Dunántúli Napló, 1973. május (30. évfolyam, 109-138. szám)

1973-05-12 / 119. szám

t973. mőjus 12. OUNANTOtl NAPLÓ Savaria '73 Hálóingben rohantunk az utcára Rangos kulturális és tudományos rendezvények Szombathelyen Szombathelyen 1961 óta min­den évben megrendezik a Sa- varia napokat. Idén is rangos kulturális, tudományos és sport- rendezvények színhelye lesz Vas megye székhelye. Az idei programokról, a jö­vőt illető tervekről, valamint a megye idegenforgalmáról tar­tottak sajtótájékoztatót tegnap Szombathelyen, a Claudius szálló különtermében. Kiss A'a- jos, a Savaria intéző bizottság elnöke, a városi tanács elnök- helyettese tájékoztatta a sajtó, a rádió és a televízió munka­társait a rendezvénysorozat cél­jairól, idei programjáról. A Savaria 73 március 31-én kezdődött a Savaria Kupa nem­zetközi röplabdatornával. Ugyancsak a rendezvénysoro­zat része a most folyó kosár­labda EB-selejtező is. Május 18—20-án rendezik meg a nem­zetközi táncversenyt, és a ma­gyar táncbajnokságot, öt vi­lágrész táncosai szerepelnek a legjobbak,, a Sonderklasse me­zőnyében. A Savaria 73 egyik legjelen­tősebb eseménye lesz az öt­évenként megrendezésre ke­rülő országos munkás dalos ta­lálkozó, június 29-én. Idén Szombathely mellett Budapest, és Miskolc kórusai is szerepel­nek. A televízió jóvoltából ugyanazt a dalt egyszerre hall­hatják három városból a né­zők. Immár hagyomány, hogy az Isis szentély évezredes falai ad­nak díszletét a Varázsfuvola előadásához. Augusztus 3—4-én Mozart remekének főszerepei­ben fellépnek: László Margit, Simándy József, Boris Carmeli, a Milánói Scála magánéneke­se. Augusztus 12-től 24-ig tart a Savaria Nyári Egyetem, ahol idén az urbanizáció kérdései­vel foglalkoznak a résztvevők. A Savaria 73 programsorozata augusztus 20-án zárul a vasi múzeum-falu avatásával. A Savaria-rendezvények ma már túlnőnek nemcsak Vas me­gye, hanem az ország határa­in is. Az idegenforgalom fel­készültségéről szólva a Megyei Idegenforgalmi Hivatal képvi­selője elmondta, hogy a me­gyében összesen 1980 ágy áll készen a vendégek fogadásá­ra turistaházakban, szállodák­ban. Kurucz Gyula TELEVIZIÓTULAJDONOSOK, FIGYELEM ! A GELKA vasárnapi ügyeletet tart PÉCS VAROS TERÜLETÉN Címfelvétel: 9—13 óráig. Bejelentést 13-334 számon kérjük. lövő héten lebentják a bútorház épületét Krecsmerné nem hallucinált Költöztetik a lakókat a bontásra Ítélt épületből — ...a robaj félelmetes volt. Hálóingben rohantunk a gyere­kekkel az utcára. Megnéztem az órám: fél egy. Később visz- szamentünk. Felgyújtottuk a vil­lanyt, de nem volt nyugtunk — morajlott a fal ... Már hóna­pok óta így viselkedik a ház. Jártam a PIK-nél. Elpanaszol­tam. Azt mondták: „Krecsmer­né, maga hallucinál”. Most meg tessék, — egyenesen összedől. Ezen az éjszakán — május 10-re virradóra Pécsett, a Rá­kóczi út 41-es számú ház két középső főfala 2 centimétert süllyedt. Leszakadtak a pince boltívei. Egyes lakásokban ha­lomnagyságúra töremlett fel a padló. „Itt megszűnt az árusítás" — hirdeti egy sebtében készített plakát a bútorház kirakatában. A járókelőknek természetesen minden transzparens nélkül fel­tűnik, hogy a máskor zsúfolt boltot mintha kirabolták volna. Meglehetősen furcsa, hogy a Rákóczi úti járdán lábasokkal, dunnával, bútorral megpakolt teherautók parkíroznak.. Szorgos ácsok faárkádot barkácsolnak az épület Bem utcai részén. A bennfentes kissé megütközik, már most? — hisz itt az árkád­sort csak évek múlva tervez­ték, s ez így igaz. A gyanútlan járókelő egy pillanatra persze megretten, amikor udvarias kér­désére az egyik munkás válasza így hangzik: „ha összedől a ház, ne essen a fejére ...” — Nem vaklárma — mondja Máté István, a PIK műszaki osz­tályvezetője. — Már három hó­nappal ezelőtt megindult a sa­rokház középső főfala és keleti zárófala. Mi kaptuk a feladatot, hogy megmentsük az épületet, mert a későbbiek folyamán ár­kádsort kellett volna itt kialakí­tani. A múlt héten derült ki. hogy 11 méter mélységben nincs más, csak futóhomok. Aztán jött az ominózus éjszaka. A csütör­tökön megtartott helyszíni szem­lén kiderült, hogy az épület to vább nem tartható fenn, élet- veszélyes. A tanács rendelke­zett az itt lakó csalódok elhe­lyezéséről és az épület lebon­tásáról. Csütörtök délután a bú­torüzlet elköltözött a Jókai ut­cába, a Vöröskereszt is elhur- colkodott a Kossuth Lajos utca 46-os számú házba. Az itt lakó három család új otthont kapott. A bontás a jövő héten kezdődik meg. * A félhomályba burkolódzó ka­pubejáró után jólesik a lépcső- házban a tetőablakon rámzú­duló fény. „Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy a villanyt 21 óra után minden esetben szí­veskedjenek eloltani" — hihet- ném, felesleges már a felszólí­tás, se villany, se lakó nincs az épületben. Az emeletről mégis hangfosz­lányok szűrődnek a folyósóra. Fenn tanácstalan rakodómunká­sok ténferegnek. Hivatalos em­berek ácsorognak, morgolód­nak. — Mit tehetünk? — szólni kell két közegnek ... Kisvártatva két rendőr jelenik meg. Az egyik lakó, Bazsó József nyugdíjas és a fia, valamint an­nak felesége nem akar kiköl­tözni. A két másik lakó már tegnap elhurcolkodott a Haj­nóczy és a Petőfi Sándor utcai kétszobás ideiglenes lakásba. Bazsóék gz Anna utcában kap­tak két szobát, plusz a holmik­nak egy raktárhelyiséget, még­sem hajlandók oda költözni. — Ezt nem tehetik velünk! — maayarázza a fiatalember. — Micsoda eljárás ... Olyan kicsi Tizedszer a bíróság előtt Ezer forintért egy emberéletet... Ügy látszik, a bíróságokon is van­nak „törzsvendégek”. Legalábbis ezt igazolja Nikolics Teréz esete, aki a Dunántúl majdnem valamennyi bíró­ságát megjárta már — vádlottként. A 32 éves nő eddig kilenc alkalom­mal volt büntetve, s Összesen több, mint tíz évet töltött börtönben. Nem­régen ismét összeütközésbe került a törvénnyel. Ezúttal minden eddiginél súlyosabb bűntettet követett el:'ezer fo n’:ért c'ícrt embert ölni. Niko'ics Teréz 1972. december 19-én szabadult a Budapesti Büntetésvég- rehcjtcsi Intézetből — négy nap múlva P esett lo’ó bátyjához költö­zött. T973. jnnu:'";áb^n ugyan elhe- lyez’ e’ott a Mecre'tvidéki Pince- gozíl r "n' a munl:a azonban — min! '.'italéban — itt sem tetszett í—' h-ircn n^p múlva odébb- ‘ ~-v*'án az alkalmi is­-j- • *-r.ásből, esti szóra­kozásokból álltak. Február 23-án este ismét „felke­rekedett.” — ezúttal a Csendes ét- kereste fel. Itt az est folya­mán nagyobb mennyiségű italt fo­gyasztott. Tizenegy óra tájban jelent meg a vendéglőben Gubicza István, akit Nikolics Teréz már korábban is­mert. Gubicza ezen a napon kapott nyereségrészesedést, s fizetéselőlege is zsebében volt. Ezt nem titkolva, „van pénz, ihattok csibészek" felki­áltással adta az ott tartózkodók tud­tára. Nikolics Teréz látta, amint a férfi megmutatta a borítékot, s mi­kor zárórakor Gubicza távozott a helyiségből, követte. Az Irányi Dá­niel térén találkoztak össze. Meg­állapodtak, högy közösülnek egymás­sal, ezért Gubicza lakása felé in­dultak. A férfi azonban már a Kö­nyök utcában ölelgetni kezdte a nőt. Mivel Nikolics^ Teréz már Icorábban elhatározta, hoqy a pénzt megszer­zi, ezt jó alkalomnak gondolván, ki­vette Gubicza zsebéből a pénzt. A borítákben mintegy ezer forint volt . . . Volamivel később meggon­dolta magát és az elvett összegből 180 forintot „elloptam a pénzedet, nesze* legyen neked is” felszólítás* sál nyújtotta a férfinak. Gubicsa Ist­ván ráeszmélve, hagy pénzét Niko­lics Teréz ellopta, a nő arkánkabát- jának zsebeit át akarta kutatni, hogy pénzét visszaszerezzo, a ng azonban ezt nem engedte. S hogy a pénzt megtarthassa, zsebéből elővette 8 cm pengehosszúságú kését, s azt nagy erővel Gubicza hasába szúrta — majd elszaladt a helyszínről. Az erősen vérző térfit szerencsére észrevették — a mentők életveszé­lyes állapotban szállították az I. számú Sebészeti Klinikára. Életét csak az idejekorán érkező orvosi be­avatkozás mentette meg. Nikolics Teréz ezúttal tizedszer állt a bíróság elé. A Pécsi Megyei Bí­róság dr. Tárkányi Emő tanácsa nye­reségvágyból elkövetett emberölés büntette kísérletében mondta ki bű­nösnek, s az elvetemült nőt 12 évi fegyházbon letöltendő szabadság- vesztésre ítélte, s a közügyektől tíz évra eltiltotta — egyben kényszei- elvoná-kezelésre kötelezte az alkoho­az o két szoba, hogy nem fé­rünk el. Telesége zokogva rohan a szobába. Az öreg Bazsó, meg azt hajtogatja: Harminc évig dolgoztam a MÁV-nál. Hát ezt érdemiem ... Szívszorongató látvány. Az öreg ezzel a hodály szobávaj, meg a felhőbe vesző ötméteres mennyezettel együtt öregedett meg — persze, hogy fáj a bú­csú. A fiataloknak meg kicsi a másik... Mégis muszály men­ni! — ezt a házat halálra ítél­ték. A fiatalok elrohannak. Az öreg, beletörődik. Felveszi ka­lapját. A hokedlire telepszik — nézi, ahogy elhordják batyuját a rakodók. A behemót szekrény megcsikordul, beleborzad a ge­rinc ... — Ne káromkodjatok fiúk! — mondja valaki a szobában. Az öregúr megindul, lefelé a lépcsőn. Egy aszparáguszt szo­rít a melléhez, mintha az len­ne a világon most a legfonto­sabb .,. Az egykori pécsi várárokra a század első éveiben épült sa­rokház nem bírta az idő ostro­mát Sajnáljuk? Vagy éppen örüljünk? Érezzünk-e nosztalgi­át a hajdani Vadászkürt ven­déglőből bútorhózzá — egye­sek úgy mondják bútorraktárrá alakított épület felett, amikor falaiba váj a bontókalapács? Egyesek igennel válaszolnak. De hallottam olyan hangokat is — szakemberektől — így van jól: ha megkezdték volna a szomszédos Konzum Áruház cö­löpalapozását, úgy összedőlt volna, mint a kártyavár. Azt is mondják — ismét csak szakem­berek — drága — nyolcmillió — lett volna a felújítás. Sok pénz, de mennyire. .. Azt is pedzegetik, csak örülni lehet, hogy balesetmentesen megúsz­ták... Mécs László Befejezte munkáját az Akadémia közgyűlése Pécsi tudósok az Akadémia új taglal között A Magyar Tudományos Aka­démia közgyűlésének zárt ülé­se pénteken délelőtt folytatta és a késő délutáni órákban be fejezte az előző napon meg kezdett munkáját. Az időszerű tudományos kérdésekről szóló felszólalások után - titkos sza­vazással - megválasztották az Akadémia új, rendes, levelező és tiszteletbeli tagjait. A koráb­bi levelező tagok közül húszat rendes taggó, a tudományok doktoraiból 47-et levelező tag­gá és 25 neves külföldi tudóst tiszteletbeli taggá választották. Az új rendes tagok: Baló Jó­zsef (orvostudomány), Balogh János (biológia), Bogárdi János (műszaki tudomány), Bognár József (közgazdaságtudomány) Detre László (csillagászat) Donhoffer Szilárd (orvostudo­mány), Elekes Lajos történettu­domány), Eörsi Gyula (jogtu­domány), Gerevich László (ré­gészet), Háy László (közgazda­ságtudomány), Kardos Tibor (irodalomtudomány), Kellner Béla (orvostudomány), Kozma Pál (agrártudomány), Környey István (orvostudomány), Krom- pecher István (biológiai tudo­mány), Lévai András (műszaki tudomány), Mészöly Gyula (ag­rártudomány), Pál Lénárd (fi­zika), Ubrizsy Gábor (agrártu­domány), Zámbó János (földtu­domány). Az új levelező tagok: Arató Endre (történettudomány)’, Beck Mihály (kémia), Benedek Pál (kémia), Berend T. Iván ^tör­ténettudomány), Berényi Denes (fizika), Bihari Ottó (jogtudo­mány), Bozóky László (fizika), Csikói Gyula (fizika), Csizma­dia Ernő (gazdaságtan). Dé­nes Géza (biológia). Erdős Pé­ter (közgazdaságtudomány), Farkas Lóránd (kémia), Fodor Géza (matematika), Földváriné Vogl Mária (földtudomány), Gábor László (műszaki tudo­mány), Garas Klára (művészet- történet), Garay András (bioló­gia), Hollón Zsuzsa (orvostudo­mány), Komoródi Lajos (föld­tudomány), Kálmán Béla (nyelv- tudomány), Kardos (Pándi) Pál (irodalomtudomány), Keresztesi Béla (agrártudomány), Kérész- tury Dezső (irodalomtudomány) Király Zoltán (agrártudomány) Kulcsár Kálmán (szociológia) Leindler László (matematika) Lukács József (műszaki tudó mány). Martos Ferenc (földtu domány), Mérai Gyula (törté­nettudomány), Móczy András (régészet), Nagy Elemér (fizi­ka), Nagy Péter (irodalomtudo­mány), Nemecz Ernő (földtudo­mány), Pálos Á. László (orvos- tudomány), Péter Rózsa (mate­matika), Petrányi Gyula (orvos- tudomány), Stark Ervin (orvos- tudomány), Szabó Gábor (bio­lógia), Szabó Kálmán (köz­gazdaságtudomány), Székely György (történettudomány), Szent-lványi Tamás (állatorvos- tudomány), Tamássy István (ag­rártudomány), Tőkei Ferenc (irodalomtudomány), Újfalussy József (zenetudomány), Vajta László (kémia), Vámos Tibor (műszaki tudomány), Világhy Miklós (jogtudomány). Az új tiszteletbeli tagok: P. K. Anohin (Szovjetunió, orvos- tudomány), D. D. Brezsnyev (Szovjetunió, agrártudomány), M. H. Dobb (Anglia, közgazda­ságtudomány), G. M. Frank (Szovjetunió, biológia), F. J. Megyei báb-bemutató Tizenegy általános iskola ön­tevékeny úttörő és kisdobos bábszakköre mérte össze tudó­sát csütörtökön a Doktor Sán­dor Művelődési Központban az úttörők megyei báb-bemu­tatóján. A zsűri, melynek elnöke Kós Lajos, a Bóbita bábegyüttes vezetője, arany oklevéllel jutal­mazta a Siklósi Művelődési Ház, a Szentlőrinci ÁFÉSZ, a pécsi Karikás Frigyes és Petőfi utcai bábcsoportot. Ezüstokle­velet kaptak a Vasas I. Kodály Zoltán Művelődési Ház, Szabó István Üttörőház és a Kapós- szekcsói Általános Iskola bá- bozói. Bronzoklevelet nyertek a drávaloki, a Komló dávidföldi és a siklósi ll-es számú iskola tanútól, Kiváló egyéni teljesítményü­kért aranyjelvénnyel jutalmaz­ták Szijjártó Csillát, a komló- dávidíöldi iskola tanulóját, a Petőfi utcai általános iskolából Érdősi Tündét és Fekete Liviét, a Siklósi Művelődési Ház Bakos Gizelláját és Monok Márta szentlőrinci tanulót. Gaillard (Franciaország, bioló­gia), I. P. Geraszimov (Szovjet­unió, földtudomány), Bemard Holpern (Franciaország, orvos- tudomány), M. B. Hrapcsenko (Szovjetunió, irodalomtudo­mány), A. Kastler (Franciaor­szág, fizika), B. M. Kedrov (Szovjetunió, filozófia), J. L. Ké- risel (Franciaország, műszaki tudomány), A, N. Kononov (Szovjetunió, nyelvtudomány), A. N. Leontyev (Szovjetunió, pszi chológia), D. Sz. Lihacsov (Szov jetunió, irodalomtudomány) Lotz János (USA, nyelvtudo mány), Angelo Mangini (Olasz ország, kémia), Manfred Mayr hofer (Auszria, nyelvtudomány] I, G. Murgulescu (Románia, ké mia), B. N. Petrov (Szovjetunió műszaki tudomány), L. S. Pontr jogin (Szovjetunió, matemati ka), Emil Pop (Románia, bioió gia), Fritz Scheffer (NSZK, ag rártudomány), V. I. Sziforov (Szovjetunió, műszaki tudó« mány), Verzár Frigyes (Svájc orvostudomány), A. P. Vinogra dov (Szovjetunió, földtudo­mány). Ezt követően — ugyancsak titkos szavazással — három évi időtartamra megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, alelnökeit és az elnök­ség tagjait. Az Akadémia elnö­kévé újból Erdey-Gruz Tibor akadémikust, alelnökeivé Bog­nár Géza, Szabó Imre és Szent- ágothai János akadémikust, az elnökség tagjaivá Adóm György, Friss István, Jánossy Lajos, Márta Ferenc, Pach Zsio- mond Pál, Radnót Magda, Straub F. Bruno és Tolnai Gá­bor akadémikust választották. Az elnökség tagjai még a tu­dományos osztályok elnökei is. Őket az osztályok későbbi idő­pontban választják meg. Az Akadémia főtitkára és főtitkár- helyettesei ugyancsak az elnök­ség tagjai. Az újonnan megválasztott el­nökség nevében Erdey-Gruz Ti­bor mondott köszönetét a bi­zalomért. Végül a közgyűlés határozati javaslatot fogadott el, amely a következő évek feladatait jelö­li meg. Vasárnap a Dunántúli Naplóban Szocialista közgondolkodás Részletek Bocz József elvtársnak a megyei művelődést tanácskozáson elhangzott beszámofójából Veszteséges lesz a szénbányászati Tamási István, az EMSZ elnöke a szénbányászat jövőjéről Versenyfutás az idővel Első helyen a világon az Akadémiai Kiadó Az abaligeti bravúr HOLLAND, FINN ÉS NYUGATNÉMET TURNÉ UTÁN, a rádióból és televízióból közismert SANTA FERENC és hattagú népi zenekara muzsikál A BALATONBOGLÁRI HULLÁM ÉTTEREMBEN május 14-től minden este 19 órától. MAGYAROS ÉTELEK! ÜJ VEZETÉSI r i

Next

/
Oldalképek
Tartalom