Dunántúli Napló, 1973. szeptember (30. évfolyam, 230-259. szám)

1973-09-29 / 258. szám

1973, September 29. DUN ANTOLI NAPLÖ 5 Magyarországon elsőként Pécsett Ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztórsosög Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács megvitatta és elfogadta a működésről szó­ló új ügyrendi szabályzatot. Az Elnöki Tanács hatályon kívül helyezte a Magyar Nép- köztársaság fegyveres erői szol­gálati szabályzatát jóváhagyó határozatát, mivel a honvéde­lemről szóló törvény a honvé­delmi miniszternek adta a fel­hatalmazást a katonai szolgá­lat alapvető elveit tartalmazó általános érvényű szabályzatok kiadására. Az Elnöki Tanács a párt- és a tömegszervezetek, valamint a társadalmi szervek kimagasló munkát végző aktivistái részére a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 56. évfordulója ol­| kalmóból különböző fokozatú I kitüntetések adományozását ha- j tározta el. I Az Elnöki Tanács végül egyéb, folyamatban lévő ügye­ket tárgyalt. Tegnap történt A Pécsi Városi Tanács irá­nyítása alá tartozó vállalatok a munka- és üzemszervezésről szóló tájékoztató jelentését tár­gyalta tegnap Pécs Városi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága. A tájékoztató jelentést hosszas vita után a végrehajtó bizott­ság elfogadta. Tizenöt Skoda buszt kapott a város A 30-as és a 31-es vonalán járnak Az első Skoda busz negyed- I tizenegykor állt be a Főpálya- | udvarnál lévő 30-as megálló­ba. Meisterics Imre volt az el­ső magyar gépkocsivezető, aki az S 11-es kormánya mögé ült, hogy megtegye az első menet­rendszerinti utat. A 400 ágyas klinika és a Főpályaudvar kö­zötti útvonalpn, az első utas Bukkösdi Mária nyugdíjas. Tegnap délelőtt hazánkban először Pécsett léptek munkába a Skoda gyártmányú városi au­tóbuszok. Pécs egyelőre tizenöt ilyen kocsit kapott. A reggeli órákban a 12-es Volán központjában Fűzi Árpád igazgató mutatta be a sajtó, a rádió és a televízió képviselői­nek, a megye és a város párt-, valamint szakszervezeti vezetői­nek az új autóbuszokat. A tájé­koztatón megjelent Czégény Jó­zsef, a Megyei Pártbizottság titkára, ott voltak Lukács János és Szentirányi József, a Pécs vá­rosi Pártbizottság titkárai, Bo­gár József, az SZMT vezető titká­ra. valamint Pap János, a VO­LÁN Tröszt vezérigazgatójának első helyettese. Fűzi Árpád ismertetőiében el­mondta, hogy a vállalat az • jJtőbbi években egyre nehezebb Wülmények között bonyolítja a megyeszékhely forgalmát. Be­csült adatok alapján ma már több mint kétszázezer utas el­szállítását kell naponta megol­dani Pécsett. A vállalat fejlesztési elképze­lése szerint a jövőben csak nagy befogadóképességű kocsikat ál­lítanak munkába, mert például a Rákóczi úton már képtelen­ség sűríteni a járatokat, hiszen azok hárompercenként követik egymást. A zsúfoltság'csökken­tésére tehát egy megoldás lát­szik, kézenfekvőnek, a nagyko­csik számának növelése. , Fűzi Árpád tájékoztatójában ismertette a Skodák legjellem­zőbb műszaki adatait. Elmond­ta, hogy ezekben a kocsikban már nincs kuplung, a gépkocsi­vezetők tehát megszabadulnak a sokezer kapcsolástól. A sebes­ségváltás egyszerű (a műszer­falon elhelyezett) gombokkal történik. Ezek a kocsik egyéb­ként a Skoda gyár legújabb tí­pusú városi autóbuszai, ame­lyekből még Csehszlovákiában is alig fut néhány. Befogadó- képességük eléri a száz főt, te­hát várhatóan a 30-as és a 31- es vonalán megszűnik a zsú­foltság. A VOLÁN kéri az uta­zóközönséget, hogy az új kocsi­kon elöl szálljon fel és a kö­zépső, valamint a hátsó ajtón szálljon le. A vegyes fel- és leszállási rend egyébként hamarosan megszűnik. Ugyanis a VOLÁN Tröszt most kísérletezik egy új típusú persely jegyautomata bevezetésével: ezek a szovjet gyártmányú automaták a pénz bedobása után jegyet adnak. Pap János, a VOLÁN Tröszt ve­zérigazgató-helyettese bejelen­tette, hogy a pécsi autóbuszo­kon már 1974-ben megjelennek az első jegyautomaták. A bábfesztivál harmadik napján Tartalmi-formai sokszínűség Az események, a bemutatók lendülete, ritmusa tegnap sem változott. A programba iktatott műsorok rendben, gördüléke­nyen követték egymást. Délelőtt a szakmai körök élénk figyel­me kísérte Ludwig Kraft, az UNIMA alelnöke „Fejezetek a bábjáték történetéből" című előadását. Az előadó egyéb­ként a híres müncheni Bábmú­zeum megalapítója, aki szöve­gét nemzetközi színes diafelvé­telekkel illusztrálta. Kemény Henrik, a Népművészet meste­re előadása is nagy sikert ara­tott Kemény Henrik annak az eredeti népi vásári bábjáték* nak a mestere, melynek főhőse Vitéz Lásztó, ez a nyers, fur­fangos, és rettenthetetlen nép­meséi figura, aki mindig felve­szi a harcot, és derekasan el is bánik a gonosz szellemekkel, a pusztító erőkkel. * Kontrasztok. A délutáni elő­adásokon, ellentétben a csü­törtöki műsorok tematikai egy- ( behangolásával, két-két egy- j mással ellentétes hangulatú, műfajú, stílusú előadás került egymás mellé a figyelmes ren­dezői szándék eredményeként. Nem vitatható, hogy a nap sok értékes produkciója között Jean- Paul Hubert bábművész (Fran­ciaország) Le Théatricule (Mi - nisrínház) bemutatója iránt mutatkozott a legnagyobb ér­deklődés, és a műsor fogadta­tásának hőfoka is itt emelke­dett a -legmagasabb pontra, Hubert egyszemélyes bábszín­Öt év alaft ezerötszáz új tag Tisztújító közgyűlés az MTESZ-ben Az MTESZ-ben dolgozó mű­szaki értelmiség tegnap tartotta tisztújító küldöttértekezletét a Technika Házában. A több mint százhatvan kül­döttet, a meghívott vendégeket Németh István, az MTESZ el­nöke köszöntötte, A megyei küldöttértekezletre eljött dr. Nagy József, az MSZMP Bárá­nyé megyei Bizottságának első titkára, dr, Varga József pro­fesszor, az MTESZ országos al­elnöke, Bogár József, az SZMT vezetőtitkára, Wieder Béla, Pécs megyei város Tanácsának elnöke, Sarkadi Nagy Barna, a KISZ Baranya megyei Bizottsá­gának titkára, ott volt Vereczkei Gábor, a szabadkai DIT al­elnöke. A megnyitót követően Lauly Béla, az MTESZ Baranya me­gyei szervezetének titkára érté­kelte az elmúlt öt év társadal­mi tudományos munkáiét. El­mondotta, hogy az 1968-ban megtartott küldöttértekezlet óta, az MTESZ taqsáqa 2800 főről közel négyezerháromszázra nőtt. Ma a műszaki értelmiség több mint harminc százaléka tagja az MTESZ-nek. A beszámolót követő vitában tízen kértek szót, Dr. Varga Jó­zsef, az MTESZ országos alel­nöke méltatta a megyei szerve­zet tevékenységét, és szólt a fe'ndatokról is. A vitában szót kért dr. Nagy József, a Baranya megyei Párt- bizottság első titkára is, aki egyebek mellett a következőket ] mondotta: — Az MTESZ öt évvel ezelőtt tartotta küldöttértekezletét. Ez az öt esztendő igen termékeny idő­szak volt. A szervezet munká­jára nagy mértékben hatottak hazánk politikai és gazdasági életének olyan kiemelkedő ese­ményei és tényezői, mint az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése, a tudománypoliti­káról, az ifjúságpolitikáról, a nők társadalmi helyzetének megjavításáról és az MTESZ munkájáról szóló határozatok. — Szó esett itt arról, hogy 43 százalékkal nőtt a tagság. Az MTESZ egyik legnagyobb tö­megszervezetünkké fejlődhet. — Ugyanakkor itt a küldöttek kö­zött alig látunk női műszakia­kat: ez helytelen arány. Az MTESZ révén mindtöbb műszaki utazik külföldi tanulmányútok­ra. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy az ott szerzett tapaszta­latokat nem hasznosítják kellő­képpen. Nem szerencsés, hogy a társadalmi tudományos mun­kában résztvevők döntő több­sége Pécsett dolgozik. Meg kellene vizsgálni például a mo­hácsi csoport munkáját, mely­nek működése eléq gyenge. Ügy véljük, hogy a taglétszám növekedéséhez nagyobb aktivi­tás párosulhatott volna. Több műszakit kellene bevonni a ve­zetésbe, növelni kellene az ak­tive réteget. Végül még egy dolgot hadd vessek fel, A pé­csi Akadémiai Bizottságban több mint kilencszázan végez­nek tudományos munkát. Az MTESZ és a PAB kapcsolatán lehetne javítani: azt ajánlom, hogy a kapcsolatot tegyék szervezetté. Dr. Nagy József végül meg­elégedéssel állapította meg, hogy az elnökség munkája javult, s köszönetét mondott annak tevékenységéért. A szavazást megelőző vitá­ban utolsóként Wieder Béla, Pécs megyei város Tanácsának elnöke köszöntötte a küldötte­ket, köszönetét mondott a szer­vezet munkájáért, majd kilenc MTESZ aktívának kiemelkedő munkájáért átnyújtotta az „Eqy napot Pécsért’’ társadalmi mozgalom plakettjét, Az MTESZ megyei küldött- értekezlete végül megválasz­totta az új tisztségviselőket. Elnök Jazbinsek Vilmos, titkár pedig Török László lett. S. Gy. — Ismerkedés az Úttörőhóz- zal. Holnap, szeptember 30-ón a pécsi Szabó István Úttörő- házba látogat mintegy nyolc­van kisdobos. A pécsi kisdobo­sok egy vidám játékos délelőt­töt töltenek el az Üttörőházban, A lengyelek Judit és Holofernész műsora. háza könnyed és elegáns, szó­rakoztat és elgondolkodtat. Voltaképpen show-műsor ez is, de igényességében, humorának csiszoltágában, az ötletek és a poénok művészien tömörített rendjében úgy tűnik, utolérhe­tetlen. Kedves és könnyed ,,charm"-ja, s derekáról leagga­tott bábjainak embérközelsé- ge pillanatok alatt mély és ba­ráti kapoccsá válik. Ez a szoros kontaktus művész és közönsége között csak a legjobbak, a leg­nagyobb művészek sajátja. Műsorát a lublini Andersen Színház (Lengyelország) „A haj­dani Lengyelország triptichonja" című háromrészes bemutatója követte. Jellegzetesen nagy for­májú, felülről mozgatott mario­nett-bábokkal dolgoznak. Mű­soruk mindhárom része bibliai történet (Holofernész és Judit, A tékozló fiú és Dorothea szűz lefejeztetése). Érdekes, színvo­nalas műsoruk egyetlen hát­ránya, hoqy a feldolgozás drá­mai szövegekre épül, így a nyelvi határok bizony megne­hezítették a jó kétórás produk­ció élvezetét, A délután második felében Puskás László bábművész Triptichon című kamaraműsora (Molnár Anna, Haláltánc, Kő- míves Kelemen) következett, A záró ballada a népköltészet műfaji újrateremtésével, modern formai elemeivel és képzőmű­vészeti megoldásával ragadott meg, Kár, hogy középső része kilóq a „triptichonból", hiszen Liszt Csárdás macabre-jában a kísérő zenében nem ugyanab­ból a tiszta forrásból merített, mint Kodály és Bartók. A mű­sor első darabja csillogott a legfényesebben: érdekes, szép, síkban mozgó bábjaival, kom- pozíciós egységével, s a moz­gás és a muzsika (Kodály Mol­nár Anna kórusműve) megkooó harmóniájával, (w. e.) Megjutalmazták a nyári betakarítási verseny győzteseit Díjkiosztó ünnepség a megyei KISZ-bizottságon Pénteken délelőtt a megyei KISZ-bizottságon ünnepélyes keretek között adták át a nyári betakarítási verseny díjait 15 if­jú kombájnvezetőnek. A KISZ és a területi szövetségek felhí­vására Baranyában negyven állami gazdasági és termelőszö­vetkezeti fiatal nevezett be a versenybe. Az SZK-4-es szovjet kom­bájnok versenyét Mákos Dezső, a mágocsi Béke Tsz fitítal kom­bájnvezetője nyerte meg, máso­dik Kálmán János, a szentlőrin­ci, harmadik Seillinger József, a nagynyárádi teumelőszövetkezet tagja. Az E—512-es német kom­bájn típusban Oláh János fiatal újpetrei kombájnos lett az első, teljesítménye — tekintettel a gép nagy kapacitására — kiemelke­dően legmagasabb a megyé­ben. 305 hektár gabonát ara­tott le és 12 893 mázsa szemet csépelt el gépével. Ebben a ka­tegóriában második és harma­dik díjat nem adtak ki. A bálá­zógép-kezelők versenyét 325 holdas teljesítménnyel Nyisztor József, a kaposszekcsői tsz traktorosa nyerte meg, megyei második helyezett Bogi Gyula, az újpetrei tsz tagja. Az állami gazdasági fiatalok versenyében a Bólyi Állami Gazdaság kombájnvezetői sze­repeltek a legjobban A szovjet kombáinnal versenyzők közül Lajos László lett az első, Molnár Tibor a második és Takaró Já­nos a harmadik, mindhárman a Bólyi Állami Gazdaság dolgozói, de bólyi fiatal került a negye­dik, ötödik, hatodik és heted'k helyre is. Az NDK kombájnok versenyét a bikaliak nyerték. Az első díjat megosztva kapták meg azonos . teljesítménvükert Mázsár Ferenc és Mázsár László, a második helyen Lu­kács József és Gartner Pé*er osztoztak. Mind a négyen a Bi- kali Állami Gazdaság dolgozói. PÉCS Születtek Varga József, Mészáros Szilvia, B5k> kös Bernadett, Radványi Krisztina, Kálmán Zsolt, Várdai Lídia, Hári End­re, Bükösdi Andrea, Hajós Annamá­ria, Maczelka Ro’and, Vessző Adrienn, Várneiyi Pál, Üunyevácz Norbert, Du­dás Judit, Oláh Csaba, Bátor Barba­ra, Katona Zoltán, Szabó Pál, Kiss Izabella, Birghoffer Zsolt, Turula Éva, Szűcs János, Kovács Ildikó, Szabó Tí­mea, Kovács János, Patkó Zsolt, La­katos Mária, Fischíi Mária, Horváth Eszter, Soponyai Zoltán, Burcsa Mó­nika, Lukács Anna, Gruber Zoltán, Merki Eszter, Gresa Attila, Leics Vin­ce, Brauner Tibor, Papp Mária, Vas László, Sákán Tímea, Forche Norbert. Házasságot kötöttel Dienes Gyula és Bábll Erzsébet, Tí­már Zoltán és Futó Irén, Szilveszter János és Bogi Erzsébet, Horváth László és Kovács Márta, Csokonyai József és Borok Márta, Lakatos Lajos és Wagner Irma, Polgár Károly és Jankó Márta, Lipcsei Árpád és Szöcs Márta, Havasdi Antal és Vágyi Erzsé­bet, Szekeres Géza és Gunszt Gizella, Hohmann János és Fuchs Mária, Bé- kefi Zoltán és Popovics Györgyike, Navrcsics István és Kunsági Katalin, Pintér Lajos és Visnyei Gabriella, dr. Móritz Sándor és dr. Kovács Magdol­na, Vajda Tibor és Pitz Edit, Tóth László és Márki Margit, Männer Vil­mos és Hédi Györgyi, Horváth Balázs és Rózsa Ágnes, Dómján Gábor és Járányi Mária, Perényi Ferenc és Stef* kó Mária, Vida István és Dorgay Pi­roska, Hubert János és Andrin Márta, Rélrési László és Izményi Lívia, Bő- röcz János és Klotz Teréz, Petschnlg Jenő és Domonkos Ágnes, Kudlacsek Ferenc és Prohászka Katalin. Meghaltak Péter Mihály, Spandl István, Erdős Henrik, Rainer Venánczné Gaál Má­ria, Kovács Sándor, Tölgyesi József, Bádevszki Vendel, Varga Lászloné Pé- rencz Márta, Kovács Andrásné Rumbnch Rozalia, Veseiy József, Vis- sák Katalin, Cséplő Józsefné Patkó Mária, Farkas Tihamérné Jung Irén, Kollár Antal. Tóth Lajosné Tóth Má­ria, Nemeskéri Adóm, Vajda Józsefné Csizmadiai Etel, Radó Nándor, Szer­dahelyi Lajosné Beck Margit, Bischof Anna, Laczkó Mátyás, Fábián István- né SzV.váfcbv5c* Mária, Illés Sándor, Tóth János, Petkó Sándor, Zsigó Jó­zsefné Kovács Anna, Erb Mátyásné Ujj Terézia, Sebestyén Jenő, Máté htván. dr. L^tosinszky Imre, Oláh Já­nos, Kary Károlvné Eper Margit, Mau­rer Györayné Sebestyén Erzsébet, Ta­más Györgyné Simon Katalin, Zajonc Pálné Faragó Hona, Formanek Miklós, Kovács Béla, Farkas József, Hegedűs Jánosné Magda Lídia, Somogyi Jenő, Tihanyi Dezsőné Pauliner Katalin, Tnkler Gvöray, Bánhegyi Mihályné Schunk Katalin, dr. Kollarits Imre, Márfi Józsefné Márkus Anna, dr. Hal Pál, Kovács Imréné Gotthár Katalin, Bernics Pálné 'TáVa Teréz, Pataki Jenő. «MINK KOMLÓ Születtek Tóth Zsuzsanna, Vörös József, Kö­rösi Szilvia Marianna, Kapitány Sán­dor, Czinderi Judit, Kézsmárki Agnes, Kézsmárki Róbert, Gergely Andrea, Bodnár Edina, Bék Gerzson, Gadó Zi­ta Éva, Poczolay Ildikó, Türner Ad­rienn, Denkinger Bernadett, Cseh Ani­kó, Tóth Gábor, Kovács Péter Károly, Molnár Gábor, Bódi Tamás, Fonal Zsuzsanna, Ágoston Péter, Kenyere* Zsolt, Bischoff Róbert, Házasság -t kötöttek Pozsgai István és Erdei Mária, Són- dorfi Dezső és Kása Julianna, Győré József és Mihályi Etelka, Szekeres Já­nos és Váczi Katalin, Vereb János éí Hetényi Erzsébet. Surányi Ernő Laios és Fóbián Margit, Kovács-Nemes Ist­ván és Fényszarusi Mária, Katzer Vil­mos és Mátyus Eszter, Neukirchner Zoltán és Horváth Mária, Tóth József és Bodor Mária, Tóth Béla és Szék­re s Éva, Albrecht László és Rácz Má­ria, Somoovi Antol és Szabó Rózsa, Féder Adolf és Zsiaa Veronika, Ta­kács Ede és Kapitány Piroska, Vis- nyovszky Béla és Szappan Éva, Meghaltak H-t|n«i Kául Antal. Tóth Imréné Győrfi Julianna, Horváth tolin, Mühl Mátyás, Nyers Józsefné Széles Anna. MOHÁCS Születtek Schummer László, Kelle Imre, So­mogyi Erik-«, Barter István, Tóth Jó­zsef, Kovács Gábor, Kriszt Tamás, 'lonyoródi Viktor. Házasságot kötöttek Vida Imre és Mészáros Ilona, Pv*p Zoltán és Fábián Ibolya, Németh Trrv re és Babos Mária. Meghaltak Palásti Sándor. Balonh Pálné Csaj­ka* Mária, Verebics Jánosné Sömeai A-i*'-'. Nagy Sándorné Kulcsár Juli­anna. IRODÁT bérelnénk 5-től 25 szoba terjedelméig Az ajánlatokat: „KÖZPONT 7 3" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom