Dunántúli Napló, 1973. november (30. évfolyam, 291-319. szám)

1973-11-28 / 317. szám

4 9 DUNANTOl! NAPIG 1973. november Wt 1973. NOVEMBER 23 SZERDA Szeretettel köszönt/ük névnaotuk alk vlmábó STEFÁNIA nevű kedves olvasóinkat * A Nap kél 7.07. nyugszik 15.54 órakor. — A Hold kél 9.59. nyugszik 19.00 órakor. Gépkocsinyeremény­betétkönyv-sorsolás Az Országos Takarékpénztár a gép­kocsi nyereniénybetétkönyvek 50. sor­solását november 26—27-én Budapes­ten, az Ikarus művelődési központban tartotta meg. A sorsoláson azok a 10 000 és 5000 forintos betétkönyvek vettek részt, amelyeket. 1973. július 31-ig váltottak és október 31-én még forgalomban voltak. A kétnapos húzáson Összesen 604 gépkocsi talált gazdára. Az 5000 forintos betétkönyvekre 424 darab, a 10 000 forintosokra 180 autó jutott. Az alábbiakban a Baranyában váltott, nyertes betétkönyvek számait közöljük. 10 000 forint összegű betétkönyvek: Időjárásjeientés Várható időjárás szerda estig: vál­tozóan felhős idő, szórványoson kiala­kuló, megismétlődő kisebb havazás­sal. Mérsékelt, időnként éiénk, nap­közben helyenként megerősödő észak- nyugati, északt szél. Hideg idő. Vár­ható legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet mínusz 4—mirtusz 9 fok körött, j Legmagasabb nappali hőmérséklet 0 . fok körül. • — Szovjet vendégek a MÁV- BŐI. A MÁV Kultúrotthon 40 fős szovjet turistacsoportot látott vendégül a napokban. A szom­baton megtartott szovjet—ma­gyar baráti nap keretében a vasutas dolgozók, a MÁV tár­sadalmi szervei, valamint a Magyar—Szovjet Baráti Társa­ság képviselői, a vontatási, ál­lomási, távközlős és központbeli dolgozók fogadták és látták vendégül a Szovjet Lett Szocia­lista Köztársaságból, Rigából érkezett dolgozókat. — Javítják Boly vízellátását. A bólyi községi tanács a vízel­látás javítása érdekében 10 köbméteres hidroglóbuszt vásá­rolt. A vízvezetéki hálózat re­konstrukciós munkálatait és a hidroglóbusz felállítását a La- josmizsei Vízgépészeti Vállalat vállalta. A műszaki átadásra még ebben az .évben sor kerül. — Húszezer forint csopatfel- szerelésre. A sásdi nagyközségi j és járási KISZ-bizo(tságok 20 ezer forint értékű társadalmi munkaakciót kezdeményeztek. A befolyt összeget a sásdi ál­talános Iskola ijftörőcsapatö felszerelésének bővítésére for- dítiák. Harci túra Kozármisleny­ben. A községi KISZ-szervezet és az úttörőcsapat egésznapos harci túrát szervezett a község felszabadulásának 29. évfor­dulója alkalmából. A harci túra lebonyolítására ma, szerdán kerül sor. — FELHÍVÁSI A Doktor Sándor t»ó- tyadíjalap Bizottság kéri, hogy a ,,Dulo5 et decorum", ,,Szabad taní­tás" és a ..Kis, vagy Kiss" jeligéjű pályázók adják le nevüket, iskolájuk megnevezésével a Doktor Sándor Mű­velődési Központban. Mivel a pálya­díjak üiviepéiyes átadása 1973. de­cember 3-án, hétfőn fél 3 órakor lesr, O szerzők megállapítása igen sürgős. ♦ A 8ARANYAMÉK árai j A melegágy' paradicsom 32, a bur­gonya 2,7—3,50, a vöröshagyma 4,40, a karaláb.é 3,60, a karfiol 6,40, a vöröskáposzta 4,20, a sárgarépa 4,80, a gyökér 11,60, a zeller 6,60, a cékla 4, a fokhagyma 30, a sütőtök 3,40, a torma 16, ót alma 4,80, a körte 9,20, , a gesztenye 22,50, a naspolya 6,40, a dióbél 68, a mák 56, oz aszalt stíl- j va — tasakos — 25 forint kilogram- j monként. A fcjessalato 1,80, o tojás ; t,70 és 2,10. — Bemutatkozó látogatás. Apró Antal, az országgyűlés elnöke bemutatkozó látogatá­son fogadta dr. René Stoud- mann-t. Svájc magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. — NDK-beli professzor Pé- j esett. A TIT vendégeként Ma- | gyarországon tartózkodik dr. | Ernst Helmut Küchtz, a berlini vagongyár poliklinikájának igazgatója. A professzor ma, szerdán ellátogat a Pécsi Or- vostudományi Egyetemre, majd a Pannónia Sörgyár üzemorvosi rendelőjét tekinti meg. — Eredményes véradónap Kaposszekcsön. 191 véradó adott vért a közelmúltban Ko- posszekcsőn megrendezett vér­adónapon. A véradáson a he­lyi lakosság mellett Jogának község önkéntes véradói is részt vettek. Érdekességképpen is megemlítjük, hogy a résztvevők közül Tálas István ez alkalom­mal tizenkettedszer, Jakab Már­tonná és Nagy Jázsefné tized­szer adtak vért. — MII tudunk a cigányok­ról? Ankétot rendeztek tegnap, kedden este Csebény község­ben a község lakosságának részvételével. Az ankéton szó- bakerültek a környék cigány­lakosságának tényleges helyze­tével kapcsolatos kérdések. A cigányságról kialakított vélemé­nyek nem kis része sajnos még ma is előítélet. Mi a tényleges helyzet? Melyek azok az elő­ítéletek mögött meghúzódó tényleges feladatok, amelyek égyre sürgősebb megoldásra várnak? — ezekre a kérdések­re kerestek választ a csebényi ankét résztvevői. 1 020635 Zaporozsec 1 022576 Zsiguli 1 034552 Zsiguli , .1 035187 Zaporozsec 5000 forint értékű betétkönyvek: 1 508630 Zaporozsec 1 513214 Zsiguli 1 548291 Zsiguli I 555245 Trabant Lim. 1 560593 Zaporozsec 1 56038^ Zsiguli 1 551172 Zaporozsec 1 578981 Zsiguli 1 581504 Zaoorozsec 1 601778 Zsiguli } 1 601857 Zsiguli A qyorslista közvetlenül a húzós j után készült, ezért az esetleges szám- hibákért nem vállalunk felelősséget. . — Csipkefa. A korábban meghirdetett időpontnál egy órával előbb, 15 órakor kezdő­dik ma, szerdán délután Só­lyom Katalin Csipkefa című előadása a Doktor Sándor Mű­velődési Központban. — A Bányász Kulturális és Sport Hetek záróünnepségén holnap, nevember 29-én, este hat órakor a pécsi Ságvári | Endre Művelődési Házban ün* | népi hangversenyt ad a Mecse­ki Ércbányászati Vállalat Fú­vószenekara. Vezényel Apáthy Árpád, közreműködik Bolla Ti­bor operaénekes, konferál Ga­lambos György, a Pécsi Nem­zeti Színház tagja. — Főiskolások kiállítása. A kőszegi nyári alkotótáborban részt vett rajzszakos hallgatók kiállítása nyílik holnap, novem- i bér 29-én délután 17 órakor , a Pécsi Tanárképző Főiskola dísztermének előcsarnokában. | 13 hallgató mutatja be több mint ötven alkotását, így töb­bek között grafikákat, krétaraj­zokat, táblaképeket Dr. Richnovsílry An­dor bajai kollégiumi igazgató, a legna- j gyobb hazai magán- 1 kézben levő csiga­gyűjtemény tulajdono­sa, Harmincezernél több csigát őriz, ami csak az első pillanat­ban tűnik sajátos „hobby”-nak. A ter­mészet- és a környe­zetvédelemben a csi­gáknak ugyanis fon­tos szerepe van; át­szűrik, tisztítják © fo­lyók vizét. Uj felüljáró a 4-es főútvonalon. A Hidépifő Vállalót Nyíregyháza közelében — a 4-es számú főútvonalon felüljárót épít, amely két vasúti sorompót szüntet meg a Záhony és Budapest közötti fő­közlekedési úton. A felüljáróval együtt új nyomvonalon épül meg az a négyes főút egy szakasza, amelyet az új létesítménnyel együtt 1974. első felében adnak át rendeltetésének.---». -. .... —■ — Az északi fény országai. | ban. A TIT Baranya megyei Szervezete Egészségügyi Szak­osztálya rendezésében 29-én, csütörtökön 17 órakor Pécsett a Bartók Klubban dr. Keffel Pál igazgató főorvos „Az észa­ki fény országaiban” címmel színes diavetítéssel kísért elő- pdást tart Svédországról és Norvégiáról. — Terlisxter mintabolt, tokai tér 2. A Centrum Aruház kezelésében, (x) — 40 ezer forint — ifjúsági kluboknak. A sásdi járásban, , a Járási KISZ-bizottság jelentős J összeget fordított az ifjúsági i mozgalmi munka tárgyi félté- I teleinek javítására. A közel­múltban a járás ifjúsági klub­jai és KiSZ-olapszervezetei 40 ezer forintot fordítottak rá­dió, lemezjátszó, magnetofon és egyéb klubberendezések vá- sá rlására. — Vízvezetéki hálózatbővítés Boldogosszonyfán. A község jobb vízellátása érdekében 180 ezer forintos költséggel bővítet­ték a boldogasszonyfai vízveze­téki hálózatot A kivitelezési 1 munkálatokat a közelmúltban fejezték be. — Értesítés: Tóth Etelka (Somogy I­né) női fodrász értesíti kedves ven­dégeit, a Bem utcai üzletben munká­ba állt- "»00 — Bekötőút Kökénypusztán. Az elmúlt héten fejezték be a pogónyi „Tavasz" Termelőszö­vetkezet kökénypusztai bekötó- útjának építését A csaknem két kilométer hosszú betonburkola­tú útszakaszt négy hónap alatt készítette el a DÉLVIÉP. Az út műszaki átadását a hónap vé­gére tervezik- I —- Női import alapanyagból készölt műszőrme bundák 30% árengedmény­nyel, női nylon velour kabát 560.— Ft, női télikabát 1820,— Ft helyett 910,— Ft, női lastex pantalló 310,— Ft, flanel! háziruha 139,— Ft, mat- lassé pongyola 198,— Ft-tól, téli al­jak 95,— Ft-tól, bakfis? nadrágkosztüm 280,— Ft, leányka télikabátok 30% árengedménnyel kaphatók Pécs, Sál- Iái u. 6. (x) — Fehér és színes fűrdőszobaberen­dezések, mintás és színes olasz gép­soros csempék, métlachil lapok, fe­hér csempe, bidé, 1—2—3 lépcsős szivattyúk, 80—200 literes hydrofor tartályok, komplett, gáz és villany boylerek (80-120- 200 literes) kazá­nok, magyar és NSZK olajégők szé­les választékban kaphatók a pécsi ÁFíSZ újhegyi Suo'erett ABC Áru­házában. (Bor u. 15.). (x) Ajándékozni MINDIG OROM! * Az ajándékvásárlás nem könnyű, de szép feladat * KEDVES VÁSÁRLÓINKAT ÖTLETTEL, TANÁCCSAL SEGÍTI VEVŐSZOLGÁLATUNK! 22. » Gróf Vécsey tábornagy úi, őfel­sége nemesi testőrgárdájának parancsnoka talán szégyenkezik az udvar és a bécsi kormány előtt, hogy elfajzott fiúval verte meg a sors. Talán ez az oka, hogy a kisujját sem mozdította , fiáért, noha augusztus 6 a ele­gendő alkalma nyílott volna er. re. De a koros katona, a di­nasztia régi szolgálója úgy tesz, mintha a világon sem lenne. . Fia,.qróf Vécsey Károly pedig a lelkész társaságában éli utolsó óráit, s reggel kivégzik. Ő is Hannower-huszár volt, őrnagy, Kiss Ernő első zászlóalj, parancsnoka. Miután felettesét magasabb egységek élére állí­tották, a bánáti harcok során, reá bízták a Hannower-huszár- ezredet. Tisztjei körében pártos­kodás támadt: miként is értel­mezzék a sokféle, egymásnak ellentmondó, Bécsből származó proklamációt. Rendet parancsolt azzal, hogy megkövetelte a ma­gyar kormányra és a magyar al­kotmányra tett hűséget. Megkö­vetelte és bizonyította. Semmivel sem lanyhább eréllyel. mint Kiss Ernő, vitézül viselkedett a bá­náti—bácskai harctéren. És azt sem kérte, hogy ne állítsák szembe volt bajtársaival az oszt­rákok elleni hqdműveletekben. Harcolt ellenük a számunkra oly szégyenteljes szolnoki csatá­ban, és győzött. Bátorságát, hozzáértését azzal jutalmazta a debreceni kormány, hogy tábor­nokká léptette elő, egyúttal hadtestparancsnok'! posztra állí­totta. Holott gróf Vécsey Károlyt a legvadabb túlzással sem lehet­ne elvakult magyar forradal­márnak mondani. Gróf létére aligha lelkesedett a rebellió túl­zásaiért. Magyarságát pedig azért képzelhetnénk bajosan el­vakultnak, mert szigorúan biro­dalmi nevelésben részesült. Na­gyon rosszul beszélt magyarul, írni, olvasni még úqy sem. Mű- veltséae révén tökéletes osztrák­nak hihették. Nyelvi nehézségei miatt csak segítő révén boldo­gulhatott. De amint a tettei mutatják, boldogult, A győztes szolnoki csata után elfoglalta Arad vá­rát, hadteste biztosította a ren­det á Bánátban és körülzárta Temesvárat, hogy azon is erőt vegyen. Szakadatlanul folytatta az ostromot, de mielőtt meg­törte volna oz ellenállást, meg­érkeztek felmentő seregeink. Ekkor már a lengyel Bem pa­rancsnoksága alá tartozott. Ép­pen'Temesvárnál zúztuk szét a Bem vezette honvéd főerőket. Vécsey a körülményekhez ké­pest okosan és higgadtan bánt hadtestével. Elérte, hogy Bem visszavonulhatott Erdély felé se­rege roncsaival: késleltette, vé­gül megakadályozta az üldözést Ugyanakkor kitért a döntő üt­közet elől, mert látta, hogy had­testének teljes megsemmisülését csak így kerülheti el. Tárgyalt Kossuth-tal — a kormányzó fel­világosította a megmásíthatqt- lan bukásról, s ajánlotta, tart­son vele. Bem ugyanerre nógat­ta, Mégrs Görgeyre hallgatott, elindult Nagyvárad felé meg­fogyatkozott csapatával. Jelent kezett Paskievics vársói nagy­hercegnél. • Pontosan tudtq, mi ókból, mi céllál harcol ellenünk. Az utolsó illúzióig is eloszlott, amis kot az elesett rácok között oszt­rák tüzéreket találtak katonái, a Hannówer-huszárok. Amikor a lefoglalt iratok között bi­zonylatokra lelt, amelyek Gráe­ból érkező lőporszállítmányokat igazoltak. Ezért folytatta hóna­pokon át oly makacs kímélet­lenséggel Temesvár ostromát, ezért meneteltettg még Nagy­váradig kimerült hadtestét Ras^ kievics elé, semmint á mi tó-' bornokaink lábához helyezze kardját. Ugyanezért az összes lázadó vezér közül őt gyűlölik legjob­ban a mi generálisaink. * Gróf Vécsey Károly legalább törve, de beszélte a magyart. Aulich Lajos egyáltalán nem ér­tette az általa szolgált hadse­reg nyelvét De annál jobban értette a katonai nyelvet, a pa­rancs, az eskü nyelvét. Mi a titka annak, hogy Aulich Lajos, a pozsonyi születésű német, aki példás fegyelemmel szolgált hodapród korától, 1812-től egy- ugyan'-ron alakulatnál, o Sán­dor főhercegről elnevezett gyd. loqezrednél, váratlanul a lá­zadók pártjára állt? (Folytatása következik) wmmmmww J ____________________ i III w Beethoven v onósnégyesei (II,) A Bartók Vonósnégyes máso­dik hangversenyén a Liszt-ter­met zsúfolásiq megtöltő közön­ség ismét három, Beethoven alkotói stílusában egymástól merőben eltérő remekműben gyönyörködött. Az örömben-táncban kifogy­hatatlan, napsugaras VII. szim­fónia szomszédságában keletke­zett az op. 95-ös t-moll vo­nósnégyes. Az előadás egésze alatt arra gondoltunk; mennyire jellemzi © művet a beethoveni jelző: serioso — komolyan, ko­moran! A kérlelhetetlen ritmika, oz el nem lágyuló dallomfor- málás olyan tartást kölcsönzött a műnek, amely érzékeltetni tudta a titáni küzdelmet, amely akkor is nemesebb a szembe­szegülő közegnél, ha pillanat, nyilag nem is képes fölé kere­kedni. A valamivel oldottabb zárótétel s kiváltképpen annak dúr-ra váltó befejező szakasza hozott csak némi oldást — kom­pozícióban és előadásban is. A műsorösszeállítást dicséri, hogy ezután a fiatalkori D-dúr vonósnégyest (op. 18. No 3.) halj- hattuk, amely hangulatilag teljes ellentéte az előtte elhangzott komor zenének. Játékosság, de­rű, jókedv és kifogástalan ötle- tesséq jellemzik ezt a kamara­művet, Az előadást is ugyan­ezen jellemzői folytán élveztük igazán. Ezek lették a különben „csak’’ tökéletesen szép zenei megformálást egyedivé és emlé­kezetessé. Elmélyedt elemző munkára vall, ahogy számos kompozíciós ' finomságot észre- vétettek — nem tolakodóan, de nem is véletlenszerűen. Ha Beethovennek csak egy vonósnégyesét, sőt, ho e műfaj­nak csak eqyetlen kiválasztott darabját vihetném magammal egy lakatlan szigetre, úgy az feltétlenül a cisz-motl vonósné­gyes — op, 131, — lenne. Szeb­bet, tartalmasabbat, megindi- tóbbat, megrázóbbat, feleme- lőbbet nem ismerek a zenében. Az előadás szépségéről sem mondhatok mást, minthogy tar­talmas volt, megindító, megrázó és felemelő. Plasztikusan bonta. kozott kj előttünk néhány hang. nyi magból a hatalmas, alkotás, amely már szétfeszíti a műfdj megszokott négytételes formai kereteit, ugyanakkor minden fontosabb zenei gondolat egy­másból következik, szorosan ősz. szefügg egy magateremtétte magasabb rendben. Csak cso­dálni lehet Beethovennek ezt a kései remekét. És gratulálni az előadóknak, akik olyannyira koncentráltan, éretten, ortiszti- kusan szólaltatták meg, amelyre kizárólag olyan művészek képe­sek, akik szinte felette állnak minden technikai és kifejezés­beli akadálynak. A Bartók Vonósnégyes a ma­gyar zenei előadóművészet egyik kimagasló reprezentánsa., Műfajukban a világ legjobbjai között a helyük. Előadásmódjuk elmúlt évi pécsi hangversenyeik óta némileg változott: akkor a mostaninál js melegebbnek, ol- dottabbnok szubjektivebbnek hatott előadásuk. (Igaz, ez ösz- szefügghet akkori műsorszáma­ikkal is.) Azóta mintho éveket éit volna az együttes, játékuk puritánul egyszerűbb, lényegre szorítkozóbb lett, méq óbjektí- vebben állítják előtérbe az al­kotást Hangzásuk is — éz a lenyűgözően varázslatos tiszta- szép hangzás nagyszerű hang­szereiken — még egységesebb lett, amikor a másodhegedűs Devich Sándör és a brácsás Németh Gézó játéka az eddi­ginél is aktívabbá vált, ugydíi- akkór az újra kiemelkelőt rtyúj- tó szélső szólamaik (Kómlós Pé­ter- elsőhegedű és Bofvay Ká­roly gordonka) még jobban beleolvadtak az együttes Egé­szébe. A Bartók Vonósnégyes művészei, kiváltképpen Komlós Péter — ha egyáltalán nem Il­letlenség bárkit közülük kiemel­ni — ‘hangszerük legelső ma­gyar művészei közé tartoznak, de égyüttésként hiéq ©miéi IS magasabb szírivonalot képvisel­nék, tizenhat évi közős rtiuhka és évenként minteav százötven hangverseny következtébén. — Beethoven összes vonósnégyesét tqvöly játszották hááglémerfe, de sorozatban most, Pécsett szólaltatják meg elsőízben. Szeszt ay Zsolt L

Next

/
Oldalképek
Tartalom