Dunántúli Napló, 1973. február (30. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-10 / 34. szám

4 DUNANTOLI NAPLÓ t973. február tfl. Szeretettet köszöntjük névnqaiuk alkalmából ELVIRA nevű kedves olvasóinkat * A Nap kél 6.59, nyugszik 16.59 órakor. — A Hold kél 9.42, nyugszik 0.35 órakor. MejÖEazdasáRi konyvhónap Növényvédelmi naptár 1973. FEBRUÁR 10 SZOMBAT Régi hiányt pótol Balázs K Iá - ! ro—Bodor János—Lelkes La­jos: „Kiskertek és házikertek növényvédelmi naptára" c. könyve. A szerzők márciustól j októberig havonkénti bontás- : ban tárgyalják a különböző I gyümölcsnemek (alma, körte, őszibarack, bogyósok stb.), a szőlő, a zöldségfélék és virá­goskert növényvédelmi tenni­valóit. A „kezdők naptárá"-bó| pl. megtudhatjuk, hogy a gyümöl­csöskertben március közepén! rügypattanás előtt főleq a kali­forniai pajzstetü és a liszthar­mat áttelelő alakjainak pusztí­tására az almástermésűekben a Novendát (2,0 százalék) és a Kresonit E-t (0,9 százalék), az amerikai fehér szövőlepke ellen a szőlőben o jégverést köve­tően 12—18 órán belül perme­teznünk kell, csak így tudjuk a rothadást megelőzni, a burgo­nyabogár ellen május végén Sevint, Ditrifont, Safidont vagy Imidánt használhatunk. Az időrendben felsorolt tenni­valók után a szerzők részlete­sen (fényképekkel illusztrálva) ismertetik a kártevőkét és be­tegségeket, valamint a kiskert­ben ajánlott növényvédőszere­ket. Megtudhatjuk azt is, hogy egy gyümölcsfához a korona méreteitől függően hány liter permetlé szükséges. A könyv végén hasznos táb- j lázat mutatja be a szerek egy­mással való helyettesíthetősé­gét és van példa a permetlé j töménységének kiszámítására is. — Vendégvárás a Mecsek al­ján. A Mecsek aljai vendégvá­rásról tanácskoztak — Jakabos Zoltánnénak, a Megyei Tanács kereskedelmi osztálya vezetőjé­nek elnökletével — Pécs város es Baranya .megye idegenfor­galmával és utaztatásával fog­lalkozó hivatalainak és irodái­nak vezetői. Ugyanis ez évi ren­dezvénysorozatokra március 28, és április 11 között kerül sor. Balaton után a Mátra és a Me­csek alja a legkedveltebb kirán­dulóhely a bel- és külföldiek számára. Az idegenforgalmi hi­vatalok és utazási irodák prog­ramjai készítését megkezdték. — Egymillió kilogramm zöld­áru. A BARANYAMÉK — előze­tes számítás szerint — legalább egymillió kilogramm primőr zöld­áru továbbítását bonyolítja le a tavasz folyamán. Ezek — többek között 1,3 millió fej saláta, 1,4 millió darab paprika, 270 ezer kilogramm paradicsom, 180 ezer kilogramm uborka. ♦ A MÉK árai A piros almo 5,40—6,60, a burgo ajra — gülbaba 3,70, rózsa 3,40, sár­ga 2,90, a gyökér 6,40, a sárgarépa 4,— a zeller 6,80, a cékla 4,—, a fejesitáposzía 3,60, a hordós káposz­ta 6,—, a kelkáposzta 4,20, a kara­lábé 4,20, o torma 16,—, a vörös­hagyma 4,40, a fokhagyma 32—, a feketeretek 4,80, a petrezselyemzöld 1,20, a dióbél 80,—, a füzéres cse- resxnyepapriko 18,—, a gomba 48,— forint kilogrammonként. A tojás da­rabja (F—1-es) 1,80, (F—2-es) 1,40, o teatojás 2,— forint. ÁFÉSZ-lciállítás és vásár A sellyei ÁFÉSZ ma és hol­nap, a felsőszentmártoni mű­velődési házban vásárlással egybekötött kiállítást rendez háztartási gépekből, valamint ruházoti cikkekből, erre 20 szá­zalékos árengedményt ad, A rendezők remélik, hogy a vásár legalább olyan sikeres lesz, mint a legutóbbi, amikoris egy j nap alatt 100 ezer forint érté- ! kű áru talált gazdára, ♦ — Háromezer vagon takar­mány. A háztáji állattartás ta- j j kormánnyal való ellátására a j fogyasztási szövetkezetek mint- j j egy 3 ezer vagon keveréktakar- j ! monyt, tápot és szemes terményt j | hoztak forgalomba az elmúlt j évben. A takarmánynak mintegy j 95 százalékát a Baranya me- j gyei Gabonafelvásárló és -fel­dolgozó Vállalat biztosította a MESZÖV-vel kötött együttmű­ködés alapján. — A Debreceni Agrártudományi Egyetem arany, gyémánt, illetve vas ! oklevelet adományozhat azok részére, j akik a volt debreceni Gazdasági | Akadémián 50, 60, illetve 65 éve j j szereztek oklevelet, szakterületükön j í kiválóan működtek és közmegbecsü- j j lésre méltó magatartást tanúsítottak. ' ' Kéri mindazokat, akik az oklevélre j igényt tartanok, közöijék címüket az j egyetemi kar dékáni hivatalával 1973. j március 31-ig, Debrecen, Böszörményi I út 138. (x) I Egységes reuma- szanrendeles Baranyában Kevés a reumatológus szak­orvos, s ez országos gond. Ba­ranyában e gond ellenére nagyszerű megoldás született a mozgásszervi betegek jobb el- látáso érdekében: február Iá­tól a megye minden szakren­delésén főfoglalkozású reuma- lológus dolgozik. Pécsett és Komlón már évek óta megol­dották ezt o qondot, a siklósi járás betegei sem panaszkod­hattok eddig: őket a Harkányi Reumokórház szakorvosai lát­ták el. Szigetvárait és Mohá­cson jelentkezett megyénkben a reuma-szakorvos hiánya, ezt j oldják meg ebben a hónapban, j Szigetvár, Mohács város, és j a két járás betegeinek ezentúl nem kell mozgásszervi pana­szaikkal Pécsre utazniok, nem kell napokat eltölteni a kivizs­gálással. Mindkét városban a reuma-szakrendeléssel egyide­jűleg indul a fizikotherápiós kezelés is. Szigetvárott például a Fürdő Vállalattal való jó kapcsolat alapján a strandon alakítják ki a fizikotherápiós I helyiségeket, ♦ — A Pécsi Nemzeti Snnhoz értesíti I közönségét, hogy a TOM SAWYER : KALANDJAI kamaraszínházbeli elő­adásaira (hétköznap délután, illetve vasárnap délelőtt) készpénzért is vált­hatók jegyek a pénztárnál. (*) — Filmesztétikai sorozat. Ma, szombaton este 18 órakor a Steinmetz Miklós Művelődési Házban rendezett filmesztétikai sorozat második részeként Po­litikai állásfoglalás a filmen címmel tartanak foglalkozást Vetítendő filmek: Tengerészgya- lagság (francia), Győzni fogunk (kubai). Vezeti: Pörös Gábor. — Hernádi Gyula Pécsett. A Pécsi Nemzeti Színház — mint ismeretes — február 16-ón, pénteken bemutatja Hernádi Gyula Antikrisztus című szín­művét. Ennek kapcson Pécsre érkezett az író is, hogy a be­mutató előtti utolsó próbákat megtekintse. — Átalakítják a Kossuth La­jos utcai Ót a- és Ékszerboltot. Néhány napja zárva van a Kos­suth Lajos utcai Öra- és Ékszer­bolt. Az ajtón kis cédula: Át­alakítás miatt zárva, árusítás a 111-es számú boltban — Bem utca 8. Az üzlethelyiség felújí­tása, átalakítása mór megkez­dődött, a tervek szerint március közepén fejeződik be, — Farsangi karnevál. Ma, szombaton este a Ságvári Endre Művelődési Házban tartja vi­dám, farsangi karneválját a 39- es dandár úti Általános Iskola, A rendezvény 18.30-tól 20,30-ig tart. Időjárásjelentés Várható időjárás szombat estig ­Változóan felhős, párás idő, szom baton inkább csak az ország északi felében szórványosan kisebb esőkkel. Időnként élénk délnyugati, nyugati szél. A hajnali órákban helyenként ködképzödés. A hőmérséklet alaku­láséban lényeges változás nem lesz. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: mínusz 2, plusz 3, leg­magasabb nappali hőmérséklet szom boton: általában 5—>10 fok között, a tartósan ködös helyeken kevéssel 5 fok alatt A Mecseki Fotóklub rendezésében tegnap este nyílt meg a Doktor Sándor Művelődési Központban Lantos Miklós fotóművész Népi építészet című kamarakiállitása. A tárlat március 3-ig tekinthető meg hétfői, szerdai és pénteki napokon 1^—19 éra között az intézmény klubhelyiségében,-----------­----------------A--------------------------— L ottó ! Jubilál A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság tájékoztatása szerint Budapes i ton» a XVI. kerületi Ikarus Művelő' ; dési Központban megtartott lottósor so Iá son a 6. játékhéten a következő számokat Húzták ki; 7,8,62,65, 71 • —- Grazba utazott a Döröm- böző-zenekar. A szép magyar népi muzsika és cigányzene ked­velői három napig hiába kere­sik a Dörömböző-zenekart az Elefánt Étteremben, A zenekar ugyanis pénteken, szombaton és vasárnap Grazban, a magyar­bálon játszik. — KEDVES FIGYELMESSÉG! A Pé­csi ÁFÉSZ Sallai u. 17. sz. alatti édességboltjának (mézesbolt) aján­lata: állandóan friss mézesáruk (gyü­mölcsös, ánizsos, citromos, naran­csos. diós, csokoládés, szegfűszeges, vaníliás stb.) kaphatók. Turista ke­nyér, import MÉZBOR. MÉZESFANK, új választékú mini szeszespalackok, MÉZESNYALÓKA! Kiváló dupla fe­kete 2 forintért, (*) ♦ EE-05-07 Szerencsés kimenetelű gyer­mekbaleset. Tegnap, pénteken délben, a Bajcsy-Zsilinszky úton az autóműszaki előtt szeren­csés kimenetelű gyermekbal­eset történt. Sramó Gábor 9 éves, pécsi kisgyerek át akart szaladni az úttesten, és egy — arra haladó — személygépko­csi jobb oldalának szaladt. A mentők a Gyermekklinikára szállították kőnyökzúzódással. Avartüzek. Tegnap, pénteken délután Vasas l-en, az Erzsébet- dombon — mintalegelőnek ki­jelölt területen — kigyulladt az avar. A helyi önkéntesek és ó tűzoltóság gyors beavatkozása 50 ezer forint veszélyeztetett értéket mentett meg. A Jósze­rencsét—Búzakalász Termelő­szövetkezetet így mindössze 500 forint értékűre becsült kár érte. Ezenkívül — a tegnapi nap fo­lyamán — a tűzoltóknak továb­bi öt esetben kellett kár nél­küli avartűzhöz kivonulniok — többek között Mohácsra, Kővé- | gószőlősre, Mecsekolja-Cser- j kútra. a Centrum Áruház Születésnapi levél egy vásárlótól Az emblémás üdvözlőlapot 18 évvel ezelőtt adta postára a Pécsi Állami Áruház vevőszol­gálata, Lantos Attila újszülöttet, valamint szüléit köszöntve az ör­vendetes esemény alkalmából. Az áruház dolgozót egyidejű­leg felajánlották segítségüket a szükséges .babakelengye, testápolószerek, stb. beszerzé­séhez. A figyelmesség nagyon jól esett Lantosoknak, azóta is kedves emlékként őrizték a la­pot a fiú egyéb irataival együtt. A napokban levél érkezett Komlóról a jelenleg már CENT­RUM nevet viselő áruház veze­tőinek. Lantos Attila IV. osztá­lyos gimnáziumi tanulótól, — Január 24-én ünnepeltem T8. születésnapomat, s ez al­kalomból kézbe került az önök­től kapott, jókívánságokkal teli kártya. Szeretnék ezért most felnőttként köszönetét monda­ni — írja többek között a kom­lói diák. A levélből kitűnik, hogy a csalód azóta is rend­szeresen a Centrum Áruházban vásárol, s a kiszolgálással — 18 év után is — elégedett. Lantos Attila visszaküldte a születése­kor kapott üdvözlőlapot, azzal kívánva további sikereket a jubiláló, fennállása negyedszá zados évfordulóját ünneplő vállalatnak. A Centrum Aruház vezető­sége értékes ajándékkal viszo­nozza a „születésnapi” gratu­lációt. —- A Centrum Áruház xasHsösrafei (törül-Ú raktára: Pécs, Rákóczi át ti — Ötvenezerrel több húsnyu- lat, összesen 360 ezer darabot vásároltak fel 1972-ben Bara­nya fogyasztási szövetkezetei. Ez a mennyiség csaknem 92 va­gont tesz ki. A szövetkezetek a felvásárolt nyúl nagyrészét a Kaposvári Húskombinát pécsi gyáregységénél értékesítették, illetve közvetlenül exportra szál­lították. 27. A német követelések tételei Szász előtt feküdtek, s elő sem kellett vennie gyűjteményéből, mór fejből tudta: „ . ■ • A né­metek követelik egymillió ton­na bauxit kiszállítását... A nénietek követelik 400 ezer ton­na bauxit kiszállítását A ne­metek követelik 50 ezer hízó­sertés kiszállításál . És Így tovább. A tételek egyre nőttek, s velük arányban a német fél fokozatosan megszüntette a fi­zetéseket. A szállító vállalato­kat a Magyar Nemzeti Bank ke . a, kliringhltel alap­ján, s a nemei adósság egyre jobban növekedett. Horthy ka­binetirodáján talált feljegyzés tanúsága szerint Németország tartozása 1943-ra már 640 mil­lió márka volt, ami az akkori pengő—márka értéket véve ala­pul, egymillióid pengőnek fe­lelt meg. Ezt a folyamatot in­dította el Gömbös, az akkori Bauxit Trösztnél pedig Clodius vagy dr, Werner Daitz. Ha ebbői indulok ki - gon; dolta Szász, — akkor szinte lé­nyegtelen a bizonyítási eljárá­somban, hogy megtudjam, Frisch mega járt-e ei, vagy pa­rancsnoka, feljebbvalója, dr. Werner Daitz. Ki támadhatta meg a Bauxit Trösztöt?. Nem a személy fontos, hanem a szándék. Valószínűnek látszik azonban, hogy Daitz körülné­zett slőbb Magyarországon, Berlinben megtárgyalta a dol­gokat Hugenberggel, a Ges­tapo gazdasági osztálya dél­keleti csoportjának vezetőjével, s aztán Hugenberg szemelte ki Frischt, a rátermett embert. Mert a végrehajtás — ha sze­mélyekről volt szó — minden­képpen a Gestapo hatáskörébe tartozott. Frischnek gazdasági képzettséggel kellett rendelkez­nie, mint bizonyos vonatkozás­ban a téma szakértőjének. Nyilván többhetes útra küldték Budapestre, tanulmányozza a bauxit ügyét. Talán Svájcba is elment, s megkereste azt a személyt, aki tudott egyet s mást a híres Blancart bank­házról. Hogy a németek miért hatá­rozták el a Baüxit Tröszt meg­támadását? Napnál világo­sabb. Schröder elnökön kívül a legtöbb vezető inkább angol­szász beállítottságú, a nyugati tőkés viszonyokat kedvelő em­ber volt, akiknek ragyogóan megfelelt a svájci tőke meg­bízhatósága, soha el nem apa­dó forrásként való bugyogása, « részvények csendes és á!!an* dó emelkedése, A német ér­dekeknek pedig csak oz felelt volna meg, ha a Tröszt — leg­alábbis a részvények többsége, s ezáltal az irányítás — német kezekbe kerül. Svájc viszont független és erős volt, ami e pénzvilágban betöltött szerepét illette. Ä Bauxit Tröszt vezér­karát meg kellett nyerni, meg kellett hódítani, vagy el kellett őket veszejtení. Ami nem haj­lik, törik... Az első lövés leadására ki kellett szemelni egy magyar honpolgárságú, megbízható, jó helyzetben levő személyt. Miért éppen Rajniss Ferencre esett a dr. Werner Daitz—Hugenberg —Frisch trió választása? Mi sem egyszerűbb ennél! Rajniss Fe­rencről nem hiába mondta Bajcsy-Zsilinszky: — Erről a csirkefogóról mindent feltétele­zek ... A későbbi laptulajdo­nos, a hírhedt Magyar Futár a nácimegszállta Európa leg- vadabbul uszító, legdurvább hangú szócsövének szerkesztője 1932 végén Németországba ment, és visszatérve, jobbolda­li csoportot kezdett szervezni. Mámám«)« munkatársa lett: at Uj Magyarságnak, a német pénzen indított náci támogató lapnak. Rajniss hirtelen beke­rült a parlamentbe is. Frisch keresve sem találhatott volna Rajníssnál alkalmasabb, meg­felelőbb embert arra, hogy a parlamentben megtámadja az akkor még svájci érdekeltségű Bauxit Trösztöt. Szász új szalagot: fűzött a magnóba és a készülékből dr. Kovács György katonai szak­értő hangja szakította meg a csendet Szász a lehető leg­halkabb™ állította a hang­szórót ... „Gőringnejr csak bombázógépekből 3 ezerre volt igénye. A Luftwaffe fejlesztésé­nél még a hadiflottát is háttér- be szorították. Rundstodt tábor­nok a szárazföldi erők főpa- I rancsnoka, amikor szó került [ az angliai partraszállásról, azt kérte, 48 óra alatt 300 ezer katonát dobjanak át teljes fel­szereléssel, tankokkal, ágyúk­kal, kézifegyverekkel együtt. (Potytatása követként) Fotográfia Filmszerűségében, művészi eszközeivel és tartalmában is lebilincselő alkotás Zolnay Pál új filmje. Hosszú évek magyar filmtermése óta először érzi oz ember a különleges új érték izgalmát a témából fakadó lá­tásmódon, a Fotográfia saját egyéni feszültségén túlmenően is. Zolnay filmjének alapgondo­latában egy régi alkotómód­szer, a harmincas évek egyik fotóművészeti stílusa kiteljese­dik o mai valóság hiteles gon­dolati és vizuális képsoraivá. Arról van szó, hogy a hetvenes évek „szociofotói” mögött o meginduló kamera látószögé­ben megnyílnak az embert szí­vek, kitárulnak egyéni sorsok és családi tragédiák: emlékek, szenvedélyek, ízlések, indulatok és nosztalgiák; az emberek éle­tének, vágyainak megannyi mozgató rugója. A valósággal való találkozás során újra és újra visszatérő motívum egy mélységes emberi gyöngeség; másnak szeretnénk látni ma­gunkat, „szebbnek", mint ami­lyennek portrénkat a könyörte­len optika elénk vetíti. Jó rész­ben Ízlésbeli gyökerek tortának fogva: a családi fényképek, « katonaévek emlékei, hagyomá­nyai a múlt megszépítő mesz- szeségéből. De szembenézni a természetes helyzettel, a való­sággal? Ez többnyire fájdalmas találkozás, amit megkönnyft, megszépít a retusőr munkája. Az emberek ragaszkodnak eh­hez a „kegyes” öncsaláshoz, pedig sem a ráncok, sem a múltba pillantó, spontán kitá­rulkozó tekintetek nem hazud­nak, Olykor a legszebb arc is megrendítő tragédiák hordo­zója ... A filmnek mindössze három színész szereplője van. A töb­biek: „fényképezkedő” embe­rek, Két fotós fiatalember (Zala Márk és Iglódi István), egy szilveszter éjszakai ötlet nyomán útra kel, hogy lencsevégre kapjon különböző emberi arco­kat, Az emberek szívesen fo­gadják a vándoifotósokot, akik a magyar falu jellegzetes ar­cait, jellegzetes helyzeteit örö­kítik meg; öregasszonyt és pártában maradt lányát, fiatal házaspárt kicsi gyerekkel, dísz- nóőlést, lefuttatást, válópere] fiatalasszonyt. Fotózás közbe« peregni kezd a felvevőgép és « spontán beszélgetés fonalán bepillantunk az arcok mögött rejtőző emberi sorsokba is. Ez az alkotómódszer azt hiszem, egyedülálló a magyar film tör­ténetében. A rendező ugyanis forgatókönyv nélkül dolgozik; Ragályi Elemér nagyszerű ope­ratőri munkájával együtt élé dokumentumanyagot forgat. — Hosszú időn át csak annyit sej­tünk, hogy a házakba bekopog­tató „vándorfotósok” egyre fe­szültebb, egyre izgalmasabb párbeszédei előkészítenek vala­mi különleges történetet, ami nem is várat sokáig magára, A véletlen, az élet kínálja ezt is. Az öreg Nyerges házaspár udvarán a kérdező retusőr (Iglódy István) talál rá egy megdöbbentő családi tragédiá­ra, Szemében az a villanásnyi döbbenet jelzi a film sajátos, rendhagyó jellegéi Azt, amire maguk sem számítottak. Ä két öreg békés, nyugodt életét ugyanis rettenetes múlt emlé­kei terhelik. A néni megrendítő elbeszéléséből tudjuk meg; férje első felesége öngyilkos- sági kísérlete előtt megölte mindkét kislányát. Feltárulnak a tragédia, okai, de szerencse- re anélkül, hogy a film stílusé- bon bármi is változna. A totó­sok fölkeresik a gyermekgyilkos anyát, aki elmondja a 30 óv előtti drámg igazi rugóit.., A megnyilatkozások őszinte emberi mélysége, a „mögöttes” történetek dokumentumértékű hitele teszi különösen emléke­zetessé Zolnay Pál nagyon szép, mai filmjét. A története­ket Sebő Ferenc — Nagy László, Szó esi Margit és Weöres Sán­dor verseire írt — hangulatos zenéje szövi át. W. L ♦ —" Felhívás a kutya tartok hot! A MEOE oécsi szervezete értesíti a ku­tyatartókat, hogy jó idő esetén f. hú 11-én, vasárnap délelőtt kiképzőpő lyáo társadalmi munkát szervez. Jg» Is ft ozás 8,30-kef s mifimmwjoaL

Next

/
Oldalképek
Tartalom