Dunántúli Napló, 1972. szeptember (29. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

4 \9rí szeptember 1. DUNÁNTÚLI NAPLÓ r HIRüK 1972. SZEPTEMBER PÉNTEK Szereíette' köszönt/ük nevnaoiuk aikaimábó’ EGYED nevű kedvei olvasóinkat A Nap kél 5.02, nyugszik 16.25 érakor. — A Hold kél 22.42, nyugszik 14.35 órakor. V _____!____________/ M eghalt Szmolka lAzsef A sport: győzelmek és vereségek, egetverő örömök, fejcsüggesztő bána­tok. Az érzelmek pillanatonként vál­takoznak, miként az események is. Tegnap délután még teljes szívünk­ből örültünk az olimpián aranyérmet nyert Balczó András győzelmének, amikor a szomorú hírt kaptuk a ^Me­cseki Ércbányász Sportkör vezetőitől; váratlanul meghalt Szmolka József, a labdarúgócsapat intézője, aki az egyesület megalakulása óta jóban- rosszban együtt volt a csapat tagjai­val. Már akkor is a „repteret” vallot­ta otthonának, amikor a magafajta gyerekeknek még csak rongylabda jutott. S 52 éves korában, a 30 ezres városrész reprezentatív csapatának vezetőjeként, alapító tagjaként is ugyanott érezte magát jól, az volt otthona, bár néhány évig a város másik munkáskerületében, Pécsújbe- gyen, a DVAC-ban volt aktív labda­rúgó. Az egyesület néhány hete magas sportkitüntetésre terjesztette fel, me­lyet sajnos már soha sem tud át­venni. Számára a sport csak verseny volt, az eredményhirdetésre ki kellett állnia a csapatból. — Elkészült a próbadarab. A felüljáró építésének újabb állo­mása: tegnap a gyártási tech­nológia előírásának megfelelően elkészítették egy tartógerenda mintegy 3 méteres darabját, amelyet a beton kötési idejének lejárta után különböző vizsgá­latoknak vetnek alá. A vizsgá­lati eredmények értékes tám­pontokat nyújtanak a sorozat­gyártáshoz. — Új cigaretta. Az Egri Do­hánygyár legfrissebb újdonsága a Golden Smart cigaretta. Az osztrák licensz alapján készülő új cigaretta előreláthatólag szeptemberben kerül forgalom­ba — 16 forintos áron. — Diák össztánc minden szombat, vasárnap du. 5-től o KPVDSZ Műv. Házban. Zene: HAVE-ROCK. (x) — Szójaaratás. A Takarmány­termesztési Kutatóintézet bicsér- di állomásán tegnap megkezd­ték a szója aratásét. A gazda­ságban huszonnyolc holdról ta­karítják be az iregi 7-es fajtájú szóját. — Áramszünet lesz 4-én 8—16.30-lg q Rózsa F. u., Somogyi B. u., autó­busz végállomás területén. Áramszü­net lesz 6-án 8—12 óráig Béke u., Nagyárpádi út, Bolgár Néphadsereg u. által határolt területen. Áramszü­net lesz 6-án 8—14 óráig Tolbuhin u., Fekete Gyémánt tér, Korvin Ottó u., Testvériség u., Hegedűs M. u., Fécsváradi út által határolt területen. Időjárásjelentés Várható időjárás péntek estig: változóan felhős idő, elszórtan futó eső, egy-két helyen zivatar. Élénk, helyenként erős északi, északkeleti szél. Az évszakhoz képest hűvös idő. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 8—13, legmagasabb nap­pali hőmérséklet 19—24 fok között. Távolabbi kilátások kedd reggelig: időnként megnövekvő felhőzettel főleg a déli megyékben még néhány helyen záporeső. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet 8—14 fok között. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet 19—25 fok kö~ö’t. Jelentős mennyiségű (leg­alább 5 mm) eső az ország területé­nek 50 százalékán várható. Felvásárlók tanácskozása A felvásárlással foglalkozó szövetkezeti szakembere’ részére értekezletet tartottak tegnap délelőtt a MÉSZÖV székházában. Az értekezleten sor került az ÁFÉSZ-ek első félévi felvásárlási munkájának értékelésére, a téli tárolási igény bejelentésére, a tápforgalmazás és o borértékesítési szerződések megtárgyalására, valamint a gyógynövény-felvásárlással kapcsolatos feladatok meg­beszélésére. KITÜNTETÉS Vértes Tibor elvtársnak, a Baranya megyei Tanács vb-tit- ! kárának 60. születésnapja al­kalmából a Minisztertanács Ta- nácsi Hivatalának elnöke a Ki- | váló dolgozó kitüntetést odomá- i nyozta, A kitüntetést tegnap délután a Megyei Tanácson dr.. Papp Lajos, államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hiva­talának elnöke nyújtotta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt Varga Péter, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztályve­zető helyettese, dr. Nagy József, a Megyei Pártbizottság titkára és Horváth Lajos, a Megyei Tanács elnöke. — Tizenöten jelentkeztek a í | Dunántúli Tudományos Intézet ] pályázatára, amelyet idén nyá- j ron hirdettek meg a Pécsett és a megyében tevékenykedő pe­dagógusoknak. A pályázók fel- I adata egy-egy helység adott, : vagy választott szempontú (gaz- | dasági, gazdaságtörténeti, föld- | j rajzi, helytörténeti stb.) elemző- se és az összegyűjtött adatok tudományos szintű feldolgozása. — Tiszta munkahely — jó | munka. A KISZ Baranya megyei ; Állami Építőipari Vállalat panel­üzemi szervezete a tegnapi tag­i gyűlésén meghirdetett mozga­lommal csökkenteni kívánja a munkahelyi baleseteket, ugyan­akkor a munkások jó közérze­tét, a munkahelyhez való kötő­dését pedig erősíteni. A mozga­lom első értékelésére 1972. év végén, majd ezt követően éven­ként kerül sor. — A Vojszlé is Vidék* ÁFÉSZ érte­síti ■ lakosságot, hogy a hegyszent- mártoni szeszfőzde üzemeltetését megkezdte. (x) — Veszett macskák. Beremen- den és Nagynyárádon veszett macskákat találtak. Az előbbi községben egy kisgyermeket megmart macskáról a Kaposvári Állategészségügyi Intézet mun­katársai minden kétséget kizá­róan bebizonyították a veszett­séget. A községek lakói az el­múlt téli esetek után most is­mét nagyobb figyelmet fordíta­nak a rókák és a ház körül élő állatok viselkedésére. — Egy darab buszváró 410x259 cm méretben eladó. Bővebbet személye­sen, vagy írásban. Lovas József la­katos, Mágoes. (x) Halálos balesetek Csütörtökön, kora hajnalban a Budapest fglől Rétszilas felé haladó tehervonat mozdony- vezetője Rétszilas közelében egy — a sínek közeiében fekvő — holttestet fedezett fel. Le­állította a szerelvényt és a helyszínre siető rendőrség meg­állapította a halott személy­azonosságát. Bíró Dezsőnek hív­ták a szerencsétlenül járt nagy- csányi lakost, aki kerékpárral közelítette meg a síneket, és ittas állapotban volt. A szeren­csétlenséggel kapcsolatban foly­tatják a vizsgálatot * Halálos kimenetelű üzemi boleset történt Dombóvárott is. Csütörtökön reggel 7 órakor Kása István, dombóvári lakos, mozdonyvezető, a mozdony te­tőventillátorának zsírzóját akar­ta kezelni, és eközben a ventil­látort is járatni. Kása a lapá­tok közé került és olyan sze­rencsétlenül járt, hogy a hely­színen meghalt. Boroshordó, 3*-too literig szüretelőkád, prés és daráló kapható PÉCS, RÁCVÁROS 1». SZÁM. Árusítás mindennap 7—it óráig. A magyar borok sikere Csütörtökön a Kertészeti világverseny eredményeit. Az I. Egyetemen kihirdették az I. bor- borvilágversenyen 1382 bort bí­ráltak el. Ebből 87 nagyarany, 134 arany- és 279 ezüstérmet érdemelt ki. A magyar borok 16 nagyarany-, 20 arany- és 18 ezüstérmet kaptak. Magyar- ország 16, NSZK, Portugáiio 10 —10, Románia 9, Ausztria 8, Spanyolország és a Délafrikai Köztársaság 6. A versenyre be­nevezett italokat 650 II. osztályú és 206 III. osztályú oklevéllel tüntették ki. Odaítélték a kiál­lítás nagydijait is. Miniszteri nagydijat kapott — 6 arany­érmet — a Szőlészeti és Borá­szati Kutató Intézet. Nagydijat kapott egy-egy svájci, osztrák, magyar és portugál ital. Ezen­kívül 8 díjat osztottak ki a magyar termelők között. — Könyvújdonságok. Usztyi- jev: Tűzhányót találtunk. Dávid Teréz: A feneketlen láda kin­csei, Rubens és kora, Az én ál­lataim. Remenyik Zsigmondi Vész és kaland — Őserdő, Ká­dár Géza: Rádió és televízió vevőkészülékek. Wladislaw Sta­nislaw Reymondt: Parasztok I— II. Holló—Kun—Vásárhelyi: Ama­tőrfilmes zsebkönyv. Az állami oktatás helyzete és fejlesztésé­nek feladatai. A matematikata­nítás módszertanának néhány kérdése. Pontok, élek, ívek . .. gráfok (A. Kaufmann). H. Ha­raszti Éva: Szerződésszegők (Az angol—német flottaegyezmény, 1935 június.). Magyarország ré­gészeti topográfiája 4. — Újra megnyílt a rácvárosi mezé­gazdasági bolt Pincészet! eszközök, kisgépek, műtrágyák kaphatók nagy választékban. (x) — Ságvári Művelődési Házban szeptember 3-tól minden vasárnap délután ifjúsági tánc. 17-től 22 óráig. Zene: SEVAGES. (x) ! „VENUS ’72." A krakkói fotóklub ez évben ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Ez alkalomból „Venus '72” címmel nagyszabású akt- és portrékiállitást rendeztek „a világ fotográfusai részére”, illetve részvételével. Többezer kép érkezett be, a kiállított anyag i három terem falait borítja be, s a válogatott színes dia-anyag ! vetítési ideje több óra ... Külön említést érdemel, hogy a magyar kiállítók közül ketten kaptak dijat, s mindkét szerző a Mecseki Fotóklub tagja: Péter János és Czakó László. Képünk: Czakó László j „Százkarú Siva” c. képe, melyet jubileumi diplomával jutalmaztak. MA NYÍLIK DOMBAY GYŐZŐ KIÁLLÍTÁSA A meszesi József Attila Mű­velődési Házban ma este 18 óra 30 perckor nyitják meg Dombay Győző, pécsi festőmű­vész műveinek bemutatóját. Idén ez a második alkalom, hogy az érdeklődők megtekint­hetik Dombay alkotásait, ame­lyek közül ezúttal az elmúlt évben készült, népművészeti hatásokat mutató kollázsait lát­hatjuk. A megnyitás előtt dr. Varga Gyula fotóművész vetíti le a Dombay műveiről koráb­ban készített színes diasoroza- tót ♦ — A Pécsi Vízművek értesíti a város fürdőközönségét, hogy a Hullámfür­dőt érdeklődés hiányában 1972. szep­tember 3-án bezárja. A Balokány- fürdő továbbra is nyitvatart 9—18 óráig. (x) — Kedvezményes őszi üdülés. Szeptember 1-től kedvezménye­sen — személyenként 62 forin­tért — lehet szobát kapni a ba- latonföldvári, a siófoki motel­ban, a balatonszéplaki és a szántódi Touring Hotelben. — NYÚLFELVASARLAST TARTUNK I 4-én 10 órakor Nagyárpádi úti tele­pünkön, 5-én 12 órakor Rácváros 22. alatt. PANNÓNIA ÁFÉSZ. (x) Léglökés Zobák-bányán Eddig ismeretlen eredetű lég­lökés szétdúlt egy gátat a kom­lói Zobák-bányaüzem II. szint­jén, a szintklinális keresztvágat 10-es telepén, egy régi fejtés már lezárt feltörésében. Tegnap reggel hat óra 10 perckor észlelték a léglökést, mely lehetett az öregfejtésben összegyűlt, és belobbant metán égésének következménye csak­úgy, mint a fejtés üregében leomló kőzet által keletkezett j légmozgás. A szakemberek in- í kább az utóbbit feltételezik, hiszen sem szénmonoxidot, sem I füstöt; az égésnek nyomait sem fedezték fel. A terület elzárását azonnal megkezdték, várhatóan ma reg- I gelre elkészülnek az iszapgá- | tak, a már leműveit területet > légmentesen kikapcsolják a bá- j nya szellőztetési rendszeréből. — BEIRATKOZÁS BALETTISKOLABA szeptember 4, 5, 6, 7, 8-án du. 17—ÍR óra között a Doktor Sándor Műv. Központban (Déryné u. 18.), Blau- horn Györgyi, Bártfa! Márta, Stefan Irén tanárnőkhöz. Művészi torna Is. — A Nevelők Háza németnyelvű gyermekfoglalkoztatójába a belratás szeptember 1. és 2-án 9—13 áráig tesz. (Három és fél éves kortól 6 éves korig.) (z) — A Magyar Autékiub pécsi n.r­vezete értssitl klubtagjait, hegy szep­tember 11-én ismét beindítja a „Csi­náld magad” tanfolyamot. Jelentke­zés a klubirodában de. 8—12-ig, du. 14—17-ig. Telefon: 12-738. (x) — Szeptember 1 -én megkezdődnek a beírató sok a TIT nyelvijeién. Ide­je: szeptember 1—15-ig du. 2—4 éra között (szombat kivételével). Helyet a nyelviskola irodája (Janus Panno­nius u. 11. I. *.). Tanított nyelvek: angol, francia, német, olasz, orozz, spanyol, szerb-horvát Intenzív és It- •slszi oktatásra jelentkezés ugyan­akkor. KONFEKCIÓÜZEMÜNKBEN fiatal lányokat varrni betanítunk A betanítási időre biztosított bért fizetünk BECSI VEGYESIPARI VÁLLALAT Pécs, m, Lotz Károly a. 2. HOLNAP HAJNALBAN: Nemzetközi Cordatic Rallye Baranyában 1300 kilométeres távon tíz gyorsasági szakasx Gyári csapatok is indulnak Színvonalas, izgalmas sport- eseménynek lehetünk tanúi szeptember 2-án, holnap haj­nalban. Pécsett és Baranyán halad keresztül a XI. Nemzet­közi Cordatic Rallye mezőnye. A verseny magyar bajnoki fu­tam, s egyben a nemzetközi Szocialista Kupa egyik íutoma is. Az első kocsi ma 18.30-kor rajtol Budapestről, ezt követő­en percenként a többiek, ósz- szesen 68 autó. A mezőny szin­te az egész Dunántúlt bejárva, 1300 kilométeres táv teljesítése után Budapestre ér vissza a Dózsa György úti célba. Az út­vonal: Budapest, Tatabánya, Budapest, Bicske, Pápa, Ajka, Sümeg, Balatongyörök, Keszt­hely, Marcali, Kaposvár, Sásd, Komló, Magyaregregy, Pécs. A mecseki kempingben egy­órás pihenő következik, majd azonos, csak ellenkező Irányú útvonalon indul vissza a me­zőny Budapestre. Az Idei Cor­datic Rallyen 31 időellenőrző állomáson, 2 áthaladás-ellen­őrző állomáson állítják meg a mezőnyt. A versenyt ezenkívül 10, igen nehéz feltételű, lezárt pályás gyorsasági szakasz ne­hezíti. A Cordatic RaMyero Európa- hírű versenyzőket várnak. Köz­tük a jugoszláv televízióból a pécsiek által jól ismert Paliko- vicsot, aki legutóbb Alfa Ró­meón nyerte a túraautó-futa­mot, s most Renault 12. Gordi- nivel Jön. Itt lesz a bolgárok Renault Gordini csapata, a len­gyel autóklub csapata, élükön a félelmetesen autózó Smora- winskyvel, jön a teljes gyári Skoda-csapat, az NDK Wart- burg-csapata, s az NSZK-ból is érkezik versenyző. A pécsi Vo­lán két kocsit nevezett. A több­szörös magyar bajnok Bálint— Förster kettőst, akik Zsigulival indulnak és a Csorna—Varga FIAT 600 triót. A rajtlistát egyébként ma délután 5 órától az Autóklub Citrom utcai iro­dájában bárki megtekintheti. A gyorsasági szakaszokat és a kempingbeli pihenést, szere­lést érdemes megnézni. Péntek­ről szombatra virradó hajnal­ban az Abaliget-Orfű közötti gyorsaságira 3 óra 17 perckor várható az első kocsi. Az Ar- pádtető-kemping közötti gyor­saságit 3 óra 55 perckor telje­síti a mezőny első versenyzője, s percenként követik a többiek. Ezután következik a mecseki kempingben az egyórás pihenő, majd a Magyaregregy—Pécsvá- rad közötti gyorsasági. Vala­mennyi gyorsasági versenyt le­zárt pályán bonyolítanak le, ezekre autóval nem lehet majd bemenni, de gyalog sem őrt az óvatosság. RÁDIÓÉ ~ TELEVÍZIÓ MOZI Park: A férj válaszúton (4, 6, 8), Petőfi: A férj válaszúton (f5, f7, f9). Kossuth: Hattyúdal (10, 12, f7, f9). Napfény a jégen (f3, f5). Gyárváros: A kalóz menyasszonya (6). Jószerencsét: A Tenkes kapitánya (5). Rákóczi: A holnap lovasai (5, 7). Kodály Ko.: A medve és a baba (6). Május 1.: Még kór a nép (fó). — Istenkúti Mozivendéglő: Heintje (7). Ságvári Ko.: Fantomas a Scotland Yard ellen (5). Boly: Felszabadítás Hl. (8). Harkány: Dodeskaden (7,9). Mohács: Jöjjön el egy kávéra hoz­zánk I (6, 8). Sásd: Egy nyomozás sorompói (f8). Sellye: A nagy Medve fiai (8). Siklós: Lányszöktetés apai áldással (8). Szigetvár: A zeppelin (6, 8). RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! — A Kossuth rádió reggeli műsora. Közben 4.33— 4.48 és 6.33—6.48: Az öt karika je­gyében. 7.45: Mit főzzünk? — 8.00: Hírek, időjárás. 8.05: Műsorismerte­tés. 8.14: Budapest és a vidék kul­turális programjából. — 8.17: Régi hangszerek világa, Vili. (ism.). 8.37: Európai népek zenéjébe1. 9.06: Mó­ricz Zsigmond művei. Rózsa Sándor, VI. rész. — 9.33: Ifj. Farsang Aroód zongoraestje. 10.00: Hírek, időjárás. 10.05: Édes anyanyelvűnk (ism.). — 10.10: ,.Szerelmes Orsikám". Nádas- dy Tamás és Kanizsay Orsolya leve­SZÍNHÁZ MOZI lezésébol. 10.36: Delibes operáiból. ( 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Tan­zániai levelek. 11.10: Barokk muzsi­ka. 12.00: Déli krónika, lotto. 12.20: Ki nyer ma — Badacsonyban? 12.30: Tánczenei koktél. 13.20: Albert Ist­ván népi zenekara játszik, Szepes Ildikó énekel. 13.45: Az :skoiu tech­nikája (ism.). 14.00: A Budapesti Koncert Fúvószenekar játszik. 14.07: Klasszikusok magnószalagon. Pipa­csok a tengeren. Móricz Zsigmond regényének rádióváltozata. 15.00: Hí­rek, időjárás. 15.10: Az öt karika je­gyében. 15.15: Schubert műveiből. — 15.53: Petőfi-kaiendárium. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Ráérünk-e arra még? Paks nagyközség, a le­endő atomerőmű színhelye, 1972-ben. 17.00: Hírek, időjárás. 17.05: Az öt karika jegyében. 17.10: Külpolitikai figyelő. 17.25—24.00: Az ót karika je­gyében. Közben 18.58: Hallgatóink figyelmébe! 19.00—19.25: Esti króni­ka. 21.00—21.03: Hírek. 22.00—22.10: Hírek, időjárás. 24.00: Hírek, időjá­rás. 0.10—0.25: Madrigálok. Rigó Magda és Maleczky Oszkár énekel. 18.00: Hírek, időjárás. 18.05: Külpolitikai figyelő (ism.). — 18.20: Hegedűs Lászlóné énekel, Horváth János hórfázik. 18.39: Mikrofonközei­ben. Yma Sumac. 19.09: Hangverseny a stúdióban. Kuszing János klariné- tozik, Druga József és Steinert Mária zongorázik. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.00: Esti krónika, II. 20.25: Új köny­vek. 20.28: Kaleidoszkóp. 22.47: Csár­dások. 23.00: Hírek, időjárás. 23.15: Az öt karika jegyében. 23.20: Zene­kari muzsika. 24.00—0.10: Hírek, Idő­járás. 16.00: A PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió regqeli ze­nés műsora 8.00: Hírek, időjárás. 8.05: Zenekari muzsika. 8.45: ,,Egy mélabús, bohó poéto ..." — Heltai* Jenő versei. 9 00: Hírek. 9.03: Ezer- egy délelőtt. 10-00—17.20: Az öt kari­ka jegyében. Közben 11.00—1105: Hí­rek, időjárás, lottó. 13.00—13.03: Hí­rek. időjárás. 13.45—14.00: Időjó ós- és vízállásjelentés. 14.30—1-1.35: Hí­rek, körzeti időjárás. — 15.30—15.33, 16.30—16.33: Hírek. 16.33—16.36: Mű­sorismertetés. 17.20: Hírek. — 17.23: URH RADIO )0: A világgazdaság hírei. 16.05: Magyar Állami Hangversenyzene­kar hangversenye. 17.12: ötórai tea 18,00: Hírek, időjárás. — 18.05: Új Mozart-lemezeinkbői. 18.47: Láttjk, hallottuk. 19.07: XX. századi operák­ból. 19.50: A dzsessz kedvelőinek. 20.29: Külföldi tudósoké a szó. Miért választotta az élet alapanyagul a szenet? 20.44: Hírek. 20.47: Szimfoni­kus zene. 22.05: Vérkép megértése (ism.). 22.15: Weber: Abu Hasszán. Egyfeivonásos vígopera. 23.00—23.20: Hírek, időjárás, PÉCSI RADIO 17.30: Magyar nyelvű műsor. Olim­piai hírösszefoglaló 17.35: Ritmikus percek, — Közbsfci: Reklám 18.00: Benzinkútnál. Riportműsor 18.10: 5anzonok, spirituálék 18.3*: Dél-dunántúli híradó 18.43: Az Omega együttes lemezeiből 19.Ű0: Szerb-horvát nyelvű műsor. —■ Panoráma. Kulturális mjgazin. Hírek 1f.3i: Német nyelvű műsor. Jószeren- csétl Riportműsor. Bányászdat- egyveleg. Olvassunkl (Jegyzet.) Népdalcsokor 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV. 1J.4S: Műsori,merte«*« 13.41; Hírek 13.50: Reklámműsor 14.00: XX. Nyári Olimpiai Játékok 19.20: Esti mese 19.30: ív-híradó 19.35: A Vietnami Demokratikus Köz­társaság nemzeti ünnepén 20.13: Varga Erzsébet, az Állami Né­pi Együttes tagja 22.53: XX. Nyári Olimpiai Játékok 23.13: Tv-híradó — 2. kiadás. JUGOSZLÁV TV. 14.15: Műsorismertetés. 14.20: Hirde­tőműsor. 14.25: Müncheni olimpia. 13.00: Tévékrónika magya* nyelven. 18.15: Hírek és Vajdaságon ót. 18.35: Az élet titkai. Tudományos film. — 19.00; Népi muzsika. 19.30: Rajzfil­mek. 19.50: Hirdetőműsor. 20.09: Ty- híradó. 20.35: Hirdetőműsor. 20.10; Adriai találkozások. Vetélkedő. 21.30; Az autóbuszon. 22.15: Tv-híradó. 22.35: Müncheni olimpia, — 23.00: Olimpiai híradó. é fe i

Next

/
Oldalképek
Tartalom