Dunántúli Napló, 1972. június (29. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

Äro ■ 80 fillér Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXIX.évfolyam, 127.sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1972.júniusi.,csütörtök Felelősséget a testi épségért! O rszágos és baranyai tapasz­talatok bizonyítják, sok még a tennivaló a munkavéde­lem terén. 1971-ben 143 951 üzemi baleset történt az ország­ban és számos esetben lapunk­ban is beszámoltunk, figyelmez­tető, szomorú, ugyanakkor fel­háborító esetekről. Igaz, 1970- hez viszonyítva két százalékkal csökkent az üzemi balesetek száma, de ugyanakkor 0,8 szá­zalékkal növekedtek a halálos kimenetelű balesetek. E számok mindenféleképpen elrettentőén magasak. Az okokat keresve a követke­zőket lehet felsorolni; a terme­lés irányítása mellett háttérbe szorul a munkavédelem, számos üzem igazgatója, főmérnöke ki­adja albérletbe e fontos, állan­dó munkát, a dolgozók jelentős része lebecsüli vagy semmibe veszi a munkahelyi veszélyt, a rendszeres ellenőrzés elmulasz­tása a gazdasági vezetés ré­széről. Ez utóbbihoz adaléknak: a termelés adatai szinte min­denütt naprakész állapotban kéznél vannak, de ugyanakkor kevés olyan gyárat, munkahe­lyet találtak, ahol havonta leg­alább egyszer alaposan meg­vizsgálták volna a munkásvéde­lem helyzetét. Figyelemre érdemes, hogy a halálos üzemi balesetek számá­nak több mint fele a közleke­déssel függ össze. Mind több üzem, gazdaság utaztatja dol­gozóit közelebbi, távolabbi munkahelyekre, de még na­gyon kevés vállalati munkavé­delmi szabályzat tér ki a sze­mélyszállítás tárgyi és személyi feltételeinek alapos és szigorú meghatározására. Számos he­lyen, tévesen, úgy gondolják, hogy a járművezetőkkel foko­zott foglalkozás nem vállalati, hanem rendőrségi feladat. Eh­hez tartozó téves értelmezés az a felfogás, hogy ami a közuta­kon történik, az nem üzemi bal­eset, az rendőrségi ügy, a köz­lekedésrendészet feladata a megelőzés és rendcsinálás. A munkásokat szállító járművek műszaki állapotáról, karbantar­tásáról és megkülönböztetett foglalkozás a személyszállítást végzőkkel nem rendőrségi, ha­rem vállalati feladat. Figyel­meztető az is, hogy az állami és szövetkezeti kereskedelem­ben, a szolgáltató iparban is emelkedik az üzemi balesetek száma. Ezek után aligha cso­dálható, hogy 1971-ben 15 959 esetben jártak el mulasztó gaz­dasági vezetők ellen és ez or­szágosan ötezerrel több, mint 1970-ben volt. S j ágazati szocialista brigád­vezetők tanácskozásain, de az országos tanácskozáson is erőteljesen szóba került, hogy az eddiginél erőteljesebben kell üldözni a nemtörődömséget, hanyagságot, szemléleti lezser- séget. A SZOT kialakította ál­lásfoglalását, mely szerint olyan anyagi-erkölcsi ösztönzési rend­szert kell sürgősen kialakítani, amely a termelést irányitó ve­zetőket a munkásvédelmi fel­adatok ellátására készteti és kényszeríti. Ugyanakkor erköl­csileg és anyagilag megfelelő­en büntessék meg azokat a ve­zetőket, akik nincsenek eléggé tekintettel a dolgozók egészsé­gére és testi épségére. Ilyen intézkedésre feltétlenül szükség van. Ezzel együtt a leg­nagyobb eredményt akkor ér­hetjük el, ha maguk a dolgo­zók, sokkal nagyobb gondot fordítanak munkakörülményeik­re, elsősorban nekik ne legyen mindegy, hogyan és milyen kö­rülmények között dolgoznak. Folytatódlak a magyar-kubai tárgyalások Fidel Castro magas kitüntetése A kitüntetést Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke szerdán este az Országház Munkácsy-termében nyújtotta át. Losonczi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa, o Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Kormánya és népünk nevében tisztelettel és elvtársi barátsággal köszöntötte Fidel Castrót kitüntetése alkal­mából, majd hangsúlyozta: Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Németh Károly, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Óvári Miklós és Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára, to­vábbá a Központi Bizottság, az Elnöki Tanács, a kormány szá­mos tagja, a politikai, a gazda­sági, a kulturális élet sok más vezető személyisége, jelen volt a fogadáson a budapesti diplo­máciai képviseletek több veze­tője és tagja is. A szívélyes, baráti fogadáson Fock Jenő pohárköszöntőt mon­dott. Szerdán a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának székházában folytatódtak a hivatalos magyar—kubai tár­gyalások. A magyar tárgyaló delegációt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a kubai küldöttséget dr. Fidel Castro Ruz, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Kubai Forradalmi Kormány elnöke vezette. A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa a Magyar Nép- köztársaság és a Kubai Köztár­saság közötti kapcsolatok, a két ország népei barátságának el­mélyítése, valamint a szocialista országok közötti egység és inter­nacionalista együttműködés, a társadalmi haladás érdekében kifejtett kiemelkedő munkássá­ga elismeréséül dr. Fidel Castro Ruznak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Forradalmi Kormány elnökének a Magyar Népköztársaság Zászlórendjé­nek gyémántokkal ékesített I. fokozata kitüntetést adományoz­ta. győzelméért, a nemzetközi mun­kásmozgalom egységéért, az imperializmus ellen. A kitüntetés átadásánál jelen volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első tit­kára, Fock Jenő, a Miniszter- tanács elnöke, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és a Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára, or MSZMP KB székházéban fogadta dr. Fidel Castro Ruzt, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárát. — A kitüntetéssel is kifeje­zésre kívánjuk juttatni őszinte nagyrabecsülésünket azért a ki­emelkedő munkásságért, ame­lyet Fidel Castro elvtárs a ku­bai nép társadalmi felemelke­déséért, a magyar és a kubai nép barátságának elmélyíté­séért, a szocialista országok in­ternacionalista egységéért és együttműködéséért, az antiim- perialista erők összeforrottsó- góért és tartós eredményeiért folytat. A Kubai Kommunista Pórt Központi Bizottságának első tit­kára, a Kubai Forradalmi Kor­mány elnöke köszönő szovaival elmondotta: hogy a kubai nép mély szimpátiát és tiszteletet érez a magyar nép, o Magyar Népköztársaság pártja és kor­mánya iránt. Fidel Castro végül kifejezte, hogy a továbbiakban is a kubai és a magyar nép barátságának elmélyítésén kíván munkálkodni, hogy harcolnak a szocializmus magyar, valamint a kubai dele­gáció tagjai. * A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa szerdán este fogadást adott dr. Fidel Castro Ruz, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titká­ra, a Kubai Forradalmi Kormány elnöke tiszteletére az Ország­házban. Részt vettek a fogadá­son a kubai kormányelnök kísé­retének tagjai is. Magyar részről a fogadáson részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Benke Va­léria, Biszku Béla, Fehér Lajos, Nixon Varsóban Nixon amerikai elnök Tehe- | ránból szerdán délután egyna­pos hivatalos látogatásra a len­gyel fővárosba érkezett. I A repülőgépből kilépő Ri­chard Nixont Henryk Jablonski, az Államtanács elnöke, majd Piotr Jaroszewicz miniszterelnök üdvözölte. A szerda esti lengyel la­pok első oldalon közölték Nixon elnök fényképét és életrajzót. A varsói televízió és rádió köz­vetlen adást sugárzott a magas­rangú vendég és kísérete ünne­pélyes repülőtéri fogadásáról. A komlói József Attila könyvtárban 25 ezer könyv á'1 nz olvasók rendelkezésére, ebből ötezer ifjúsági. Ezerhároms'i'uhúsz felnőtt és több mint hní -'z állandó gye-,i.'okolvasója van a könyvtár­nak. Fotó: Erb János i Nemes Dezső elvtárs Pécsett Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, < Politikai Főiskola rektora tegnap — szerdán — Baranyába látO' gatott. Kora délelőtt Pécsett a pártszékházban Novics János, c Megyei Pártbizottság első titkára, dr. Jerszi István, dr. Nag József és Bocz József, a Megyei Pártbizottság titkárai fogadtál és tájékoztatták a megye fejlődéséről. Ezután, aktivaüléser Nemes Dezső időszerű nemzetközi kérdésekről tájékoztatta c megye párt- és állami szerveinek, továbbá a kulturális, oktatás intézmények vezetőit, aktivistáit. Nemes Dezső délután Novics János első titkár és Bocz Józse titkár kíséretében felkereste a Pécsi Bőrgyárat. Itt Béiczi Pá igazgató, Dörgő József párttitkár, Harvan József szb-titkár é: Ritecz László KISZ-titkár fogadta. Bérezi Pál igazgató tájékoz tatót adott a gyár termeléséről és terveiről. A tájékoztató utár Nemes elvtárs megtekintette az új krómosműhelyt és a rostmű' bőrgyárat. Ezt követően Nemes Dezső elvtórs Bocz József megyei titkái kíséretében felkereste az MSZMP Baranya megyei Bizottságé Oktatási Igazgatóságát, ahol Rozs László és Armbruszt György igazgatóhelyettesek, valamint Benkö László elvtárs, az intézmény pártszervezetének titká-a adott tájékoztatót az Oktatási Igaz- gatóság munkájáról. Fidel Castro és Carlos Rafael Rodriguez, a Kubai Kommunista Pórt KB titkárságának tagja felkereste hivatalában Losonczi Pál eivtársot. A képen: dr. Carlos Rafael Rodriguez, Fidel Castro, a tolmács és Losonczi Pál Harkány várja vendégeit ■ A nyári fürdőidény tulajdon- j képpen mór május közepén kez­dődött Harkányban és tart , szeptemberig. Ä Vendéglátó I Vállalat Harkány-Skilósi Terüle- 1 ti Igazgatóságához 40 egység j tartozik — közöttük a legnagyob- i bak, Baranya-szólió, Napsugár- : szálló, Bányász, Zöldkert, Fa- ! sor vendéglők, Siklóson a Vár- | étterem, a Központi Vendéglő, | Ifjúsági Presszó - s ezek o sze­zonban, a hét utolsó két nap­ján 40—40 ezer vendég ellátását, I fogadását bonyolítják le. Tavaly ] 43, az idén 45 millió forint a I várható forgalom. Mindezekből kitűnik, hogy az I igazgatóságnak nem kevés gon­dot okoz ilyen nagy tömeg — lehetőleg kifogásmentes, pon- I tos — ellátása. A harkányi i strand területén lévő »pavilon­soron a virsli, debreceni sültkol­bász és tengeri halakon kívül | az idén bevezették o grill-csir- j ke árusítását is. Másik újdon- : ság: a Napsugár Szálló hideg­konyhájáról naponta szállítanak I át a strandra franciás, könnyű, I hidegkészítményeket is. A nagy i forgalmat lebonyolító Lepke- pavilonnál olcsó - átlagosan j 10 forint körüli áron — adnak I ebédet. Az úgynevezett kőpavi- lon-soron — a Baranya Szálló­val szemben - pedig felmeleg1'- tett mirelit-ételeket árusítanak eldobó-tányéros rendszerrel, az idén először. Július közepén a vendéglátó vállalatnak megnyí­lik a strandon egy lóngos-sütő pavilonja, amelyre több ablakot vágtak, így a sortállást enyhítik. Nagyon okos ötlet az is, hogy a Lepkénél kiemelték és néhány méterre odébb helyezték a fagylalt és külön a — kizárólag palackos italok — árusítását. Ezzel szintén a zsúfoltságot igyekeznek csökkenteni. Ami az áruellátást illeti, fönn- akadás nem lesz ételféleségek­ben és italban, üdítőitalban sem. Kivétel ez alól a sör és Pepsi Cola. Az elmúlt években, de az idei szezonban is rászo­rul a vállalat az importált sörök árusítására, tekintettel arra, hogy pécsi sörből és Pepsiből ismét nem lesz elegendő. Bővül a hűtőkapacitás is, mert a Ba­ranya Szálló udvarán megépí­tik - és a nyár közepén már üzemel majd - a hűtőkamra, ahol a hétvégi nagy forgalom­ra tartalékolják a húsárut. A boltok túlnyomó része elektro­mos hűtőberendezéssel van e!- látva, de a vállalat itt Harkány­ban jeget is előállít, általában 80 táblával egy műszak alatt, ezt a mennyiséget szükség sze­rint növelhetik is. A siklósi Vár- Étteremben bonyolítják le a na­gyobb rendezvényeket, de itt egyébként is „telt ház" van mindig. A most már hagyomá­nyos siklósi várfesztivólra a vál­lalat a szokásos mennyiségen kívül még 8 ezer palack sört és 25 hektoliter hordós sört kap ke­reten felül. A harkányi strand területén - nagyon helyesen — egyre.több termelőszövetkezet nyitott el­árusító pavilont. Már tavaly is működött a szigetvári termelő- szövetkezet — úgynevezett — Hársfa bisztrója, ahol a sláger a Drávából származó hal, kitű­nő halászlének, de nagy a ke­letje a sültkeszegnek is. Ezen­kívül naponta friss házi hurkát, kolbászt, lacipecsenyét állítanak elő a helyszínen. Turbék környé­ki rizlirtg borok és a kitűnő za- matú Semillon (fehér bor) egé­szíti ki a kínálatot. A Hársfa­bisztró egyébként a Baranya Szállóval szemben lévő kősor- pavilonok egyikében van. Az árusítás o strand területén lévő kerthelyiség vendégei részére történik, de több asztalt az utca felőli oldalon is elhelyeztek, az átmenő vendégek részére. A fürdőidény indulásánál az ellátás tehát biztató, remélhető­en ezután sem lesz különösebb zavar. * \

Next

/
Oldalképek
Tartalom