Dunántúli Napló, 1973. május (30. évfolyam, 109-138. szám)

1973-05-25 / 132. szám

1973. május 25. DUN ANTOLI NAPLÓ 5 Pécsi siker az első napon Megkezdődtek a Helikon-ünnepségek (Munkatársunk jelentése:) Több mint 3500 középiskolás érkezett „a Balaton fővárosá­ba", az országos diáknapok 1973, évi keszthelyi helikoni ünnepséqére. A négy napos kulturális vetélkedőn 70 vers­es prózamondó. 60 hangszeres szólista, 40 szólóénekes és énekkar. 20 zenekar, 9 diák- színpad és 14 néptánccsoport méri össze tudását. Tolna. Somogy, Baranya, Za­la és Veszprém megye, valamint Budapest 94 iskolájának fiatal küldötteit tegnap, május 24-én, a helikoni láng meggyújtásakor Rostási József, a KISZ Veszprém megyei Bizottságának első tit­kára köszöntötte, ünnepi meg­nyitó beszédet mondott Garam- völgyi József művelődésügyi miniszterhelyettes; beszédében o- országos diáknapok, a Pe­tőfi- és Csokonai jubileumok, valamint a közelgő VIT jelentő­ségét hangsúlyozta. A helikoni nyitásnál szerepelt a Pécsi Ja­nus Pannonius, a Nagy Lajos és a keszthelyi Vajda János Gimnázium- és Szakközépiskola 250 tagú összevont énekkara, melynek dirigense Ivasivka Má­tyás karnagy volt, A szabadtéri színpadon le­zajlott ünnepélyes megnyitás után 10 órakor már az öt me­gye és Budapest kultúrfelelő- sei és kultúrvezetői találkoztak — két szekcióban — a Agrár­tudományi Egyetem dísztermé­ben és a pártszékház nagy­termében. A diákfórumon az új klubvezetési formákról, a mo­dern klubtípusokról tanácskoz­tak. A vetélkedő iskolák KISZ- titkárai a Vendéglátóipari Szak- középiskolában a vegyesélet­korú KISZ-alapszervezetek ki­alakításáról tartottak megbe­szélést. Ugyancsak délelőtt a színház klubjában jöttek össze az iro­dalmi pályázatok győztesei. Itt pécsi siker született: Varga Jó­zsef, a Széchenyi Gimnázium tanulójának A nyelv és a szó című szatirikus novelláját bronz­fokozattal jutalmazták. Délután fél 3-kor az Agrár- tudományi Egyetem dísztermé­ben megkezdődött a zenekarok és a kamaraegyüttesek verse­nye, A zenéjüket értékelő zsűri elnöke: Fasang Árpád kar­nagy. A Berzsenyi által „ma­gyar Weimarnak" nevezett Keszthelyen, várhatóan a zenei vonal lesz a legerősebb. A bemutatón fellépett a Ja­nus Pannonius Gimnázium- és Szakközépiskola vonószenekara, a mohácsi 502-es sz. Ipari Szak­munkásképző Intézet rézfúvós- együttese reneszánsz foganta­tásé dallamokat adott elő, míg a Művészeti Szakközépiskola triója Sulyok-ajkotásokkal je­lentkezett. Ott volt a Széchenyi Gimnázium fúvószenekara is, melyet Nesz György vezényelt, a Nagy Lajos Gimnázium- és Szakközépiskola Orff-zenekara, amelynek tagjai különféle né­pek dallamait szólaltatták meg, az iskola kamaraegyüttese pe­dig barokk darabokat játszott. Délután fél 3-kor a pártszék­ház nagytermében a szólóéne­kesek is bemutatkoztak. A ver­senyzők közül sokan énekeltek megzenésített Petőfi-verseket: közöttük két pécsi, Magda Jú­lia és Péli Eszter, míg a Leöwey Gimnáziumból Földes Judit, Matusek Éva és Pálfalvi Zsuzsa szerepelt, Itt lépett fel a Leö­wey Gimnázium triója is, amely Váradi Ferenc által fel­dolgozott baranyai magyar nép­dalokat adott elő. Fokozott erkölcsi és anyagi megbecsülést Törődjünk többet az újítókkal BNV '73: Az együttműködés jegyében A szocialista országok kiállításai az integráció eredményeit tükrözik Óriási léptekkel fejlődik a Szovjetunióban a technikai haladáshoz nélkülözhetetlen számítógépipar. A litván tudósok által kifejlesztett Ruta—701 számítógép nemcsak betűket, hanem rajzjeleket ií „olvcft”. zések terveinek közös kialakítá­sa. A Szovjetunió és Magyar- ország például a petrolkémiai termékek gyártásában és érté­kesítésében működnek együtt, az NDK és a Szovjetunió a háztartási, vegyi ipari termékek, Magyarország és az NDK gu­miabroncsok, Bulgária és a Szovjetunió festőanyagok, lak­kok, festékek, gyógyszerek és növényvédőszerek gyártásszako­sításában és kooperációjában. A Csehszlovák külkereskedel­mi miniszter a BNV megtekin­tése alkalmából nyilatkozott a távlati együttműködési elképze­lésekben szereplő kooperációs KGST és a magyar kiállítók A magyar kiállítók is számta­lan területen bizonyítják a KGST integráció keretében végzett munkájukat. A Kismo­tor- és Gépgyár például szov­jet traktorokhoz készít légfék- szerelvényeket. A Mosonmagyar­óvári Mezőgazdasági Gépgyár a BNV-n bemutatja a nemzet­közi munkamegosztás és sza­kosítás eredményeként kialakí­tott gyümölcs-, zöldségosztá­lyozó, válogató és csomagoló gépsorát. A Győri Magyar Va­gon és Gépgyár a szocialista országok közötti szakosítás alapján kialakított futóművá­lasztékát vonultatja fel. A KGST országok számítástechnikai programjának megvalósításá­ban is részt vesz hazánk. Gaz­dagon mutatja be iparunk azokat az alumíniumterméke­ket, melyeknek alapanyagát a gépkocsigyártásról. 1980-tól Csehszlovákia és az NDK közös műszaki tervek alapján meg­kezdi az 1300 és 1500 köbcen­tis személygépkocsik sorozat­gyártását, melyekhez a magyar Ipar egy sor alkatrészt gyárt majd, s cserében hazánk sze­mélygépkocsikat kap. Az NDK kiállítása képet ad nyomdagépíparának fejlődésé­ről, arról a szállítási program­ról, melynek keretében hazánk újság- rotációsgépeket, íves és tekercs-ofszetgépeket, könyvkö­tészeti gépeket, dobozgyártás­ban használatos berendezése­ket vásárol. magyar—szovjet timföld és alu­míniumegyezmény alapján kap­ja a Szovjetuniótól. Mindezeket látva, joggal fo­gadhatjuk el a vásárhíradó 8. számának szalagcímét: „A BNV’ 73 a szocialista integrá­ció szolgálatában." M, g — Magyaros házasságkötő termek. Tájegységek motívum­kincseinek összegyűjtése alap­ján házasságkötő termeket dí­szítő népművészeti alkotások ké­szítésére hirdetett pályázatot a Művelődésügyi Minisztérium és a Népművelési Intézet. A pálya­munkákat október 1-ig kell el­juttatni a Népművelési Intézet címére. Az űjítőmozgalom Baranya megyei helyzetéről számolt be csütörtök délelőtt a Szakszerve­zetek Megyei Tanácsának szék­házában May József elvtárs, az SZMT politikai munkatársa a me­gyei építőipari vállalatok újítási előadói és szakszervezeti újítási felelősei előtt. A legtöbb vállalatnál nem, vagy csak formálisan foglalkoz­tak az újításokkal, pedig az MSZMP 1971. decemberi hatá­rozatában korlátlan lehetősége­ket birtosít, különösen az üzem és munkaszervezés területén al­kalmazott újításoknak. A rendelet hibája, hogy a műszaki fejlesztéssel foglalkozó dolgozókat szinte teljesen meg­fosztja az újítási lehetőségektől. Javaslatuk ugyanis csak akkor értékelhető újításként, ha az ki­emelkedő alkotói tevékenység­nek minősül. A vállalatok főkönyvelői szí­vesen csapják az újításokból eredő hasznot az általános eredményhez és elsősorban ők reklamálnak, hogy az újítások­nak nincs kimutatható eredmé­nye. Ferde szemmel néznek az újítókra azok, akik csak azt tud­ják, hogy az újítási díjat a ré­szesedési alapból - vagy bér­alapból fizetik, de nincsenek Nem valószínű, hogy a meg­hökkentő ajánlatra tolonganá- nck a jelentkezők, Sánta György mégis ütött. 1973. március 16-án este a MÉV klubiában szórakozott a 18 éves fiatalember. A játék­teremben egy darabig csend­ben meghúzódott, majd a büfé­hez ment. „Ki az erős, ki akar egy fülest?” — fordult az iddo- gáló társasághoz. A rendreuta­sításra arculütés. lökdösés volt a válasza. A klubból távozni ké­szülő Cuni József az ütés kö­vetkeztében zúzott sérülést szen­vedett az orrán. A további verekedést Sánta I tisztában ózzál, hogy az újítás mennyivel növeli a részesedési alapot. Nincs minden rendben oz újí­tók erkölcsi és anyagi megbe­csülése körül sem. Míg például a baranyai építőipari vállalatok­nál bevezetett újítások utókal­kulált gazdasági haszna 1971 - ben 4 967 000 forint, a kifizetett újítási díjak összege 464 000 fo­rint, az 1972-ben alkalmazott újítások közel tízmilliós gazda­sági haszna után csak 421 000 forint újítási díjat fizettek ki. A Minisztertanács áprilisi ülé­sén foglalkozott a mozgalom helyzetével és megbízta az Or­szágos Találmányi Hivatalt, hogy dolgozza ki az újítási rendelet módosítását. Várható, hogy meg­szüntetik az újítók kategorizálá­sát. Nagyobb szerepet kívánnak tulajdonítani a balesetelhárítás­sal kapcsolatos javaslatoknak azáltal is, hogy ezek újítási dí­ját az általános költségekből lehet fedezni. A közeljövőben megtartandó IV. Országos Újító Tanácskozás feladata lesz. hogy feltárja a vállalatoknál lévő és a szakszer­vezeti mozgalom adta lehetősé­geket és hasznos javaslatokat adjon a készülő rendelethez. Malovecz Ferenc barátai akadályozták meg, akik az Olimpiába vitték magukkal. Itt ismerkedett meg Molnár La­jossal és annak Frédi nevű ba­rátjával. Az est hátralevő részé­ben az ő társaságukban volt, majd zárórakor együtt indultak hazafelé a 39-es dandár úton. A 17 emeletesnél Molnár tréfál­kozni kezdett barátjával. Sánta ütéssel válaszolt. A vérző arcú fiatalember a III. kerületi rend­őrőrsre menekült. Az ügyben dr. Fülöpp Károly tanácsa hirdetett ítéletet: Sánta Györgyöt folytatólagosan elkö­vetett garázdaság miatt 9 havi börtönbüntetésre ítélte. Délután a színházban meg­ismerkedhettünk a diák-színpa­dokkal. Megyénket a Nagy La­jos Gimnázium irodalmi szín­pada képviselte a rangos ver­senyen. A helikoni kulturális sereg­szemle ma, májuc 25-én a zongora, a vonós, fúvós, hang­szeres szólisták és az ének­karok bemutatkozásával folyta­tódik. Csuti János Tegnap történt A munkaügyi törvényesség betartásának tapasztalatairól, a túlmunka kérdéseiről, a szo­cialista munkaversenyekről, va­lamint a brigádmozgalmakról tanácskozott Pécsett a Kereske­delmi Pénzügyi és Vendéglátó­ipari Dolgozók Szakszervezeté­nek Baranya megyei Bizottsá­ga csütörtökön a KPVDSZ Kul- túrotthonban. Az ülésen részt vett dr, Sebők Éva, a KPVDSZ központi vezetőségének tagja, a közgazdasági osztály vezetője és Kissr' Tibor, a központi ve­zetőség tagja, a szervezési és káderosztály vezetője. A jelen­tések után Jávor Antalné, a meqyei bizottsáq titkára szá­molt be a legutóbbi megye­bizottsági ülés óta végzett mun­káról. * Kibővített ülést tartott teg­nap délelőtt a MÉSZÖV szék­házában a fogyasztási szövet­kezetek megyei nőbizottsága. A résztvevők között ott voltak az ÁFÉSZ nőbizottságok titká­rai is, akik beszámoltak a rész­közgyűlések, illetve a küldött- gyűlések alkalmából kifejtett tevékenységükről, valamint a tanácsválasztások során vég­zett munkájukról. Végül Balogh Istvánné, a megyei nőbizottság titkára tartott előadást a nő­bizottságok csoportmunkájának megerősítéséről és a második félévi feladatokról, * Felolvasó ülés a PAB székház­ban. A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudomá­nyi 1-es szakbizottságának dél­dunántúli pedagógiai-pszicho­lógiai munkacsoportja felolvasó ülést tartott tegnap délután a Pécsi Akadémiai Bizottság szék­házában. Az ülésen, ahol So­mogy, Tolna, Zala és Vas me­gye képviselői is részt vettek, nyolc pedagógiai-pszichológiai és didaktikai témájú tudomá­nyos dolgozatot olvastak fel. Az elhangzott vita után dr. Komlóssy Sándor, kandidátus, a szakbizottság titkára mondott zárszót. PÉCS SZÜLETTEK Ifsics Gyula. Varod/ Béla, Novak Veronika, Stikkel Andrea, Stikkel Erika, Nagy Attila, Tóth Dénes, Végh Anikó, Rigó Éva, Rigó István, Kassai Magda, Fekete Miklós, Nagy Zsu­zsanna, Bathó Zsuzsanna, Odenwald Timea, Németh Ibolya, Takács Gábor, Arr Károly, Németh Szilvia, Penes Mónika, Tatai Péter, Hegedűs Ma­riann, Sas János, Nagy Annamária, Ferencz Noémi, Messzinger József, Hetényi Gábor, Tamás Beatriz, Szer­dahelyi Mónika, Loe Erzsébet, Hevesi Gábor, Tatay Zsuzsanna, Hídvégi Csaba, Kántor Sándor, Kovács Agnes, Bögyös István, Petzinger István, Or­sós Zoltán, Pop Pálma, Horváth Anita, Sas Nanetta, Maurer Andrea, Zörényi András, Benedek Mónika, Makk Zsolt, Bíró Zsuzsanna, Mischin- ger Anett, Molnár Attila, Sümegi Dóra, Baráth Dalma, Kiss Andrea, Lisztes Éva, Kis-Hegedüs Krisztián, Hegedűs Gábor, Gerner Balázs, Ko­vács Eszter, Erős Valéria, Hagyó Tímea, Papp Adóm, Bornemissza Zol­tán, Ránies István, Kozsán Zsuzsanna, Szabó György, Staubach Imre, Bakos Gyöngyi, Tóth Csaba, Halász Béla, Imre Rita, Benkő Szilárd, Balogh Lívia, Szabó Irén, Lovász Csaba, Kelemen Tibor, Elekes Ilona, Szakács Miklós, Nagy Anita, Nagy Ildikó, Czakó Andrea, Kelemen Bernadett, Szilágyi Gábor, Kiss György, Walter Norbert, Iberpaker László, Hóberkorn Attila, Vörös-Bene József, Fürstös Fanni, Polt Anikó, Bodnár Ákos, Hauptmann Beáta, Deák János, Schreck Csilla, Gelencsér Gábor, Römer Gábor, Balogh Judit, Török József, Márton Ferenc, Gáspár Zsu­zsanna, Szonyi Ilona, Fehér Lajos, Orsós Mónika, Horváth Jenő, Keller Zoltán, Csetneki Brigitta, Patai Zso’t, Krieg Agnes, Molos Zo'tán, Bárány Attila, Kult Krisztina, Katona Péter, Sergyán Szabolcs, Pap Lajos, Jaka­bot István, Tóth Edina, Szabó Tímea, Kasza Márton, Mika Andrea, Bartes (Munkatársunk tudósítása.) A BNV-n kiállító szocialista országok termékekkel, doku­mentumokkal mutatják be a mindjobban szélesedő gazda­sági együttműködés eredmé­nyeit, a további lehetőségeket, terveket. A szocialista gazda­sági integráció komplex prog­ramja, amelyet a KGST tagor­szágai elfogadtak, nagy lehe­tőségeket biztosít a szocialista gezdasági rendszer előnyeinek kiaknázására. A KGST országok kereskedelmi és gazdasági kapcsolatai egyre inkább a népgazdasági tervek egyezte­tésén, a műszaki-tudományos együttműködésen, a termeiéi szakosításán alapszanak. A Szov etunió és a szocialista országok A szocialista országok együtt­működésének legszélesebb do­kumentálását a Szovjetunió ki­állításán láthatjuk. A Szovjet­unió a szocialista országokkal bonyolítja le külkereskedelme 65 százalékát. A szocialista or­szágok gépipari termelésének legnagyobb vásárlója, ezektől gépipari importja 1972-ben 3,4 milliárd rubelt tett ki. Ezek a megrendelések lehetővé teszik a szocialista országoknak, hogy hatékony sorozatgyártást szer­vezzenek, a szükséges koncent­ráció kialakulhasson. A szovjet ipar ugyanakkor arra törekszik, hogy növelje a szocialista or­szágokba exportálandó és a modern műszaki követelmények­nek megfelelő cikkek, különö­sen a gépek és gépi-berende­zések gyártását, biztosítsa kő­olaj — és nyersvas igényüket. Az elmúlt években több meg­állapodás történt, melynek ér­telmében az érdekelt szocialis­ta országok résztvesznek a szovjet nyersanyag lelőhelyek kiaknázásában, a Szovjetunió­nak ehhez szükséges cikkeket szállítanak. Magyarország és a Szovjetunió közötti megállapo­dások eredményei a szerszám­gépipar fejlődésében már a BNV-n is láthatóak, mindenek­előtt az autó- és traktoripari szerszámgépek szakosításában. Együttműködés a vegyi iparban A KGST országok közötti együttműködés egyik legfonto­sabb területe a vegyi ipar, mely­nek szintén sok eredményével találkozhatunk a vásáron. Ezek új formája a termelő berende­Róbert, Nagy Elvira, Molnár István, Aracsi László, Tóth József, Varró Krisztián. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Tímár János és Wolford Zsuzsanna, Szilika István és Andics Erzsébet, Nagy Ferenc és Vida Margit, Kónya Ferenc és Bodza Ilona, Tóth Ferenc és Kovács Ibolya, Bállá Péter és Füzes Ilona, Dómján Mihály és For- rai Brigitta, Hock István és Márkus Mária, Kálmán János és Aranyos Aranka, Wünsch Gábor és Takaró Mária, Fónagy Sándor és Antal Jú- lianna. Inczédi István és Szava Már­ta, Kocsis János és Herczeg Mária, Rédling Zoltán és Sarbak Teréz, Haber István és Ziegler Regina, Ernyes Mihály és Nyári Júlianna, Király József és Zinauer Éva, Orsós Gyula és Orsós Mária, Takács Jenő és Visontai Márta, dr. Balázsy János és Jakab Erzsébet, Rab Ferenc és Braun Katalin, Ambrus Zoltán és Vántus Mária, Katona Lajos és Wág- ner Éva, Békefi Leó és Vitéz Éva, Koczándi József és Varga Klára, Papp László és Rácz Irén, Jung László és Tóth Irén, Popp Jakab és Gyura Ibolya, Stangl Mátyás és Bérces Gab­riella, Hadfi Gyula és Bender Mária, Kertész János és Nagy Ibolya, Tor­ma László és Lóki Zsuzsanna, Csor­dás Ferenc és Dudás Margit, Gyűrűs Lajos és Duhniczky Mária, Hahn Ká­roly és Kazsóki Teréz, Kerner János és Kollár Agnes, Szűcs László és Suvák Éva, Lóga László és Nyitrai Mária, Heller Rudolf és Szabó Éva, Mosonyi Ferenc és Horváth Mária, Varga Zoltán és Jáger Marianna, Földes! István és Bonyár Ilona, Nagy Ferenc és Kiss Rozália, Sánta János és Sípos Rozália. MEGHALTAK Fürdés Jánosné sz. Kovács Rozália, Sós Henrikné sz. Lafferthon Margit, Ttrnai Ferencné sz. Dörnyei Katalin, Biró Júlianna, Kontár Ferencné sz. I Nagy Teréz, Vörös Albert, Rostás Antal, Drágonyí Ferenc, März Mihály- né sz. Rab Rozália, Horváth Józsefné sz. Kovács Katalin, Szabadi Gézáné sz. Darvas Anna, Ács Mária, Emmert György, Teliér Endréné sz. Bors Jú­lianna, Nagy Ferenc, Pandur 'ózsef, Szekeres Jánosné sz. Mindum Erzsé­bet, Jeckl János, Csordás József, Bognár Sándor, Orsós Péter, Gungí Antal, Bodai Adámné sz. Nezdei Éva, Szabó Imréné sz. Gédert Júlianna, Horváth Ferencné sz. Kiss Mária, Kovács István, Hoffecker Karolin, Ditrich Antal, Dallos János, Gibicsár Imréné sz. Kanyar Anna, Wolf János­né sz. Gunszt Mária, Siklósi Jakab, Végh József, Strott Regina, Bátori László, Lutonszky Ernőné sz. Szabad­helyi Olga, Balatincz Imre, Somkuti Györgyné sz. Erdélyi Erzsébet, Ölti István, Vér Adám, Gálos Józsefné sz. Ster Mária, Losonczi Dénesné sz. Pin­tér Margit, Marton László, Hollósi Dánielné sz. Lőrinc Erzsébet, Orsós Zoltán, Hámori Márton, Erdődi Ist­vánná sz. Boros Irén, Freiburger Já­nos, Leffler Erika, Müller Henrikné sz. Sketa Erzsébet, Bischof József, Kolozsi Mátyásáé sz. Kiss Rozália, Möller Péterné sz. Hufnágel Éva, Lengyel László, Dómján Józsefné sz. Sztazsenác Ilona. KOMLÓ SZÜLETTEK Fónai Zsolt, Haris Judit, Kovács Zoltán, Szőlősi Bálint. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Tyukodi István és Angyalosi Margit, Striz Ottó és Vizer Margit, Bartics József és Bálint Mária, Fór Attila és Ambrus Erzsébet, Leier István és Farkas Angela, Bálint Lajos és Vetró Etelka, Siha József és Ábel Ibolya, Krippl Istyán és Nagy Ibolya. MOHÁCS SZÜLETTEK Lódri Zoltán, Werner Csaba, Miké- ci! Attila« Ambrózi Zsuzsanna« Mi­hájlovics Júlianna, Kovács Agnes, Gacza Ildikó, Nagy Károly, Fehér Anna, Horváth Zoltán, Dóra Gábor, Szűcs Györgyi, Király Valéria, Mousx Gábor, Szabó Szilvia, Kiss Ferene, Ballal Emília, Imre Timea, Tanács István. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Varga József és Krainz Anna, Fe­kete László és Major Katalin, Étol- vári Mihály és Bajai Katalin, Engerdt István és Karai Erzsébet, Würszt Já­nos és Engardt Éva, Téglás József és Kürthy Júlianna. MEGHALTAK Geszti Jánosné sz. Horváth Teréz, Csordás Istvánné sz. Varga Erzsébet« Maczkó Pál. SZIGETVAR SZÜLETTEK Batta Mónika, Tóth Éva, Szabó Ildikó, Csögör Angéla, Bogdán Csa­ba, Bognár Beatrix, Pintér Erzsébet. Joó Tünde, Agyag Mónika, Erős Szil­via, Szokola Róbert, Horváth Vero­nika, Herner Timea, Mátyás Róbert, Kreizer Zsolt, Kalamász Erika, Molnár Gábor, Fekete Enikő, Fekete Gab­riella, Szente Attila, Kaposi Rózsa« Zombori Anita, üherkovich Zoltán. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Babai Antal és Ferenczi Katalin, Fülöp Béla és Hernesz júlianna. Csontos József és Szokola Mária. Dobor József és Brigovácz Anna, Sthwarcr József és Schneider Erzsé­bet. MEGHALTAK Balogh Sándorné sz. Kovács Aran­ka, Kőműves János, Szilovics Mórkné sz. Szihyákovics Mária, Kalmár János­né sz. Kirchner Ilona. A tárgyalóteremből: ft- QZ ki akar egy fülest? Anyakönyvi hírek

Next

/
Oldalképek
Tartalom