Dunántúli Napló, 1973. december (30. évfolyam, 320-348. szám)

1973-12-30 / 347. szám

Holaíeiss Mély fájdalommal tudatjuk, hegy ; tőrré« szeretett tántskánk STV PIROSS BÉLANÉ SCHRECK KATALIN S&esszu szenvedés után 83 éves kora- j ban dec. 26-án elhunyt. Temetése j I97i januoc 2-án fél 4 érakor: A gyászoló család. Fajdalommal tudatjuk, hogy szer®- tett feleségem, sógornőm WELICSKA GÉZÁN* »eil egeiági lakos 77 éves koraba" hosszú szenvedés után elhunyt. Te- j metése január 4 én, pénteken 2 óra kor les? a pécsi központi temet© he«: A gyászoló család. Mély fajdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem. édesapánk, apó- . »unk, nagyapánk és kedves rokonunk j RÓNAI JANOS §1 éves korában elhunyt. Temetése január 2-án. szerdán 12 órakor les? ; s pécsi központi temetőben. A gyá­szol© család. Fájdalommal tudatjuk, hogy sie­»»tett testvérünk, UROGI MARGIT rövid szenvedés után 76 éves korá­ban elhunyt. Temetése január 4-én. pénteken fél 2 érakor lesz a pécsi központi temetőben- A gyászoló Somlai, Mihály és Urögí család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretet* édesanyám és nagymamám TAPAZDI JÖZ5EFNÉ 'rfolt sellyei lakos életének 73» evében elhunyt. Temetése január 2-án 2 óra Vor lesz ti sellyei temetőben, A gye szoló család. Mély fajdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, drága jó édes- j anyánk, anyósunk, nagyanyánk PÁLMÁI JÓZSEFNR Susán Etelka életének 70 évében : váratlanul elhunyt Temetése január I 3-án, csütörtökön f órakor les» a i pécsbónyotelepi temetőben, Ä gyá szol© család. I Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, apósom | és nagyapánk TAKACS JANOS, m erémü nyugdíjasa, életének 72, évében csendesen elhunyt. Temetése ! január 3-án. csütörtökön fél 4 óra­kor lesz a pécsi központi temetőben, J A gyászoló család. Mély fajdalommal tudatom, hogy szeretett jó édesanyám RUPPERT KAROLYNf elhunyt. Temetése január 3-án 2 óra­kor lesz a Vasas Ili temetőben. , Gyászoló leánya Fájdalommal tudatjuk, hogy szere- j tett feleségem, édesanyánk, anyó­sunk, nagymamám, testvérünk és ked- j vés rokonunk LÁSZLÓ ISTVANNÉ Veres Sára 68 éves korában hosszú j szenvedés után elhunyt. Temetése j január 4-én 3 órakor lesz a pécsi r központi temetőben, A gyászoló csa- | Iád. Fájdalomtól megtör szívvel tudat' juk, hogy POLGAR ISTVANNF Bereck Lidia életének 85. évében elhunyt. Temetése január. 4-én 1 óra­kor les? o pécsi központi temetőben, Takács Ferenc, Dóig ezóSsat GARAZSMESTERT felvesz e Tejipari r Szállítási VállaSat. Pécs, Ifjúmunkás út 2. (3407) Érettségizett gy©»«* és gépíró* felveszünk. Baianyamék Megyeri u! 66. Jelentkezés a munkaügyi osztá­lyon. (3404) A KPM Közúti Igazgatóság központi géptelepe felvesz egy karosszérialaka­tost azonnali belépéssel. Jelentkezési Pécs. III., Rácváros 68, szám. (3405) A B. M. AGROKER Vaüalat Alkat­rész és Műtrágya raktárába segéd­munkásokat vési fel. Jelentkezni lehet Pécs, Megyeri ül 64 szóm a'att. (3409) TAKARÍTÓNŐT délelőtt félmü- szakban — azonnali belépéssel ah kaimarunk. Jelentkezés; Hunyadi út 2, (3410) FELVESZÜNK pénzügyi osztályunkra ' gépírni tudó adminisztrátort Érettségi- i ve: (lehetőleg közgazdasági) rendel- ’ kezet tabló- és szcmlaeUenőrnek. Jelentkezés a személyzeti. vezetőnél. Cím: Dél-dunántúli Textil és Felső­ruházati Nagykereskedelmi Vállalat. Pécs, Közraktár u, 1, (Megyeri út 78.) (3414) ARUK! ADÓKAT, áruátvevöket, rak­tári segédmunkásokat és asztalost fel­veszünk, TUZÉP-telep, Megyeri út. (3411) A VOLÁN 12-es ». »»aVaoÍW Vállalat 21. életévet öeíölíoíts legalább i íves tehergépkocsi- »eielei gyakorlattal rendelkező férfiök • eszéie ingyenes autóbuszvezetői tan- folyamot indít. A résztvevők már o tanfolyam ideje alatt munkabért kai> nak. jelentkezés a személyzeti ás ok­tatási osztályon. Pécs, Belgái Nép­hadsereg útja 33, III em. 6- (2844) ANYAGKEZElö! munkakör betölté sere építőipari anyagismerettel rendel­kező dolgozót keres az Országos Mű­emléki Felügyelőség pécsi építésveze­tősége, — Jelentkezés részletes, kézzel írott önéletrajzzal az építésvezetőség irodájában. Pécs, Saüai u. 35. (85513) ÉRETTSÉGIZETT FIATALT keresünk, 6 : jszlói fűrészüzemünkbe, akit felvé­geikor beosztott, rnajd átképzés után H'elős műszaki munkakörben eikal- fh áznánk. Mecseki Erdő- és Fafeldol- |3zó Gazdasáo. Pécs, Rét u 8. sz. (87271) Minden külön értesítés helyett mélységes fájdalommai tudatjuk, hogy •OBST KAZMÉR «?. gyógyszerész 75 éves korában december 27-én el­hunyt* Részvétlátogatások mellőzését kérjük, A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk. hogy forrón szereteti édesanya, anyós, nagyanya, dédike, testvér és kedyes rokon özv. GERGELY JÓZSEFNE Toldy Ella türelemmel viselt beteg­ségében 7§ éves korában csendesen elhunyt. Szereteti halottunkat ja­nuár 4-én. pénteken fél 1 órakor he­lyezzük örök nyugalomra a pécsi köz­ponti temetőben. Soros! és Jordanícs család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám. anyósom és kedves rokon özv. KOVÁCS ISTVANNC Kruskovics Mária 93 éves korában rö­vid szenvedés -után csendesen eb huny*. Temetése január 2-án. szer­dán fél 1 órakor lesz o pécsi köz­ponti temetőben. A gyászoló csalód. Köszönet Szomorú szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a .rokonoknak, munkatársaknak és ismerősöknek, gkik. felejthetetlen halottunk SODÓ FERENCNÉ temetésén megjelenésükkel vagy rést- vétnyílvánitásukkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek, A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetéi mind azoknak a rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halót tunk, szeretett férjem HOMLOKOS GABOR temetésén részi vettek, koszorúkkal, virágokkal, szóban és írásban tett részvétnyi latkérőtökké! fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Külön köszönet a Népstadionná! dolgozó kollegák­nak a temetésen való megjelené­sükért. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánk MAHLI KAROLIN temetésén megjelentek. Külön köszö­net a meszesi, a pécsbónyatelepi szomszédoknak és a Zsolnay gyár Petőfi brigádjának a szép koszo­rúkért, A gyászoló csalód. Halas szívvel mondok köszönetét a IV-es hózkerelöség összes dolgo­zóinak, rokonoknak. ismerősöknek, akik felejthetetlen, drága halottunk KISS SZABÓ ISTVÁN temetésén meg­jelentek és koszorúk, virágok küldé­sével mély fájdalmamban osztoztak. Gyászoló felesége. Köszönjük mindazoknak, akik sze­retett férjem, édesapánk, sógorunk GREGOROVICS ISTVÁN temetésén részt vettek. Külön köszö­net a Budai II. Pártszervezetnek, o 8, m. Tűzoltóságnak, jóbarátoknak. A gyászol© Gregorovics család., Köszönetünket fejezzük k? mind-1 azoknak, akik fel ejthetett©« drága jó édesanyánk JARAI ANTALNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, virá­gok küldésével együttérzésüket nyil­vánították, Külön köszönet a Megyei Tanács építési osztályának és a 11- sz, bölcsőde dolgozóinak és volt munkatársaknak. A gyászoló Széles és B'ttner család. felvesznek A KÖZTÁRSASÁG téri Altalanos Is­kola azonnali belépéssel felvesz ta­karító-hivatalsegédet, (85588) ÉPÍTŐIPARI technikumi végzettségű kalkulátort azonnali belépéssel felve­szünk- Jelentkezés: Nagyközségi Ta nács V B, Építőipari Költségvetési Üzeme. Sásd, Szabadság u, 12, sz. (85570) A? ALIT XIV, «ámu Autójavító Vállalat I, sz, üzemegysége fel­vesz segéd munkásokat, Ikarus gépkocsik össze- szereléséhez betanított munkásokat és autóalkatrész-ísmere lekkel rendelkező raktári kiadót, - Jelentkezés; Pécs, Bolgár Néphadse­reg u, 33= Északi kapu, (87307) ANYAG vagy értékkönyvelőt 1—5 éves gyakorlattal azonnal felveszünk. Jelentkezés: Nagyközségi Tanács V. B. Építőipari Költségvetési Üzeme, Sósd. Szabadság u. 12« (85569) FELVESSÜNK rakodókat és segéd­munkásokat, Pécsi Épületszerelő és Karbantartó Ipari Szövetkezet, Pécs, Kossuth L. u. 63. Jelentkezés; Fenyő- sí elvtársnál. (87309) A7. ÁGOSTON tén Általános Iskola fűtőt keres. Jelentkezni lehel az igaz­gatói irodában. (4090) GÉPlPÓNÖT kórházi osztályra admí= , nisztrativ munkakörbe felvesz a Gyér mekkórház. Nyár u. 8 (3385) KONYHAI DOLGOZÓT egyműszako« munkakörbe felvesz a Gyermekkórház, Nyár u. 8, (3386) SZÁMLÁZÓ! és pénztárosi munka körbe közgazdasági technikumi vég­zettségű adminisztrátori és egy kő­művest azonnali belépésre keres a Pécsi Keményítőgyár. Siklósi ú! 47. sz, (3389) RAKTÁRI ANYAGKIADÓT felveszünk mohácsi üzemünk raktárába, Jelentke­zés az üzemvezetőségen. Mohács, Vá­góhíd Uu 2, MegyeszernéL (87299) PALY AZAT! felhívás! Pécs város és ! vidéke ÁFÉSZ szalántai MARICA VEN- DÉ3LÖJÉBS szakképzett melegkonyhás ÜZLETVEZETŐT KERES. Házaspár egy. J vagy két családtaggal előnyben. Be- j lépés azonnal, bérezés megegyezés ; szerint. Jelentkezés a szövetkezeti áru­forgalmi főosztályán. Pécs, József At- • ti la u. 22. (3422) ÁRUKÍSÉRŐ rakodókat keresünk, — i Jelentkezés a Pécs város és vidéke í ÁFÉSZ személyzeti vezetőjénél. Pécs. József Attila utca 22 (3420) ( Vidám szilveszter a fogyasztási szövetkezeten vendéglátó üzleteiben MAGYAROS ÉTELKULONLEGESSÉGEK. HÁZI KÉSZÍTÉSŰ CUKRÁSZSÜTEMÉNYEK. GAZDAG ITALVÁLASZTÉK, ZENE, TÁNC, MŰSOROS RENDEZVÉNYEK o helyi szövetkezet vendéglőiben, cukrászdáiban, eszpresszóiban. Sieretettel váriak kedves vendegeiket és BOLDOG LM ÉVET KIVANNAK a szövetkezeti vendéglátás dolgotái! Az „ÁFÖÍT Asványoiajfergaimi Vállalat megvételre kínálja az alábbi áj ............ M ennyiség darab ’ Megnevezés Típus, műszaki adatok 1 elektromos kalyha R 30 2 olajkazán T 3.5 ff. vízuzemű. acéllemez, olajkazán totya,, 34 200 kg/kal/óra 1 1; T 2.8 m3 ff. vízüzemű, totya, 26 000 kal/óra i öv. kazan -j- olajégő MO—IX, 0.5 at gőzre, 37 m2 ff. 260 000 kg/kal/óra. Finom + durva szerelvények, ANYO—50 olajégő olajkazán 4- oiajégő Komfort—11., V/0 60 000 kai, acéllemez, vizes, ANYO 20 K. 1 olajkazán MARABU—IV. 7.2 m2 ff, kisnyomású gőzfűtésre, 35 000 kal/óra 4 olajégő PGIN—4G, 35 000 kal/óro 1 f. műszerfal -f- tartói 1 szivattyú -j- motor DKK 414 + VZ 82/4 £L, szivattyú + motor FK 65/80 + RZR 1001/4 5 szivattyú + motor DKRTS 512 + RZR 112 M4 1 szivattyú -j- motor DKKTS 512 + RZR 132 S4 1 szivattyú -f~ motor BTMS 50/4 + VZPT 160 M \ szárnyszivattyú 1965/11. 1 szivattyú TTM 25/16 1 szivattyú 1965/11. B. ? hydrofor 80 és 200 literes 3 tarolótartály 500 lit 1 boyler 500 lit 2 tartály 200 lit 2 boylerkazan 500 lit. . 1 tekvó b. kazán 1000 lit 4 elektromotor VZ 132 M/4 2 elektromotor VZ 132/5/4 2 elektromotor VZ 41/4 1 elektromotor VZ 42/4 5 thermostat Danfoss, DTM 59 F 1 thermostat DTO 59 B 3 ventillátor -j- motor PRC 40/05 + RZR 90 54. 2 vizlágyitá Z—8 Tárolási hely: Allóeszkózraktá r, C s e p e L Eladó továbbá egy 20x10*3 m méretű téglafalé, betontetós, műköpadlós türdóépület, a benne elhelyezett fekete fehér öl töző, fürdő teljes felszerelésével: Klf. méretű ajtók, ablakok, zuhanyozok, mosdókagylók, öltöző­szekrények, lámpatestek, villanyboyler. szellőzők stb Lt sz. 35 908. Részletes felvilágosítást az APOR Vállalati Eszközgazdálkodási Bizottság ad, Csepel, Petróleumkikötő út Telefon: 335-385/1 *7 Hathetes kisfiámat Január 2-től megbízható, jó hely­re, az Asztalos János u. 27. közelében, naponta 7.30-tóJ. 1.3.30-ig gondo­zásba adnám. Kormányos Józsefné orvostanhallgató. Telefon: 17-465. LAKAS Elcserélném Kolozsvár ut­cai. nagyméretű, szoba- konyhás, erkélyes, komfor­tos lakásomat 2’,2—3 szo­básra. ..Különbözet” jel­igére a Sallal u. hirde­tőbe Külön bejáratú, bútorozott szoba fdzóhel/iséggel gyer­mektelen házaspárnak ki­adó. Gyárváros, SagvárJ E. u- 26, __________________ ü res albérleti szoba kiadó „Összkomfort” jeligére o Sallal u hirdetőbe._____ K ülön, bejáratú, bútorozott szoba gyermektelen házas­párnak azonnal kiadó. — Ürögi út 8ft. szám,_______ K isgyftd utca 1-beu, kii- lönbejúratú, nagy szoba bútoroz, a kiadó, január »-l-ói (Kokusdombna I >. Baleset miatt tolókocsiba kényszerült, önmagái ellát­ni képes, egyedülálló férfi albérletet keres. „Fürdő­szobás” jeligére a Sallal (x. bitoeiöbf .Fiatal házaspár külön be­járatú albérletet keres. — „Belvárosban” jeligére a Sallal u. hirdetőbe. Keresek külön bejáratú albérleti szobát. Fürdő­szoba használattal” jeligére a Sallal u. hirdetőbe. Külön bejáratú kis szoba kiadó azonnal is, egy vagy kettő személynek. Hegy­alja__utca 49 Pécs._______ T ávfűtéses, bútorozott szo­ba két diák részére kiadó, „Január 1.” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Uránvárosban vagy a 400 ágyas környékén csendes albérleti szobát keresel?, lehet üresen Is. .Asszisz­tensnő” jeligére & Bem utcal_hirdetőbe^___________ K ülön bejáratú szoba, üre­sen vagy bútorozva január 1-re kiadó. Magányos fér­finek. Cím: Pécs. Bárány­tető 1. sz. Török József. Sroba-konybás albérlet egy év előrefizetéssel ki­adó. „Kisgyermekkel” jel­igére a Bem utcai hirdető­be _____________________ D iáklányt albérlőnek fel­veszek. Déryné u. 23., ud­vart emelet. Tókáné. ér­deklődni délután 2-től. Nyereménye» Zaporozsec eladó. Ha vezető engedélye nincs, vétel esetén okta­tását vállalom. Bisse, Kossuth L, u. 37 ______ 2 23-as Warszava eladó. Meszes, Apáffy u. 40, (17 után). __________ K arambolos (totál karost is) 1500-as Polski ITAT-ot vennék 10—20 ezer km-ig. „Polski 66 813” jeligére a szekszárdi hirdetőbe. ___ G arázshely Készül főútvo­nalon. új városrészhez kö­zel, eladó. Huszár u. 10. Vessek régiséget, faliórát, álló díszórát, tölcséres gramofont, szamovárt, ré­gi Zsolnay-tárgyat, réz­árut stb. RÉGISÉGBOLT, Doktor Sándor u. 29. Tele­fon: 18-628. _______________ H ízók eladók, különböző súlyban Kertváros, Ker­tész _u. 5.______________ H ízó disznók eladók. Mars út 64/1.________ E gy 220 kg-os hízott ser­tés eladó. Basamalom út 90. _____________________ Hízott sertés. ISO—160 kg-os, eladó. Bícsérd. Kos­suth Lajos u 88 Molnár MODERN ! GARNITÚRÁK | 3880 forinttól ! aszletre kaphatók! V A J T A kárpitos • Jecs. Déryné u 11 Veszek réztnozsarat, gyér- tyatartót, kávédarálót, fa­liórát. festményt, porcelánt stb. régiségbolt. Dok­tor tí, u. Telefon: 18-623. Kiváló, hétéves mura kan­ca eladó. Mágocs, Árpád u 93. Páneeltőkés zongora eladó Ybl M. út 7/3. IV, K. 1. Haraszti.____________________ Pacsirta rádió igényesnek, elfogadható áron eladó. P erezel u. 2B. Hazenauer 2 darab kisebb hízó eladó. Kertváros, O. gona utca 31. Uussertés, 90 kilós eladó. Érdeklődni: Kispostavölgy 11 1, Felföldi. I darab ISO—160 kg kö­zötti hízó eladó. Helyszínen feldolgozható. Érdeklődni: Pccs, Levendula utca 5. szám. alatt, (Kovácste­1 e-F ^ • Kiadó príma állapotban villanytűzhely. világos, négyfiókos sublót,, gömbö- i lyü, modern asztal. Esti órákban, József u, 223. H. *l> _________________ É gy kb. 140—180 kg-os hí­zott sertés eladó. Blaha Lujza u iO, INGATLAN Déli fekvésű, 3 szoba, össz­komfortos, iedinal örök­lakás beköltözhetően el­adó. Vadász u, 19. Bor­I ^ly­I Szántó, rét, a. Budai vám- í nál, a 6-os út mellett, a j laktanyával szemben eladó, j Cím: Kistamáy Gyula, I Vasas II, „A” u 1, . Házat. vennék Siklóson, j „Január 8.” jeligére a j Sallal u hirdetőbe, ; Ckaládi. ház eladó. „Pa- bulon"- jeligére 8, Sall.ai utcai_ blrdető’)e._ j Kétszintes családi ház él- j adó. Engels út 120/1, l Két szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakás fizetési kedvezménnyel eladó. Ér- j deklődui: 13-933-on, 18 órától. Üjmohácson, Gát u. 18. sz. ház. 500 négyszögöl I kert szabadkézből eladó, j 3 szoba, konyha, fürdőszo- | ba, mellékhelyiség. Érdek- I lódni a helyszínen, í Budapest közigazgatási ha­tárán 468 négyszögöl telek eladó. Soltai Bélu, Hb6 XV., Bp . Páskomliget 43. ! V. 20 ! Családi ház mellékhelyisé­gekkel, bOü négyszögöl kert­tel eladó. Velény 5. sz. Ugyunott 1 darab anyako­ca, 6 darab 4. hónapos malar eladó :í0í> négyszögöl szőlőparcel­la eladó. Alsómakár tő­ben. Érdeklődni a helyszí­nen Beköltözhetően, kel, szoba, konyha, nyárikonyhás csa­ládi ház eladó. Mártonía, Petőfi S. u. 3. Pécs. 1. kér.. Sudár Ist­ván út 35. 2 darab ház­hely eladó. Érdeklődni ugyanott, _____________ K iadó Balatonlellén, a köz­pontban, stranddal szemben 200 négyszögöl üdülőtelek vállalatnak is. Érdeklődni levélben. Novotny Gyula, Tapolca, Bartók 18, Eladó 3 szobás, közművesí­tett, kertes családi ház, műhelynek is alkalmas, ga­rázzsá! (30 m2, ipari áram) Pécs. Kertváros, Móra F. u. 108.___________ Sürdgöser. eladnám, szoba- konyhás, mellékhelyiséges házrészemet. „Zöldfa” jel­igére _a_JBem u._ hirdetőbe. Azonnal beköltözhető, há­romszobás. kertes családi ház és 300 négyszögöl szántóföld favíkendházzal eladó. Táncsics Mihály I u 66 V ennék gyümölcsöst szőlő« vei. épülettel, Telefons 11-812. 210 négyszögöl orfüi ví« kendtelek sürgősen eladó, i „Megéri” jeligére a Hu* nyadi úti hirdetőbe. Szabóságot» - megnyitom,. Alakítást, javítást Is vál* lalok. Wagner János sza* homester. Pécs, Kossuth L. u. 38. I. em. Tele* fon: 31-428.________________ R övid zongora bérbeadó. „Erbahr” jeligére a Sallal u. hirdetőbe. ESKÜVŐRE modem menyaswonyi, koszo­rúslány ruhák méretre és alakra Igaistea.­RUHAKOICSONZÖ Megye u. 4, Néhány sor kézírásból leg« Őszintébb jellemábrázolást küldöm egyéniségéről. Ada­tok: kor, foglalkozás,, vá* laszbélyeg. Soxuoskéry Pál. 1657 Budapest. Pustafiók 14. KULCSSZOLGÁLAT! (CMJfed» lift, fe§:€*©«sági) Teletewt Felsőfokú végzettséggel, magáuiparosok, kereske­dők köJiyvelését. számla készítését, adóügyeinek in­tézését. levelezését válla­lom. „Nagy gyakorlattal” jeligére a Bem utcai hir­detőbe. faredony készítését, javítását vidékre is. garanciával ©zonnalra vállalom* Pécs, Dolrtoi Se a, 34, Figyelem! MüszövŐ, szem­felszedő mülielyemet áthe­lyeztem Vasas II., Orosz Gyula 44. Városi busszal közelíthető, Budai vám­tól 13-a.s, 14-es, 16-os já­rattal, volt egészségháznál kiyll leszállui. Kötött. Jer­sey mindennemű anyag beszövését vállalom. Nyitva; 8—16. Fülöpné. dunán'toli napló Aj­Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő; MI11k i E f vie Szerkesztőség 7601 Pécs, Hunyadi űt 11 Telefon: 15-000, 15-762. 15-852, 15-245, 15-264, Szerkesztőségi ügyelet ö-tól 20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726. Kiadja a Boranya megyei Lapkiadó VáJlalat Felelős kiadó; Braun Káréig Kiadóhivatal; 7601 Pécs, Hunyadi űt 11. Telefon- 15-000, 15-762, | 15-852, 15-245, 15-264. Telexszám: -12-320 Kéziratot nem érzünk meg és nem adunk vissza PÉCSI SZIKRA NYOMDA 7621 Pécs, Munkácsy M. ,u. 10. F. v.: Melles Rezső Terjeszti: ^ u Magyar Posta Előfizethető a posta hivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra 20 indexszám: 25 054 17528989

Next

/
Oldalképek
Tartalom