Dunántúli Napló, 1972. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-25 / 121. szám

A DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1972. május 25. A Nap kél 3.55, nyugszik 19.26 órakor. — A Hold kél 17.08, nyugszik 2.03 órakor. v __!_____j Kit üntetés A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa tvan Vasziljevics Tutarinov vezérezredesnek, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főpa­rancsnoka magyarországi kép­viselőjének, a magyar—szovjet fegyverbarátság elmélyítése és a magyar néphadsereg fejlesz­tése érdekében kifejtett tevé­kenysége elismeréséül, hazánk­ból történő végleges hazatérése alkalmából a Magyar Népköz- tórsasáq Zászlórendje l-es fo­kozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Jelen volt a kitüntetés átadásá­nál Fehér Lajos, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter, Borbándi János, oz MSZMP KB osztályvezetője, Csémí Károly altábornagy, a honvédelmi miniszter első he­lyettese és Marjai József kül­ügyminiszter-helyettes, A kitün­tetés átadásakor jelen volt to­vábbá V. J, Pavlov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete, V. K, Andrjuscsenko altábornagy és A, A. Zsuk ezredes, katonai és légügyi attasé. □odeskadsn Rabszolgán ILKU PÁL FRANCIAORSZÁGBA UTAZOTT llku Pál művelődésügyi mi­niszter — Chaban Delmas fran­cia miniszterelnök, Bordeaux főpolgármestere meghívására — szerdán Franciaországba uta­zott. Részt vesz a Bordeaux- ban megrendezendő ,,A Buda­pesti Szépművészeti Múzeum kincsei" című kiállítás megnyi­tásán, amely a bordeaux-i fesz­tivál keretében kerül sorra, llku Pál búcsúztatásán a Keleti pá­lyaudvaron megjelent dr. Orbán László, a művelődésügyi minisz­ter első helyettese és Gerard Amanrich, a Francia Köztársa­ság budapesti nagykövete. — A könyvhét eseményei: ma, csütörtökön este hat órakor a görcsönyi klubban Csorba Győző József Attila-díjas költő találkozik olvasóival. — Élelmiszergazdaság. A Ma­gyar Agrártudományi Egyesület megyei csoportjának szervezé­sében május 25-én délelőtt fél tíz-órakor a Technika Házában dr. Lada ; Lajos, a Külkereske­delmi Minisztérium főosztályve­zetője beszámol Magyarország élelmiszergazdasógi exportjá­nak helyzetéről és lehetőségei­ről. A HÉT FILMJEI DODESKADEN A színes japán filmet a nagysikerű, a Vihar kapujában ren­dezője, Akira Kurosawa rendezte. A film a szemétváros lakói között játszódik, ahol a társadalom elesettjei között realitás és különös álomvilág keveredik egymással. A kitűnő szereplőgárda: Yoshitaka Zushi, Junzaburo Ban, Kiyoko Tange, Shinsuke Minani. RABSZOLGÁK A színes amerikai film a múlt század közepén Kentucky állam­ban játszódik. A rabszolgaként dolgozó négerek sorsát mutatja be, a mai Amerika világára is rávilágító jelentőséggel. Rendezője Herbert J. Biberman, főszereplői: Ossie Davis, Nancy Coleman, Oscar Paul Jones, Robert Kya-Hill. i — Harmincöt tagú baranyai csoport utazott a „Barátság vo­nattal” ma reggel a Szovjet­unióba. A csoport tagjai azok az ifjúmunkások és mezőgazda- ■ ságban dolgozó fiatalok, akik kiemelkedő teljesítményt nyúj- | tottak a KISZ Vili. kongresszu­sára indított munkaversenyben. A fiatalok két hétig tartózkod­nak a Szovjetunióban, s bejár­ják Kijev környékét és Ukrajnát. — Szászváron rendezik meg május 28-án az önkéntes tűz­oltók hagyományos versenyét, melyen összesen 48 rajz vesz ! részt: 28 férfi, 4 női, 13 fiú és 3. leány raj méri össze tudását. — Valódi ruházati Knautsch lakit j leértékelt .áron kapható. ÁFÉSZ Bör- I szaküzlet. Rákóczi út ló. (x) KEDVES HÖLGYVÁSÁRLÓINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK AZ ALÁBBI ARUKAT: IMPORT „Mini”-melltartó-nadrág garnitúra, fehér színben, 1—2-es nagyságban 253,— Ft IMPORT „Istra" melltartó-nadrág garnitúra, fekete színben, 1—2-es nagyságban 253,— Ft IMPORT „Desna” félkosaras szivacsos melltartó, fehér színben, 65-ös, 80-as, 85-ös nagyságban 178,— Ft IMPORT elölkapcsos, fehér melltartó 174,— Ft NDK, mintás, félkosaras melltartók, számokban 74,— 85,— Ft EZENKÍVÜL FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK TRIUMPH ÉS EGYÉB BELFÖLD! KÜLÖNLEGESSÉGEINKET. „MECSEK" ÁRUHÁZ DIVATÁRU — Olvasó népért. E címmel ( jelentette meg az ünnepi könyv­hétre — ezúttal másodszor — a Baranya megyei Könyvtár az utóbbi évek könyvsikereinek jegyzékét. A kiadványban az ajánlott művek bemutatásával I elsősorban a megye falusi könyvtárosait és olvasóit kíván­ják tájékoztatni. — Sör, Jugoszláviából. Akis- j határmenti árucsere keretében 12 ezer üveg sört hozott be I szerdán Jugoszláviából az UNI­VERZUM Szövetkezeti Vállalat. A Pannónia Pils elnevezésű sör új termék, különleges zamatú, a magyar ízlésnek megfelel. A nyár folyamán 1 millió üveg [ import sör érkezik Baranyába, — Még ebben a hónapban átadják a magyarhertelendi üdülőtelepen az új medencét. A most elkészült gyermekme­dence és lubickoló 400 ezer fo­rintba került. — A Centrum Aruház vasműszaki közületi raktára Pécs, Rákóczi út 78. — Holttest a sínek mellett. Kedden hajnalban egy férfi holt­testére bukkantak a munkába menők Szigetvár állomás bejá­rati jelzőjének közelében. Amint a vizsgálat során kiderült, az áldozat Szinjókovics István 38 éves potonyi lakos öngyilkossá­gi szándékkal vetette magát a tehervagonok közé. Az említett szakaszon áthaladó hat éjsza­kai szerelvény közül, egyik sze­mélyzete sem észlelte a bal­esetet. Időjárásjelentés Várható időjárás csütörtök estig: kevés nappali felhőképződés, eső nél­kül. Gjrenga, napközben mérsékelt, változó irányú szél. A nappali fel- melegedés tovább erősödik. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10—15, legmagasabb nappali hőmér­séklet 25—30 fok között. — Párt- és tsz-küldöttság járt Borsod megyéből a gödrei ter­melőszövetkezetben. A látogatás elsősorban tapasztalatcsere jel­legű volt: megtekintették a tsz egész gazdaságát, s különösen nagy érdeklődést tanúsítottak az j intervenciós borjúnevelés iránt. — Szarvasagancs a bara­nyai erdőkből. Az Erdei Termék Vállalat pécsi kirendeltsége be­fejezte a tavasszal elhullatott szarvasagancsok felvásárlását. A szezonban 10 mázsa agan­csot vettek át a gyűjtőktől, első­sorban Mágocs, Hidas és Bany- hád környékén. Az agancsszál­lítmányt Budapestre küldik, ahol — a vállalat feldolgozó üzemé­ben — italbontó és kínáló kész­leteket, valamint különleges ajándéktárgyakat készítenek be­lőle. — Fiahordó kenguru — szőr­méből. Külföldi gyártmányú kü­lönleges állatfigurákat szerzett be a Mecsek Áruház. A játék­osztály polcain sorakozó szőrme kenguru, s az erszényében hor­dott filc kenguru-kölyök, az ele­fántok, vadnyulak, cicák és a kutyacsalád sok vásárlót és né- zelődőt vonz. Működik a menza Az elmúlt héten cikkben fog­lalkoztunk a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem új kollégiumi menzájának késedelmes átadá­sával, örömmel jelenthetjük be, hogy hétfőtől — közmegelége­désre — üzemel a menza, az át­adásban érdekeltek emberileg minden lehetőt megtettek, hogy a vizsgaidőszak kezdetével a hallgatók helyben étkezhesse­nek. Elhárult tehát az utolsó aka­dály, hogy a diákotthon ellássa a feladatát... Szovjet öntöttvas KAZÁN Szcreh/enyek boltja Zsolnaw V. u. *7. HÍREK nevű kedves olvasóinkat 1972. MÁJUS 25 CSÜTÖRTÖK Szeretecei Köszönt/ük névnapiuk alkalmából ORBÁN 88 muzsikus műhelyében Nagyon népszerűek és olva­sottak az Élet és Irodalom ha­sábjain négy éve folyamatosan megjelenő interjúk, melyek ke­retében Feuer Mária, a Muzsi­ka című folyóirat főszerkesztője, zenei életünk műhelytitkait füi- készte és fürkészi. A négy esz­tendő termése: 88 beszélgetés látott most napvilágot a Zene­műkiadó gondozásában a Ze­neélet legújabb köteteként. Már a bevezetés |s lebilincselően iz­galmas: itt tárja fel Feuer Má­ria az interjú-irás, e sorozat megszületésének titkait. De ha­sonlóképp érdekes olvasmány a zeneszerzők vallomása műhely­munkájukról, a korszerűségről, a generációs problémákról. Több esetben a zenei közélet gondjai, a zenetudomány, isme­retterjesztés és zenepedagógia feladatai adják a beszélgetések témáit. Hangszeres előadómű­vészek és énekesek, karmeste­rek és énekkarvezetők beszél­nek nem egyszer „problemati­kus", azaz úgynevezett kényes kérdésekről, melyek zenei éle­tünk fontos kérdései közé tar­toznak. Hiszen egyaránt fontos az alkotóművész stiláris hozzá­állása, a kibontakozásban lévő „új magyar iskola” különböző tagjainak koncepciója a zene­szerzésről és a vidéki iskolák hangszerellátása, a zenetudo­mány kutatási módszere és a kórusok helyzete, az utánpótlás és annak anyagi bázisa, az operaénekes elképzelése művé­szetéről és a vidéki színházak fizetésrendszere. Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vet fel a kö­tet nyolcvannyolc beszélgetése. Köztük néhány bennünket, pé­csieket közelebbről is érint: új­ra olvashatjuk a kötetben a „Pécsről — őszintén" címet vise­lő és Nagy Fereccel folytatott beszélgetést, majd a Breitner Tamással egy évvel későbbi in­terjút, a pécsi zenei élet kibon­takozásának útjáról. Eck Imié nyilatkozata sem hiányzik a kö­tetből sajátos művészetéről és a Pécsi Balettről. Célszerű lett volna az inter­júk eredeti megjelenési idő­pontjának közlése, tekintve, hogy a felvetett problémák egy része azóta már megoldódott. Valamint hiányzik a tartalom- jegyzék vagy névmutató, ami megkönnyítené a tájékozódást, a 88 beszélgetőpartner körül a keresettek gyorsabb megtalálá­sát. A könyv szerzője, Feuer Má­ria június 2-án Pécsre látogat. Délután a Jókai téri idegen nyelvű és zenemű könyvesbolt­ban dedikál, majd 5 órakor az SZMT Színház téri Hírlapolvasó­jában találkozik olvasóival, és válaszol a kötettel, de ezen túl­menően a zenei élet bármely, területével kapcsolatos kérdé­sekre.- nt ­♦ — Pécs m. város Tanácsa VB ED. Osztály Tudományos Bizottsága má­jus 27-én, szombaton 9.30 órakor a Szülészeti Klinika előadótermében továbbképző előadásokat rendez. Elő­adások: Hormon-therápia indicatiója és veszélyei; a) nőgyógyászatban, előadó: dr. Csaba Imre docens, b) belgyógyászatban, előadó: dr. Keszt­helyi Béla adjunktus, c) gyermek- gyágyászatban, előadó: dr. Jászai Vera tanársegéd. — 1972. május 27-én 7—16 éráig áramszünetet tartunk hálózatkarban­tartás miatt Kővágószőlős, Újtelep. Golgota. I., li. Vízlépcső és a tsz- központ területén. (x) ÍK1 wémet o tűz im égé1 meg.,." 3. Mihelyt tisztába jött Dózsa panaszá­val, személyesen ment a királyhoz ts követelte a vitéz megbékítését. Ulászló is gyorsan cselekedett. Nem bízta im­már Telegdyre a jutalmazás ügyét, ha­nem maga tisztelte meg kitüntetésével a székely vitézt, ünnepélyes külsősé­gek között adta ót neki a jutalma*, s az először megszabott ajándék fö­lött aranylánccal ékesítette fel Dózsát, sarkantyút, kardot, díszes bíborruhát nyújtott át neki. Ezzel az aktussal a lovagok sorába emelte vitézét, s hogy nagyobb nyomatékot adjon kegyének, egy falut is adományozott a székely nemesnek, ezenkívül kiegészítette a Dózsa család címerét a kardot tartó (♦vágott török kézzel. MISE SZENT GYÖRGY NAPJÁN Piros betűs ünnepként tartották nyilván április huszonnegyedikét, szent György napját. Ezen a harcias ünne­pen akarta Bakócz hercegprímás ki­hirdetni Budán azt a pápai bullát, amelyet Rómából hozott magával. A bulla teljhatalmat biztosított Bakócz- nak kereszteshadak gyűjtésére nem­csak a magyar királyság területén, ha­nem a többi kelet-európai országban is. De amíg nem talált fővezért, a ha­dak gyűjtését sem kezdhette meg. Már kiszemelte Dózsát, ám hiányzott kettőjük megállapodása. A keresztes­háború meghirdetésére leginkább al­kalmas szent György nap előtt egyez­ségre kellett jutnia a végvári lovas­kapitánnyal. A vitézek ünnepe előtti napon, áp­rilis huszonharmadikán tárgyalt az esztergomi érsek Dózsával. Nem ma­radt ránk, miről folyhatott közöttük a vita, de ismerve a korabeli hazai es nemzetközi állapotokat, s a tárgyaló felek cselekedeteit, nem tévedhetünk túlnagyot, ha megkíséreljük vázolni az álláspontok tágabb körét. Bakócz Tamás pápa szeretett volna lenni, ezért vonult előző évben káprá­zatos kísérettel Rómába, nem éppen reménytelenül. Akkor még szilárdnak látszott a Cambraii Liga, amelyben Euróba valamennyi katolikus hatal­massága tömörült Velence elveszejté- sére, mivel a gazdag városállam fon­tosabbnak tartotta saját érdekeit, mint a törökök megfékezését. Gyula pápa kiátkozta a patríciusok köztársaságát, mondván, hogy „Velence rosszabb a töröknél." Ám Gyula pápa meghalt és az utódlásért folyó harcban alulma­radtak a Liga hívei. Medici János lett a pápa X. Leó néven, ő pedig vesze­delmesebb ellenfélnek tekintette Ró­mára nézve Franciaországot, Németor­szágot, Spanyolországot, mint Velen­cét, „amely mégiscsak olasz". Felol­dotta a hajós-kereskedő államot ez egyházi átok alól, s hogy némileg Bakóczot is kárpótolja, odaígérte ne­ki a konstantinápolyi patriarchátust és teljhatalommal ruházta fel a keresz­tesháború megindítására. Mivel pedig sem II. Ulászló magvar király, sem a főrangú nemesek nem ujjongtak túlságosan a pápa és Ba­kócz közös tervéért, a hercegérsek a tömegek felfegyverzésével, azok de­magóg lelkesítésével akarta elérni cél­ját. Alig valószínű, hogy Dózsa György világosan átláthatta a nemzetközi po­litika erővonalait. Viszont katona lété­re annál világosabban ítélte meg oz országra nehezedő török veszedelmet. Ennek elhárításáért tétovázás nélkül kész volt harcolni. Ezen túlmenően okkal gyanítható, hogy a hercegér­sekkel való vitája elsősorban az ország belső helyzetére vonatkozott: ismerve a főurak szertelen dölyfösségét, a pa­rasztság és az alsóbb nemesi rétegek sanyarú helyzetét, tisztában volt a ha­záját szorongató kettős nyomás tart­hatatlanságával. Ügy vélte, ha elvál­lalja a keresztesek fővezéri posztját, alkalma nyílik hadait egyrészt a törők megsemmisítésére vezetni, másrészt a hadi siker és a szervezett katonai erő birtokában kikényszerítheti a jobbágy­tömegekre háruló terhek könnyítését. Amikor másnap sor került Buda­várában a szent György napi ünnepé­lyes eseményekre, kezdetben még nem tudta a tömeg, hogy ki lesz a főve­zér. Dózsa jelen volt a sokadalomban, számosán ismerték, mivel a kitüntetése körüli huzavona révén vitézségének is híre szaladt. Főképp a katonák köl­tötték jóhírét, ennek nyomán a tömeg is ünnepelni kezdte. Mire elérkezett a mise ideje o szent Zsigmond templom­ban, mindenki természetesnek vette, hogy a nándorfehérvári lovaskapitány, a király új lovagja a közismert kato­nák csoportjában foglal helyet. A szent Zsigmond templom szűknek bizonyult a hatalmas tömeg befoga­dására, Mind a templom előtti tér, mind a környező utcák megteltek, mi­közben Bakócz érsek misét celebrált az oltárnál. Ezt követően népgyűléssé változott át az ünnepség. Bernát Pávio gróf, olasz püspök, o pápai udvar főjegyzője felolvasta a ia- tin nyelvű római bullát, amely keresz­tesháborúba szólítja a katolikus egy­ház híveit. (Folytatása következik)

Next

/
Oldalképek
Tartalom