Dunántúli Napló, 1972. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-09 / 186. szám

M'GVÉDTSK E1 ?Ö5ÉGUKET A PÉCSI ÖTTUSÁZOK A Pécsi Dózsa öttusa szakosz­tálya évok óta a vidék legjobb­jai közé tartozik. Az idei vidék­bajnokság előtt, melyet Pécsett rendeztek, azt mondták a Dózsa szakvezetői, hogy szeretnék meg­védeni az elmúlt évben szerzett első helyüket az összetett csa­patversenyben. A terv sikerült, az 1972. évi vidákbajnok is a Pécsi Dózsa csapata lett. Az egyéni versenyben az if­júsági Sápi teljesítménye ki­emelkedett a mezőnyből, de a pécsi csapat másik két tagja is elismerést érdemel. Nemcsak az eredmény, ha­nem a rendezés is megfelelő volt. A vívó, céllövő, úszó és te­repfutó számoknak lebonyolítá­sa nem ütközött akadályba. A lovaglást sajnos sem Harkány­ban, sem Pécsett nem tudták megrendezni a lovak betegsége miatt. Az itt jelentkező nehéz­séget a Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat oldotta meg, a versenyzők rendelkezésére bocsátotta társasgépkocsi|át és így időben értek az ötödik ver­senyszám színhelyére Budapest­re a Nemzeti Lovardába. BABARCON JÁTSZOTTAK AZ öSEGFiÜK A 25 éves fennállását ünneplő Babarci SE vendégül látta a Pé­csi Dózsa öregfiúk csapatát. A mérkőzést, melyet Pazaurek ve­zetett 8:3-as Dózsa győzelem­mel végződött. A góllövők közül Opova (2), Kamondi (2) dr. Györkő (2), Győri-Kiss és Rádi 1—1 lőttek. A babarci öregfiúk gólszerzői Hock, Feidt és Izsák voltak. A mérkőzést 600 néző tekintette meg és a játék gyak­ran ragadtatta tapsra a szur­kolókat. NEM LESZ OJABB OSZTÁIYZÓ A MEGYEI I. OSZTÁLYBA JUTÁSÉRT Salamoni döntést hozott a Baranya megyei Labdarúgó Szö­vetség. Helyrehozták tévedésü­ket és úgy döntöttek, hogy nem kell újabb osztályzó mérkőzést játszani a megyei I. osztályból visszalépett Szigetvári Cipő he­lyére való jutásért. A döntés szerint a megyei II. osztály két második helyezettje — Szente- gát és Szederkény — osztályzó nélkül feljut az I. osztályba, amelynek létszáma az 1972— 73-as bajnoki évben 17 lesz. A változással módosítani kellett a sorsolást is. SPORT Olimpia, olimpia, olimpia... Nehéz lesz duplázni az atlétikában Gondot okoz a közlekedés (Tudósítónk müncheni levele) Lesz-e „idő­zavar” az atlé­táknál? Bár az olim­piai szervező bizottság már nyilvánosságra hozta a XX. modern olim­piai játékok teljes program­ját, egész se­reg sportrajon­gó kérdéseket tesz fel. Különösen sokan ér­deklődnek az atlétikai verse-.^ nyekkel kapcsolatban. Hány atlétikai számban le­het elindulni? A válasz itt aránylag egyszerű, különösen ha a rövidtávfutókról beszelünk. A. sprinterek ugyanis minden további nélkül indulhatnak a 100 és 200 méteren és azonkí­vül tagjai lehetnek a 4x100 méteres stafétának is. Emlé­keztetőül: Jesse Ovensnek az 1936-os berlini olimpiai játéko­kon, már fentemlített verseny­számokon kívül még a távol­ugrásban is sikerült aranyérmet szereznie. Münchenben a távol- és hár­masugrók mindkét számban in­dulhatnak, miután ezt a selej­tezők és a döntők közötti idő­beli különbség is lehetővé te­szi. Másik kérdés: a hosszútávfu­tók indulhatnak-e az 5—10 ezer, valamint a maratoni futásban? A tízezer méteren és egy­idejűleg a maratoni futásban igen! De az a versenyző, aki az 5Ö00 méteren a döntőbe ke­rül, már nem vehet részt a tíz­ezer méteres síkfutásban. Az is előfordulhat például, hogy sok atléta szeretne indulni az 1500 és az 5000 méteres síkfutásban. Ez viszont Münchenben nem le- í hetséges, mert az 5000 méteres | síkfutás döntője a program sze­Súelégit&en szerepeltek a Baranya megyei atléták a II. o. bajnokságon A Népstadionban rendezett II. o. atlétikai bajnokságon me­gyénk atlétái 14 helyezést értek el. Kitűnően szerepelt Jakab Éva (PVSK), egy második és egy harmadik helyet szerzett, s csu­pán egy tizedmásodperccel ma­radt el az I. o. szinttől 400 mé­teren. Varga Nándor (Komlói Bányász) 1500-on lett második; Szőke József (PVSK) magasug­rásban szerzett bronzérmet. Bo- zsér (PVSK) 3000 m akadályfu­tásban, Kiss K. (P. Dózsa) női 800 méteren értek el jó ered­ményt. A Baranya megyei versenyzők eredményei: Férfiak: 800 m: 4. Varga (KBSK) 1:55.6. 1500 m: 2. Varga (KBSK) 3:54.4. 7. Kispól (KBSK) 4:02.5. 3000 m akadály: 6. Bozsér (PVSK) 9:30.6. Súlylökés: 6. Katies (Ta­nárképző) 13.86. Kalapácsvetés: 6. Katies 50.12. Magasugrás: 3. Szőke (PVSK) 190, 5. Dévai (Tanárkéoző) 185, 7. Periskics (PVSK) 185. Nők: 200 m: 2. Jakab é. (PVSK) 25.8. 400 m: 3. Jakab É. 57,1. Meghívásos női 400 m: 2, Kócsó (P. Dózsa) 58.6. 800 m: 5. Kiss K. (P. Dózsa) 2:21.8. 100 m gát: 7. Buzsáki (P. Dó­zsa) 18.2. A férfi 800 méteren a sok induló következtében hat idő­futamot kellett tartani; Kispál 1:56.2-vel, Beck (PVSK) 1:58.1- gyel, Ackermann (PVSK) 1:58.5- tel — viszonylag jó eredmény­nyel — nem kerültek az első 8 közé. HÉTKÖZI VERSENYSOROZAT AZ ATLÉTÁKNAK A PVSK mától kezdve egy­mást követő négy szerdán fel­nőtt és ifjúsági versenyzők ré­szére néhány számból álló ver­seng rendez 16.30 órai kezdet­tel. A versenysorozat jó szolgá­latot tesz a megyeválogatot­taknak is az őszi válogatott via­dalokra való felkészüléshez. MEGYEI IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG A PVSK-PÁLYÁN Szombaton délután 3 órai és vasárnap reggel 9 órai kezdet­tel rendezik az atléták megyei ifjúsági bajnokságát a PVSK­pályán. Budapesten tíz szocialista or­szág versenyzőinek részvételé­vel rendezik az „Ifjúsági Barát­ság Verseny"-t. A legjobb ma­gyar ifjúságiak között Lépőid Endre, a mohácsiak vágtázója képviseli a baranyaiakat. DUNÁNTÚLI NAPLÓ Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: Mitzki Ervin Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi út 11. Telefon: 15-32, 15-33, 21-Ó0, 50-00, 60-11. Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 26-22. 20 ára után 12-80. Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs, Hunyadi út 11. Telefon: 15-32, 15-33.21-60, 50-00, 60-11. Telexszám: 12-320. Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály utca 10. sz. — Felelős vezető: Melles Rezső. rint 25 perccel később követke­zik az 1500 méteres döntőnél. Márpedig ez még a „legedzet­tebb” atléták számára is meg­oldhatatlan feladat. Az viszont már elképzelhető, hogy egy 5000 méteres futó a 3000 méte­res akadályversenyben elindul. A nőknél a rövidtávokon ha­sonló a helyzet. Tehát indul­hatnak a 100 és 200 méteren és a 4x100 méteres stafétában. A 800-asok: is résztvehetnek az 1500-as futásban. Az ötpróbá- zók helyzete már lényegesen nehezebb. Emlékezzünk csak vissza, hogy Helsinkiben rende­zett Európa-bajnokságon is mi­lyen nehézségekkel keliett megküzdeniök azoknak a lá­nyoknak, akik a távolugrásban is indultak. Ugyanez vonatko­zik az ötpróbázókra is, akik a 100 méteres gátfutásben is indulni szeretnének. Sohasem volt valósabb a szólás-mondás: „aki sokat mar­kol, az keveset fog . ..” Tehát a nagy versenyzők maradjanak a főszámaiknál . ., Mindenki javában készülődik az olimpiára: bajnokje.öltek, funkcionáriusok, üzletemberek és természetesen a rendőrség. Az illetékes rendőrfőnök attól fél, hogy az olimpia nemcsak a világ minden tájáról érkező sportolók találkozója lesz, ha­nem a hazai és nemzetközi zsebmetszőké és hippiké is. Szá­molni kell azzal is, hogy külön az olimpiára „kiképzett” zseb­metszők jönnek majd 2 hétté a bajor fővárosba. Azonkívül a helybeli úgynevezett „könnyűiá- nyok” és a külföldről beáramló szoknyás konkurrencia között a vastag pénztárcájú „kuncsaf­tért” folyó küzdelemben komoly tettlegességre is sor kerülhet. München város vezetőségé­nek változatlanul egyik legna­gyobb gondja a versenyek ide­jére várható közlekedési káosz elkerülése. Attól félnek ugyanis, hogy nemcsak München kör­nyékéről és Németország egyéb vidékeiről, hanem meg külföldről is sokan érkeznek sa­ját gépkocsival. Márpedig Münchenben már most, alig egy hónappal a nagy versenyek megnyitása előtt az összeomlás határán van a forgalom. A „ka­tasztrófa” elkerülése érdekében meg is kötötték a szerződése­ket, melyek szerint például a gyorsvasút külső végállomásain, tehát München határában óriá­si parkolóhelyeket létesítenek. Mintegy 19 ezer gépkocsit akar­nak itt elhelyezni, abban bízva, hogy a várost amúgysem isme­rő idegeneknek talán lesz any- nyi eszük, hogy autóikat hátra­hagyva, a nyilvános közlekedési eszközöket' veszik majd igény­be. A szükséges területeket a város vezetői a parasztoktól bérelték. Természetesen lesz azért parkolóhely a nagy olim­piai stadion környékén is. Itt 27 ezer gépkocsit lehet majd elhelyezni, de nem lesz olcsó mulatság. Délután 17 óra előtt ugyanis 6 márkát, 17 óra után pedig 4 márkát kell majd fizet­ni minden személyautónak. Van egy olyan javaslat, hogy egyszerűen vezessék be az in­gyen utazást a földalattin, a gyorsvasúton és az autóbuszon, vagy legalábbis a müncheniek hagyják otthon gépkocsijaikat. Érdekes, hogy nem a spórolni kívánó bennszülött polgárok kö­vetelik ezt, hanem az NSZK Autóklubja és a müncheni rendőrség is. A kérdés csak az, hogy ki fizesse meg azt a 20 millió márkát, amit ilymódon a közlekedési vállalatok elveszte­nének? Somos István Sakk-világbajnokság Á szakértők döntetlent várnak a 12. játszmától Késő esti jelentés szerint a Fischer —Szpasszkij sakk-világbajnoki páros­mérkőzés lépései a következők vol­tak: Világos Fischer — sötét Szpassz­kij. 1. c4 e6 2. hf3 d5 3. d4 hfó 4. hc3 fe7 5. fg5 h6 6. fh4 0—0 7. e3 hd7 8. bd c6 9. fd3 dxc4 10. fxc4 d5 11. fd3 aó A világbajnoki címre törő Fischer vezérszárnyi futó előtti gyaloggal I nyitott, Szpasszkij válaszlépése a ki- ! rálygyaloggal e7—eó volt. A 7. lé- I pésig ugyanúgy alakult a játszma, I mint a hatodik fordulóban, de ekkor i Szpasszkij módosított, a vezérszár- j nyi huszárral a vezér elé lépett. A I 7. lépésig Fischer 12, Szpasszkij csak ! 5 percet használt fel. A későbbiek­ben is Fischernek kellett több idő léceseinek megtételére, a 11. lépés­nél ő 30, Szpasszkij 10 percet hasz­nált föl. További lépések: j 12. a2—a4 d5xa4 13. hc3xa4 vd8—a5 sakk 14. hf3—d2 fe7—b4 15. ha4—c3 c6—c5 16. hd2—b3 va5—d8 A 16. lépés megtételéig Fischer 62, Szpasszkij 20 percet használt fel. 17. 0—0 c5—d4 18. hb3—d4 fc8—b7 19. fd3—e4 vd8—b8 20. fh4—g3 vb8—a7 21. hd4—c6 fb7—có 22. fe4—c6 ba8—c8 Fischer elég gyakran idegesen for­gott a székében, többször is felállt és narancslevet ivott. Nyílt lett a játszma, Szpasszkij elszántan véde­kezett, bár megpróbálkozott ellen- támadással, nem hozott eredményt. További lépések: 23. hc3—a 4 bf8—d8 24. fcó—f3 a 6—a 5 25. bd—có bc8—c6 26. ff 3—c6 bd8—c8 27. fc6—f3 va7—a6 28. h2—h3 va6—b5 29. fi 3—e? vb5—c6 30. fe2—f3 vcó—b5 31. b2—b3 vb4—e7 32. ff 3—e2 vb5—b4 33. fe2—a6 bc8—c6 A szakértők szerint a mérkőzés döntetlenre áll. Röviden ÖKÖLVÍVÁS. Miskolcon 27 egyesö­let 144 versenyzője lépett szoritóba az Avas Kupa küzdelmein. A PVSK versenyzője! közül Gerebics súly­csoportjában első, Járányi második lett. LABDARÚGÁS. A Baranya megyei Labdarúgó Szövetség elkészítette az MNK első fordulójának sorsolását. Az NB lll-as és megyei első osztályú csapatok mellett több alacsonyabb osztályú csapat is jelezte részvéte­lét. Az első fordulót augusztus 13-án játsszák. KÉZILABDA. Dunaújvárosban pécsi siker született az Alkotmány Kupán. Az Ércbányász férfi csapata meg­előzve az NB l-es Szondi SE-t is, az első helyen végzett. RÖPLABDA. A labdarúgók mellett a röplabdások is megkezdik MNK- beli szereplésüket. A VM Élelmiszer férfi csapata vasárnap a Kaposvári Dózsát fogadja. ISsksű ca sipí'él A játékvezetői pályán min­dent elért, amit játékvezető el­érhet. Évről évre magasabb osz­tályba sorolták, három éves NB l-es szereplés után már tagja lett a FIFA keretnek. A csúcsra érkezett és talán azért tűnik meglepőnek, hogy vissza­vonul az aktív játékvezetéstől. Dr. Kamarás István, a Pécsi Járásbíróság elnöke, NB l-es já­tékvezető az elmúlt hónap ele­jén írásban bejelentette a JT országos elnökségének', hogy a jövőben nem kíván működni játékvezetőként. A visszavonu­lás okai között található a be­osztásában beállt változás, ami akadályozza a rendszeres fel­készülésben. A labdarúgásban lévő hiányosságok is kedvét szegték és a JT országos el­nökségének irányelveit is csak bizonyos fenntartással fogadja el. Szerinte az elvek jók, a gya­korlati véghezvitelhez azonban hiányoznak a tárgyi és szemé­lyi feltételek. Baján, majd a PEAC-ban volt labdarúgó. Amit nem sikerült játékosként megvalósítania, azt játékvezetőként próbálta meg. Sikerült. — 1958-ban vizsgáztam a já­tékvezetői tanfolyamon, az ak­koriak közül most Sabácz Jóska van az élvonalban. Először a fegyelmi bizottság tagja voltam, majd évről évre léptem maga­sabb osztályba a játékvezetői ranglistán. 1966-ban lettem NB ll-es kerettag, 1968-ban már NB l-es mérkőzést vezettem Székesfehérváron. Az indulásnál a JT vezetői nagyon sokat se­gítettek. Az ember emlékezetében megmaradnak azok az esemé­nyek, amelyre szívesen emléke­zik vissza és sajnos olyanok is, amelyeket legszívesebben kitö­rölne, de nem megy. Dr. Ka­marás Istvánnak legkelleme­sebb emlékei közé tartozik az első NB l-es mérkőzés vezetése Székesfehérváron. A Videotor— Tatabánya mérkőzésen kitűnőre vizsgázott. A sajtó elismerően írt ténykedéséről, a Népsport­ban ő lett a forduló játékveze­tője. A sikeres bemutatkozás nagyban segítette abban, hogy kiléphetett a nemzetközi po­rondra. Amilyen szívesen emlé­kezik a fehérvári meccsre, leg­alább olyan szívesen kitörölné emlékezetéből az elmúlt év vé­gén vezetett Ferencváros—MTK találkozót. A 30 NB l-es mérkőzés mel­lett eljutott Bulgáriába, Szovjet­unióba, Spanyolországba, Tö­rökországba, Angliába és Gö­rögországba. Közreműködött vezetőbíróként és partjelzőként VB-selejtezőn, BEK, VVK és EB- selejtező mérkőzésen. Ezek az utak is a felejthetetlen élmé­nyek közé tartoznak és kárpót­lást nyújtanak a játékvezetők szürke napjaiért. Megismerked­hetett a játékvezetés európai jeles képviselőivel és nagy |á- tékosegyéniségekkel. Aki egyszer belekóstol a sportba, az nehezen tud szakí­tani vele. A játékvezetők több­sége is elhatározza egy-egy rosszul sikerült nap után, hogy többet nem vesz sípot a szójá­ba. Aztán jön a hétvége, várja a küldést és vasárnap ismét ott van a pályán. Kamarás István­ban is lassan érlelődött meg a gondolat a visszavonulásra. Az­tán a már említett okok miatt határoznia kellett. A labdarúgó játékvezetői testület egyik leg­tehetségesebb tagja mondott búcsút a sípnak. Tapasztalatait szerencsére továbbra is haszno­síthatja a JT, a jövőben ellen­őrként segíti a munkát. (Lázár) Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető o helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20,— forint- Indexszám: 25 054. RÁDIÓ PgSiiPj ü 1 » ÜÉBilB színház TELEVÍZIÓ MCI w*4111bIb£| mozi MOZI Park: Egy nyomozás sorompói (f3, f7, W). Kossuth: Hintónjáró szerelem (10, 12, f3, f5). A sirály éjszakája (f7, f9). Petőfi: Murphy háborúja (f5, hn7, 9). Rákóczi: Funny Girl (5). Kodály Ko.: Hangyaboly (6). Harkány: Árkon- bokron át (7, 9). Mohács: Meztelen vagy (ó). Megszállottak (8). Mohács­kert: Idegen a cowboyok között (8). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggeltI — A Kossuth rádió reggeli műsora. Közben 7.45: Kertbarátok műsora. 8.00: Hírek, idő­járás. 8.05: Műsorismertetés. — 8.15: Budapest és a vidék kulturális prog­ramjából. 8.18: Liszt-művek. 9.00: Az elmés nemes Don Quijote de la Man­cha, XXVI. rész. — 9.20: Könnyűzene Tamássy Zdenkó szerzeményeiből. — 10.00: Hírek, időjárás. 10.05: Roman­tikus zene. 11.30: A Szabó család (ism.). 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma — Szegeden? Játék és mu­zsika tíz percben. — 12.30: Reklám., 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Berki László népi zenekara játszik, a László Kórház énekkara énekel. 13.56: Vá­laszolunk hallgatóinknak. — 14.11: Éneklő ifjúság (ism). 14.30: Nőkről nőknek. Élettársak 15.0C: Hírek, idő­járás. 15.10: Könnyűzene Moszkvából. 15.29: A képzelet varázslója. Epizó­dok Verne életéből, V. rész. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: A vi­lággazdaság hírei 16.05: Hilde Gü- den énekel. 16.20: Napjaink szerszá­ma: a számítógép, fi. 16.30: Gésák. Operettrészletek. 17.00: Hírek, idő­járás. 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: Bemutatjuk új felvételünket. Szegedi Anikó zongorázik. — 17.47: Épül a Metró észak—déli vonala. Ri­port. 18.02: Jónás Mátyás népi zene­kara játszik. 18.22: Vendégszerkesztő: Gregor József. 18.58: Hallgatóink fi­gyelmébe! 19.00: Esti krónika. 19.25: Magnósok, figyelem! (ism.). 20.10: Kortársaink. László Anna. 20.50: Hí­rek. 20.53: Egy asztal mellett. 21.23: Kerekes Tóth Erzsébet énekel, Laka­tos Lajos cimbalmozik, Albert István népi zenekara játszik. 22.00: Hírek, időjárás. Kb. 22.15: Sporthírek. 22.20: J Lemezmúzeum. Hindemith: Requiem azokért, akiket szerettünk. — 23.23: Könnyűzene éjfélig. 24.00: Hírek, idő- j járás. 0.10—0.25: Brahms-kórusművek, PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli ze­nés műsora. Közbe i 7.50: Múzeumi híradó. 8.00: Hírek, időjárás. 8.05: Mikrobi, mint robotidomár. Fantasz­tikus rádiójáték. 8.45: Pol-beat. 8.55: Néhány perc tudomány. 9.00: Hírek. 9.03: Kíváncsiak Klubja. 10.00: Hírek, időjárás. 10.05: Zenés műsor üdülők­nek. Közben 10.30-kor német, 11.00- kor és 12.00-kor magyar, 11.05-kor an­gol, 11.30-kor orosz nyelvű hírek. — 11.45—11.50: Felhívjuk figyelmüket! 12.03: Népi zenekarok műsorából. — 12.30: Népszerű fúvósátiratok. 12.40: Házunk tája. A Falurádió műsora. 13.00: Hírek, időjárás. 13.03: Gyöngy­halászok. Részletek Bizet operájából. 13.40: Orvosok a mikrofon előtt. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Sport — kettőtől ötig. Nyilvá­nos adás. Közben 11.30, 15,30, 16.30: Hírek. 16.33—16.36; Műsorismertetés. 17.00: ötórai tea. — Közben 17.30— I 17.33: Hírek. 18.00: Hírek, időjárás. ; 18.05: Külpolitikai figyelő (ism.). — 18.20: Klasszikusok magnószalagon. Egri csillagok, I rész. — 19.32: Új könyvek. 19.35: A gépjárműmotorok forradalma Japánban. 19.54: Jó es­tét, gyerekek! 20.00: A drezdai álla­mi szimfonikus zenekar hangversenye. Közben kb. 20.50: Hírek, időjárás. Kb. 21.00—21.05: Kis magyar néprajz. Kb. 22.00: Ritmusturmix. 22.20: Nagy magyar orvosok. Tangl Ferenc. 22.30: Kozák Gábor József népi zenekara játszik, Veress Gyula énekel. 23.00: Hírek, időjárás. — 23.15: Mascagni I operáiból. 23.38 Századunk zenéjé- bői. 24.00—0.10: Hírek, időjárás. URH RADIO 18.00: Hírek, Időjárás. 18.05: Yves Montand és Teddy Windholz zeneka­rának felvételeiből 18.44: Bemutat­juk a Magyar Hanglemezgyártó Vál­lalat új lemezeit — 19.56: Napjaink szerszáma: a számítógép, I. (ism.). 20.06: A dzsessz kedvelőinek. 20.30: Hírek. 20.33: A lengyel zene történe­te, Vili. rész. 21.03: A walkür. Ope­rarészletek. 22.00: Két vonósnégyes. 23.00—23.15: Hírek, időjárás. pécsi radio > 17.30: Magyar nyelvű műsor, — Hét közben: A szerkesztőség postá­jából. Orvosi tanácsok. Régé­szeti kutatások Baranyában — és muzsika mindenki kedvére 18.30: Dél-dunántúli híradó 18.45: Operettnyitányok 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor. Nyár ‘72. Riportműsor. Dalok a Dunáról. Hírek. — Djelem, djelem ... — cigánydalok. — Szentendrei képeslap, I. rész. Szerb dalok és -áncok 19.30: Német nyelvű műsor. Ifjúsági műsor. — Arcok a TIT nyári egyetemén. Slágerarchivumunk- bál. A mesekönyvben lapozunk. Tánczene 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV. 9.30: Műsorismertetés 9.31: Delta. — Tudományos híradó (ism.) 9.55: Maigret felügyelő. Az arany­gyapjú (ism.) 10.45: Ki a legjobb? — Riportfilm (ism.) 17.48: Műsorismertetés 17.50: Hírek 17.55: Kompozíció '72. — Képzőmű­vészeti magazin 18.35: Gáz van? — Dokumentumaim 19.05: Reklámműsor 19.15: Esti mese 19.30: Tv-hiradó 20.00: önök kérték. — A televízió kívánságműsora a nézők leve­lei alapján. — Kb. 21.30: Pogány. Egy falu Baranyából 22.05: Tv-híradó — 2. kiadás. JUGOSZLÁV TV. 17.20: Sakk-kommentár, i 7.40: Rajz­film. 17.50: A kalapok országában, 18.30: Riport 19.00. Rajzfilm. 19.15: Akkordok. 19,45: Rajzfilm, 20.30: Szö­kés — szovjet játékfilm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom