Dunántúli Napló, 1972. április (29. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-27 / 98. szám

Halálozás Fájdalommal tudatjuk, hogy íéijem, drága édesapáin, apósunk, szeretett testvérünk, sógorunk, nagyapánk, déd­apánk és kedves rokonunk, BOROCZ GYOftGY nyugdíjas bányász, 76 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Teme­tése április 28 an, pénteken du. 4 órakor lesz a pécsszabolcsi temető­ben. A gyászoló család. Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férjem, édesapám, fiúnk, vönk, testvérünk és kedves ro­konunk, SZABADELLO ALAJOS poicelángyári dolgozó 46 éves kora ban április 24-én váratlan hirtelen­séggel elhunyt. Temetése 28-án, pén­teken fél 1 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. A Pécsi Porcelángyár gazdasági és pártvezetősége, valamint szakszer­vezeti bizottsága mély megrendülés­sel tudatja, hogy SZABADELIO ALAJOS vállalatunk technológiai csoportveze­tője 1972. április 24-én váratlanul el­hunyt. Az elhunytban egy kiváló mun­katársat, barátot vesztettünk el. Em­lékét örökre kegyelettel megőrizzük. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett jó férjem, édesapám, DR. KOVÁCS JENŐ 1972. április 25-én váratlanul el­hunyt. Temetése május 2-án, kedden 1 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló felesége és leánya. | Mély fájdalommal tudatjuk, Hogy szeretett ju feiesig>:n, é-icsunyánk, anyósunk, j,-rau /Jn! Vma . r. és testve Cm­/VACH JANO.il^­rongiúc.t Mária, a ROJIKÜT nyug­díjasa 58 éves korában, hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése május 2-án fél 7- órakor lesz a központi te­metőben. Gyászoló férje és szerető gyermekei. Mély íájdcjiommal tudatom, hogy szeretett férjem és édesapám. LAUKÖ IANOS mezőgazdasági gépészmérnök 47 éves korában hosszú szenvedő:: után elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása április 28-án 11 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló csatád. Köszönet Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, PUCHSR ISTVÁN MÁV nyugdíjas temetésén részt vettek koszorúk, virágok küldé­sével fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszé­dainknak , munkatársainknak, akik szeretett halottunk, B. PÁL JOZSEFNf temetésén részt, vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. ás-vétel könyve j tőbe- év­tizedes gyakorlatiul állást változtatna. SÉrtesílési: „Untver zális'* jeligére o Sal- lai utcai hirdetőbe. L«líT« KAGYLOSOTtL, epeden ugos ágybetét, mode gar sítúra (íj db 3950 'orinttól) lészletre ;s kapható! V A J I A- kárpitos Décs. Dó' yue u 11. Telető.«: 36-75. INGYENES nyolchónapos művezetői tanfolyamra jelentkezhetnek- szobafestő, mázoló,- kőműves,- ács-állványozó, vagy- vasbetonszerelő szakmunkások, legalább négy és fél éves szakmunkás bizonyítvánnyal tfzhónapos szakmunkásképző tanfolyamra- vasbetonszerelő, vagy- villanyszerelő betanított munkások kérhetik felvételűket legalább hároméves íiakmai gyakorlattal hathónapos gépkezelői tanfolyamra 18-45 éves- férfi és- női segédmunkások Jelentkezhetnek A tanfolyam kezdet« KECSKEMÉTEN Június 1-én (művezetőképző, vasbetonszerelő, szakmunkásképző és gépkezelöképző), KISKUNHALASON június 12-én (magasépltőiparí múvezetőképzö, villanyszerelő szakmunkásképző és gépkezelöképző) A tanfolyam ideje alatt munkásszállást, ebédet és keresetet biztosítunk Az érdeklődők levelezőlapon kérjenek részletes tájékoztatást KACS MEGYEI ALLAMI ÉPÍTŐIPAR! YALLALAT ÜZEMI AKADÉMIÁJA KECSKEMÉT, Klapka u. 54. ti, .c.vioöás, »ti v ..’üléses la- késc-mat eJcse vi. .'im 2 db kisebb iakásra vagy 1—2 ■zobás szövetkezetit ven­nék. Kp. -h OTP vagy ki­sebb búsat, Mzrefzt ven­nék. Válitszokai: , .Megegye- /link 30.” jeligére & Bew v.icai hirdetőbe. ______ A Jhér’eti szoba házaspár­nak kiadó. Für.st SS. u. 45. Elcserélném 3 szobás, össz- kjcuortos lakásomat ha­sonló 2 szobásra. Érdeklőd­ni levélben Komló. Posta- iiók 37. Kettő szoba, összkomfortos, távfűtéses, második eme- 'eti lakásomat elcserélném kettő kisebbre. ..Gyors csere” jelige re a Ballal ut­cai hirdetőbe. Különálló albérleti szoba kiadó május 1-re. Szivár­vány u. 3. Engels útró', nyílik. Uövid időre albérletet ke­resek Idősebb néninek. — ..Válasz” jeligére a Sallal utcai hlrcletó: ie.___ E lcserélném régibérü, két­szobás, belvárosi lakásomat j két szoba összkomfortosra, j ..Megegyezés szerint” jel­igére a _Sallal u. hi rdetebe. [ I Elcserélném uránvárosi, két ! szoba, összkomfortos laká- i sómat egy szoba, konyhás- ! | ra. Jelige: „Kényelem” a Salkti utcai hirdetőbe. óriáslevelű fllodendron 10 levéllel eladó. Érdeklődni: Peílérd Szabadság u. 2. M i 11 ú jy . ______ É pületfa eladó. Kozármis- leny. Kossuth L, u. 27. Kiadó ebéd'őiizekrény, tála­ló, antik kanapé, nagyobb növények, citromfa, viasz­virág, datura. Orgona u. lu. sz.________________ 1 db szerződött, 8 hónapos vemhes üsző eladó. Vasas II., Szövetkezet út 18. Modern, mély gyermekkocsi és egy berendezett akvá­rium eladó. Erkel F. u. ö. íízaucr._____________ f i tib-ból álló konyhabútor I olcsón eladó. Pécs, Vadász inca 4. Dobos. : Gáztűzhely palackkal el- j UÜÓ. Móra F._utca 35.^ K is teljesítményű kombi­nak gyalugépet vennék vastagoloval. „Léda” jel­igére a Sallal utcai hir- det.óbe. Régi réz- és nikkelpénzt j veszünk. Varrógép eladó, j József utca 42. Családi ház azonnal befcffl­cüznetoen eladó. Pécs, Ist­ván ui.ca 35. sz. alatt. Pécsi (Sánc utcai) kétszu- .jás. összkomfortos örökla­kásomat eladnám, vagy budapesti bér- vagy örök­lakásra cserélném. Buda­pest II., Bognár U. i>. Arató. Telelőn: du. 6—6 között. Intemrbán esetén 22 óra után is. 364-826 Beépíthető 600 négyszögöl üdülöte lek Balatonmária- íürdön eladó. Érdeklődni: Szabó László Komló. Kos- sutlx ü. öl. 5 után. IJarkányban 3 szobás, kü­lön bejáratú 6—8 férőhe­lyes nyaraló egész szezonra kiadó. Fürdőhöz 5 percre. Pánczél János Fadd, Béri Balogh Adám liget 11. Ház azonnal beköltöz­hetően eladó Pécs leg­szebb helyén. Doktor Sándor utcában. Te­tőn; 18-81/63. DÍJMENTESEN LEVIZSGÁZTATJUK ■i nálunk vásárolt motorkerékpárokat OTP ügyintézés a boltban. ÁFÉSZ 33. SZÁMÚ MŰSZAKI BOLT. RÁKÓCZI ÚT 53. SZÁM (Jelmezkölcsönzövel szemben), Szeoiiörixici, első emeleti kettő és félszobás örökla­kás eladó vagy pécsi kettő szobásért elcserélhető. Cím: Fábián, Sz&badszcntkirály, Posta, __________________ L ajkó buszmegállónál telek épülettel eladó.__ H arkányi villa eladó. — \ „Vikendtelepen” jeligére a ) Sallal utcai hirdetőbe. Zágrábi tv-antenna az ajándék minden típusú tv-készü!ékhez HELYBEN. OTP ÜGYINTÉZÉS ÁFÉSZ 53. SZÁMÚ MŰSZAKI BOLT. RÁKÓCZI ÜT 53 .SZÁM. (Jelmezkölcsönzövel szemben) Daindolban 350 négy­szögöl gyümölcsös el­adó. Perczel u. 11. Németh. Az AFQR is beváltja a tüzelőutalványQkat I Bútorozott szoba, konyha 1 : kiadó a'bérietbe május 1- I ével két dolgozó nőnek, vagy férfinak Böckh Já- , I nos u. 5. Érdeklődni: a helyszínen, minden nap du. I 3—4 óra között. Hóbor. | 1506-as Opel Rekordhoz al- I katrészek eladók. Gergely u. 3. Érdeklődni: minden nap 18 óra után. A MOHÁCSI JÁRÁSI TOVALL (Mohács­Budapesti ország­út 33.) felszámolás miatt építő-, villamossági, vizvezetékszerelósi és faanyagokat, járműveket, gépeket, gépalkatrészeket stb­KEDVEZMÉNYES ARON ELADASRA KÍNÁL. Ügyintézők f Gáspár Antal, Léber János. Az EB 86-90 rendszámú Pannónia vásárlója azonnal Jelentkezzél* a* átírás céljából. I IC rendszámé Wartburg de Luxe 14 000 km-rel eladó. I pécsbagoia la- hsz, i Régi típusú Opel kocsi ol- ! csőn eladó. József Attila : utca 47. Pettier. __________ , Teher oldalkocsihcz alvá- ! rak eladók. Pozsonyi, BaJ­csy-Ss. út 18. du. 16 óra j után. Elü Nagyméreté utcai kétszoba, konyha, mellékhelyiségekből álló, magasföldszlntes, régi bérű lakásomat elcserélném garzonra vagy egyszoba komfort ra. „Csere” Jeligé- re a Bem utcai nlrdetöbe. Nagyszoba, konyha, üveges verandás, kertes házrésze­met eladnám. Régibérű emeletes vagy másfélszobás lakást besaámltofc. Pécs L kér. Álmos utca 16. 300 négyszögöl szőlő, pin­cével Szabolcsi hegyen ol- I csőn eladó. Pécs, Meszes, j Frankel Leó u. 11. Nausa. | Kétszobás, kertes családi házat vennék készpénzért ?. Kertvárosban. „Ősz” jel­igére a Sall&i ui,eal hir­detőbe. _________________ H arkányi vlkendtelepen kényelmes, csinosan be­rendezett kétszoDás. négy fekhelyes üdülő kiadó. Vál­lalatnak, intézménynek, vagy termelőszövetkezetnek igen alkalmas. „Nyugodt pihenés biztosítva” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. vegyes Bérbe vennék bárhol fel- 1 állítható elárusító bódét. | „3 hónapra” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Matematika, fizika korre­petálást vállalok. „Gépész- mérnök” jeligére a Sallal utcai hirdetőbe. Parketta csiszolást, lakko­zást határidőre vállalok, előjegyzéseket elfogadok. Bérezési. Szilágyi utca 46. Szobafestést szabadal­maztatott tapéta ha­tású eljárással vál­lalom. Telegdi, Tarr Imre utca 2. szám. Dolgozókat felvesznek Felveszünk ■kumI betéptwi •OTORUZEMUNKHC1, asztalosmunkára férfi segéd­munkásokat im» it m tottefeBv ümMMii teilt «éré* Mtatoiotert biiMtHJufc. iiit>niiéi< (OMI4TI JAROS carbon toumxnrua *. Romié, Ksuuth La)o> a >1. tiIiíhi t»-n. Kőműves és ács szakmunkásokat ttműves segédmunkásokat — 16 éf*s kortól — komplex brigádokat, kubikosokat, kubikos brigádokat keresünk BUDAPESTI MUNKAXA, azonnali belépéssel Jelentkezés; ár April» 4, SzSvetkezetné), Budapest, Ylll., Aurára a. 23. txam, Munkaűgr. TMK-részleg linkbe férfi segédmun­kásokat felveszünk. Pécsi Vegyesipari Vállalat, Lotz Károly u. 2. (3ó65) BORPALACKOZASHOZ női és férfi dolgozókat, kétmüszakos üzemeltetés­hez felveszünk. — Pincegazdaság, Batthyány u. 2. (3658) EGYESÍTETT EU. INTÉZMÉNYEK Xór- heza, Pécsbónyatelep, két műtássegé- det azonnali belépéssel felvesz a se­bészed műtőbe. Illetmény a szolgá­lati Wőtől éó szakképesítéstől függő­en. (3659) FELVESZÜNK gyors- és gépsrónőt szerződéssel — esztergályos, marós szakmunkásokat kiemelt bérrel, ön­tödei segédmunkásokat, fiatalkorú se­gédmunkásokat. jelentkezés: Vasas Ipari Szövetkezet, — Pécs, Zsoinay V. Un 15. Munkaügyön. (3635) ALTALANOS adminisztrátori munka­körbe helyettesítő munkaerőt felve­szünk. Jelentkezés: MABÉOSZ Terü­leti iroda. Pécs, Rákóczi út 39/b. (432744) NŐI FIATALKORÚ munkaerőt keres felvételre a TRIAL Kereskedelmi Vál­lalat. Pécs, Rákóczi út 68. (432812) A BARANYA—TOLNA megyei Tég­laipari Vállalat központi javítóműhe­lye felvesz lakatos, esztergályos és kovács szakmunkásokat, jelentkezés a központi javítóműhely üzemvezetőjé­nél. Pécs, Felszabadulás útja 14. sz. (432751) KARBANTARTÓ LAKATOST — lehet kezdő is — felvételre keresünk. Je lentkezés: Pécsi Köztisztasági és Út­karbantartó Vállalat, Basamotám 30. számú telepén. (432656) Hordós tételben a legolcsóbb a folyékony tüzelőanyag a tele­peken. A dolgozók és a nyugdíjasok kedvezményes tüzelőanyag-ak­cióját az idén kiterjesztették o háztartások legkorszerűbb tüze­lőanyagára, o tüzelőolajra is. Ma már több mint egymillió he­lyen fűtenek olajkályhával, s igy a lakosság nagy rétege érdekelt az 1972. évi bővített tüzelőakció­ban. Az ÁFOR Vállalat háztartási tüzelőolajat is árusító üzem­anyagtöltő állomásai és telepei — április 1-től augusztus 31-ig — beváltják a dolgozók és nyugdíjasok részére kibocsátott 600 és 900 forintos névértékű utalványokat, illetve azokra érté­küknek megfelelő mennyiségű háztartási tüzelőolajat szolgál­nak ki. A beszerzési lehetőségek ter­mészetesen változóak. Akik pél­dául a kirendeltségeken, telepe­ken, 200 literes vashordókba vá­sárolnak folyékony tüzelőanya­got, azok — a kilogramm-árat literre átszámolva — literenként csupán 1.26 Ft-ot fizetnek. Kan­nákba történő vásárlás alkal­mával a háztartási tüzelőolaj, illetve ilyen egységáron számol­ják el a tüzelőanyag-utalványo­kat. Házhoz szállítás esetén is ér­vényes az ÁFOR tüzelőakciója. Budapesten a Volán kijelölt WGwóqyf i megrerudelóinodájóban, (XUU ! Váci út 28.) igényelhető szemé­lyesen vagy telefonon a folyé- i kony tüzelőanyag házhoz szóllí- i tása. Ilyenkor a megrendelő az ( olaj ellenértékét literenként 1.50 l Ft-os egységáron, utalvánnyal | egyenlíthető ki, a fuvardíjat pe- | dig — literenként 30 fillért szá- | molva — a szállítás alkalmával, készpénzben fizeti ki. Az ÁFOR hálózata egyébként országszerte jól felkészült a ta- vaszi és nyári háztartási tüzelő­olaj eladásokra, A tárolótelepe­ken van elegendő mennyiségű folyékony tüzelőanyag, és kiszál­lításuk is folyamatos lesz. Fel­készítette a vállalat az eladó­egységeket is kedvezményes ak­ciókra. Április elseje óta a kö­vetkező ÁFOR kirendeltségek és töltőállomások vesznek részt a tüzelőanyag-akció lebonyolítá­sában : A mohácsi, a pécsi, o siklósi és a szigetvári kirendeltségek, valamint o harkányi, Siklósi úti, a mohácsi Szabadság téri, a pé­csi Fürst Sándor utcai, a siklósi Felszabadulás utcai, a szigetvári Kossuth téri, a mohácsi 57-es út menti, a kővágószőlősi, a pé­csi uránvárosi, a komlói autós­völgyi, a siklósi Harkányi úti, a pécsi Kandó Kálmán utcai, a sellyei Szigetvári úti és a pécsi Affay utcai töltőállomások,' y^D (-1 Gyakorlott ügyviteJszervezőt azonnal felvesz a PÉCSI SÖRGYÁR A MAGYARSZÉKI EGYETÉRTÉS M*- tógazdasági Termelőszövetkezet me­zőgazdasági gépszerelőt legalább öt­ére* gyakorlattal felvesz. —* Fizej(pí megegyezés szerint. ■— Jelentkezni a termelőszövetkezet elnökénél lehet Magyarszék, Kossuth L. u. 101. (3631) VIDÉKI MINÖSÉGVIZSGALÖ lob«* ratóriumokba fiatal technikusokat és érettségizett fiúkat keres a Bányászati Kutató intézet kőzetmechanikai osztá­lya. Budapest. !l!.f Mikoriny Sámuel («7) NŐI €S FÉRFI segédmunkásokat fel­vessünk. Pécsi Faiparé Ktsz. — Pécs, Rózsa Ferenc u. 20/1. Bejárat a Zó­lyom utca felöl. (432752) SZALLITASVEZETOT keresünk dráva- szabeiesi építésvezetőségünkre. Fel­tétel; legalább alapfokú szakvizsga és hároméves szakmai gyakorlat. Fi­zetés megállapodás szerint. Jelentke­zés: Aszfaltútépitő Vállalat. — Pécs, Légszeszgyár u. 15. — Szűcs Mihály szállításrezetőné!. (432739) A DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZGYÁRTÓ , és Szolgáltató Vállalat Pécs, Tolbo- ; hin úti propán-bután cseretelepre két- í műszakos beosztással női segédmun- t kásokat alkalmaz. Jelentkezés a mun­kaügyi osztályon. Pécs, Felszabadulás u. 107. sz. (432386) CSÖKKENT MUNKAKÉPESSÉGŰ igo- zoivánnyai rendelkező vagy nyugdíja* dolgozót portás munkakör betöltésé- 1 re felveszünk. Jelentkezés; Pécsi Köz- > tisztasági és Útkarbantartó Vállalat. , Pécs, Rózsa F. u. 17. (432559) GÉPKOCSIVEZETŐKET, autószerelő­ket és segédmunkásokat keres felvé­telre a Postai Gépjármű Szállítási « Üzem. Pécs, Diósi út 51. n. (432274) GYAKORLOTT GYORS- ÉS GÉP­ÍRÓT felveszünk. Jelentkezés: Pécs, | Lyceum u. 4., munkaügyön. (432757) ’ A KESZTYŰGYÁR pécsi 1. «*. öze me gépi átképzésnek felvesz női j munkaerőt (Megközelíthető a 32-es busszal.) (432845) , es müamjQQ uandál m.N.ferr te Gyermek, mért-t GARDÉNIA JLLATSZCRBOtT Különböző típusú és kapacitású RAKODÓGÉPEKET BÉRBE ADUNK. KAPOSVÁRI CUKORGYÁR Érdeklődni lehet a répaosztályon Telefon; 115-28. Szövetkezetünk azonnali b’^: lépéssel felvesz gyakorlattal rendelkező VEGYESZMERNÖKOT vagy TECHNIKUST. Jelentkezés írásban vagy személyesen. Cím: Vegyes­ipari Szövetkezet, (reg­szemcse. Tel.: 36. Szovjet öntöttvas KAZÁN Szereh/éngek boltid Zsolnán v. u. 7. DUNÁNTÚLI NAPLÓ Aa MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: MitzkS Ervin Srorftosztőség: Pécs, Hunyadi út 11. Telefon: 15-32, 15-33, 21-60, 50-00, 60-1V Szerkesztőségi ügyelet 6—20 óráig 26-22, 2U óro után 12 80 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly. KlodóhNotoi* Pécs, Hunyadi út 11. Telefon: 15-32, 15-33. 21-60, 50-00. 60-11. Telexszám: 12-320. Kéziratot nem érzünk meg és nem adunk vissza PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály utca 10. sz. — Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszt? a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra 20,— forint. Indexszám: 25 054. MAl_ÉV-vel Budapest—Madrid heti Spanyolorszi három iégijárat é g b a! Különféle kedvezménye© díjtételek! Részletes felvilágosítás, helyfoglalás, jegyeladást 12. sz. AUTÓKÖZLEKEDÉSI VALLALAT, tOLGAR NÉPHADSEREG ÚTJA 33. SZÁM. Éasjem 0TP=-hit@llehetöeégek I Mecsek Tourist, Baranya megyei Idegenforgalmi Hív. Széchenyi tér 9., valomint az IBUSZ-irodákbcn

Next

/
Oldalképek
Tartalom