Dunántúli Napló, 1973. március (30. évfolyam, 50-80. szám)

1973-03-05 / 54. szám

-f BEIRUT: Szombat este rob­banás történt egy a beiruti ki­kötőben horgonyzó görög sze­mélyszállító hajó fedélzetén. A hajó léket kapott és félig elsüly- lyedt, de sikerült valamennyi utasát és a legénységet bizton­ságba helyezni TELEFOTO AP/KS/HDN Georges Pompidou francia köztársasági elnök Orvillers-ben adta le szavazatát a tegnapi választásokon. ♦ BRÜSSZEL: Rendkívüli ülésre ültek össze vasárnap délután a belga fővárosban a Közös Piac kilenc tagállamá­nak pénzügyminiszterei. A ta­nácskozáson megkísérelnek kö­zös megoldást találni az utób­bi napokban ismét kiújult dol­lárválság elsimítására. A prob­léma bonyolultsága és a néze­tek tisztázatlansága miatt szá­mítani lehet arra, hogy a ta­nácskozás több napot is igény­be vesz. A javasolt megoldá­sok "között megvitatják annak lehetőségét, hogy a szervezet­hez tartozó országok együtte­sen lebegtetik valutáikat a dollárral szemben, egymással szemben viszont továbbra is érvényben marad a valuták rögzített árfolyama. TENGERALATTI ÉTTEREM JA­PÁNBAN. Kagoshima város kö­zelében megnyílt Japán első va­lódi tengeralatti étterme. A nyolc méterrel a tenger felszí­ne alatt elhelyezett helyiségek különleges ablakaiból csodás kilátás nyílik a tenger állat- és növényvilágára. A 128 vendég befogadására a.lkalmas egység létesítése hárommillió dollárba került. ♦ ♦ LONDON: Az angol mo­nopóliumoknak új prolitot ígér a katonai kiadások növelése, amelyet nemrégiben jelentett be a konzervatív kormány. Mint a Sunday Telegraph, a kor­mánykörökhöz közelálló lap kö­zölte, a Brit Admiralitás ha­marosan több helikopter-anya- hajó építésére ad rendelést a Vickers Müveknek, a General Elektricnek és a Rolls-Royce cégnek. E rendelések összege nem kevesebb, mint 180—200 millió font sterlingre rúg. A konzervatív kormány múlt hó­napban nyilvánosságra hozott „fehér könyve" szerint Anglia katonai kiadásai az új pénz­ügyi évben 528 millió font ster­linggel emelkednek, és meg­haladják a 3900 millió font sterlinget. ♦ HÁZI TERHESSÉG VIZSGALAT A svédek után most már a német, olasz, spanyol és fran­cia nők is elvégezhetik házilag a „terhességvizsgálatot". A vizsgálat módja rendkívül egy­szerű: egy kémcsőben reagens anyag van, ehhez oldóanyagot és 3 csepp vizeletet kell hoz­záadni. A vizsgálat időtarta­ma két óra. Ha az eredmény pozitív, barnás gyűrű jelenik meg a cső alján. Előnye: fertőző betegségek, vagy rubeola esetén lehetővé teszi a gyors beavatkozást. Ezenkívül biztosítja a tökéletes diszkréciót is. Azonban ne fe­ledjük: ez a vizsgálati módszer sem száz százalékosan biztos! ♦ HONOLULU: Az Egyesült Államok légiereje a kambod­zsai kormányerők kérésére szombaton folytatta a kambod­zsai területek támadását. Az amerikaiak csendes-óceáni ka­tonai parancsnokságának köz­leménye szerint a q’oek a fő- várostáld Phnom Penh-től, dél­nyugatra eső területek ellen hajtottak végre akciókat. \*\mm A SÉRTÉSEK ANTOLÓGIÁJA Egy londoni kiadó megjelentette a tekintélyes vastagságú „Bíráló megjegyzések és sértések anto- lógiájá”-t. Ebben a kötetben lelkiismeretesen egybegyűjtött valamennyi, fellelhető negatív jellegű idézetet, és mind Angliá­ról szól. A könyv Ciceró egy fi­gyelmeztető megállapításával kezdődik: „Óvakodjatok a ra­vasz brit kocsisoktól”. Akad ben­ne Goethe mondata is: „Sehol a világon nem akad annyi kép­mutató és álszent, mint Angliá­ban.” A DZSUDÓ NEM MINDENRE JÓ. Eddy Bona ntevű angliai gengszter Londonban egy szűk utcácskában leszólított egy nőt és el akarta venni kézitáskáját. A csinos, fiatal hölgy egy mes­teri dzsúdófogóssal kicsavarta a karját, a gengszter segítségére siető bűntársát pedig egy jól helyezett ökölcsapással leterítet­te. A későbbiek során a hölgy szigorúan megtiltotta, hogy kö­zöljék a nevét. „Eszükbe ne jusson kiírni a nevem, mert so­ha az életben nem tudok férjhez menni” — jelentette ki. TELEFÖTO AP/KS/HDN Henry Byroade, az USA monitai nagykövete üdvözli a siabadonbocsótott amerikai pilótákat. Kiürül a „Hanoi Hilton" A VDK kormánya vasárnap — a párizsi megállapodás tel­jesítésének keretében — újabb 106. Észak-Vietnamban foglyul ejtett amerikai katonai személyt adott át az Egyesült Államok képviselőinek. Átadtak ezenkí­vül két thaiföldi foglyot is. Az amerikai fogolypilóták immár harmadik csoportjának átadása a Nemzetközi Ellenőrző- és Felügyelő Bizottság képviselői­nek jelenlétében történt. A szabadon bocsátott foglyokat három amerikai repülőgép szállította Hanoi Gia Lam-i re­pülőteréről a Fülöp-szigeteken lévő Clark légitámaszpontra. + SAIGON: Vasárnap dé'- előtt az Egyesült Államok Sai­gon/ katonai parancsnoksága bejelentette, hogy ismét foly­tatják az amerikai csapatok Dél-Vietnamból való kivonását.-f DAKAR: Sekou Touré, a Guineái ’ Köztársaság elnöke rádiónyilatkozatában vasárnap bejelentette, hogy letartóztat­tak egy összeesküvő csoportot. A letartóztatottak — közölte — beférkőztek a guineai hadse­ren soraiba és a kormány meg­döntését tervezték. ♦ BUENOS AIRES: Az argen­tin rendőrség szombaton rajta­ütött egy emberrabló1 csoport búvóhelyén és kiszabadította Samuel Israel gyárost, akit feb­ruár 27-én raboltak el. A rajta­ütés során támadt lövöldözés­ben az egyik emberrablót meg­ölték. Három társát letartóitat- ták. + SANTIAGO: Vasárnap reg­gel nyolc órakor Chilében meg­nyíltak a szavazóhelyiségek és megkezdődött a 150 képviselői és 25 szenátor': mandátum sor­sát eldöntő szavazás. A par<a- menti választások megkezdése előtt 24 órával a törvényeknek megfelelően a katonai körzet­parancsnokok megkezdték a választásokkal kapcsolatos rendfenntartó feladatuk teljesí­tését. A hadsereget riadóké­szültségbe helyezték, s a népi egység kormánya rendkívüli biz­tonsági intézkedést tett a vá­lasztások zavartalan lebonyolí­tása érdekében. Az első ered­ményeket középeurópai idő szerint 23.00 órakor jelentik be. ♦ WOUNDED KNEE: A hét vége sem hozott változást a Dél- Dakotai Wounded Knee város­kában kialakult feszült helyzet­ben. Mint jelentettük, napokkal ezelőtt egy több mint 200 főnyi sziu-indián csoport felfegyver­kezve megszállta a kulcsfontos­ságú intézményeket, és jelenleg lövésre kész puskákkal és gép­pisztolyokkal farkasszemet néz a kivezényelt FBI ügynökökkel és rendőrökkel. Wounded Knee egyébként egy alkalommal, 1890-ben tragikus események színhelye volt. ♦ RÓMA: Milánóban vasár­napra virradó éjszaka a „Mus­solini rohamosztag" nevet vise­lő neofasiszta csoport tagjai nagyerejű pokolgépet helyeztek el az Olasz Szocialista Párt egyik szekciójának helyiségé­ben. A robbanás súlyos károkat okozott az épületben. Velencétől Moszkváig Szuper autópálya ötmilliárdért? Milánói és velencei üzlet­emberek csoportja érdekkö­zösséget alapított azzal a cél­lal, hogy Velence és Moszkva, illetve Isztambul között szuper- autópályát építsenek. A hatal­mas vállalkozás finanszírozásá­ra nemzetközi konzorciumot szeretnének létesíteni az elgon­dolás kezdeményezői, akik a közelmúltban álltak a nyilvá­nosság elé tervükkel. Az „Autostrada del Est" (Ke­leti autópálya) 3400 kilométer hosszú lenne, és építési költ­ségeit mintegy 5 milliárd dol­lárra becsülik. Már meg is kezdték a tárgyalásokat több nagy bankkal, köztük a Világ­bankkal is. de még nem Sze­rezték meq azoknak az orszá­goknak a beleegyezését, ame­lyeknek területén a pálya át­haladna. Az egyik olasz lap értesülése szerint a Közös Piac és a KGST tagállamainak leg­jelentősebb pénzintézeteivel tárgyalnak. Az autópályát Olaszországból Ausztrián, Cseh­szlovákián, Lengyelországon keresztül vezetnék a Szovjet­unióba, az Isztambul felé le­ágazó szárnya Magyarorszá­gon, Románián és Bulgárián át haladna Törökországba. A KAIRÓ: Az Egyiptomi Arab Szocialista Unió fegyelmi bizott­sága szombaton újabb 30 sze­mélyt zárt Id a szervezetből. Az ASZU-ban megkezdett tisztoga­tások során a múlt hónapban 89 személyt, köztük sok balol­dalit — zártak ki. A fegyelmi bizottság szombati ülésén 8 ki­zárt tagot visszavett. TELEFOTO AP/KS/HDN A Fekete Szeptember terroristái hangosbeszélővel tárgyalnak a Szudán! hatóságokkal a szaud-arábiai nagykövetség erkélyéről. (Folytatás az 1. oldalról.) A három napja tartó „ideghá­borúban" szombat este még úgy tűnt, nincs kilátás megol­dásra. A terroristák szombaton este még azt követelték, a szu- dáni kormány bocsásson rendel­kezésükre repülőgépet, hogy Líbiába mehessenek. A szudáni kormány megadási követelésére válaszul a késő esti órákban a kommandó vezetője és öt társa a nagykövetség erkélyéről be­szédet intézett az épületet kö­rülvevő katonákhoz, hangoztat­va, hogy nem akarnak harcolni „arab testvéreik" ellen. Az ultimátumot ekkor még elutasí­tották, és mind a hatan „Isten, légy irgalmas" kiáltásokkal sírva fejezték be beszédüket. Hajnal­ra azonban bizonyára belátták helyzetük kilátástalanságát, és miután a túszokat és a holttes­teket kiszolgáltatták, egyenként kijöttek az épületből, hogy meg­adják magukat. Az amerikai nagykövetség szóvivője egyébként közölt^ hogy a terroristák elmondták: eredetileg azért akartak a tú­szokkal az Egyesült Államokba menni, hogy ott a repülőtér be­tonján a legnagyobb nyilvános­ság előtt végezzenek foglyaik­kal. Miután a Fekete Szeptember terroristái közép-európai idő szerint hajnali 6 órakor meg­adták magukat. és a tűzszeré­szek elindultak, hogy hatástala­nítsák a kommandó által emle­getett robbanótölteteket, megle­pődve tapasztalták, az épület­ben nem találtak ilyeneket, csu­pán a csoport fegyvereit: négy géppisztolyt, három revolvert és hat kézigránátot. Meglepetés érte az ott tartóz, kodókat akkor is, amikor a kommandó kivonult az épület­ből. A csoport tagjai ugyanis a korábban jelzett hét helyetf nyolcán voltak. Évente imádkoznak a fekete Sárához Cigányok Nyugaton „Cigány vagyok és ezt büsz­kén vallom, — mondotta Nipso Brantner dzsesszzenész —, de már modern, letelepült cigány, — és csak a nyári szabadság idején kerekedem fel a lakóko­csimmal, s ilyenkor legszíveseb­ben Ausztriába megyek, ahol születtem." Brantnerék Ober- führingben laknak. Amikor Brantnerék útra kel­nek, nyolc méter hosszú lakó­kocsiban élnek, amelynek gye­rekszobája, lakó- és hálószobá­ja, konyhája és beépített zuha­nyozója van. A cigányok nyelvében — amely akár a jiddis, népi nyelv — szanszkrit szavakat is talá­lunk. A Szaharából, Svédország­ból vagy akár éppen München­ből származó cigányok megértik egymást. A cigányok az évszá­zadok folyamán mindenkor kü­lönösen hatottak sötét szemük­kel és hajukkal, ősi legendák­kal, mágikus szokásaikkal, s a „szervezésben” mutatkozó ügyességükkel. A szinte démoni zenei és táncművészetükkel, ke­reskedői adottságukkal, vala­Az IBUSZ milliók útitársa, legyen az öné is! Az autósok külföldi utazá­sainak segítése érdekében az IBUSZ a Jugoszláv tengerparton: Porecs, Rovinj, Lovran, Opa- tija nyaralóhelyeken, Rab és Brac szigeteken 7 napos tel­jes ellátásos nyaralást szál­lodákban biztosít különböző kedvezményes árakon 960 Ft- tól 1700 Ft-íg. Román tengerparton: Efo ria, Mamaia,' Mongolia üdü­lőhelyeken 7 napos nyaralás panzióval, szállodai elhelye­zéssel 1100 Ft-tól 1500 Ft-ig. Bulgár tengerparton: Al- bena, Napospart, Aranyho­mok üdülőhelyeken szállodai elhelyezéssel 7 napos panzió 1400 Ft-tól 1700 Ft-ig. 7 napos szállás faházak­ban: magánszálláson étkezés nélkül 3—400 Ft. Magán­autósok részére európai uta­IBUSZ —gondtalan utazás zásaikhoz szállást, programot biztosít az IBUSZ, Társasutazásokhoz javasol­juk: Pécsről induló jugoszláv tengerparti útjainkat Porecs, Lovran, Opatija nyaralóhe­lyekre: 5 napos Porecs 1690 Ft 6 napos Lovran 1950 Ft 7 napos Opatija 2450 Ft Egyéb javaslataink: Zako­pane 6 napos 1550 Ft; Ber­lin—Malmö—Koppenhága 6 napos 6500 Ft; Madrid 7 na­pos 7300 Ft; Rimini 7 napos 4850 Ft; Szász-Svájc 8 na­pos 2100 Ft; Leningrad repü­lővel 6 nap 3200 Ft. Kedvezményes balatoni nyaralás április—május—jú­nius hónapokban Helikon Szálló 7 nap szállás, reggeli 660 Ft; Tihany szálló 7 nap szállás, reggeli 710 Ft; Sió­fok Motel 7 nap szállás, reg­geli 410 Ft; Lidó, Hungária, Napfény, Vénusz Szállók Sió­fokon 7 nap szállás, reggeli 555,— Ft Az IBUSZ kéri bizalmukat, tájékoztatás és program­megbeszélés, jelentkezés — IBUSZ Pécs, Széchenyi tér 8. IBUSZ, Komló, Béke Szálló — utazási irodáiban. w mint viszolygásukkal mindenfaj. ta rendszeres futószalag-mun. kától, nem is szólva fékezhetet. len szabadságvágyukról és ván­dorló ösztönükről. Ezt a hontalan népet igen ne- héz volna számszerűleg felbe- csülni. Az egész világon élő ci­gányok száma valdhol a 7 és 14 millió között mozog. Közülük 30 —40 000 él az NSZK-ban, Fran­ciaországban állítólag 100 000 a számuk. Moszkvában van a vi­lág egyetlen cigány színháza. Görögországban és Törökor­szágban, valamint többek között a Balkán-félszigeten és Észak- Afrikában a cigányok — akár az ősidőkben — lovon és ekhós szekereken kóborolnak, sátorban élnek, üstöt foltoznak, kosarat fonnak, jövendőt mondanak kézből vagy kártyából, nagy rit­kán mint medvetáncoltatók vagy szemfényvesztők működnek. A cigányok egyes törzsei szo­rosan' összetartanak. Mint év­századokon át üldözött „kívül­állóknak" megvannak a maguk erkölcsi törvényei. A gyermeke­ket szinte bálványozzák, az otthon melegében soha sincs hiány. Tisztelik az öregeket, el­képzelhetetlen, hogy az aggok menhelyére küldjék őket. Tisz­telik a törzs legidősebbjét, a „Puru Dai”-t, és tisztelettel megfogadják az öt legidősebb tanácsának, a „pansait”-nak utasításait, bár a cigányok egyik alapszabálya szerint „engedek- meskedünk”, de nem engedünk maguknak parancsolni. A cigányok a középkorbon szabadok voltak, mint a madár. A mi századunkra, s azon belül Hitlerre vár az a feladat, hogy a cigányokat a háború idején Németországban és az általuk megszállott területeken kiirtsa. Az áldozatok száma 250 000 és 1 millió fő között ingadozik. A dél-franciaországi Camar- gue-ban évente megrendezik a cigányzarándoklatot. A cigá­nyok St. Marie de la Merbe za­rándokolnak, ahol ezrével talál­koznak a „romák és romik” — mint ők a férfit és a nőt neve­zik — s imádkoznak szentjükhöz, a fekete Sárához és részt vesz­nek a búcsú ünnepségein. (Süddeutsche Zeitung) Megadták magukat a Fekete Szeptember terroristái

Next

/
Oldalképek
Tartalom