Dunántúli Napló, 1972. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

Ara: SO mtér Világ proletárjai, egyesüljetek! / Dunántúli napló XXIX.évfolyam, 102.sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1972. május 3., szerda Derűs, vidám május elseje Ötvenezer felvonuló Pécsett a Széchenyi téren i Fúvószenekar hangjaira éb­redt Pécs - s a baranyai váro­sok, nagyközségek — lakossá­ga. öt helyen gyülekeztek a baranyai „főváros" dolgozói, hogy elvonuljanak a Széchenyi téren felállított tribün előtt. A Vendéglátóipari Vállalat har­minchat helyre települt ki, a legnagyobb forgalmat délután a Mecseken bonyolította. El­mondták, hogy a szokottnál négyszer nagyobb forgalmat könyvelhettek este. Áru bőven volt. Elfogyott 32 ezer üveg hű­sítő, 28 ezer üveg sör, 110 má­zsa húsból főztek ételt — s a hagyományos május elsejei virsliből csak ők 22 ezer párral adtak el. Ötvenezren Pécsett Fél tízkor kezdődött Pécsett a felvonulás. Az ércbányászok díszes egyenruhába öltözött fú­vószenekara foglalta el helyét a Széchenyi téren. A Gyárváro­si Úttörőzenekar kísérte a me­net élén az MSZMP Baranya megyei és Pécs városi Végre­hajtó Bizottsága tagjait - kö­zöttük Novics Jánost, az MSZ­MP Baranya megyei Bizottsága első titkárát, Ambrus Jenőt, az MSZMP Pécs városi Bizottsága első titkárát, Szentistványi Gyu- Iónét, Pécs város Tanácsa el­nökét -, valamint Bogár Józse­fet, ez SZMT vezető titkárát, Petőházi Szilvesztert, a KISZ Baranya megyei Bizottsága el­ső titkárát a tribünre, ahol he­lyet foglaltak városunk párt-, állami és tömegszervezeteinek, intézményeinek, valamint a fegyveres testületek képviselői. A május elsejei felvonulást a Mecseki Szénbányák dolgozói­nak sora nyitotta meg. Az igaz­gatóság — bjelorusz vendégei­vel együtt vonult fel — és a Bá­nyaműszaki Felügyelőség dol­gozói után Vasas-bánya élüzem dolgozói jöttek. Pécs-bánya- üzem dolgozói, az újhegyi üzem és az építési üzem dolgo­zói sorával folytatódott a me­net. A villamosüzem és gépko­csiüzem dolgozói zárták a Me­cseki Szénbányák május 1-i me­netét. Kedves színfoltja volt a Me­cseki Ércbánya Vállalat mene­tének élén a csertői gyermek- otthon óvodásainak serege. A központ, a beruházási osztály, az anyag- és áruforgalmi fő­osztály, If-es, lll-as és IV-es üzem dolgozói, valamint a ku­tató- és mélyfúróüzem dolgozói következtek. A Mecseki Ércbá­nyák dolgozóinak menetét az ércdúsító, a kísérleti-kutatási és a szolgáltatóüzem dolgozói­nak sora zárta. Az építők - a Baranya me­gyei Állami Építőipari Vállalat, a Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat dolgozói következtek a felvonulásban, őket a Pécsi Ter­vező Vállalat, a Baranyaterv, a I Beruházási Vállalat és a Szál- I lítási Vállalat dolgozói követ- j ték. A Pécsi Porcelángyár, a Beton- és Vasbetonipari Művek pécsi gyára után a téglaipar, majd az ÉPGÉP dolgozói vo­nultak. A Minisztertanács és SZOT vörös vándorzászlajával kitün­tetett Pécsi Hőerőmű Vállalat, valamint a DÉDÁSZ, amely ta­valy ötödször nyerte el a Kiváló vállalat címet, követte az előtte vonulókat — a DÉDÁSZ Válla­lattal együtt vonult a Kari Marx- Stadt-i Áramszolgáltató Válla­lat delegációja is. őket követték a Pécsi Bőr­gyár, a Kesztyűgyár, a Szikra Nyomda dolgozói, a Pécsi Nem­zeti Színház művészei. A felvo­nulást az Orvostudományi Egyetem, Pécs megyei városi Tanács Egészségügyi Szolgála­tának dolgozói folytatták. Igazi május elsejei hangulat! Az idő gyönyörű, a Pécsett megjelentek száma 50 ezer kö­rül. A felvonulás után különbö­ző műsorok szórakoztatták az embereket. A Vidámparkban a Neoton és a Nonstop együttes koncertje kezdődött — rendkí­vüli érdeklődés és zsúfolt néző­tér mellett —, a Mecsek Aruház előtt, a „Fórum Uránum" terén néptáncegyüttesek, óvodások, iskolások műsora színesítette a napi programot. A BÁÉV iro­dalmi színoada ugyanitt kaba­réműsorral lepett fel. A Mecsek Áruház divatbemutatója dél­után 6 órakor kezdődött. A József Attila művelődési házban, Meszesen, a Pécsi Nemzeti Színház művészei ad­tak műsort. Fellépett C. Tóth Pál, operaénekes, Győry Már­ta, Dugó Ilona és Nagy Józsa, akik népdalokat énekeltek. Veteránjaink a látványos felvonulást szemlelik A MEDOSZ és ÉDOSZ válla­latok, a téeszek, a közalkalma- ; .zottak és a KPVDSZ vállalatai- | nők dolgozói vonultak el a tri- i bűn előtt ezután, őket a peda- i gógusok, a HVDSZ-vállalatok | dolgozói, valamint a KISZÖV dolgozói követték. A MÁV Pécsi Igazgatósága soraiban ott üdvözölhettük Pécs állomás, Pécsbányarendező, valamint a Pályafenntartási Fő­nökség dolgozóit. A Volán 12- es Vállalata kidíszített emeletes ] autóbusszal, a XIV-es Autójaví- : tó Vállalat felújított csuklós au- j tóbusszal vonult végig a tribün I előtti útvonalon. A pécsi május elsejei felvo­nulást a sportolók és a diákok menete zárta. Fegyelmezett so­raik, szép alakzataik — mint a Honvéd Steinmetz SE tribün í előtti élőképe - méltán váltott ki nagy tetszést a nézőkből. I Őket Gunde Péter kísérte zon­gorán. Hagyomány mór Pécsett, hogy o május elsejei közönség feltétlenül megkeresi a Tettye szép környékét és — „arra járó­ban” — betér a város egyik leg­szebb kerthelyiségébe is. Hét­főn délelőtt nyitott a vendéglő és éjfélig szinte nem volt meg­állása sem a felszolgálóknak, sem a zenekarnak. Pápai Jenő tamburazenekara 13 órán át muzsikált.. . Radivojevics Sándor, üzletve­zető szerint az eddigi legna­gyobb forgalomnak több mint kétszeresét bonyolították le. Több mint ötezer vendéget fo­gadtak (másik ötezer elment, mert nem kapott helyett) és ez a kisebb tömeg elfogyasztott: majdnem 3 ezer üveg sört, 160 liter pécsi cirfandlit, 1 mázsa A megye és a város párt, állami és társadalmi vezetői a felvonulás élén A felvonulók színpompás menete fagylaltot, 480 üveg Pepsit, 700 jaffát és málnát, a konyha pe­dig kiadott 140 adag sevab- csicsát és 400 valahány adag ebédet, illetve vacsorát. • * A Széchenyi tér vendéglátó kombinátja — a Nádor — teljes üzemmel dolgozott. Egy főpin­cér kivételével valamennyi fel­szolgáló talpon volt. A szálloda zsúfolásig tömve volt, a csoda­szép idő nem véletlenül csábí­totta a vendéneket Pécsre, s háromnegyed 12-kor még reg­gelit szolgáltak fel a vadász­teremben. Mind a kávéház, mind a söröző és az étterem már a reggeli órákban megtelt Az étterem a szokásos déli nyi­tás helyett, már délelőtt 10 óra­kor kinyitott. A szokásos meny- nyiségnél többet sütöttek a po­gácsából - tíz perc alatt elfo­gyott. Még egy jellemző szám: a délebédhez 70 kiló primőr uborkából készítettek salálát... alkotva még több üzem és in­tézmény. A több mint másfél órás fel­vonulás harmadik oszlopában meneteltek a közintézmények dolgozói, a MOM komlói üze­mének kollektívája, a középis­kolások és végül, de legna­gyobb sikert aratva a hét álta­lános iskola úttörő csapatainak mintegy kétezer pajtása. Mohács zászlódíszben Mohácson szintén igazi nap­fényes reggelre ébredtek május 1-én. A helyi úttörőzenekar éb­resztette a várost. A felvonulás a zászlódíszbe öltözött Széche­nyi térre a terv szerint ponto­san negyed 10-kor kezdődött. A dolgozók menetét a népi nemzetiségi táncegyüttes és az iskolák, intézmények tánccso­portjai nyitották meg. Ők vo­nultak elsőként a dísztribün előtt, ahol helyet foglaltak Mo­hács város párt-, állami és tár­sadalmi szerveinek vezetői, az üzemek kitüntetett dolgozói. A május 1-i felvonulás utón a Bartók Béla Művelődési Köz­pontban zsúfolt nézőtér előtt került sor a műkedvelő tánc­csoportok bemutatójára. A déli órákban megtelt a város vala­mennyi vendéglátó egysége, különösen nagy volt a forgalom a Béke étterem új kerthelyisé­gében. A délután egyrészet igen sokan a mohácsi szigeten töltötték napozással, meg az ÁFÉSZ Matróz csárdájában sör mellett. Kora este színes lám­pafüzérekkel ékesített főtéri ut­cabálon csaknem ezer fiatal szórakozott, akik később átván­doroltak a művelődési központ ifjúsági báljára. Bolyban is zenés ébresztőt adott a községi általános iskola úttörőzenekara, és ezt a helyi üzemek, kiszesek, sportolók fel­(Folytatás a 2. oldalon.) Húszezres tömeg Komlón Nagyszabású tömegdemonst­rációval ünnepelte május 1 - ét Komló lakossága is. A bányász- város főterén az ünnepi díszbe öltöztetett Lenin téren, mintegy 18—20 ezer főnyi tömeg vonult fel zászlók, színes léggömbök, virágok, jelszavakat és munko- sikereket hirdető táblák erde­je alatt. A menetet röviddel fél 10 után a Pécsi út irányából a város és a Mecseki Szénbányák párt-, állami, tömegszervezeti, I mozgalmi és gazdasági vezetői­nek csoportja nyitotta meg, akik a díszemelvényhez érve el­foglalták helyüket és a veteiá- j nők, kiváló dolgozók társaságó- j ban köszöntötték a felvonulás j további résztvevőit. Elsőként a fennállásának 50 éves jubileumát ünneplő KBSK ! sportolói vonultak el fegyelme­zett sorokban a téren, nyomuk- | ban az Élüzem címmel kitünte- I tett Szénelőkészítő özem, majd ! Béta-bánya, Kossűth-bánya, a j központi gépüzem, az anyagéi- ! látóüzem, a Május 1 Ruhagyár j és több más gazdasági egység : dolgozói haladtak. Ugyancsak | kitüntetett üzemek dolgozói vo- j nultak a második oszlop élén a Kossuth utca irányába. Há- I rom élüzem — a Szénbányák í Karbantartó üzeme, a MÁV és j a Dél-dunántúli Kőbánya Vál­lalat komlói üzeme — után a Minisztertanács és a SZOT vö­rös vándorzászlójával kitüntetett p'csi Hőerőmű Vállalat komlói telepének kollektívája követke­zett. Ezután hosszú időre Zo- bák-bánya uralta az utcát és teret — elöl a gyerekek, majd a bónyászfeleségek és utánuk o dolgozók, brigádonként saját táblák alatt. Ebből az irány­ból vonult fel a Carbon Köny- nyűipari Vállalat többezer dol­gozója, * kisebb csoportokban, de ugyancsak nagy tömeget Együtt a család 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom