Dunántúli Napló, 1972. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-04 / 103. szám

1 DUNÁN TÚL! NAPLÓ 1972. május *. CASTRO CONAKRYBAN Abidjan : Fidel Castro és kísérete szer­dán délben megérkezett Gui­neába. Conakry repülőterén a kubai küldöttséget ünnepélye­sen fogadta Sékou Touré el- I nők és Beavogui Lanr.ana mi­niszterelnök. ♦ ♦ DAR ES SALAAM: Bulgária 3 millió dollár összegű hitelt nyújt Tanzániának a gazdasági I együttműködés fejlesztésére. ♦ TOKIÓ: Japán ipari, keres­kedelmi és üzleti körökben mind nagyobb figyelmet szentelnek a kelet-európai kapcsolatok fej- j lesitésének. Tokióban a Kelet- \ Európa felé irányuló nyitás fon­tos jelének tartják, hogy japan üzleti körökben gazdasági kon­zultatív bizottság létrehozását határozták el csehszlovák, len­gyel, román és jugoszláv vi- , szonylatban. Hasonló bizottság j létezik jelenleg japán és az j NDK, Magyarország, illetve Bul- j gária viszonylatában. *■ AMMAN: Jordánia külke­reskedelmi mérlegében 1971- ben 67.8 millió jordániai dinár összegű deficit mutatkozott. ♦ IONDON: A londoni ér- i téktözsde hozzájárult ahhoz, | hogy 1973. március 25-töl kezd- ; ve nők is tagjai lehessenek. Az : értéktőzsde most is foglalkoztat \ nőket, de eddig sohasem en j gedték meg nekik, hogy a tőzs- j de tagjaiként léphessenek be I abba a helyiségbe, ahol az üz- j leti forgalom lebonyolódik, *• BONN- Az év első három hónapjában a Német Szövetsé- I gi Köztársaság takarékpénztá j rainak betétállománya 2,6 mil- ! liárd nyugatnémet márkával I növekedett,-»Sít é BRNO: A Brnoban meg rendezett 3. nemzetközi köz- . ^ükségleti vásáron a magyar »vállalatok már jelentős megál­lapodásokat kötöttek a cseh­szlovák partnereikkel. Eddig I 100 000 rubel értékű műbőr, 218 j ezer rubel értékű golyóstoll és 300 ezer rubel értékű házicipő szállítására Írtak alá szerződést. Nagy érdeklődés nyilvánul meg a Videoton által kiállított áru­cikkek, főleg a televízió- és tranzisztoros készülékek iránt is. PEKING: A Kínai Népköz- társaság kohóipara 1972. első három hónapjában növelte ter­melését. Az acélgyártásnál 15,6, a vasgyártásnál 18,5, a henge­relt acéláruknál 19, a vasérc­termelésnél 13,5 százdlékos nö­vekedés mutatkozott az elmúlt év hasonló időszakához képest. ♦ KELLOGG: Tűz ütött ki kedd este a leghíresebb ame­rikai ezüstbányában, az Idaho állambeli Sunshineban. A leg frisebb jelentések szerint hét bányász életét vesztette, het­venhetén pedig eltűntek. A tűz­vészt valószinűleg elektromos hiba okozta. f MEXIKÓVÁROS: A mexikói külügyminiszter keddi bejelen- ! tése szerint l.uis Echeverria köz- társasági elnök június 15-én j egyhetes látogatást tesz az Egyesült Államokban és talál­kozik Nixon elnökkel is. ♦ TOKIÓ: Japánban május j 3-án ünnepelték az alkotmány j napját. A második világháború utáni alkotmány 1947. május 3- \ án lépett életbe. A japánok a ..béke alkotmányának" nevezik, mert kilencedik cikkelye örök időkre megtiltja az ország újra- tellegyverzését és a háborúban való részvételét. ♦ PÜNKÖSDI LÁTOGATÁSOK Nyugat Berlin: A nyugat-berlini szenátus az­zal számol, hogy az idén má­jus 17 e és 24-e közötti nyolc- ' napos időszakban mintegy 700 ezer állandó nyugat-berlini la­kos látogat majd az NDK-ba — közölte a szenátus szóvivője. A nyugat-berliniek tömeges kirándulásokat terveznek a Ber­lintől mintegy 100 kilométerre húzódó, festői .zépségű Spree vxoldba. továbbá Potsdambo is. KS/D. NAPI. Ö. TEIEFOTO SALT Helsinki : Soronkívüli tanácskozást tar­tott szerdán a helsinki ameri­kai nagykövetségen a stratégiai fegyvétkezés korlátozásáról tár- ; gyaló szovjet és amerikai Mi!- j | döttsúg — jelenti a küldöttség­hez közelálló köröket idé:ve a Reuter és az AFP. A tájékoz­tatás szerint, a munkacsoportok „magasszintü találkozót” tar­tottak, ami — írja a Reuter —■ úgy érthető, hogy a LüLIöttség- vezctök is jelen voltak. ♦ * ♦ ACCRA: Accrában hivata­' los közleményben jelentették j be. hoay a múlt héten elhunyt t Nkrumah volt elnök hollesiét május közepén szállítják ha.a I Guineából. Az. ügyben nemreg j öt’agú ghanai delegáció lárt Conakiyban, a küldöttséget fo­gad.a Sékou Touré ghanai er - , nők is. * REYKJAVIK: Rogers ame- I rikai külügyminiszter kedd este ! Izlandro, nyolc európai ország; j ra kiterjedő kőrútjának első ál­lomására érkezett. Megérkezé­se után kijelentette, hogy eu-ó- ; pai körútja Nixon moszkvai lá­togatását hivatott előkészíteni, majd reményét fejezte ki, hány ; az amerikai elnök moszkvai lá­togatása eredményes lesz. Ro­gers szerda reggel megkezdte . I tanácskozásait az izlandi poli- í i tikusokkal. ■f CARACAS: Venezuela és | Columbia úgy határozott, ho-gy \ diplomáciai kapcsolatokat léte- : sit a Bengáli Népi Köztársaság- | gal. A felszabadító erők elfoglalták Dél-Vietnamban Quang Tri tarto­mányi székhelyet: képünkön a város lakói örömmel üdvözlik o bevonuló szabadságharcosokat SZOVJET TILTAKOZÁS Washington : A Szovjetunió washingtoni nagykövetsége erélyes tiltako­zását jelentette be az Egyesült Államok külügyminisztériumá­nak azzal kapcsolatban, hogy o cionisták gyújtóbombát dobtak a TASZSZ szovjet hírügynök­ség washingtoni helyiségébe. Richard Davies, államtitkár- helyettes, a külügyminisztérium nevében elnézést kért J. M. Voroncov szovjet nagykövetségi tanácsostól és sajnálkozását fe­jezte ki a történtek miatt. Biz­tosította Voroncovot orról, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a bűnösök felkuta­tására és megbüntetésére. *■ PÁRIZS: Georges Pompi­dou francia köztársasági elnök kedden fogadta Norbert Schmelzer holland külügymi- I nisztert, s megbeszélést folyta- 1 tott vele nyugat-európai kérdé- \ sekről. Ezt megelőzően Schmel­zer francia kollégájával, Mau- ( rice Schumann-nal tanácsko­zott. A BELGRAD: Gusztáv Via- j hov, a Jugoszláv Szövetségi | Nemzetgyűlés alelnöke, a Ma­gyarországon látogatást tett : jugoszláv parlamenti küldöttség j vezetője, hazaérkezése után adott nyilatkozatában kijelen- j tette, hogy a delegáció magyar- j országi útja minden tekintetben \ sikeres volt és ismételten meg- | erősítette a két ország törekvé- { sét a kapcsolatok további fej­lesztésére. PÁRIZS: A Német Demok­ratikus Köztársaság Párizsban rendezett kiállításán 2,5 millió francia frank értékű szerszám­gép Franciaországba történő ; szállítására vonatkozó szerző- j dés került aláírásra. ♦ LONDON: A Piccadilly Circus, London legjellegzete­sebb pontja, a felismerhetetlen- ségig megváltozik tíz év múl­va, ha jóváhagyják a West- minster-kerület tanácsának ter­veit. A túlzsúfolt körtér átren­dezésére négy évvel ezelőtt már tettek javaslatot, de akkor a közvélemény felhördült, mert hatalmas toronyépületekkel akarták megváltoztatni a kör - nyék jellegét. Az új terveket kedden tették közszemlére. é DJAKARTA: Felborult és folyóba zuhant egy utasokkal zsúfolt teherautó Jáva szigetén. Tizenheten meghaltak. A PÁRIZS: A francia hadügy­minisztérium közleményben je­lentette be, hogy május 3-a és 5-e között francia területen légi hadgyakorlatokat tartanak. A hadgyakorlatokon a hazaiakon kívül olasz, angol, belga, hol­land, nyugatnémet, spanyol és amerikai gépek is részt vesznek. Á VARSÓ: Lengyelországi lá­togatáson tartózkodik Hans Koschnick brémai polgármester. A nemzetközi kérdések varsói intézetében nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott a lengyel -nyugatnémet szerződés ratifi­kálásának témájáról. BONNI TÁRGYALÁSOK Szerdán délelőtt két és fél órán át tárgyaltak Bonnban a három parlamenti párt vezetői. Az ülésteremből kilépve egyi­kük sem tett nyilatkozatot. Ah- lers szerint ez alkalommal köl­csönösen tájékoztatták egymást o felek az SPD — illetve a CDU—CSU — frakció időköz­ben megtartott üléséről. ♦ VARSÓ: F.dward Gierek, a LEMP KB első titkára fogadta a lengyel kulturális és művesze­ti dolgozók 33 tagú küldöttsé­gét. A 3 és lél órás eszmecse­rén neves Írók, , színművészek, rendezők, képzőművészek, mu­zeológusok, restaurátorok, új­ságírók, a művész szakszerve­zetek és szövetségek képviselői vettek részt. Edward Gierek be­szédében felhívta az írókat és művészeket, hogy vegyenek mi­nél tevékenyebben részt az or­szág kulturális életének fejlesz­tésében. t NOUAKCHOTT: Negyven- nyolc órás homokvihar tombolt Mauritániában. Az ítéletidő ki­lenc ember halálát okozta, 20­an megsebesültek, két személy pedig eltűnt. KS D. NAPLÓ, TELEFOTO Vasárnap parlamenti választások Itáliábon, most már tetőpontján a kampány. A legnagyobb partok vezetői, fent Forlani a keresztény demokraták és Mancini a szocialisták, lent Almirante a neofasiszták ás Berünguer az Olasz Kommunista Port vezetője. Öt világrész képviselőivel Megkezdődött a II. európai sugárvédelmi kongresszus Szerdán a Magyar Tudomá­nyos Akadémia dísztermében ünnepélyesen megnyitották a Nemzetközi Sugárvédelmi Tár­saság (IRPA) II. európai kong­resszusát A jelentős nemzetközi össze­jövetelt dr. Bozóky László pro­fesszor, a kongresszus elnöke nyitotta meg, majd Erdey-Gruz Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az angol W. G. Marley professzor, az IRPA elnöke, Osztrovszki György aka­démikus, a Magyar Atomener­gia Bizottság elnöke, dr. Farádi László, az egészségügyi minisz­ter első helyettese, Y. Nishivaki, a Nemzetközi Atomenergia ügy­nökség igazgató-helyettese, Ke­lemen La.'or, a Fővó-osi Tanács elnökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus, az Eötvös Lo- ránd Fizikai Társuló1 főtitkára köszöntötte a résztvevőket, mél­tatta a sugárvédelmi tudomá­nyos munka jelentőségét és kí­vánt sikert a kongresszusnak. A tudományos programot W. G. Marley előadása vezette be, aki áttekintést adott, a sugár- védelem fejlődéséről és felada­tairól, majd a kongresszus két szekcióban megkezdte munká­ját. A háromnapos tanácskozás a bieszféra, az emberi környe­zet védelmében rendkívül fon­tos sugárvédelmi kérdések kö­zül is a legfontosabbat, az emberi szervezetbe került radio­aktiv anyagok elieni védekezést tárgyalja sokoldalúan. A mint­egy 350 résztvevő, akik öt vi­lágrész szakembereit képviselik 28 országból, kereken 120 elő­adást vitatnak majd meg. Kö­zülük harmincat a tekintélyes számban résztvevő magyar tUz dósok terjesztenek elő. Igen fontos kérdéskör a ra- diodeíoxikáció, a szervezet mé­regtelenítése, megszabadítása a bekerült radioaktív izotópok­tól. Ez tulajdonképpen a sugár­fertőzést szenvedettek gyógyí­tását, megmentését célozza és egyik alapkérdése a radioaktív izotópok anyaocsere-tulaidon- ságainak vizsgálata, továbbá aktivitásuk meghatározásának direkt és indirekt módszerei. Nagy teret kap a tanácskozá­son a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos sugárvédelem, va­lamint az atomerőmüvek közeié ben élő lakosság védelme. Vé­gül megbeszélés tárgya lesz a lakosságot érintő természetes eredetű sugártermelések vizsgá­lata is. „Vörös osztagok“ rejtekhelyét fedezték tel Milánéban Milánóban a rendőrség és a Feltrinelli-ügyben nyomozó igaz­ságügyi hatóságok titkos rejtek­helyei fedeztek fel, ahol nagy mennyiségű fegyver, robbanó­anyag és különböző dokumen­tumok bizonyítják az úgyneve­zett ,,vöiös osztagok" felforgató tevékenységét. A hatóságok ál­lítólag megtalálták Feltrinelli valódi útlevelét is, valamint fel­fedeztek egy hangszigeteléssel felszerelt cellát, amely elrabolt személyek fogvatartását céloz­hatta feltételezések szerint. Az öt nappal o választások előtt feltárt szenzációs felfede­zés újabb adatokkal gazdagít­j ja ezeknek a provokatív, isme­retlen érdekek szolgálatában álló, latin-amerikai típusú állí­tólagos gerillaszervezeteknek legendáját, amelyeknek létezé­sére Feltrinellinek, az anarchis- | ta milliomos könyvkiadónak rej­télyes halála irányította a köz­vélemény figyelmét, és amelyek feszültséget szítva befolyásolták az egész választási kampányt. A hatóságok újabb letartóz­tatásokat foganatosítottak és Feltrinelli halálával kapcsolat­ban megtörténtek az első vád­emelések is. Egyelőre azonban nem hozták nyilvánosságra, kik ellen és milyen vádakkal. Szófiában szállt le az eltérített török repülőgép Szerda délelőtt Szófiába téri tettek egy belföldi légiforgalmat lebonyolító DC—9 tipusú török gépet, amely 61 utassal és öt- főnyi személyzettel úton volt An karából Isztambul felé. A gép leszállt a bolgár fővárosban. Ankarai bejelentés szerint a tö­rök külügyminisztérium a bolgár kormánytól a gép és az utasok visszaküldését kérte. Szófia. Szerdán délután Szófiában újabb részletek váltak ismere­tessé a Szófiába eltérített török repülőgéppel kapcsolatban, amelynek eltérítői — négy vagy öt, pisztolyokkal és gránátokkal felfegyverzett török fiatal, a „Dev Genc” elnevezésű szerve­zet tagjai — már a délelőtti órákban tárgyalásokat kezdtek a török nagykövetséggel. Egyi­kük, aki magáról csak annyit mondott, hogy közgazdász diák, „parlamenterként" találkozott a nagykövetség vezetőivel. Az ál­tala átadott ultimátum követeli a közelmúltban Törökországban halálraítélt Deniz Gezmis, Yusuf Aslan, Huseyin Inan és még há­rom társuk — valamennyien az említett szervezet vezetői, illetve tagjai — szabadon bocsátását, a sztrájkokat megtiltó törvény visszavonását, kétezer török lira fölött a parasztok adósságainak elengedését, vblamint követeli, hogy ezt az ultimátumot ismer­tessék a török rádióban és tele­vízióban. Á „parlamenter" nyilatkozott a bolgár hírügynökség munka­társának is, hangoztatva, hogy ne tartsák őket kalandoroknak és maoistáknak, csupán a konkrét körülmények kényszerítő hatása alatt folyamodtak ehhez a módszerhez. Amennyiben a kormány kész teljesíteni követe­léseiket, politikái menedékjogot kémek a bolgár kormánytól. Amennyiben nem, utasaival együtt felrobbantják a gépet, amelyen az ötfőnyi személyze­ten kívül 61 utas és 7500 kilo­gramm áru van. Az egyik utas a koradélutáni órákban szívro­hamot kapott, őt a géprablók átadták a bolgár orvosoknak, s jelenleg az egyik szófiai kórház­ban ápolják. A bolgár hatóságok egyéb­ként mindent megtesznek a fe­lek közötti tárgyalások körülmé­nyeinek biztosítása érdekében, ezek a tárgyalások azonban nem kecsegtetnek sikerrel. El­terjedt hírek szerint ugyanis Su- nay köztársasági elnök már az ultimátum követeléseinek isme­retében a délután folyamán megerősítette az említett sze­mélyek halálos ítéleteit, a kül­ügyminiszter pedig kijelentette, hogy nem fogják szabadon bo­csátani őket. A bolgár hatóságok, amelyek a délután folyamán élelmet biz­tosítottak a gép utasai számá­ra, közben minden eshetőségre felkészülve tűzoltóautókat vezé­nyeltek a repülőgép közelébe. LAPZÁRTAI JELENTÉS A BTA bolgár hírügynökség szerdán késő esti közleményében összefoglalta a török repülőgé­pet eltérítő négy török fegyve­res személy követeléseit. A közlemény hangsúlyozza, hogy a bolgár kormány erőfe­szítéseket tesz az incidens ren­dezése érdekében, majd így folytatja: „A repülőgépen tartózkodó személyek élete miatt aggódva, a Bolgár Népköztársaság kor­mánya úgy döntött, hogy eleget tesz a fegyveres személyek kö­vetelésének, s politikai mene­dékjogot nyújt nekik."

Next

/
Oldalképek
Tartalom