Dunántúli Napló, 1974. január (31. évfolyam, 1-30. szám)

1974-01-15 / 14. szám

4 1971 Január 13. DUNANTOlt NAPLÓ „Az én gyermekem kívánt gyermek" A Vöröskere zt sokoldalúan segíti a népesedéspolitikai intézkedések végrehajtását — Az Országos Elnökség határozata a megvalósulás útján A Magyar Vöröskereszt Országos Elnöksége még múlt év őszén megtárgyalta a népességpolitikára vonatkozó kormányhatá­rozatból adódó feladatokat és állást foglalt az intézkedések vég­rehajtásának hatékony, sokoldalú támogatása mellett Dr. Vidos- falvy Magda, a Vöröskereszt főtitkárhelyettese tájékoztatta az MTI munkatársát arról, mit tettek eddig és mik a további tervek. — Mindenekelőtt a felvilá­gosításban, az egészségügyi nevelő munkában, a közvéle­mény helyes irányú formálásá­ban kívánunk a rendelkezé­sünkre álló eszközökkel közre­működni. — A Vöröskereszt szerveze­tek tevékenysége — folytatta a főtitkár-helyettes —*, a több gyermekes család társadalmi megbecsülésének fokozását hi­vatott szolgálni. Részt veszünk a tanulóifjúság családi életre nevelésében. Lehetőségeinkhez mérten hozzájárulunk ahhoz, hogy minden fiatal nő és fér­fi megfelelő ismeretekkel, egészségügyi és gyermekgon­dozási, nevelési kultúrával ren­delkezzék, mire családot alapít Ehhez nyújtanak segítséget az 1974-ben megjelenő különféle kiadványaink is: kézikönyvek, tankönyvek, az aktivista képzés témái, az ismeretterjesztő anya­gok, ilyen például az „Anyák iskolája" című könyv I—II—III. kötete, amelyek a terhes nő, a családtervezés, a terhesgondo­zás, valamint a kisgyermek­gondozás (3 éves korig) téma­körét dolgozzák fel. Mintegy 50—50 ezer példányban készül a tanfolyamok hallgatói részé­re. A középiskolás lányoknak és fiúknak szól a „Nagylányok is­kolája” és „A családi élet is­kolája" című kiadvány. Ezek­ből 25—25 ezer készül. Az Egészségügyi Minisztérium ki­adásában és a Vöröskereszt gondozásában már megjelent „Az én gyermekem kívánt gyermek” című könyvecske, amely a családvédelmi tanács­adóknál, az anyakönyvvezetők­nél szerezhető meg. — Ismeretes, hogy igen fon­tos szerepet töltenek be a tá­voli tanyákon élő, gyermeket váró nők látogatásában, a ne­Rendkívüli víznÉőségvMelmi intézkedések Védekezés a pakura ellen Hétfőn a Dél-dunántúli Víz- Dgyi Igazgatóság is bekapcso­lódott a Duna pakura szeny- nyezettsége elleni küzdelem­be. Pécs zavartalan vízellátása érdekében megfigyelő, véde­kező és elhárító törzseket állí­tottak fel a folyó alsó-magyar­országi szakaszán. Mohácsról ugyanis — egy 40 km hosszú távvezetéken — naponta 38 000 köbméter víz áramlik a folyóból Pécsre. Nagyon fon­tos, hogy a pakura-szennyező­dés ne veszélyeztesse a 160 000 lakosú város vízellátását Mo­hácson. a vízklvételi műnél fo­kozták a tisztítási kapacitást Ezzel biztosítják, hogy az eset­leg elszabadult és lesodródó pakura „kivédhető" legyen. A KÖJÁL bevonásával és készü­lékeinek igénybevételével rend­szeres megfigyelést és vizsgá­latsorozatot végeznek. Áttértek a mikroszennyezések mérésére is, Mohácstól a pécsi városi hálózatig, sőt a vízcsapokig, a technológia különböző folya­mataira szakaszolva, naponta többször is ellenőrzik a Duna- víz minőségét Kaurek Róbert főmérnök, a Dél-dunántúli Víz­ügyi Igazgatóság vízminőség védelmi felügyeletének vezető­je hétfőn délben adott tájékoz­tatása szerint Pécs ivóvíz- ellátásában nincsenek zava­rok. Vegyszerek veszélyeztetik az akácosokat Tfz év környezetvédelmi ku­tatásait összegezték az Erdé­szed Tudományos Kutató inté­zet kecskeméti állomásán. A tanulmány — amely része az iyen irányú országos kutatá­soknak feltárja a környeze­tet szennyező gócokat, s ala­pul szolgál annak megszünte­téséhez. Megállapították hogy a nagyobb ipartelepülések kör­nyékén, köztük az ajkai, az inotai és o várpalotai alumínium­kohók, illetve vegyi üzemek vi­dékén alig néhány év alatt 30 százalékkal nőtt a levegő szeny- nyezettsége, s így már megha­tódja a megengedhető szintet Az alumínium-kohók környékén, az uralkodó szél irányában, a fluorral, kéndioxiddal és por­ral telítődő levegőben megful­ladnak a növények, sőt a talaj rovarélete is kipusztul. A min­den élőlényre káros jelenség megszüntetésére törvényes in­tézkedést sürgetnek a kutatók. A legújabb megfigyelések szerint a mezőgazdaság foko­zódó kemizálásának is jelent­kezik o környezet-pusztító ha­tása. A kutatók szerint a légi vegyszeres gyomirtás mérgezi a környező gyümölcsösöket aká­cosokat A SZERETTEINKRŐL VALÓ GONDOSKODÁS a legszebb emberi tulajdonságok egyike. KORSZERŰEN GONDOLKOZIK az, aki a társadalom gondoskodásán felül, a saját erejéből is igyekszik * , megvalósítani hozzátartozóinak anyagi biztonságát. A család jövőjének kialakításához, a gondok áthidalásához tartozik az ÉLETBIZTOSÍTÁS Minden család életkörülményei, igényei, szerint választhatja ki a megfelelő biztosítást. kik szóló tanácsadásban a vé­dőnők. Az ő munkájukat köny- nyíti, segíti a „Levél a tanyasi anyáknak” című módszertani jellegű kiadvány, amely 30 ezer példányban lát napvilágot szintén ez évben. — Idei munkatervünkben he­lyet kapott családvédelmi akti­visták képzése is. Gondosko­dunk arról, hogy a már jól be­vált, hagyományos tanfolyamok programjában megfelelő súly- lyal szerepeljenek a népese­déspolitikai határozattal kap­csolatos tudnivalók — fejezte be nyilatkozatát a főtitkár-he­lyettes. Tegnap történt Hétfőn tartotta ülését a KISZ Baranya megyei Bizott­sága, amelynek napirendjén a múlt évi munka értékelése, s az idei program megtárgyalása szerepelt Az üzemekben, szö­vetkezetekben, intézmények­ben elkészült már az ifjúsági törvény végrehajtásának konk­rét, helyi tennivalóit meghatá­rozó intézkedési terv. Az ab­ban foglaltak megvalósítása a legfőbb feladat 1974-ben. A bizottság tegnapi ülésén beje­lentették: országszerte első íz­ben kerül sor az idén ifjúsági parlament-sorozatok megren­dezésére. Eltemették Baktat Ferenc Rózsa Ferenc-díjas újságírót Hétfőn délután mély részvét­tel kísérték utolsó útjára Baktai Ferenc, Rózsa Ferenc-díjas új­ságírót, a Népszava 50 eszten­dős korában elhunyt főmunko- társát, a kollégák, barátok, tisz­telők sokasága rótta le kegye­letét az elhunyt ravatalánál, ahol közvetlen munkatársai álltak díszőrséget. A Népszava és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében dr. Siklósi Iá- nős, a Népszava főszerkesztője méltatta Baktai Ferenc mun­kásságát — Múltunk históriája, évez­redünk szellemi értékei és újabb korunk egészséges poli­tikai áramlata tolla alatt a má­nak szóló tanulsággá formálód­tak. Minden érdekelte, ami eb-' ben az országban történt. Ügy járta a városokat, falvakat üze­meket, és termelőszövetkezete­ket, hogy sokezernyi ember személyes ismerőse lett. Tálán tízszer annyit jegyzett fel éle­tében, mint amennyit megírt, pedig Baktai Ferenc 25 év alatt tíz ember munkájára valót írt meg. Kevesebbek, szegé­nyebbek lettünk halálával mindannyian — mondotta töb­bek között. A Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetsége nevében Petnő Tibor, a Magyar Nemzet fő­szerkesztője búcsúzott a ma­gyar szocialista újságírás ki­emelkedő személyiségétől. Megkezdték az őntősablonok bontását a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat stázaűzemében. Az eddigi hagyományos építkezéshez gyártott födémelemek gyártását csökkentik. Ezek helyett új technológiával, új típusú födémek gyártását kezdik meg a közeljövőben. A tervek szerint ja­nuár—februárban építik át a gyártómezőket. Képünkön: bontják a régi sablonokat — Szokolai felv. — A négy termék közül melyik a legjobb? Új rendszerű tejipari piackutatás Pécsett A vásárié, a fogyasztó dönt a jövőben Pécsett, az új tej­ipari termékek sorsáról. Az ed­digi gyakorlat szerint ugyanis szakemberek — meglehetősen szűk körben — véleménye alapján vetettek el. vagy gyár­tottak újdonságokat. A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet pécsi részlege, a Baranya me­gyei Tejipari Vállalat, valamint az Élelmiszer Kereskedelmi Vál­lalat együttműködve, újrend- szerű piackutatást vezet be 1974-ben, a fogyasztókat is be­vonja a zsűrizésbe. Elsőként — a különféle tech­nológiával előállított — vajak minőségéről kérnek véleményt Hazánkban jelenleg négyféle vajgyártási technológiára van lehetőség, de zömmel csak egy honosodott meg, azonos típusú terméket eredményezve. A vaj mindenképpen 83 százalék tej­zsírból, — az ebben oldott vi­taminokból — fél százalék zsírmentes szárazanyagból és tökéletesen elosztott tejszérum­ból áll. A gyártási technológia azonban befolyásolhatja a ter­mék ízét, színét — részben ,— állományát és eltarthatóságát Éppen emiatt vált szükségessé a tudományosan megalapozott piackutatás. A kutatóintézet, valamint az említett két vállalat reprezenta­tív felmérést végzett 50 - átla­gos — család kijelölését kérte a Statisztikai Hivataltól. Vala­mennyi családhoz eljuttatták mind a négy technológiával ké­szült vajat, egy kérdőív kísére­tében, Arra vártak választ: me­lyik ízlik a legjobban, a min­ták közül melyiket vásárolnák rendszeresen a boltokban, szük­ségesnek tartják-e különböző minőségű és ízesítésű vajak forgalombahozatalát. A vélemé­nyek értékelése meglepő ered­ménnyel járt. Erről csak annyit, arra termékre „szavaztak” a legtöbben, amelynek sikerére a szakemberek a legkevésbé szá­mítottak. Február elejétől három hóna­pon át, két pécsi boltban kapható lesz a — más-más technológiával készült — ha­gyományos, kék, zöld és piros csomagolású vaj. Amelyik, vagy amelyek megnyerik a vásárlók tetszését, azt gyártja a jövő­ben a tejipar. A piackutatási kísérlet eredményét — nem­Korszerű Kossuth-adó Solton Az ország közepén, Bóes- Kiskun megye Solt nagyközsé­gének határában, a település­től mintegy 4 kilométerre épül fel a Magyar Rádió új, nagy­teljesítményű adóállomása. A terv szerint 1976-tól már ez su­gározza a Kossuth-rádió mű­sorát. A jelentős beruházás szovjet tervek alapján valósul meg. Az új adóállomás 600 millió forintos teljes beruházási költségéből mintegy 150 millió forint értékű munkára a Bócs- Kiskun megyei Állami Építő­ipari Vállalat kapott meg­bízást. A Kossuth-rádió új adó­állomásának teljes ütemű épí­tési munkái még ez év második felében megkezdődnek. csak Pécsett, de országosan is figyelembe veszik. A jelenlegi tudományosan megalapozott piackutatás csak a kezdet, a jövőben ugyancsak Pécsett kí­vánják bemutatni és vélemé­nyeztetni az újdonságokat. Számos új terméket állított elő a közelmúltban a Tejgaz­dasági Kísérleti Intézet pécsi részlege. Máris érdeklődik a ke­reskedelem a csokoládés tejek, tejfölkrémek, ízesített joghurtok iránt. Most kísérleteznek a dié­tás vajkrém, valamint a cuk­rásziparban és a háztartásban egyaránt felhasználható csoko­ládés, puncs, valamint citrom ízesítésű vajkrémek előállításán. Dz MHSZ titkára Bétádban A jugoszláv testvérszerveíet, a Narodna Technika elnöke To- dor Vujaszinovics meghívására hétfőn Kiss Lajos vezérőrnagy a Magyar Honvédelmi Szövet­ség főtitkárának vezetésével küldöttség utazott Belgrádba. A látogatás célja a kölcsönös kapcsolatok erősítése, az együttműködés továbbfejleszté­se, az ezzel összefüggő tenni­valók megtárgyalása. Bolgár Ifjúsági és sportdelegáció Baranyában Kétnapos látogatásra vasár­nap megyénkbe érkezett a — minisztériumi hatáskörrel működő — Bolgár Állami Ifjú­sági és Sportbizottság három­tagú küldöttsége. A delegáció vezetője: Marín Marinkin, a bi­zottság kulturális osztályának vezetője, tagjai: Milten Milte* nov gazdasági tanácsadó, va­lamint KiríI Mane»/, Pemik me­gye ifjúsági és sportbizottságá­nak elnöke. A vendégek vasárnap a Liszt Ferenc Hangversenyterembe, majd ezt követően a Mecsek Táncegyüttes próbájára láto­gattak. Délután — vidéki ki­ránduláson — megyénk neve­zetességeivel ismerkedtek. Hét­főn délelőtt Takács Gyula, a Megyei Tanács elnökhelyettese fogadta a delegációt, tájékoz­tatva őket Baranya kulturális életének helyzetéről, eredmé­nyeiről. A nap folyamán a kül­döttség ellátogatott a Művé­szeti Szakközépiskolába, a Pé­csi Porcelángyárba és Komlón, a Kodály Zoltán nevét viselő ének—zenei általános Iskolá­ba. A kétnapos tapasztalat- csere azzal a beszélgetéssel ért véget, amelyen Sarkadi Nagy Barna, a KISZ Baranya megye! Bizottsága titkára tájékoztatta a vendégeket az aktuális ifjú­sági, kultúrpolitikai témákról. DOMBÓVÁRI itniirei'zál SZÖVETKEZET DOMBÓVÁR Fo u.22Árolt AKÖV telep MAGÁNOSOK, KOZULETEK RÉSZÉRE E 400-AS univerzal esztergapadra MUNKÁT VÁLLAL rövid határidővel, Ügyintéző: Boroczki Imre, Telefon: 12-03.

Next

/
Oldalképek
Tartalom