45; Est! mese. 19.00: A HÉT. 20.00: Hfrek — Sporthírek. 20.10: Feydeau: Mit Járkálsz meztele­nül? Tévéfii ro, {U évei» felül leknek f) 21.15: Sanzonről-sanzonra. Madarász Iván és Papp Zoltán dalol. Kb. 21.35: Portréfllm Kondor Béláról (Színes!) a 22.10: Hfrek =■ Sporthírek, A Hóidéi megyei Állami Építőipari Vállalat HAZGYARA KERES KÖZÉP-, VAGY FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ ÉPÜLETGÉPÉSZT ELŐKÉSZÍTŐ! MUNKAKÖRBE Jelentkezés önéletrajz leadása mellett, a házgyár előkészítés vezetőjénél DEBRECEN, Balmazújvárosi út 16. szám. útiköltséget felvétel esetén térítünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom