Dunántúli Napló, 1972. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-22 / 197. szám

Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 szaraiéit, felejthetetlen férjem, diága édesapánk, apósunk, testvérem és kedves rokonunk, MAROS (MARKSZ) LAJOS áyugd. bányatisxtviselő 85 éves korá­ban augusztus 18-án váratlanul el­hunyt. Temetése augusztus 25-én 15.30 érakor lesz a pécsi központi temető Bcnraialozójából. A gyászoló család. Mélységes fájdalomtól megtört szív- vol tudatjuk, hogy szereteti felesé­gem, édesanyánk, anyósunk és nagy­mamánk, ID. CZJGELÉDI ISTVANNÉ született: Erdősi Margit életének 81. évében hosszú és türelemmel viselt szenvedés után augusztus 18-án csen­desen elhunyt. Temetése a pécsváradi temetőben lesz, 23-án, szerdán du. 2 érakor. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy epénk, MARTON ELEM ER 56 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 23-án fél 1-kor a központi temetőben lesz. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. HANZ5 GYULANÉ ez. Wohlfarth Erzsébet 63 éves korá­ban augusztus 16-án elhunyt. Teme­tése augusztus 23-án fél 4 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Értesítjük az ismerősöket, hogy KRISZT HENRICHNE 88 éves korában elhunyt. Temetése 23-án 13 órakor a temető ravatalozójából. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett férjem, testvérem, nagybátyánk, sógorunk, GERGELY GYULA 78 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 23-án, szerdán du. fél 5 órakor lesz az Izraelita temetőben. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett feleségem, testvérünk és roko­nunk, TÓTH ISTVANNÉ sz. Kovács Korolin 70 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Teme­tése augusztus 23-án, szerdán 2 óra­kor lesz a központi temetőben. A I gyászoló család. Köszönet Köszönetét mondunk mindazoknak, akik KULCSÁR LAJOSNÉ temetésén részt vettek, virágokkal és koszorúk­kal fájdalmunkat enyhiteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak a rokonoknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, akik szeretett ha­lottunk, BEDNAR JANOSNÉ temeté­sén részt vettek. A gyászoló Bednár és Gerei család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik szeretett halottunk, I C3INÓCZY FERENC temetésén részt vettek, koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhiteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen, szeretett halottunk, ID. VILÁGOS ANTAl temetésén koszorúkkal, virágokkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhiteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, s együttérzé­süket nyilvánították. Külön mondunk köszönetét a Xavér utcai Szoc. ott­hon lakóinak. A gyászoló Varó család. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik szeretett édesapánk, apásunk, nagyapánk, dédipapánk, BANHELY1 GYÖRGY temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. I* Kiárusításra kerül A Lerroglohus BUDAPEST XI., HAMZSABEGI UT 69. SZÁM ALATTI RAKTARJABAN 200 tonna felnyílt varratú, 6 m hosszú ACÉLCSŐ 3 4”-tól 2"-ig terjedő átmérővel, tonnánként 4500,— forintos egységáron, Csökkentett felárral. A csövek különböző szerkezetek (tetőszerkezet, állvány, kapu, kerítés stb.), építésére jól felhasználhatók I Kiszolgálás: hétköznap, szombat kivételével 7-től 15 óráig. Arukiodás azonnal. Telefon: 668-893. — Levélcím: FERROGLOBUS Vegyesáru Főosztály, Budapest 62. Pf. 306. Megvételre ajánlunk egy A. M. G. „IKARUS” típusú, teljesen felújított és a KPM által most vizsgáztatott autóbuszt Érdeklődés: „PROSPERITÁS” ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET BUDAPEST, IX., VIOLA UTCA 45. SZÁM Gépészeti osztály. Telefon: 335-530. — Ügyintéző: Kosa Gyula, ludbU.>- Cü UiC.yv.,;. .a. i/O.j 30 éves gyakorlattal iki- vitéiezéö-vállalkozás te- reu) közgazdasági isme­retekkel, állást változtatna építőmester. Megkere­sést: ,,60 km-en belül” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _ E gyéves kisfiúnk gondozá­sára lakásunkra pótanyu­kat vennénk fel. ,.Asztalos út” jeligére a Sallai utcai Hirdetőbe. 60-ben végzett vegyész- mérnök állást változtatna. Ajánlatokat „Analitika, számítógép” Jeligére a Sallai utcai hirdetőbe ké­rem. Tanuló diáklányt felve­szek szeptember l-re. Cim: Miklós Júlia, Pécs. Kolozsvári u. 13. 1. eme let. Idős férfi mellé gondozót íeresek négyórás elfoglalt­ságban. Borsay. End rész György u. 11/c. Megbízható, rendes asszony gyermek gondozást vállai egész napra, bejárással 1 evestől. ..Nagymama” jel­igére a Sallai u. hirdető­be. Kisfiam mellett 3—5 éves gyermek gondozását válla- | lom. Várhegyi, Pécs. III. Páfrány u. 31. I. 2. Elcserélném uránvárosi másfél szobás, komfortos I. emeleti lakásom. ha­sonló távfűtésesre. ..Déli fekvésű” Jeligére a Bem utcal^liirdetőbe.________ Elcserélném Kossuth L. utcai kétszoba-konyhás, e.éskamrás lakásom egy- szoba-konyhásra. ..Bel­város előnyben” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. Főiskolai tanársegéd al­bérletet keres fürdőszo­ba használattal. „Főisko­lához közel” Jeligére a ballal utcát hirdetőbe. Különbejáratú. bútoro­zott szoba két fiútanuló részére albérletbe kiadó. Cim: Rudas L. u. 25. Bútorozott szoba két diák­lány részére kiadó. Kert­város, Orgona út 11. Sürgősen elcserélném urán­városi, I. eméletl. taná­csi garzon lakásomat 21,2 vagy 3 szobás, tanácsi la­kásra. „Különbözetet térítek” jeligére a Sallai u. _ hirdetöbe: __________ E lcserélném szekszárdi központi fütéses, kétszoba összkomfortos lakásom. „Szegfű” jeligére a Sál­lal utcai hirdetőbe. Albérletbe nagyméretű szo­bát keresünk sürgősen, lakbér nem számit. „Le­het külterület Is” Jeligé­re ^Sallai ^utcal _hirdetőbe. D iákfiú részére szobát für­dőszoba használattal kere­sek üránv árosban. Cím Siófok. Árpád u. 9. sz. Balassa István. Telefon 10-389. ____ __ M agányos, Idős személy gondozását, eltartását vál­lalom külön bejáratú la­kásért. „Rögtön” Jeligére a Ballal utcai hirdetőbe. Különbejáratú, üres, szoba konyha albérletet keresek. „Két személy részére” jcl- tgére a Sallai utcai hir­detőbe. __________ K étszobás pécsi lakást cserealappal átvennék. „Cserealap” Jeligére a Ballal utcai hirdetőbe. Középiskolás diáklá­nyoknak albérlet kiadó. Mikszáth K. 18. Diáklányok részére albér­leti szoba kiadó. Szigeti ú t 71 / A.______________ V tftRerélném kaposvári B^szobás összkomfortod lakásomat pécsire. Aján­latokat 99 409 számra a Kaposvári Hirdetőbe ké­rek. _________ ______ E lcserélném Budai vámnál lévő nagyméretű szoba, konyha, összkomfortos la­kásomat belvárosi hason­lóért vagy másfél szobás­ra. „Express” Jeligére a Bem u.-i hirdetőbe. ^ Elcserélném másfél szo­bás Kossuth Lajos utcá­ban lévő udvari földszin­tes. komfortos PIK-laká- somat hasonlóért. Szabad­ság út és környéke előny­ben. „42 négyzetméter” jeligére a Bem utcai hir­detőbe. Idősebb házaspárt vagy egyedülálló személyt la­kásért. házért eltartanánk. „Pécsett vagy Baranyá­ban” jeligére a Bem ut­cai hirdetőbe. KAGYLOFOTEL, öpedarugo» agybelét, mode»' garniiúro (5 db 3950 forinttól) lészletie o Kaphatói V A ) I A «a pitos Décs, Déryné o n Telefon: 21-474 s-vétel Dupla rekamié, két fotel sürgősen eladó. Vas Ge­reben u. 35. MODERN BÚTOROKAT veszek és eladok Soóky Nagy Lajos u. 11. Fémipar* iskola mellett Eladó egy db kijáró 7 hó­napos vemhes üsző. Nem szerződött. Kővágótöt­töa. Petőfi u. «. Egy gyermek Go-Kart él­adó. Rákóczi út 38. Ej képernyős Duna tv ju­goszláv csatornával olcsón eladó. Endresz Gy. u. 7/A, L. em. 5. Lehel 120 és 70 1-es hűtő garanciával, va.amint 125- ös MZ Jó állapotban el­adó. Érdeklődni: Tiborc U. 89 Frldricb fűtőberendezés eladó. Hunyadi út 58. ÉJ egytüágyas nyugatné­met aulomata kötőgép, garanciális Vibromai Su­per szemfelszedo-gép és kombinált garnitúra eladó, üránv áros, Pollack M. u. 2 B^ ül. e. U. _______ Philo dendron kilenc nagy levétel és pos-.agalambok eladók. 17 órától. Vasas ii. Hajadon ut 2/1. Olcsón eladó 4 személyes rekamié, dohányzóasztal. Este 5 után. József u. 25. Eladó új kisméretű aszta­li tűzhely áron alul. Ér­deklődni: Reizer, Tompa M. 21. 26-ánJI—12-ig. _ Száraz, fűrészelt és hasáb tűzifa olcsón eladó. Boly­gó u. 4 . III. __ Kisméretű használt cse­rép. régi és új kis cserép eladó. Orsolya utca 12/1. Megvételre keresek 100— 150 db anyablrkát. Értesí­teni: Szilágyi Ferenc, Pécs, Kertváros, Orgona út 11, Eladó variált tv-bár, könyvszekrény 1000,— Ft. Zrínyi u 4. Tobiasevics. Csónakmotor Moszkva 4 25 lóerős eladó. Pécs, György u. Ll/1. . ___ C R-es Trabant 601-es fe­hér eladó. Érdeklődni: Somogyi. Asztalos János utca _ 15. Délután_3-tól. C S-es Trabant Combi el­adó. I.. Pécs, Pósa Lajos 6. ____ P olski ~ Fiat 1500-as. TE rsz. eladó. Komló, Bocs­kai u. 19. Bánusz Nán­dor. _____ E ladó Trabant 601-es, CN írsz. gépkocsi. Érdeklődni: III., Borostyán u. 10... délutáni órákban. Zastawa 750-es eladó. Pécs. Tolbuhin u. 15. Ház- felügyelő, du. 15 óra után. Skoda S—100-as 13 000 km -f- erdősávi garázs igényesnek eladó. — 39-es Dandár út 7/A. VII. 4. Most vizsgázott CX Sko­da kitűnő állapotban el­adó. du. 3-tól. Tóth, Ma. g:- ar . zék. 600-as Zastava eladó. Pécs, I., Bztahanov u. з. 'Hétköznap 16 óra után, vasárnap egész nap. lO-s Warszawa eladó. Pel- lerd, Vasút u. 17. Teleszkópos komar 2, újonnan eladó. JurlsJcs M. 16. _______ 500-as Trabant eladó. En­gels u. 100. sz. ID S 100-as eladó. Érdek­lődni: Mohács, József A. и. -15' __________ Fehér Wartburg dé Luxe CT-s igényesnek eladó. Pécs, telefon: 11-243. 353-as Wartburg de Luxe karambolozott eladó. Ér­deklődni 17 óra után, Va­sas. Sas u. 5. Trabant eladó. Érdeklődni Megye u. 7. Tel.: 49-83. ingatlan Eladó Vázsnok 30. sz. alatti 3 szoba, konyha, fürdőszobás lakás, garázs 450 négyszögöl területen. Érdeklődni a helyszínen. Vikendház Duna parti te­lekkel, vagy külön Is el­adók. Nászay. III., Ba­goly dűlő 6. sz. (Pacsirta u.) Elcserélném pécsi kertes kétbejáralú két és félszo­bás, szuterinos. beköltöz­hető házamat (budai kert­város) Balatonfenjrves és Balatonlelle között hason­lóért. Érd. Zoltánfy, Zsolnay u. 53. ______ P écsett, Dimitrov u. 18. számú ház eladó. Azon­nal^ beköltözhető. 900 négyszögöl szőlő meg­osztva is eladó. Közép- Gyükésben, 49-es autó­busz végállomástól 10 perc. Autóút. Cím: Ady E. U. 41. ^ Kétszintes különbejára­tú öröklakás, garázs le­hetőséggel eladó vagy csa­ládi házra cserélhető. I. ker^ Dagály u. 4. Kisebb szőlő présházzal jutányos áron eladó. Ér­deklődni Kozármislény. Rákóczi út 8. __ Abaligcti vikendtelek el­adó Petkó, Pécs, Petőfi U. 44.. XL «6 Balatónf enyvesen, a Ba­latontól 200 méterre. Tü- ! zépt/öl 50 m távolsági a 240 négi szögö. ikertelek egyben, vagy külön is el­adó. Visnyei, Kaposvár. Bajcsy-Zs. u. 31/b. Tele­lőn: 17 órától. 13-830. Badacsonyban belterü­leten víziói 8 percre 26Ó négyszögöl szőlő fizetési kedvezménnyel 1» eladó. Bp., X., Salgótarján u. 37. Byhary Gábor. Az Engels u. 217. szán) alatt 173 négyszögöl épí­tési tele* 320.- Ft/ négyszögöle eladási áron eladó. Egy-, vagy két- , szintes családi náz építési lehetőséggel Érdeklődni a helyszínen. 300 négyszögöl szőlő éladó a szabolcsi Szőlőhegyben. Érdeklődni Ritter József, P erényi u. 2-ben.___ ö T “helyiségből álló. ál­landó lakhatásra le alkal­mas. modern, új nyaraló­mat fizetési könnyítéssel eladnáxp vagy elcserélném, pécsi lakásért. Ajánlátot „Kellemes pihenés’’ jel­igére a Sallai u. hirdető­be. 180 négyszögöl szőlő ter­méssel a rácvárosi temp­lom fe'etl eladó. Érdek­lődni: III. kér.. Radnóti u. 5'B. II. emelet 7. Czi- gelédi. Családi ház" "beköltözhe­tően egyéb okok miatt el­adó. fizetési könnyítéssel is. Érdeklődni: Damjanich u. 6. 8-14-ig. Kétszoba összkomfort el­adó, azonnali beköltözés­sel. örök’akás. Pécs. Ágoston köz 3. sz. Ka­czlék. ■ _____ 4 10 négyszögöl szép szőlő gyümölciös pincével, Szkó- kóban eladó. Gépkocsit beszámítok. „Szőlő” Jel­igére a Sallai utcai hlr- detőbe. 800 négyszögöl újtelepítésfl szőlő terméssel, két részben is. új szintes épülettel, pince, présházzal Doná+us legszebb részéi) eladó. Csurgó -dűlő 7/a. 186 négyszögöl szőlő fel­szereléssel együtt eladó. Érdeklődni: Pécs. IH., Endresz Gy. _ 23. ______ E ladó 3 db 350 négyszö­göl és 1 db 1800 négy­szögöl «■zánt«'-*f rület meg­osztva Is. Érdeklődni Kő­vágószőlős. Rákóczi u. 29. HARKÁNYBAN ÉPÜLŐ TÁRSASÜDÜLŐBEN lakrészek előjegyezhetek e Pécsi t. számú Ügyvédi Munkaközösségnél Pécs, Kossuth utca ti Kérjen díjtalan TÁJÉKOZTATÓT I Belvárosi másfél szobás, távfűtéses öröklakás el­adó. „Azonnal beköltözhe­tő” jeligére a Sallai ut­cai hirdetőbe._______ Belvárosi nagy családi ház kétézoba-konyhás, udvar mellékhelyiségek eladó. 260 000. „Víz bent” jel­igére a Ballal u. hirde­tőbe. _____________ E lcserélném dunaújváro­si kétszoba. Összkomfor­tos, három emeleti, álla­mi lakásomat szigetvári házért, vagy pécsi állami lakásért. „4 emeletig” jeligére válaszokat á Bal­lal^ utcai hirdetőbe. __ E lcserélném kétszoba, köz­ponti fütéses lakásom két kisebbért. Minden érde­kel. Ajánlatot a Sallai utéai hirdetőbe, „Tulipán” jeligére. _________ Elcserélném kettő szoba, komfortos. 60 m? alapte­rületű uráhvárosl laká­som. három szoba, össz­komfortosra. megegye­zéssel. „Különbözet” jel­igére a Ballal u. hirdetö- be. Fatak mellett Lothárdon kétszoba-konyhás malom­ház gazdasági v épülettel eladó. Buszjárat, villany van. Érdeklődni: Horváth György, _JEgerág. _____ Dombal tónál telek eladó. | Építési engedély, tégla biztosítva már. Érdeklőd­ni: Hunyadi J. u. 64/c., H. e. 7. _____________ B eköltözhetően eladó 2.5 szoba. összkomfortos (OTP) öröklakás. Hunya­di út 73. Polecsékné. K*Í!1H IRHÁK ÚJRAFESTÉSE MINDEN SZÍNBEN, GARANCIÁVAL. Váczi Mihály u. 2. (Steinmetz térnél) Angol, német nyelvokta­tás. különórákban, dél­előtt is. Tanulópároknak kedvezményesen. Tel.: 11-322/87. TUZIFAFURESZÉLCSf TAMÁSI György utca 6. szám. Telefon: 17-354. Ingyenes tízhónapos művezetőképző tanfolyamra jelentkezhetnek legalább öt黫* szakmunkás bizonyítvánnyal KŐMŰVES. ACS-ALLVANYOZÓ VAGY VASBETONSZERELŐ szakmunkások Hathónapos GéPKEZELŐKÉPZö tanfolyamra 18-45 éves férfi segédmunkásék jelentkezhetnek A tanfolyamok helye: KISKUNHALAS Kezdete: 1972. október 2. VILLANYSZERELŐ vagy KOZPONTI-FUTÉSSZERELÖ SZAKMUNKÁSKÉPZŐ tizhónapos tanfolyamra 20—45 éves betanított munkások jelentkezhetnek, legalább hároméves szakmai gyakorlattal és általános iskolai végzettséggel A képzés helye: BAJA Kezdete: 1972. október 16. A tanfolyam ideje alatt iá kereseti lehetőséget, munkásszállást és ebédet biztosítunk. Különélést pótlékot és utazási hozzájárulást fizetünk Minden héten szabad szombat A tanfolyam befejezése után kötelező szakmai gyakorlat Az érdeklődök levelezőlapon kérjenek részletes tájékoztatást BACS MEGYEI ALLAMI ÉPÍTŐIPARI VALLALAT Kecskemét, Klapka utca 34. Dolgozókat CSÖKKENT munkaképességű férfi munkaerőt keresünk felvételre éj­jeliőr! munkakörre. Pécsi Kerté­szeti Vállalat dísznövénytermesztő üzeme- Pécs, Bolgár Néphadse­reg útja 77. sz. Jelentkezés az üzemvezetőnél. (451/) FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT, kaxón- kezélői vizsgával rendelkező olajtü­zelésű kazánfűtőket 40—44 órás mun­kahétre alkalmaz a Pannónia Sörgyár (Pécs, Alkotmány u. 94.). (4518) MÜ ANYAGBURKOLÓ munkában jártas szakmunkásokat és segédmun- kásókat azonnal felveszünk, teljesít­ménybéres munkára. Munkásszállást és ebédet biztosítunk, különélési pót­lékot, utazási hozzájárulást fizetünk. Bács megyei Állami Építőipari Válla lat, Kecskemét, Klapka utca 34. sz. (94118) A MEGYEI KÓRHÁZ orvosi könyv tárában fiatal érettségizettet alkal­maz. Német vagy angol nyelv pasz- szív ismerete szükséges. Latin előny­ben. Szakképesítés megszerzését biz­tosítjuk. Jelentkezés a könyvtár veze­tőjénél. Pécs, Garai u. 1. (4512) FELVESZÜNK őrporta szolgálat el­látására dolgozókat és fémipari szak­munkást épületkarbantartó és kazán fűtő munkakör betöltésére. Jelentke­zés a vállalat gondnokánál. DéDASZ, Pécs, Rákóczi út 73/b (4471) A HOTECHNIKA Épitő és Szigetelő Vállalat építőipari segédmunkásokat felvesz változó munkahelyre. Jelent­kezni lehet Hőtechnika Épi»ő és Szi­getelő Vállalat pétfürdői, balatonfü- zitŐi NIKE gyártelep, Győr, Szeszgyár u. 4., szőnyi építésvezetőségeinél, va­lamint Ajkai Hőerőmű és nyergesúj­falui Viscosa kirendeltségünkön. (5825) A MAGYAR PAMUTIPAR - Buda pest, IV. kerület (Újpest), Erkel u. 3d. — felvesr 15. életévüket betöltött lányokat SZÖVŐ. FONÓ, CÉRNAZO. CSÉVÉLŐ BÉTANULÓKNAK. Szállást biztosítunk. Jelentkezés személyesen vagy levélben a gyá» munkaügyi osz­tályán. (3908) SEGÉDMUNKÁSOKAT felveszünk. - TITAN. Megyeri út 59. Gondnoknál. (4513) AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSI Tanintéret egy nyugdíjas éjjeliőrt felvesz. Jelent­kezés: Pécs, Bajcsy-Zs. u. 32. (4509) KOZGAZDASAGI technikumi vég­zettséggel és gyakorlattal rendelkező bérelszámolót és tárolási munkára női dolgozókat felveszünk (meghatá­rozott időre). Jelentkezés: Baranya- mék. Pécs, Megyeri út 92. (4510) NŐI SEGÉDMUNKÁSOKAT váltott műszakos munkakörbe vesz fel a Ná dór Szálloda. (4503) RAKODÓMUNKÁSOKAT felveszünk. * MEH-tefep, Pécs, Gomba u. 4. Hő- erőműnél. (3893) I GÉPKOCSIRA rakodómunkásokat fel- | veszünk. MÉH Vállalat siklósi telepe, | Siklós, Táncsics M. u. 35. (4524) j SIGÉDMUNKASOKAT felvessünk. — Pécsi Vegyesipari Vállalat. Lotz Ká- : roly u. 2. (4525) felvesznek AZONNAL alkalmazunk gépi vöd­röshöz átképzőtöket. Az átképzés felé­je alatt 700 forintot plusz prériiiuttfót fizetünk. Nyolc általánost végiéttek és vidékiek is jelentkezhetnek. Kéiz- tyűoyár 1-es üzeme. Hőerámü, Éá- rakksor. (127501) A BARANYA—TOLNA megyei Tég­laipari Vállalat palánk!, siklási 1. s*. téglagyárába és központi javítóműhe­lyébe villanyszerelőket üzemi kárbán- tartónak felvesz. Jelentkezés a vál­lalat központjában: Pécs, Mártírok útja 12. (127873) IPARVALLALAT azonnali belépéssé! felvesz autóvillamossági szerélő, kő­műves, villanyszerelő, bádogos, laka­tos szakmunkásokat és segédmunká­sokat (szakmunkásvizsga-lehetőség). — Jelentkezés: ,,Rákóczi’* jeligére é Sallai utcai hirdetőbe. (127862) FELVÉTELRE keresünk talajrhechdhl- kal fúrómunkásokat (lehet nyugdija* is), továbbá német nyelven tudó qéo- irót. Jelentkezés: Pécsi Téhrető Vál­lalat. Pécs, Rákóczi út 1. Szeréé1 vt.éti vezetőnél. (127067) FELVESZÜNK vidéki munkahelyekre gyakorlattal rendelkező gépkocsivét#> töket. Műszaki Erdészet, Pécs, Me­gyeri út 20. (12)546) FÉRFI és hői segédmunkásokat ké­rés felvételre és gépkételőnek bété- nftja a Pécsi Keményítőgyár. Siklósi űt 47. (lift) A Dombóvári ÁFÉSZ pályázatot hirdet a JÁRMŰALKATRÉSZ BOLTJÁBA boltvezetői munkakör betöltésére AZONNALI BELÉPÉSSEL Fizetés a kollektív szerződésben foglaltok szerint ▼ Jelentkezés: az ÁFÉSZ KéreskedelMi Főosztályvezetőjénél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom