Dunántúli Napló, 1973. augusztus (30. évfolyam, 200-229. szám)

1973-08-01 / 200. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli XXX. évfolyam, 200. szám 1973. augusztus 1. szerda Ara: 80 fiRér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Befejeződött a Krímben a testvérpártok találkozója I. A Krim-félszigeten július 31-én megtartották a szocialista or­szágok kommunista és munkáspártjai vezetőinek találkozóját, amelyen részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság Állam­tanácsának elnöke; Oustáv Húsúk, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára; Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke; Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Közponfi Bizottságának első titkára; Nicolae Ceauses- cu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köz­társaság Államtanácsának elnöke; Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, valamint Andrej Gromiko, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, Borisz Ponomarjov, az SZKP Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizottság titkára és Konsztantyin Katusev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának titkára. A találkozó résztvevői tájé­koztatták egymást pártjuk éle­téről és tevékenységéről, szocia­lista államuk fejlődéséről. Meg­vitatták a testvéri pártok és or­szágok közötti politikai, gazda­sági és ideológiai együttműkö­dés kérdéseit. Átfogó vélemény- cserét folytattok az időszerű nemzetközi problémákról is. II. A Bolgár Kommunista Párt, Csehszlovákia • Kommunista Pártja, a Lengyel Egyesült Mun­káspárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Mongol Népi Forradalmi Párt, a Német Szo­cialista Egységpárt, a Román Kommunista Párt és a Szovjet­unió Kommunista Pártjának ve­zetői megállapították, hogy az 1972. júliusában megtartott krim-félszigeti találkozó óta el­telt idő alatt jelentős sikereket értek el a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületé nyilatkozataiban foglalt kül- politikkai célkitűzések, a testvér­pártok kongresszusain elfoga­dott határozatok, az SZKP XXIV. kongresszusának béke­programja megvalósításában. A vietnami háború befejezé­se, a Német Demokratikus Köz- ! társaság teljes nemzetközi jogi j elismerése, Csehszlovákia és a ! Német Szövetségi Köztársaság I kapcsolatainak rendezése, Ku­ba nemzetközi pozícióinak meg- j erősödése, az európai bizton- j sági és együttműködési értekez­let sikeres kezdete — mindez tükrözi a szocialista közösség­hez tartozó országok békesze­rető politikája befolyásának nö­vekedését. E politika megvalósításában, az egész nemzetközi helyzet ja­vításában nagy szerepet töltöt­tek be a testvérpártok és a szo­cialista országok vezetőinek a kapitalista államok képviselői­vel az utóbbi időben megren­dezett találkozói és tárgyalásai. Leonyid Brezsnyev tájékozta­tást adott az SZKP Központi Bi­zottságának a XXIV. kongresz- szuson elfogadott békeprogram megvalósítása érdekében kifej­tett külpolitikai tevékenységéről, az Amerikai Egyesült Államok­ban, a Német Szövetségi Köz­társaságban, és Franciaország­ban nemrégiben tett látogatá­sokról, a lezajlott tárgyalások­ról és a megkötött megállapo­dásokról, egyebek között a nuk­leáris háború elhárításáról szóló (Folytatás a 2, oldalon) Júliusban megvalósult Üzletek, egészségügyi létesítmények, szolgálati lakások, utak — Befejeződött a Duna véd­vonalának megerősítése — Átadták az új Park mozit — Megnyílt a Kun Béla téri ABC kisáruház A TARTALOMBÓL Kurt Waldheim elutazott hazánkból (2, old.) Az új tanév feladatairól (3, old.) Frontáttörés a felnőtt* oktatásban (3. old.) 04-05-07 (4. old.) Munkatársunk jelenti Berlinből (5. old.) Fórum (6. old,) Csütörtökön az egész megyében befejezik az aratást Szenzációs rekordtermés a babarc! tsz-ben A Nemeskén elkészült nyolcszázezer forintos létesítmény a tervek szerint szeptember elsején kez­di működését. A hét elején ismét kedvezőre fordult az időjárás s egy-egy utolsó rohammal megkezdődött az 1973. évi nyári gabonabeta- karitás finise Baranyában. Ha nem jönnek közbe a múlt heti jégesők és viharok, már túl len­nénk az aratáson, azonban a helyzet így is nagyon kedvezően alakul. A termés java már a magtárakban van, s a megye legnagyobb gabonatermő vidé­kén, a mohácsi járásban kedd estig minden termelőszövetkezet befejezte az aratást. A búza idei átlagtermése ebben a já­rásban kimagasló, 46,1 mázsa hektáronként. E magas átlagter­méshez különösen három ter­melőszövetkezet járult hozzá ki­váló eredményével: a babarci, a lippói és a sombereki ter­melőszövetkezet. Lippó és Som­berek 50 mázsa feletti, Babarc pedig szenzációs új rekorddal, 60 mázsa feletti búzatermést ta­karított be hektáronként. Ez fantasztikus üzemi átlag, s egy­ben úi helyi és megyei búzare­kordról van szó. A többi járásban kedden még dolgoztak a kombájnok. A pécsi és siklósi és a szigetvári járás­ból 95—98 százalékos készültsé­get jeleztek, ezekben a járá­sokban két nap kell a befeje­zéshez, a sásdi járásiján csak egy nap. Itt tegnap mór csak a mágocsi és a kishajmási tsz- ekben arattak, de szerdán estig mindkét helyen be is fejezik. Példa nélkül álló, hogy megyénk legészakibb járásában ilyen ko­rán befejeződött volna az ara­tás — itt a Mecseken túl álta­lában augusztus közepéig szok­tak arotni — s ezt a jó szerve- tettséggel és egymás kölcsönös segítésével érték el az üzemek. Az eredménnyel már kevésbé elégedettek, ez az egyetlen já­rás a me^ ében, amely nem tudta túlszárnyalni az 1971. évi rekordját. A 31,3 mázsás hektá­ronkénti átlagot itt főként a gabonakártevők rovására írják, nagy kieséseket okozott egy újonnan fellépett rovarkártevő, a vetésfehérítő, mely ellen nem tudtak elég hatékonyan véde­kezni. A pécsi járásban tegnap még a bükkösdi és a szabadszentki­rályi tsz-ben arattak, de Bük- kösd estig befejezte, Szentkirá­lyon viszont 120 hektár volt még vissza. A járás átlagtermése a tegnapi helyzet alapján 38,1 mázsa hektáronként, ez a máso­dik legjobb eredmény a megyé­ben, a pécsi járás eddigi leg­jobb termése 35,1 mázsa volt hektáronként, amit 1971-ben ér­tek el és most jelentősen túl­szárnyaltak. A szigetvári járás­ban kedden már csak a kétúj- falusi, a nagydobszai, a szent- lászlói és a somogyapáti tsz- ben dolgoztak a kombájnok. Az eredmények itt is jók, a járási átlag 34,3 mázsa, s ez eddigi legjobb átlaguk. A szentdénesi tsz-ben 45 mázsás búzatermést értek el, ez a legmagasabb eredmény a járásban. A siklósi járásban a tegnapi napon 32 mázsás átlagtermés­ről adtak hírt, akkor, amikor a baranyahidvégi és a drávasza- bolcsi termelőszövetkezetben még nem fejezték be az ara­tást. A gond Drávaszabolcson a legnagyobb, ez a tsz segítsé­get is kért, mert tárolási és egyéb problémák miatt megké­sett az aratással, s kedden még 200—300 hektár aratatlan terü­lete volt. A felgyomosodás miatt lassabban haladnak a kombáj­nok, nagyobb a veszteség is, de a helyzet összehasonlíthatatla­nul jobb a tavalyinál, amikor nem egy-két termelőszövetkezet­re, de az egész megyére vonat­kozott ez a megállapítás. Csütörtök estig valószínűleg mindenütt leállnak a kombáj­nok, a traktorosok azonban nem, tovább folyik a tarlóhán­tás és kezdődik az új kampány- munka, a silózás. Ezt a fontos munkát elsőként a megyében a babarci termelőszövetkezet teg­nap meg is kezdte. A második félév első hónap­jában Baranya megye ismét számos új létesítménnyel gaz­dagodott. Júliusban befejező­dött a Duna védőgát rendsze­rének húsz kilométeres, Mo­hácstól az országhatárig terje­dő szakaszának megerősítése. A több mint-55 milliós munká­latok befejeztével az új véd- rendszer az eddig tetőzött ár­vizeknél még eqy méterrel több vízmennyiség ellen nyújt védel­met, a kiegészítő árvízvédelmi berendezésekkel együtt. Pécs új büszkesége, az or­szág legkorszerűbb nyolcszáz- neqyven főt befogadó szabad­téri filmszínház. A több évig tartó, 13 milliós beruházással modern, panoráma széles fil­mek vetítésére és térhatású hangleadásra alkalmas szóra­koztató létesítményt adtak át. Ugyancsak Pécsett, július hó­napban három új üzlet nyílott. Az egykori Megyeri úti piac helyén mintegy 3,5 milliós költ­séggel megépült a Kun Béla téri ABC kisáruház, amelyet a Szerda estig befejezik az aratást a nagydobszai Bűzakalász Ter­melőszövetkezetben. A kenyérgabona betakarításban segítséget nyújtottak a szomszédos Görösgali Állami Gazdaság kombájnosai ''órom arató-cséplő géppel Baranya megyei Élelmiszer Ke­reskedelmi Vállalat létesített, 280 négyzetméteres alapterü­leten, A Sallai utcában pedig a Mohácsi DunaVölgye Terme­lőszövetkezet nyitott új zöldség szaküzletet. A másfélmillió fo­rintba került szolgáltató egy­ség raktáraiban csaknem húsz vagon áru tárolható. A Lenin tér 6. alatt nyílt meg a város első szervizzel ellátott alkatrész szaküzlete, amelyet a TITÁN és a fővárosi RAMOVILL Szolgál­tató Szövetkezet hozott létre. Többek között motor alkatré­szekkel és háztartási kisgépek javításával áll a lakosság szol­gálatába. Pécs üzemei közül e hónap­ban a Vegyesipari Vállalatnál fejeződött be a bútorüzem mintegy ötmillió forintos re­konstrukciója. Ezen belül épü­letfelújítást végeztek, valamint az új gyártás-technológiához alkalmas gépeket vásároltak Negyvenkét új lakással gaz­dagodott a város, amelyek mű­szaki átadásai a napokban történtek meg. Harmincat a Pécsi Ingatlankezelő Vállalat építtetett nyolcmillió forintért, ezekben az átalakítás alatt lé­vő épületek lakóit helyezik el ideiglenesen. Tizenkét lakás pe­dig a Kertvárosban készült el az OTP lakásakció keretében, csaknem hétmilliós költséggel. Ugyancsak a Kertvárosban megépült az a hőközpont, amely elosztja a jövőben szolgálta­tandó hőenergiát. Ennek kivi­telezési költsége ötmillió forint­ba került. Ezen kívül a PIK a Doktor Sándor és a Felsőma­lom utcában lakásfelújításokat és tatarozásokat végeztetett. A megyeszékhelyen kívül Ba­ranya más városai is új létesít­ményekkel bővültek. Komlón, a műanyagüzemben 200 ezer fo­rintos bővítést hajtottak vég­re. A négy új műhelyrésszel és gépekkel korszerűsített üzem műszakonként így csaknem húsz emberrel foglalkoztat többet. Mohácson, az új Temető ut­cai OTP lakótelep szennyvízé­nek elvezetését és átemelését oldja meg az egymillió forint értékben épített szennyvízát­emelő, melyet a Városi Tanács Költségvetési üzeme épített, A megye községei több egészségügyi létesítményt ad­tak ót rendeltetésüknek, sok­helyütt orvosi és védőnői szol­gálati lakásokkal. Helesfán, há­rommillió forint értékben negy­ven ággyal bővítették az elme­betegek számára fenntartott szociális otthont. Abaligeten, Nemeskén egész­ségházat, rendelőt és szolgálod lakást építtettek a községi ta­nácsok háromszázezer, illetve nyolcszázezer forintért. Sásdon szintén orvosi rendelőt hatszáz­ezres költséggel. Kulturált szórakozási lehető­séget nyújt a Tésényben felépí­tett új presszó. Nagydobszán egy, Gödrekeresztúron pedig két pedagógus házaspár ré­szére épült szolgálati lakás. Kétújfalun szennyvíztelepet lé­tesítettek. Ez a mintegy három- milliós beruházás a közeli ser­téstelep szennyvíz elvezetését oldja meg hiqiénikus körülmé­nyek között. Bikaion, a takar­mánykeverő üzemben befejező­dött a mintegy négymilliós bő­vítés második és harmadik üte­me, ezzel jelentősen javítva a termelékenységet. Jelentősen bővítették és ja­vították ebben a hónapban is a megye úthálózatát. Pécsett oz I. kerületben három utcát láttak el jóminőségű útburko­lattal, 600 ezer forintos költ­séggel. Mohács belterületén a hajóállomáshoz vezető utat kői - szerűs(tették. A sátorhelyi el­ágazásig készült el a jugosz­láv—magyar határforgalomban jelentős szerepet játszó 56-os számú út felújítása és kiszéle­sítése. Nagydobszán, Boksán, Véménden, Orfűn és Nagype- terden uqyancsak útkorszerűsí­téseket végeztek, valamint új hidat avattak a Dombay-tónál. A nemrégen elkészült új híd, a Pécsváradot a Dombay-tóval összekötő útszakaszba esik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom