Dunántúli Napló, 1973. április (30. évfolyam, 81-108. szám)

1973-04-15 / 94. szám

10 DUNANTOLI NAPLÓ 1973. äprflts 13. 1973. ÁPRILIS 15 VASARNAP Szeretettel koszöntjük névnapiuk alkalmából ANASZTÁZIA nevű kedves olvasóinkat ít A Nap kél 4.56. nyugszik 18.33 órakor. — A Hold kél 16.38, nyugszik 3.37 órakor. Ezt haltjuk! HÉTFŐN első olkqlommal je­lentkezik a Pécsi Stúdió ifjúsá­gi műsora, a „Fiatalok 60 per­ce”. A műsort Rózsa György szerkeszti, munkatársai Rezes Zsuzsa és Dóm László, akik a legaktuálisabb ifjúsági témák­kal foglalkoznak, olyanokkal, amelyek az úttörőktől az egye­temistákig mindenkit érintenek. Azt tervezik, hogy helyet adnak e műsorban minden olyan ügyes elképzelésnek, amelyet a fiatalok javasolnak. Néhány téma az első adósból: Miért szűk az aliq 3 hetes főiskolai klub? — Arborétum alapítás Pécsbányatelepen. Kik juthat nak a VII vetélkedő országos döntőjébe? — Beszélgetés egy országos jellegű szakmunkás- verseny helyezettjével, akinek jogos panaszára az igazgató­helyettes válaszol. — Szót kap egy komlói ifjúsági sportoló és természetesen zene is lesz e műsorban. — Az iskolák álla­mosításának 25. évfordulója te­szi aktuálissá dr. Fekete Ber­talan „A nemzetiségi oktatás­ügy 25 éve’’ című sorozatát. Ugyanezen a napon az eszéki és a zágrábi rádió ajándék­tekercseiről hallhatnak zenét a szerb-horvát nyelvű adás hall­gatói. A németnyelvű hétfői magazinban „Vendégünk volt” címen hangzik el riport Heinz Kahlau berlini költővel és mű­fordítóval, aki a Tanárképző Főiskola német tanszékének meghívására immár negyedszer látogatott Pécsre. KEDDEN a „Lemezalbum” c. műsorban Vadász István Elisa­beth Schwarzkopf, Birgit Nilson és Maria Stader legsikeresebb szerepeit szólaltatjo meg. Ber- kics János Komlóról jelentkezik 15 perces összeállítással, majd új felvételekről Balatinecz Már­ta és a Pécsi Tanárképző Fő­iskola kórusa énekel. A szerb- horvát nyelvű műsor munkatár­sa, Frankovics György, a Tanár­képző Főiskola táncegyüttesét mutatja be, a német adás „Pillantás a nagyvilágba” című sorozatával jelentkezik. SZERDÁN a „Hét közben" című összeállításban szó lesz az „egy iskola — egy szocialista brigád" mozgalom keretében a dr. Hal József úti ált. iskola A PÉCSI STUDIO OVO HETI MŰSORAIRÓL és a Vegyesipari Vállalat kap­csolatáról, tavaszi orvosi taná­csok és a hallgatók leveleire yá- laszok hangzanak el. A batto- nyai szerbekről szól Filákovity Bertalan riportja, akik nagy szeretettel ápolják haladó ha- j gyományaikat, anyanyelvi kultú­rájukat. „Osztálytalálkozó” cím­mel a pécsi német gimnázium 1970-ben végzett osztályának 1 jelenéről számolnak be az ifjú- [ sági riportműsorban. CSÜTÖRTÖKÖN „A zenei szerkesztő postája” a város idő­szerű zenei eseményeiről ad számot, majd dr. Kiss István előadása következik: „A mun­kahelyi közösségekről". E na­pon részletek hangzanak el a Bartók Béla férfikar február 19-i hangversenyéből, Ivó Robic népszerű jugoszláv táncdaléne- kes jubileumi lemezét közvetí tik. majd a nemzetiségi kultú­ráról hangzik el kommentár szerb-horvát nyelven. A német műsorban többek között a szé- , kelyszabari építőbrigádot mu­tatják be. j PÉNTEKEN dr. Csiky Ottó elő- j adása hangzik el „Népi ülnö­kök a bíróságon" címmel. A J rorvát műsorban pedig új I tanácstagokkal, terveikről hang­zik el beszélgetés. Folytatódik [ dr. Mokuter Iván műsora: „Be­szélgetések az anyanyelvről”, majd a zágrábi Ifjúsági Szín­ház pécsi vendégszerepléséről hangzanak el részletek. „Hús­véti tojásvásár Váralján” a cí- j me a német adásban elhangzó j riportnak, mely a Dél-Magyar- országon egyedüli, ősi húsvéti népszokásról és a hagyomá­nyos „tojásírás”-ról szól. A mű­sor második felében az „Egy este az izményi Herold-duóval” című riportműsort sugározzák. SZOMBATON jelentkezik az „Eqy kicsit nekem — egy kicsit neked” című beatadás, vasár­nap pedig a Pécsi Nemzeti Színház művészének, Kovács Dénesnek jubileumi műsorára, Duga Ilona önálló népdalest­jének közvetítésére hívjuk fel a figyelmet. E napon N. Klasterka ismert zágrábi előadóművésznö működik közre a szerb-horvát nyelvű zenés irodalmi műsor­ban. melynek címe: „Verses kö­tetekben lapozgatunk". Februári időjárás —áprilisban Tíz év óta nem volt ilyen hideg tavasz Nyomasztó, 96 százalékos páratartalom Északkeleties áramlási rend­szer, hűvösség, erős szelek, eső, hó, hódara hull és jellemzi Kö- zép-Európa éghajlatát. A Kár­pát-medence felett ciklon ala­kult ki, amely orkánázerű vihart, károkat okozott hazánk északi részén, valamint Szombathely, Sopron és a Balaton környé­kén. Pécsett és Baranyában szo­katlanul hideg volt szombaton, mindössze 1.6 fok a maximális hőmérséklet, a Mecseken hó dara hullott, hólepel borítja az erdőket. A szél — bár helyen­ként erős. — nem haladta meg a 30—50 kilométeres óránkénti sebességet. A szív- és érrend­szeri megbetegedésben szenve­dők, neuraszténiások sokat szenvedtek a tegnapi fullasztó, párás időtől. A hideq valame­lyest ellensúlyozta, hogy a le­vegő páratartalma 90—97 szá- ralékos volt. Ennek ellenére gyakran előfordultak rosszul- iétek, panaszok. Tíz év óta nem volt ilyen hűvös április közepe megyénk­ben, 1963-ban, április 14-én a hőmérséklet maximum 12 fokkal volt magasabb a jelenleginél. 1968 hasonló időszakában 15, az ejmúlt évben 14 fok volt a pogány! repülőtéren mért legmagasabb hőmérséklet. A meteorológusok szerint, a jelen- leqi időjárás február elejének | felel meg. — Az előrejelzés j szerint még több naoiq felhős, j hűvös, barátságtalon időjárás­ra számíthatunk. Időjárásielentés Várható időjárás vasárnap estig: Időnként kissé felszakadozó felhő­zet, már kevesebb helyen eső, havas­eső, havazás. Többfelé eső, viharos lökésekkel kísért szél, többnyire észak- nyugati, északi irányból. Hideg ma­rad ai idő. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1— plusz 4, legmagasabb nappali hőmérséklet I—9 fok között. Tudományos ülés az egyetemen A Pécsi Orvostudományi Egye­tem 1973. április 16-án, hétfőn délután 5 órakor a Központi Épület (Szigeti u. 12.) IV. sz. tantermében tudományos ülést tart. Tárgy: Gáti Béla és Dani Mária Gyermekklinika: Phenyl- ketonuriás betegek kezelésében szerzett tapasztalataink — Kus­tos Gyula, Weisenbach János, Pilaszanovich Imre és Schäfer József (Gyermekklinika): Conge- nitalis rekeszsérvek. Pilaszano­vich Imre (Gyermekklinika): A gyermekkorban manifestálódó mesenterialis cystákról. — Já­szai Vera, Eleim Tibor, Cser Ág­nes és Varga Ferenc (Gyermek- klinika): Beta-receptor-gátlók hatása újszülött állatban. Pécsi Uiságiró Stúdió M i t z k i Ervin, a Dunántúli Napló főszerkesztője o lapszer­kesztésről tart előadást hétfőn délután 5 órakor a Pécsi Újság­író Stúdión a TIT Bartók klubjá­ban. Kaposvárott, a Mezőgazdasági és Gépgyártó Vállalat az idén már sorozatban gyártjo a háztáji gazdaságok részére tervezett — HTF—01 — fejögépeket Az év folyamán 2000 darabot gyártanak. — 50 forintot fiiét macskánként a Gyógyszertani Intézet. Átvétel: Szi­geti u. 12. III. emelet, hétfőtől pén­tekig 9—13 óra között. (x) Dunántúli napló Kit mondott a fekete doboz? A lelőtt libiai repülőgép utolsó pillanatai ♦ Barbra háremhölgy lesz Egy lónykérés szokatlan története ♦ Ötszáz egészségügyi dolgozót várnak ♦ Holttest a patakban Elitélték a szászvári gyilkost > Film a magyar munkásosztályról Interjú Bacsó Péterrel a „Harmadik nekifutás“- ról [I Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagy­mamánk, testvérünk, rokonunk, OZV. BORZA ELEMÉRNÉ türelemmel viselt betegség után éle­tének 69. esztendejében április 6-án elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúzta­tását április 16-án délután fél három órakor tartjuk a református egyház szertartása szerint a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy SZABÓ ISTVÁN a „Baranya" Kereskedelmi Vállalat 17. sz. Gumiházának volt üzletveze­tője rövid szenvedés ufón életének 66. évében március 29-én elhunyt. Hamvcsztás utáni búcsúztatása ápri­lis 20-án fél 4 órakor lesz o pécsi központi temető Szent Mihály kápol­nájában. A gyászoló család. Köszön®! Hálás szívvel köszöneté* mondunk mindazoknak, akik szeretett édes­apánk, ID. ÁCS IMRE temetésén megjelentek. Külön köszö­net a Füszért Vállalat dolgozóinak, a POTE központi labor dolgozóinak a koszorúkért és megjelenésükért. A gyászoló család. Köszönjük valamennyi jébarátunk- nak, ismerősünknek, hogy életünk legnehezebb órájában anyukánk, KOVÁCS LÁSZLÓ NI sz. Kőkösi Ilona temetésén velünk Teltek- Kseéfts és Oecsi család.­KEDDEN DÉLUTÁN 4—6-IG | A telefonnál \ Wesrtl Márta, a Dunántúli í Napló aktuális rovatának ve- ’ zetoje válaszol olvasóink kér- l déseire kedden délután 4-től s 6-ig a 10-057 es telefonszó- í mon. f — Amatőrfilm bemutató. Hol­nap, hétfőn este amatőrfilm be­mutatót rendeznek a meszes! József Attila Művelődési Ház­ban. A napokban lezajlott bé­késcsabai amatőrfilm fesztivál legjobb alkotásaiból összeállí­tott rövidfilm műsort vetítik le. ‘ — A MEOE Pécsi Szerveiete az 1973. május 20-án rendelendő Irutya- kiáilításra autóbusz indítását tervezi, kérjük az érdeklődőket, hogy jelent­kezzenek április 16-án, hétfőn a Per­ud ti. 21/A alatti klubhelyiségben. — A 18. üzemegészségügyi hónap rendezvényei. Április 16- án 18 órakor a Megyei Kórház szülészeti osztályának tantermé­ben (Dischka Győző u. 7.) üzem­orvossal nem rendelkező kisebb üzemek egészségügyi felelősei­nek továbbképzése, április 18- án 8.30-kor a Pécsi Bőrgyár kultúrtermében üzemorvosok és üzemi nővérek tudományos kon­ferenciája lesz. — A Cooptourist pécsi indulóstul az alábbi utakat szervozl: erdélyi körút 7 napos, autóbusszal, július 9-— 15 között, gazdag programmal, rész­vételi díj: 2340 Ft. Jelentkezési ha­táridő: május 25-ig. 7 napos tenger­parti üdülések: július 2—8-ig Opatija, 2100 Ft. július 9—15-ig Pula. 2100 Ft, aug. 6— 12-ig Umag, 2100 Ft. Jelent­kezési határidő: május 25-ig. 5 nap Bécsben, július 16—20-ig. részvételi díj: 2150 Ft, autóbusszal Pécstől Pécsig. Jelentkezési határidő: május 15-ig. (x) — KÖZLEMÉNY! A KIOSZ Baranya megyei Adóközösség vezető­sége értesíti a kisiparosokat, hogy az 1972. évi végleges jövedelemadó kivetéséről, az átalányban adózottak átalány összegéről és az adómentes kisiparosokról a lajstromot elkészítette és azt a KIOSZ helyi csoportok hiva­talos helyiségeiben 1973. április 16— 30-ig közszemlére teszi és azt ott megtekinthetik. A kisiparosok a saját és iparostársaik adójával kapcsola­tos észrevételeiket legkésőbb 1973. május hó S-ig az adóközosség Fel­szólamlás! Bizottságához (Pécs. Rá­kóczi út 24.) írásban megtehetik. Adóközosség vezetősége. (x) — OLCSÓ ZOMÁNCOZOTT EDÉ­NYEK, csepptálcás és egyrészes mo­sogatók kaphatók 178, illetve 105 Ft- os egységáron. 39 es dandár u. 2/C. Nyitva : v szerda, csütörtök, péntek 8— 17 óráig, szombaton 8—12 óráig, (x) — A Pécsi Vízmű értesíti a lakossá­got, hogy 1973. április 14-én és 15-en a Siklósi úti vízvezeték átépítési mun­kálatok miatt Kertváros új lakónegye­| dében nyomásesés, illetve vízhiány ! várható. Kérjük a lakosság szíves el- i nézését. (x) ♦ Lottó A Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság közlése szerint a 15. játékhéten öttalálatos szelvény nem érkezett. Négy találatot 24 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 194 984 forint. Hármas találata 3383 fogadénak volt, nyereményük egyenként 692 forint, A kéttalálatos szelvények száma 125 968 darab, ezek*© ©gyenként 20 for intőt ft-sefeiefcc *---------------------------­I — NYÚL- ÉS GALAMBATVÉTEL AP RILIS 17-ÉN, KEDDEN 8.30-TÓL 10-IG RÁKÓCZI ÚTI MŰSZAKI BOLT UD­VARBAN. (VILLANYRENDŐRNÉL.) ÁL­LATORVOSI IGAZOLÁS SZÜKSÉGES. MECSEK . SZAKSZOV. (*) — Terliszter mintabolt. Jókai tér 2. A Centrum Aruház kezelésében, (i) i I Rekord Azt hittem — naiv lélek I — hogy már nem érhetnek megle­petések. Elolvastam az újságoan enni gyen a „müsorszámot , hogy Kodály—Budavári: Te Deum. Jo szöveg, írója biztosan Budavári volt. . . Aztán arcizmom sem reb­bent o Puccini: Parasztbecsüiet című operáján sem. Elvégre, té­vedhetnek a zenetörléneszek is . , . Edzett, kemény embernek hittem magam és — lám, lám, tudtak újat nyújtani. Forgotom a Városi Tanács egyik kiadványát — szervezeti és mű­ködési szabálykönyv — és kíván­csian nézegetem, hogy hol, me­lyik választókerület van? Milyen utcák határolják be? Szórakozot­tan pillantok a 39. sorszámú vá­lasztókerület területe című be­kezdésre, és olvasom: ,, Felső­malom u., Tímár u., Toldi Miklós u., Gold Márk u.” Ki volt az a Gold Márk? Tű­nődöm magamban, mert valaho­gyan ismerősül cseng fülemben ez a név. Aztán rájövök. Sze­gény Goldmark Károly kapott új nevet, igaz, a régi idegenes, no meg hosszú is . . . Ez az idei rekord. — kompts — — MAGYAR—OSZTRÁK LABDARÚ­GÓ-MÉRKŐZÉS BUDAPESTEN ÁPRI­LIS 29-én. Az IBUSZ Pécsi Utazási irodája a mérkőzésre külön autóbuszt indít Pécsről. Idegenvezetés, buda­pesti ebéd, mórkőzésbelépő és paksi halvacsora szerepel a programban. Részvételi díj: 250 Ft. Jelentkezés az IBUSZ-bon. — Kamerával a világ tájain. A TIT világjáró filmsorozatának záróprogramjaként szocialista országokról magyar nyelvű szí­nes filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők április 17-én, ked­den este 18 órakor a Bartók Klubban, — Áramszünet lesz április ló-án 8—16 óráig o következő erőmű ba­rakkoknál, 1, 2. 8. 16. 16, 20, 32. — Áramszünet lesz április 16—20-ig naponta 7—16 óráig a Székely Ber­talan u., Surányi út, Kaposvári utca, Hunyadi út, Aradi vértanúk útja ál­tal határolt területen. — Áramszünet lesz április 17-én 7—16 áráig a Jegenyés utca területén. — Vendégszereplés. A Pécsi Nemzeti Színház mai két Víg özvegy előadásában Rosion sze­repét Oswald Gyula, a Fővárosi Operettszínház művésze énekli — vendégként — SZABASVARRAS TANFOLYAM indul ápr. 19-én, csütörtökön du. 17 órakor kezdők résziére, 20-án, pénte­ken du. 17 órakor haladók részére a Janus P. u. 11. sz. alagsori tanter­mében a Doktor S. Művelődési Ház rendezésében. Vezeti: Cser Ferencpé, Beiratkozás 16 órától a helyszíne**, — Lezárják o B a so mól ami írt pgy szakaszát a Pécsi-vír ren­dezési munkálatai miatt A Del dunántúli Vízügyi Igazgatóság április 16-tól, előreláthatólag május 5-ig dolgozik ezen a sza­kaszon. — Értesítjük at érdeklődőket, hogy a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kara 9900. Körmend 1973 szeptember ben levelező tagozatot indít. Jelent­kezés. az A. T. ü. 821. r. számú I jelentkezési lapon. Részletes tájé 1 koptatást a Kar Tudományi Osztálya ! ad. Cím: 9900. Körmend, Rákóczi u. ■ 2. Jelentkezési határidő: t973. május * 15: Dr, Janik József igazgató. Pályázati felhívás Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága Oktatási Igazgatósá­ga az 1973/74-es tanévre fel­vételi pályázatot hirdet o Mar­xizmus—Leninizmus Esti Egyetem tagozataira. I. HÁROMÉVES ALTALANOS TAGOZAT: A hallgatók az első tanévben filozófiát, a másodikban politi­kai gazdaságtant, o harmadik­ban magyar és nemzetközi mun­kásmozgalom történetet tanul­nak. Félévenként vizsgát, éven­ként szigorlatot tesznek és a 3 év elvégzése után végbizonyít­ványt kapnak. A jelentkezés feltételei: érett­ségi, vagy ennél magasabb is­kolai végzettség, marxizmus— leninizmus esti középiskolai, vagy pórtiskolai végzettség (vagy ezeknek megfelelő politi­kai alapképzettség). 3 éves tagozatok indulnak: Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron. n. SZAKOSÍTÓ TAGOZAT: A tagozatok elméleti tovább­képzést, felsőfokú politikai is­mereteket nyújtanak a követke­ző szabadon választható szako­kon: filozófia, általános politi­kai gazdaságtan, magyar mun­kásmozgalom története és nem­zetközi munkásmozgalom törté­nete. A jelentkezés feltételei: 1. egyetemi, főiskolai, 2. marxizmus—leninizmus esti egyetemi (általános tagozata), 3. egyéves pórtiskolai végzett­ség, 4. vagy a fentieknek megfele­lő politikai előképzettség. A tanulmányi idő 2 év. Az első államvizsgát a máso­dik év végén szigorlat helyett teheti le a hallgató (mindkét év anyagából). A marxizmus má­sik két ágából államvizsgára ki­egészítő szakon készül fel. A hátralevő két államvizsgát két éven belül (évenként egyet) kell letenni. Kiegészítő szakra a je* lentke-.Vs az államvizsga után történik. Az a hallgató, aki o kétéves szakosító elvégzése után a mar­xizmus mindhárom ágából ál­lamvizsgát tesz, a 17/1963 (VII. 2.) sz. kormányrendelet alapján főiskolai végzettségnek megfe­lelő oklevelet kap. Szakosítók a központi egyetemen, (Pécs, IIL Damjanich u. 30. sz.) m. ALTALANOS TUDNIVALÓK« A felvételi vizsgák május 14- én és 15-én lesznek. Felvételt nyer, aki a felvételi vizsgán meg­felel, egyidejűleg más egyetem­re, tanfolyamra nem jelentke­zett, orvosi igazolása van. A tanév szeptember 1-től jú­nius 30-ig tart. Minden tagoza­ton hetenként egyszer, megha­tározott napon és időben köte­lező előadás, vagy osztályfoglal­kozás van. A tandíj egy évre: cfltalánes tagozaton 170 forint, szakosité tagozaton 250 forint A jelentkezés határideje: 1973. április 20. A jelentkezéshez szükséges kérdőív és részletesebb felvilá­gosítást nyújtó „Tájékoztató” m városi, a járási, üzemi pártbi­zottságokon és alapszervezetek­nél megtekinthető. A felvételi kérelmet a munkahely szerint il­letékes pártszervezethez kell mi­előbb eljuttatnL MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁG OKTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ♦ — KIÁRUSÍTÁS igen olcso ara­KON. Néhány cikk: zsebkés 3 Ft, szita 3 Ft, zománcozott üst 50—60 literes 50 Ft, gumilábtörlő 18 Ft, morzsákéi® 2 Ft, ruhaszárító kötél 60 flllér/méte- ro, műanyag tejeskanna 2 literes 8 Ft, Nyltvatartás szerda, csütörtök, péntek 8—17, szombaton 8—12 óráig, 39~es dandár u. 2/c. (x> ♦ A rendőrség kérésé A Baranya megyei Kendiät-fSkafs*- tényság közlekedésrendészeti asztál?« kéri, tanukénti meghallgatás végett« azoknak a személyeknek a jelentke- zését, akik 1972. november 29-én 3 éra 20 perckor Pécsett a 39-es dandár út 2. sz. ház előtt lévő 49-es autó buszmegállóban tartózkodtak és szem­tanúi voltak annak, amikor a csukló» autóbusz első ajtaján felszállni ki várté utas elesett és a kerekek eAá került. Jelentkezni tehet? Pécs. Lég**»**' Of át a 8. sx, B, ép, I, ©. 38-m ns? bában, vagy «? 11-26ŐO& teJetaeas.­f 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom