Dunántúli Napló, 1972. április (29. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-27 / 98. szám

6 DUNANTOl! NAPLÓ 1972. április 27. A szigetvári kórház története Már a múlt század utolsó harmadában megszületett a gondolat: legyen Szigetvárnak is kórháza. Vermes György, Hölbling Ignác, Salamon Gyula és Koharits Ferenc szigetvári lakosok gyűjtést indítottak erre a célra és példamutatóan első­ként több száz forintot aján­lottak a kórházépítésre. A nemes gondolat követőkre talált. Hosszan sorolhatnánk a helybeli és vidéki lakosok ne­vét, azokét, akik megtakarított filléreiket áldozták a közügy ol­tárán. Az összegyűjtött közel 40 000 forintot Szigetvár 1894. szeptember 29-én felajánlotta Somogy vármegyének a sziget­vári kórház felépítésére, és még ez évben ingyenes telket is biztosítottak hozzá. Az épít­kezés nyomban megkezdődött és 1895 őszén, egy év múlva, befejeződött, majd 1896. április 8-án dr. Raksányi Árpád igaz­gató-főorvos vezetésével a Szi­getvári Közkórház 42 felszerelt ággyal megkezdte működését. Épülete megfelelt az akkori kö­vetelményeknek, jóllehet hiány­zott még a vízvezeték és szennyvízcsatorna, 1898-ban már több mint 1000 beteget ápoltak. A növekvő betegfor­galom, a zsúfoltság bővítésre késztette a kórház vezetőségét Megvásárolták a kórházzal szomszédos telkeket és a mun­kálatok eredményeképpen 1904 márciusában átadták a kórház új szárnyát. Ettől kezdve 100 ágyas kórházként működött és működik a szigetvári kórház. Dr. Raksányi Árpád munkáját és harcát az intézet korszerűsí­tése érdekében az igazgató ha­lála után utódja dr. Rosenber­ger Alajos folytatta. Az 1910- ben elkészült városi vízvezeték­rendszer fordulópontot jelentett a kórház életében. Ám a be­tegforgalom napról napra nö­vekedett. Nem volt ritka alka­lom, hogy a 100 ágyas kórház­ban — különösen a téli hóna­pokban —, 120—130 beteget is ápoltak. Az f. világháború utáni nehéz években dr. Rosenberger Lajos igazgató-főorvos mindent elkö­vetett a megfelelő betegellá­tás érdekében. A pécsi orvosi egyetem megnyitása 1925-ben forduló­pont a szigetvári kórház életé­ben is. Egyrészt a szakmai szín­vonal érdekében ambicionálta a kórház kevés számú orvosi ka­rát —, másrészt szakmai segít­séget nyújtott Dr. Rosenberger halála után ideiglenesen dr. Szoó Károly községi orvos végzi az igazgatói teendőket, majd 1930. augusztus 5-én dr. Zalay Józsefet a pécsi szülészeti klini­ka tanársegédét nevezték ki igazgató-főorvosnak. Dr. Zalay nagy odaadással, folytatta elődje munkáját, 1931. év vé­gén sikerült a kórháznak az akkori legmodernebb Siemens röntgenkészüléket beszereznie, s a következő években meg­kezdik az intézmény korszerű­sítését. A régi elavult cserép- es vaskályhák helyét modern központi fűtés váltotta fel. Ki­alakították a hideg-melegvizes füráőszobákat, megépítették a kórház szennyvízcsatorna háló­zatát. 1936-ban a régi elavult műtő helyiségét alakították át és modern műszersterilizáló ké­szüléket vásároltak. Két évvel később megkezdték az új szü­lészeti szárnyépület munkálatait a kórházzal szomszédos telken. Az új szárnyat 1941-ben adták át a betegforgalomnak. Az ágyszám továbbra is 100 ma­radt, de tágasabb és moder­nebb elhelyezésben. A II. világháború éveiben is­mét nehéz helyzet elé kerültek a kórház dolgozói. A csökken­tett létszámmal dolgozó intézet en az időszakban is helyt- Vezetői, dolgozói eredmé- ,en küzdöttek, hogy a há­ús évek végén a kórház \ jyonát megmentsék. A kór- jzi bizottság 1945 júliusi jegy­zőkönyve szerint ..Miszlai László bizottsági tag felszólalásában előadja, hogy múlt év novem­ber havában, hogy életét meg­menthesse az igazgató segítsé­gével a kórházban talált mene­déket a nyilasok elől. A felsza­badító csapatok bevonulásáig itt élt, és alkalma volt taoasz- talni, hogy dr. Zalay József kórházigazgató-főorvos, Sere- gélyi László szigorló orvos. Vár­nai Bertalan kórházgondnok és A kiállítás három terme Évforduló A tiszazugi doktor Erdősi Ervin kórházi gépész mi­lyen emberfölötti és életveszé­lyes munkát végeztek, hogy a kórház vagyonát a kivonuló németek élői megmentsék". A felszabadulás utáni évek hozták meg az igazi lehetősé­get a kórház további fejlődé­sére. Erőteljes fejlődés indult meg. 1945 előtt a kórháznak mindössze 3 orvosi állása volt, ma kórház-rendelőintézeti egy­ségünkben 26 orvos dolgozik. Á .fejlődés első ütemében a nép­jóléti miniszter engedélyével az eddig osztatlan közkórházból 30 ágyas részleggel létrehozták a belgyógyászati osztályt. Dr. Csornay József kaposvári orvost bízták meg vezetésével. 1950- ben jött létre a jelenlegi kór­ház 3 osztálya: a 30 ágyas belgyógyászat, a 30 ágyas szü­lészet és nőgyógyászat és a 40 ágyas sebészeti osztály. A szülészeti osztályt továbbra is dr. Zalay József kórházigazga­tó-főorvos irányította. A sebé­szeti osztály élére dr. Duchon János sebész szakorvost ne­vezték ki, Dr. Duchon és Dr. Csornay osztályvezető főorvosok nagy érdeme volt a két osztály megszervezése. Sajnos egyikük sem érhette meg a nehéz és fáradságos munka után ezt a mai napot. 1952-ben nehéz körülmények között Szigetváron is megindult a járóbeteg-ellátás. Napi 2 órás elfoglaltsággal belgyógyá­szati, sebészeti és szülészet-nő­gyógyászati szakrendelés indult a kórház épületében. 1959-ben a kórház utcai frontján 6 mun­kahelyes rendelőintézet építése kezdődött meg. A munkálatokat 1962-ben fejezték be, és ezzel 40 órás lett a szakrendelés. Ez évben nevezték ki a nyugdíjba távozó dr. Zalay József kórház­igazgató-főorvos helyére dr. Mécs Lászlót. Ugyanezen évben létrehoztuk a kórház-rendelő­intézetünk közős röntgenosztá­lyát és a modern röntgenkészü­lék beállításával nagy lépést tettünk előre a diagnostikai el­járások terén. 1968-ban létre­hoztuk a kórház-rendelőintézet közös laboratóriumát. Mindezek ellenére kórházunk elavult és szűk. További fejlődését objek­tív körülmények akadályozzák. Ennek ellenére a napokban ad­juk át az új rendelőintézetet, ahol részben az eddigi szakren­delések jobb körülmények közé kerülnek, részben újabb szak- rendeléseket tudunk beindítani. (Mint például: a hiányzó sze­mészet, fül-orr-gégészet.) Évekkel ezelőtt felme­rült a gondolata az új kórház építésének. Elkészült az, új kór­ház beruházási programja, melynek első szakaszát 1973- ban kezdik meg. Ebben a sza­kaszban 115 millió forintos be­ruházással megépül a 300 ágyat magában foglaló megyei elmeintézet. Ezt követi az V. ötéves tervben a 220 ágyas ál­talános kórház felépítése. Dr. Virág Sándor igazgató-főorvos S zenvedélyesen tiltako­zik: nincs az ő életé­ben semmi különös, vé­gezte a dolgát — sze­rette a szakmaját. Ne írjak semmit, vagy csak nagyon nyúl­farknyit — majd azt mondják a Gonda megint kitalált vala­mit. Amikorra kifogy az üveg­ből a jófajta mohácsi bor, a tál­ban alig marad néhány omlós, alföldi tepertős pogácsából mái értem, mire gondol: 73 éves, legalább fél tucatszor kelleti elölről kezdeni életét, hihetet­lenül rövid idő alatt kapaszko­dott nagy magasságokba, szer­zett barátokat és ellenségeket. Látványos bukások soha nem voltak az életében: két hábo­rú, keménykalapos iskolaigaz­gató, keménygalléros ezredes, s talán csak a kérlelhetetlen idők voltak életének nagy forduló­pontjai. Bár az utóbbi —• sem­mi pénzért le nem írnám, hogy öreg — alig okozott szemmel érzékelhető változást. Talán csak hangjában érzek egy kis fáradtságot: igaz, már naphosz- szat beszélgetünk, a mohácsi fehér sem marad hatástalan ... Bordó, fehérpettyes csokornyak­kendője talán egy kicsit lazáb­ban feszül a fehér gallér alatt, mint reggel, szivacszakóját ki­gombolja. Egészében fiatalos; fia 17 — lánya 18 éves. S ha felül a lóra — elég gyakran megtörténik — Nagynyárádon a gyerekek végigkísérik az úton. A ló. Talán gyerekkorát le­számítva nincs életének egyet­len napja sem, amikor valami­képpen kapcsolatba ne lenne a lóval. Azt mondja: szebb az, mint akármelyik luxusautó, az nem állat, az családtag. A ma­gyar azért is nem eszi meg. Csak ha nincs más. — Néhány éve eljött ide a csépai állatorvos — kérdi mit műveltem én ott, mert az otta­niak csak mindig azt hajtogat­ják: merre lehet a mi dokto­runk? Negyedszázada, hogy el­jöttem onnan. Mondom: öcsém a te feleséged pesti, alig vár­játok a hét végét, hogy az au­tóddal mehess haza, és vasár­nap jártam a gazdakört, ipa­roskört, köpködőkört.. , Kik vol­tak? Hát akiknek semmijük sem volt, csak köpködtek a mó­dosokra, Délután meg befogat­tam a lőcsös parasztkocsiba az öt szürkét... Nézem a fényképet Szinte kiszaladnak a képből, csupa fe­szültség, robbanékonyság az öt almásszürke. — Pedig hajtani tudni kellett ám őket! A jobb hátsó csak rám hallgatott. Hátranézett, s ha nem én ültem a bakon nem indult az atyaistennek sem! A lovak neuraszténiájáról később tanulmányt is írtam...­Forgatom a tudományos érte­kezéseket, ismeretterjesztő anya­gokat, elismerő leveleket. Ten- | nivalók a mezőgazdasági ter­A Havihegy Pécsett Erb János felvétele melőszövetkezet állattenyésztő sében. A tbc-mentes állatállo­mány kialakítása. Cikk az Élei és Tudományban, Állatorvos Közlönyben. S egy kis könyv Babonák és kuruzslások a Ti­szazugban. ömlik az ízes magyar szó — éppen öt évtizede él falun. Ügy mesél mint Homérosz görögjei: kicsit összemosódnak a dátu­mok, színhelyek, s talán egy kissé az álmok és eseményeli is. Egy csépai állategészség­ügyi kiállításba kapaszkodom — dr. Gonda Sándor rendezte valamikor a 30-,as években. Há­rom szobában volt a kiállítás, Az egyikben pókhálók, félho­mály parázs, babonás szerszá­mok, sütővasak. A múlt. A má­sikban korszerű istálló, a leg­modernebb bakterológiai kuta­tások eredményei, sebészeti műszerek. A harmadikban egy színpompás virág, fekete lepe­lén emberi koponya. Mit hoz a jövő,? Ezt is azt is hozhatja — Hitler már készülődött. Dr, Gonda Sándor néhány monda­tát a három szobában most ei tudnám helyezni, —... megyek át éjszaka c befagyott Tiszán. Egy kis tanyá­ra hívtak. Három gyerek imád­kozik az istállóban az egyetlen tehén mellett. Tejet akartak már inni, alig várták, hogy megle­gyen a kisborjú. Nehezen ment az ellés, farfekvéses volt. Nyolc paraszt tehetetlenül állt körül, aztán csak hókuszoztak. Szóval; élve maradt a borjú meg a te­hén is. Szegény özvegy hálál­kodik, kérdi mivel tartozik? Mondom semmivel. Úgysem tudja azt maga megfizetni. — Azt nem értem, hogy ai első világháborús kitüntetések — 11 van belőle — után, miért lett állatorvos. Nyitva volt az út akár a katonai pályafutás előtt — és ahogy hallottam a háború előtt a zene sokkal kö­zelebb állt önhöz, mint bármi más a világon ... — A Píavé mellett megse­besültem, még lábadoztam itt­hon, amikor hallottam: katonai állatorvosokat képeznek ki a fiatal sebesült tartalékos tisz­tekből. Hát így történt. Amikor első állomáshelyemen a buda­pesti 1-es huszároknál jelent­keztem az ezredesnél azt kér­dezte: viselkedni tudsz-e. Mon­dom: igen. No majd meglát­juk, rád bízhatjuk-e lovainkat. Olyan fiatal voltam — nem nagy bizalommal fogadtak. Másnap hív az ezredes a vívó­terembe. Próba? Amikor egy félóráig táncoltattam az ezre­dest, letette a kardot, s csak annyit mondott: holnap reggel a teniszpályán találkozunk. Mit részletezzem: ott is legyőztem. A lovaglásomat már végig se nézte. Befogadtak. K ét év múlva Kecskemétre kerültem. Ekkor jött Gömbös parancsa: ál­latorvos nem viselhet tiszti csillagot, csak rozettát. Hogy én, aki végigcsináltam az első világháborút, 11 kitünte­tést kaptam, rozettával járjak? Inkább leszereltem. így kerültem Csépára egy bőrönddel. Megyek az állatorvoshoz: kollega úr, van-e számomra ebben a köz­ségben egy kis darab kenyér? Erre azt kérdi: van-e pénzem vonatra, amivel eltűnök? — Hát nem voltam vidám, az biztos. Forgatom tanácstalan­ságomban a helyi újságot — nincs abba más, csak amit ki­ollóztak a budapesti újságok­ból. Megyek a szerkesztőhöz: hogyan tudnak ilyen gyaláza­tos újságot csinálni? A kun pa­rasztot az érdekli, ami vele, az állatával, földjével kapcsolatos. Na akkor csináljon ilyet ne­künk egy oldalon — mondja a szerkesztő. Mit részletezzem: megcsináltam. A parasztok meg szépen átpártoltak hozzám, ha már írom, tudom is mi az állat: gondolták. Húsz évig voltam ott. Amikor már meghallgattak, rávettem a gazdákat: adják el a rossz lovaikat. Egy kaptás ló is annyit eszik mint egy mén, akkor pedig inkább olyan lo­vakat tartsanak, aminek értel­me van. — Az 1938-as mezőgazdasá­gi vásáron ott voltunk a lova­inkkal. Voít ott lipicai és arab, angol és féivér, nóniusz, hideg­vérű ... Négy emberem fel volt öltözve: fekete zsinóros mellény, fehér gatya, fehér ing, fekete csizma, fekete kalap árvalány- hajjal — én is ilyen ruhában voltam — piros gurtni a szer­számon, lőcsös parasztkocsi } előtt ficánkoltak az akkor már I neves tiszazugi lovak. Egyszer j jön egy monoklis úr: hol van- j nak a Podmaninszky baronesz lovai — kérdi. Én meg: még mindig a baroneszeket bí­rálják és nem a lovakat? Na felkapta a fejét, de aztán mondják neki: ez nem paraszt, ez a dr. Gonda állatorvos. Ügy látszott meggondolta magát, mert csak int: alzó — igazított monokliján — na keverje össze a lovakat. Vezetjük sorba elé. Alzó — mondja — ez, meg ez, meg ez, meg ez! Kiék ezek? Első díj: az enyém. Második: Kocsis András csépai. Harma­dik: Magyar János csépai. Al­zó: ha még egy csépai jön...! Nem voltunk többen. Másnap a kormányzó is megdicsérte a kocsiverseny után a lovainkat, kocsit, szerszámot. Jön egy szép nő: nem jönne el hozzám ko­csisnak, kérdi. Mondom: lehet, ha megfizeti. Hát mennyit kér? Mint a mostani bérem: 10 va­gon búza, 30 disznó, 5 ló, 60 birka. 500 tyúk évente. Mert akkor már így fizettek engem abban az elátkozott Tiszazug­ban. Második világháború. Egy órát folyik a történet — csak a végét adom tovább: az an­golok fogságába kerül — ő gyógyítja a tisztek sportlovait. Csalják Angliába. Aranyfont­ban 20 ezer pengő lenne a fi­zetése. Azt mondja; ha ráadá­sul Londont is odaadnák, akkor is hazajönne. Haza is tér. 10 500 lovat és 500 kocsit hoz. A szakadt iratok között a ha­zatelepítési kormánybiztos szűk­szavú elismerő levele, a haza­térés kalandos történetéből min­den, ami megmaradt. Otthon az üres ház várta. — Alig tettem magam tisz­tába, hívnak a Földművelési Mi­nisztériumba. Én lettem Közép- Magyarország lótenyésztési fel­ügyelője. Pünkösdi királyság volt. Ezután kerültem Baranyá­ba — Majsra. Első feleségem nem vállalta, hogy a semmivel újból kezdünk itt mindent, így anyámat hoztam. Hót mostmá'r éppen két évtizede, hogy itt élek — Nagynyárádra a nyug­díjaztatásom után jöttem — jöjjön nézze meg az irodám. A pró helyiség. Fehér bú­torokkal. Egy porcelán mén a szekrény tetején, vágtató lovak a fali plakáton. Sok kilóriyi gyógyszer. Vázlatok — néhány szerszám amit látok.-— Ez itt — mutat egy rajzot fogreparátor. Az állat hátsó fo­gát is tudom vele reszelni. (Az egész országban alig néhány tucat állatorvos foglalkozik fo­gászattal.) — Azt szeretném a parasz­tokkal megértetni, hogy a gép nem teszi feleslegessé a lovat. Jó lovakat kell nevelni — 2 és fél milliót is lehet kapni egy jó lóért. Jó mén, jó kanca, jó gazda — sok pénzt hoz. A jövőről faggatom. Az állat­orvosi tudomány jövőjére gon­doltam. Félreért. Emlékszik a kiállításra — mondja — a feke­te lepel és a koponya ... In­dokolatlan pesszimizmus, de azért a jelenre térek. — Most is van egy jó lovam, 20 kilométerre van a szőlőm, de ötnegyed óra alatt ostor nélkül ott vagyok... Lombost Jené Kiss Géza Huszonöt évvel ezelőtt, 1947. április 28-án, az egyik pécsi kórház hófehér ágyán egy tu­dós férfi örökre lehunyta sze­mét. A kákicsi születésű Kiss Géza, a „rebellis szellemű” református lelkész, etnográfus, nyelvjáráskutató, „az Ormán­ság szerelmese”, illetve „az Ormánság Jeremiása" volt. A régi tudományos élet akkori képviselői nem állták körül sírját. Csak az Ormánság népe siratta meg. Pásztora volt népének a szó legszorosabb értelmében. Bete­geket ajánlott, ingyenes gyógy­kezelésre, tehetséges gyerme­keket patronált, gazdasági ta­nácsokat adott. Nevét mégsem jóságával tette híressé, köz­ismertté, hanem bátor szelle­mével. A Horthy-rendszer idején, az 1930-1940-es években fel­emelte szavát a nagybirtok- rendszer ellen, telepítéseket kö­vetelt, különösen az egyke kö­vetkeztében kipusztulásra ítélt vidékeken. Az örökösödési tör­vénytől s egy új orvos-gárdától várt nagyon sokat. Bízott egy kidolgozandó egyke-térkép el­készítésében, amely a magyar társadalom figyelmét, az Or­mánság népére és az egyke kérdésre irányítja majd. A ra­dikális megoldásokig azonban éppen úgy mint többi kortársa!, ő sem jutott el. Érdeklődése egyre inkább a néprajz felé fordult. Ö volt az 1926-os mohácsi kiállítás nép­rajzi részének egyik rendezője. 1926-ban pedig népdalainak egy részét is lejegyezte. Kez­detben csak kedvtelésből fi­gyelte és gyűjtötte az Ormán­ság népének adatait, hagyo­mányait, néprajzi értékeit, majd egyre szenvedélyesebben te­metkezett bele a gyűjtő mun­kába. Halála előtt tíz évvel, 1937 őszén jelent meg az „Ormány- ság" című értékes műve, amely az Ormánság hiteles néprajza. Ebben leírta az Ormánság föld­jét, a nép hajdani „szállásait", lakóhelyeit, erdei-mézei foglal­kozásait és ízelítőt adott a be­tyárvilágból is. A népszokások­kal foglalkozó részben megírta a nép életét „bölcsőtől a ko­porsóig”. A babonás gyógyítá­sok, táncok, gyermekjátékok, köszöntések, a néphumor szin­tén helyet kaptak könyvében. A népviselet leírásával pedig olyan ruhadarabokat is bemu­tatott, amelyeket ma már meg sem találnánk. A kötetben igen értékes a 100 lapnyi ormánsági tájszó gyűjteménye is. Több mint 2 ezer olyan szót szedett össze — tájszótárán kívül — ami irodalmi nyelvünkben vagy nem volt meg, vagy legalábbis új színt jelentett. A könyvben a szociog- ráfus is bőven talált anyagot a „Múlt és jelen” című fejezet­ben. Kiss Géza másik értékes nép­rajzi műve, az „Ormánsági Szó­tár", amelynek kiadását azon­ban már nem érhette meg. Ezt 1952-ben adta ki a Magyar Tu­dományos Akadémia Nyelvtu­dományi Intézete, Keresztes Kálmán kákicsi származású, je­lenleg külföldön élő tanár ót- szerkesztése után. Ennek a mű­vének az értékét legjobban az bizonyítja, hogy a Nyelvtudo­mányi Intézet, ha népnyelvi gyűjtéssel bíz meg valakit, ak­kor mintául Kiss Géza szótárát adja az illető kezébe. Legújab­ban az Akadémia Néprajzku­tató Csoportja vette ót Kiss Gé­za népzenei gyűjteményét és ennek anyagát folyamatosan bedolgozzák a Magyar Népze­ne Tárába. Kiss Géza szülőfalujának sze- retetére jellemző, hogy négy­szer is ajánlottak fel neki „jobb” állást, de valamennyit visszautasította. ;,Ki törődik ez­zel a nyomorult néppel, ha én is itt hagyom?” - kérdezte el­keseredetten. Életében mégis sok hálátlanságot kapott népé­től, amiért nyíltan megírta vé­leményét az egykéről, a „hulló magyarság” hazájáról. Halála után a vajszlói úttörő csapat vette fel Kiss Géza ne­vet. 1969. október 12-én pedig Sellyén a téren ünnepélyes ke­retek között avatták fel szobrát, Stöcker Károly alkotását. Az ünnepségen részt vett Kiss Gé­za Mezőtúron. élő özvegye, gyermekeivel és unokáival együtt. Emlékét így őrzi meg ma is az Ormánság népe, "•nztai Jósai

Next

/
Oldalképek
Tartalom