Dunántúli Napló, 1972. március (29. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-31 / 77. szám

m 1972. március 31. DUNÁNTÚLI NAPLÓ Tegnap történt.., Körös ünnepséget tartott a Pécsi Orvostudományi Egyetem új aulájában, a Szigeti úton a Pécsi Tanárképző Főiskola és a Pécsi Orvostudományi Egyetem. A két intézmény oktatói, dolgo­zói és hallgatói előtti ünnepsé­get Dómján Károly, a főiskola igazgatóhelyettese nyitotta meg, majd dr. Varga Ferenc gyer­mekgyógyász professzor, az egyetem rektorhclyettese emlé­kezett 1945. április 4-re. * A korszerű kertészet és szőlé­szet gépei címmel tegnap dél­előtt a Villányi Állami Gazda­ság és a Mezőgazdasági Szak­munkásképző Iskola rendezésé­ben megtartották a kertészek- szőlészek fórumát. A gépesítés- bemutatót megtekintették a já­rás szakemberei. Előadást tar­tott és a bemutatót vezette Sallai Tibor, a Szakmunkáskép­ző Iskola igazgatója. * Tegnap délelőtt a város ve­zetői megtekintették a Mecseki Vidámparkot, s ez alkalommal dr. Fülöp István, a Mecseki Kulturpark igazgatója a jelen­lévőket tájékoztatta az elmúlt esztendő eredményeiről, vala­mint az idei leiadatokról. A lá­togatáson részt vett többek kö­zött Papp Imre, a Pécs város tanácsának elnökhelyettese, An­tal Gyula, az MSZMP Pécs vá­rosi Bizottságának osztályveze­tője, Dallas Nándor, az SZMT osztályvezetője, Gábriel József, a Városi Tanács művelődési osztályának vezetője, * ülést tartott tegnap a ME- DOSZ agitációs, propaganda és kulturális bizottsága. A tanács­kozás napirendjén a tömegpo­litikai oktatás és a szocialista brigádokon belül folyó kulturá­lis és nevelőmunka tapasztala­tai szerepeltek. * Tovább bővült a KISZ Bara­nya megyei Bizottság mellett működő rétegtanácsok köre. Tegnap tartotta alakuló ülését a tanuló fiatalok megyei taná­csa. Tagjai: a középfokú tan­intézetek fiataljai. Az ülésen megtárgyalták és elfogadták a tanács 1971 /1972-es tanév II. félévi munkaprogramját. A fa nács elnökének Mihálszky Judi tot, a pécsi MŰM 508-as Ipari Szakmunkásképző Intézet ta nulóját, titkárának pedig Kút nyánszky Gézát, a KISZ Bara nya megyei Bizottságának mun katársát választották. Kitüntetések április 4. alkalmából Hazánk felszabadulása 27. évfordulója alkalmából a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa érdemes és eredmé­nyes munkássága elismeréséül a Munkaérdemrend ezüst foko­zatát adományozta: Nagy Fe­rencnek, Komló város Tanácsa elnökhelyettesének, dr. Baracs Józsefnek, a Baranya megyei Tanács Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Osztály vezetőjének, dr. Kóbor Józsefnél:, a Baranya megyei Tanács Egészségügyi Osztály vezetőjének, Tatay Já­nosnak, a Pécs városi Tanács Pénzügyi Osztály vezetőjének, Cseh Gyulánénak, a Baranya megyei Vendéglátó Vállalat üz­letigazgatójának. A Munkaérdemrend bronz fo­kozatát kapta: Bertram Jenő, a Baranya megyei Tanácsi Ma­gas- és Mélyépítő Vállalat igazgatója, Melles Rezső, a Pécsi Szikra Nyomd? igazgató­ja, Jávori István, Féc$ város Ta­nácsa III. kerületi hivatalának elnöke, Jäger Jánosné. Mohács város Tanácsának anyakönyv­vezetője, Marosi Pálné, a Vil­lány Községi Közös Tanács igaz­gatási csoportvezetője és Ko­vács Béla, a Szentdénes Köz­ségi Közős Tanács igazgatási előadója. Az Országos Vízügyi Hivatal elnöke a Vízgazdálkodás kiváló dolgozója kitüntetésben része­sítette Fischer Jánost, Mohács város Tanácsának elnökhelyet­tesét. A kitüntetéseket az Elnöki Tanács megbízásából Horváti] Lajos, Baranya megye Tanácsá­nak elnöke adta át tegnap dél­előtt Pécsett a megyei tanács épületében. A Vízgazdálkodás kiváló dol­gozója kitüntetést kapta: He­rendi János, a Baranya megyei Tanács pécsi járási hivatalának osztályvezetője, Szőllősl Ferenc, a Baranya megyei Vízmű Válla­lat tervezője, Szép Ferencné, a harkányi Fürdő Vállalat köny­velője. A belkereskedelmi miniszter a Belkereskedelem kiváló dolgo­zója kitüntetést adományozta: Mezei Andrásnak, a Baranya megyei Vendéglátó Vállalat fő­osztályvezetőjének, Matarits Fe­rencné munkaügyi előadónak, Magold Ferenc lakatosnak, Pácskay Imre kárpitosnak, Paál Károly cukrászdavezetőnek, a Baranya megyei Vendéglátó Vállalat dolgozóinak. Bartha Jánosnak, a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal főelő­adójának, Tóth Gyuláné bolt­vezetőnek, Schweitzer Antalr.é Az Egészségügyi M isztérium közleménye A jugoszláviai feketehimlő- járványra tekintettel, további intézkedésig Jugoszláviába ma­gyar állampolgárok magánügy­ben sem egyedileg, sem cso­portosan nem utazhatnak. A magánügyben, vagy turisztikai célból történő kiutazások átme­neti korlátozását a lakosság egészségvédelmének biztosítása tette szükségessé. Hivatalos ki­küldetésben kiutazók is csak érvényes himlőoltási bizonyít­vány birtokában léphetik át a magyar—jugoszláv határt A Jugoszláviából Magyaror­szágra beutazók hatékony jár­ványügyi ellenőrzésére a szük­séges intézkedések megtörtén­tek. Az Egészségügyi Miniszté­rium kéri a lakosság megértő támogatását a feketehimlő Ma­gyarországra történő behurco- lásának megakadályozásához szükséges járványügyi intézke­dések végrehajtásához. | boltvezetőnek, Légrádi György­éé osztályvezetőnek, Kneif Ist­ván boltvezetőnek, Újvári Géza ellenőrnek, a Baranya megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat dolgozóinak. Takács László boltvezetőnek és Kozári Juha előadónak, a Ruházati Kereske­delmi Vállalat munkásainak, valamint Bende Tibor boltveze­tőnek, Hollóvári János csoport­vezetőnek és Monostori Sándor- né munkaügyi osztólyvezetőr.ek, a Baranya Kereskedelmi Válla­lat alkalmazottainak. A kitüntetéseket lakabos Zol­tánná, a Baranya megyei Tc- nács osztályvezetője adta át. A Pécsi Postaigazgatóságon tegnap délután ünnepi pártnap keretében emlékeztek meg ha­zánk felszabadulásának 27. év­fordulójáról. Ez alkalomból Ga- ramvölgyi Miklós postaigazgató a közlekedés- és postaügyi mi­niszter dicsérő oklevelét nyúj­totta át dr. Falusy Zsigmond- nok, az igazgatóság osztályve­zetőjének. Vezérigazgatói elis­merésben ketten, igazgatói el­ismerésben tizenketten része­sültek. A Posta kiváló dolgozója ki­tüntetést kapta: Heriingsr Hor­váth Gyula, Pécs 1. postahiva­tal kézbesítője. A Haza szolgá­latáért érdemérem bronz foko­zata kitüntetésben részesült: Kántor Sándor postafőtanácsos, igazgatóhelyettes, Honvédelmi éidemérem kitüntetésben része­sítették Kőrös Jánost, a Posta- igazgatóság osztályvezetőjét. »V Az AGROTRÖSZT 10 éves fennállására indított jubileumi munkaversenyben a Baranya megyei AGROKER Vállalat első helyezést ért el. A tegnap tar­tott ünnepi termelési tanácsko­záson Kőszegi Andrást a MÉM kiváló dolgozója kitüntetésben részesítették. Hét dolgozó kap­ta meg a vállalat kiváló dolgo­zója címet. * Pákolitz Istvánnak, a Jelen­kor szerkesztőjének, több éves eredményes szerkesztői munká­jáért és a fiatal írókkal való foglalkozásért a művelődésügyi miniszter a Szocialista kultúrá­ért kitüntetést adományozta. Ianus Pannonius Janus külföldi szemmel Dicsérő vélemények SZOCIÁLPOLITIKAI TANÁCSKOZÁS SIKLÓSON Mit mond g gerontopszicho- iógus, mit szól az orvos, a gon­dozónő, a szociológus, a szom­széd és — mint mond maga az öreg, akit nem szociális otthon­ban gondoznak, hanem saját otthonában, az évtizedek óta megszokott környezetben? A területi — tehát intézeten kívüli — szociális gondosko­dásnak ez a formája jó, a véle­mények egybehangzóan dicsé­rik. Nagy múltra nem tekint vissza ugyan, de a néhány esz­tendő alatt szép eredményeket mondhat magáénak. Az eredményekről, az eddigi tapasztalatokról tanácskoznak Siklóson, a tegnap délelőtt kez­dődött első területi szociális gondozási tudományos konfe­rencián, amelyet hét megye és két nagyváros szakembereinek szervezett az Egészségügyi Mi­nisztérium Szociálpolitikai Fő­osztálya, a Baranya megyei Ta­nács VB Egészségügyi Osztálya, a POTE Szérvezsstani Intézete és a Szociálrehabilitációs Szö­vetség. A kétnapos rendezvényt Ta­kács Gyula, a Megyei Tanács elnökhelyettese nyitotta meg. Az elnökségben helyet foglalt Csorba Tivadar, az MSZMP Ba­ranya megyei Bizottsága mun­katársa, dr. Várkonyi Imre, a Somogy megyei Tanács elnök- helyettese, az államigazgatás, az egészségügy és a társadal­mi szervezetek több képviselője. A délelőtti ülésen — a járási pártbizottság tanácstermében — dr. Csobó Dénes, a Megyei Tanács szociálpolitikai csoport- vezetője elnökölt. Az első tájé­koztatót dr. Völgyi Lajos, az Egészségügyi Minisztérium Szo­ciálpolitikai Főosztálya vezetője tartotta, a felnőttvédelmi szo­ciális gondoskodás ez évi fel­adatairól. Beszámolt az elmúlt évek eredményeiről; a segély- öszegek növekedéséről, a léte­sítmények gyarapodásáról, s kifejtette, hogy milyen irányban kell továbblépni az idén? Fel­dolgozzák a rendszeres segély­ben részesülők adatait, szakmai irányelveket adnak a területi és elme szociális gondozáshoz, megvizsgálják, hogy milyen gon­dozást igényelnek az alkoholis­ták és az antiszociális személyi­ségek? A következő előadó dr. Nagy Tibor, a minisztérium osztályve­zetője a területi szociális gon­dozás eredményeiről és felada­tairól beszélt. Délelőtt még két előadás hangzott el az öregek jog- és érdekvédelméről, s a területi gondozás orvosi szem­pontjairól. Az ebéd után a Sik- j lósi Vár tanácstermében folyta- j íódott a tanácskozás, dr. Völ- j gyi Lajos elnökletével. Szó esett I a területi gondozás baranyai I gondjairól, az idős falusi lakos- j ság gondozás iránti igényének alakulásáról, a gerontopszichiát- ! ria jelentőségéről, a csökkent j munkaképességűek helyzetéről, 1 a fogyatékos fiatalok intézeten I kívüli gondozásáról, az öregek j foglalkoztatásáról, s arról, hogy hogyan választják ki Pécsett a | területi gondozásra szorulókat? Ma délelőtt dr. Tényi Jenő, a | POTE tanszékvezető egyetemi tanára elnökletével folytatja munkáját a konferencia. A í program filmvetítéssel kezdődik, I majd hét előadás hangzik el, S a területi gondozás tárnájában. A délutáni üléselnök dr. Nagy | Tibor, az elhangzó előadások < témája: a segélyezési politika, a tanyai öregek szociális ellá­tásának gondjai, a szociális I foglalkoztatók szerepe. Janus Pannonius munkássá­gával nemcsak hazai kutatók foglalkoznak, hanem külföldiek is. A Janus-üiésszakon összesen tíz külföldi kutató előadása hangzott, illetve hangzik el. En­nek az érdeklődésnek kettős magyarázata van: Janus apai ágon délszláv származású, ma­ga a falu, Kesince, ahol szüle­tett, vegyes lakosságú volt ab­ban az időben. Másrészt nevel­tetése révén, itáliai tanulóévei miatt az e korszakot feldolgozó olasz és egyéb nemzetiségű ku­tatókat is foglalkoztatja a té­ma. A másik ok, hogy a huma­nizmus nemzetközi szellemi áramlat volt, az egyes nemze­tek humanistái jórészt tudtak egymásról, így más nemzeteknél is ismertté váltak Janus mun­kái. Bennünket különösen érdekel az, vajon a környező nemzetek kutatói hogyan látják Janus he­lyét, jelentőségét. Kedden dél­után két előadást is hallhat­tunk, amelyben külföldiek szól­tak a költőről. Dávid András újvidéki kutató Janus Pannoni­us a délszlávoknál címmel ol- | vasta fel dolgozatát. A költő apai ágon délszláv származá­sából kiindulva elemezte azt, hogyan tükröződik verseiben a szülőföldhöz való kötődés, a délszláv táj szépsége. Elemzé­sei alapján bebizonyította, hogy Janus mind a legutóbbi időkig is nagyon élénken él a délszláv irodalmi köztudatban. Jan Slas- ki, a Varsói Egyetem tanára Vi­téz, Janus és a lengyelek cím­mel tartott előadást. Érdekes adatokat tárt fel arra vonatko­zóan, hogy Vitéz János váradi udvarában sok külföldi huma­nista is megfordult, köztük szép számban lengyelek. A lengye­lek a humanizmus olasz irá­nyulását erősiették meg Vitéz Jánosban. Az itteni lengyel— magya- kapcsolatok azután át­hagyományozódtak Janusra is, a lengyel humanisták később Janus Pannonius munkássága iránt is érdeklődnek. A lengye­lek legnagyobb XVI. századi költője, Jan Kochanowski nem­csak zsoltárfordításairól ismert, hanem arról is, hogy világi tár­gyú verseiben erősen érződik Janus hatása. Csütörtökön az egyik érdekes előadást a Toursi Egyetem ta­nára, Jean-Claude Margolin tartotta, amelynek címe Janus Pannonius, a költő és Mante­gna, a festő volt. A három ba­rát, Janus, Mantegna, a kor hí­res festője és Galeotto barát­ságából kiindulva, a művésze­tükben közös reneszánsz azo­nosságokra hívta fel a figyel­met. A „triumvirátus’’ tagjait, s ezen belül Janust és Mantegnát kölcsönös tisztelet és barátság fűzte egymáshoz. Humanista, s ezáltal utazó emberekről lévén szó, gyakran csak következtet­hetünk az abból a korból szár­mazó festményekre. Mint isme­retes, az a kép, amelyre Janus verse utal, sajnos elveszett, nem maradt fenn a költőről. Újvidéken is megemlékeztek Janus Pannonius halálának 500. évfordulójáról. Az úgynevezett Ifjúsági Tribün nevű szervezet emlékestet rendezett. Ezen Bos- nyák István tartott előadást a költő hazátlanságáról, kitaga- dottságáról. Közreműködtek a Progresszív Fiatalok Csoportjá­nak szavaiéi: Aladics János, Csabai Márta és Horváth Valé­ria. Anyakönyv PÉCS SZÜLETTEK A libában van fantázia... Egy nagyobb, amolyan be­törőfogó kutya ugrott elő, két apróbb segéd kíséretében, s ha nem szól ki a gazda a pajta mögül, hogy' vigyázzak, mert nagyon hamisak, bizony oda a becsület. Ezt a portát nem véletlenül őrzik ilyen szigorral, itt a fatuvégen. — Nagy a gazdaság, ketten vagyunk ... * Az asszony éppen csak fel­tette a levest főni, s már indul is a hátsó udvarba etetni. Tö­rök Mihály elővett egy Munkást, rágyújtott, és magyarázni kezd­te: — A liba, az megéri. Holnap megyek be, kétszázért. Sok a munka vele, de megéri. Mert a pénz a libában van, semmi másban. Visszajön az asszony, most egy öt percre megpihenhet. Meséli, hogy Orosháza mellől jöttek ide Bicsérdre, három évé. Itt laknak a gyerekek a környé­ken — így közelebb kerültek egymáshoz. Kétszázhatvaneze- tért vették ezt a házat, most Egy év — egy Zsiguli készült el a keptése, rnegjaví- tották a tetőt is, A libák adták ki az árát. — Errefelé nemigen foglal­koznak velük, talán mert sok munkát ad. Pedig Megéri... öt hónap alatt ki iebef belő­lük venni egy nagyobb összeget. Naposlibát hoznak, felnevelik őket, aztán kész. A májáért so­kat megadnak külföldön, így hát van benne fantázia. Ha egy li­ba után nem kapom meg a száz förintot tisatán. akkor ne nevezzenek Töröknek — mondja a gazda. A fészerben van egy gép, villanytömő. Olyan gyor­san lehet vele dolgozni, hogy míg ezt kimondtam, két libát le is lehetne venni a kengyel­ből. Persze érteni kell hozzá. A hosszú cső végén egy kis gumi van, erre kerül fel a liba nyaka, mint a hurkatöltőre a bél, s aztán a mutatóujjal a begyét tartva, lecsúszik a nyak. Olyan kemény akkor mint a sé­tapálca, ha behajlítaná az em­ber, hót letörne. A jószág be­megy a többi közé megrázza magát, eligazítja a magokat — és hízik a gazda örömére. Naponta kétszáz libát négy­szer megtömni, nem kis dolog. Amíg kézzel Csinálták, hát nem is tudtak ennyit vállalni. Mutat­ja a gazda a tölcsért. — így mozgott az egyik ke­zem, a másik meg a nyakát fogta. Bizony, nem mulatság volt.., Amikor növekszik az állat, megfosztják kétszer is. A toliból bejön az ára. Nem itt adják el, hanem leküldik az Alföldre. Ott átveszik tisztítatlanul is. A libák — szenvedély. Török Mihályné szerint ha valaki el­kezdi, nem . tudja abbahagyni. Kéri, hogy számoljak: ha bikát nevelnének, fele ennyi sem jönne be. Tyúk, nyúl, szóba ss jöhet. — Alvás? — Hat óránként tömni kell, így néha-néha lefekszünk, ami- j kor ráérünk. Négy-öt hónapot | így is ki lehet bírni.,. — Húsz-harmincezer forint öt hónap alatt megéri ... — Meg. — Mire költik? — A gyerekekre, magunkra. Egy Zsigulit kihozunk egy év alatt. A fiam most szerelt le nemrég, hát segíteni kell .,. — Bírják? — Hogyne. Hétvégeken ösz­szejönnek a gyerekek, akkor az- ] tán mindig rájön az ember, hogy érdemes-e? A kutyák már megszoktak, s ; mikor mentünk kifelé, már nem j ugrottak át a kerítéslyukon. Tö­rök Mihály az ajtóig kísért, és közben megjegyezte: — Ismeri azt, mikor a pap hazaküldte a templomból az egyik asszonyt, aki mindig ott ült, azt mondván neki: „Nem főzi meg az Isten maga helyett az ebédet!’’ Hát mi sem várunk másra ... Kozma Ferenc Kujtor Hajnalka, Wéber Csilla, Ba­logh Ilona, Kovács József, Vágvölgyi Mariann, Hoei< Henrietta,' Kovács I Gábor, Antal Tibor, Fodor Ildikó, Trubics Tahiás, Megy Gyula, Peterke ! Ildikó, Bakó Attila, Motyovszky Mag­dolna, Jakab ovics László, Gáspár Zoltán, Nagy Móní'ta, Simon Mária, Hegedűs Levente, Hamvas Roland, Veres Attila, Peirovics Tünde, Fuksa Ibolya, Bodnár Imre, Heim Szilvia, Vass Sándor, Cálosi Andrea, Ko- peczky Eszter, Horváth Ildikó, So'y- mosi Judit, Máté Orsolya, Sólyom­vári Ildikó, Fürtös András, Kalányos József, Sipár Brigitta, Dienecz Jó­zsef, Nagy László, Szilágyi Zsófia, Mihályi Hajnalka, Csányi Csaba, Kovács Vilmos, Nagy Noémi, Andro- vics Mária, Vörös Ildikó, Radó Tün­de, Pleva Mihály. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Koleszár József és Fridrik Magdol­na, Jámbor József és Zsigmond Má­ria, Szabó Jenő és Katona Gyöngyi, Török Lajos és Kálmán Klára, Raj- kovics István és Szőke Erzsébet. Rei- ger Zoltán és Fridrich Magdolna, Halas Béla és Szhecharszky Júlián- j na, Blatt Ferenc és Fekete Borbála, Jéki Zoltán és Varga Katalin, Töliős József és György Mária, Kis László ; és Liber Zsuzsanna, Novak Mihály és Kotaics Ilona, Tóth József és Katona Edit, Rajnai István és Ró»h Ilona, Merényi Mihály és Börcsök Ibolya, Lukács József és Kelovcsák Klára, Gallcí Árpád és Fábik Mária, Sza­mos Sándor és Bárdos Györgyi, Ger­gely József és Benkő Zsuzsanna, Zsoldos Györqy és Nemrava Katalin, Jakab Jenő és Szabó Mário, Tompos Gábor és Szirken Rozália, Dobay Péter és Nyúl Gyöngyike, Mumbc-e Paul és Seres Éva, Petrovics József és Fischer Erzsébet. MEGHALTAK Szemző Márton, Hományi Józsefné sz. Balázs Etelka, Hernesz Jánosné | sz. Steiner Erzsébet, Márton-lllés Pé­ter, Magyar Árpád, Nagy Sándorné sz. Schreiber Gabriella, Ferencz Jó­zsefné sz. Hofbauer Julianna, Kot- rics Tamás, Gáspár György, Istoko­vics János, Striaán János, Peczöly Margit, Banci Lajos, Angyal Jánosné | sz. Becze Júlia, Schhzler József, Ki­rály Sándorné sz. Farkas Júlianna, i Jernov.cs Istvánná sz. Kovács Rozá- j lia, Csizmadia Gábor, Schcll József, I Gálos Józsefné sz. Vochner Magdal- I na, Adamik Antal, Renkovics Antal, ; Ács János, Dallas István, Horváth | Jánosné sz. Pcik Júlianna, Bodies I János, Kovács Nándorrt® sz. Horváth Aranka, Laboda Lajosné sz. König Maliid, Spruzsina Flórián, Farkas Gáborné sz. Keresztes Mária, Gulyás Lajos, Rajnai Hemikné sz. Bandi Katalin, Sztahon Andrásné sz. Hart­mann Mária, Kiss István, Nyirő La­jos, Perecz Jánosné sz. Wagner Te­rézia, Almási Árpád, Kurdi Gyuláné sz. Kolompár Anna. KOMLÓ SZÜLETTEK Csáki István, Búzás István, Bányai Krisztina, Orsós József, Kleseh Antal, Albrecht László, Óvári Taniás, Orsós Veronika, Hudacsek Bertalan. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Péter Károly és Erdei Ilona, Rad- ványi István és Lovai Júlianna, Eipl József és Simon Mária, Bodor Mik­lós és Németh Mária, Huth József és Sztankovánszky Klára. MEGHALTAK Szkupa János, Frank István, Gas- parik Kálmán, Szabó Katalin. MOHÁCS SZÜLETTEK Baumgärtner Norbert, Földvári Ad­rienn, Kutcsi Györgyi, Nagy Erika, Sebestyén Gabiiéiig, Ricza Zoltán, Lázár Zoltán, Goi'iovics Zsuzsanna, Várhegyi Viktor, Csóka Annamária, Mihajlovics Zsolt, Oh László, Farkas Gábor, Bori Mihály, Gulyás Csaba, Göller Gábor, Miklósi Zsolt, Ferenc Tünde, Pest Attila, Kovács Ferenc, Fidrick Pál, Tornai Árpád. MEGHALTAK Pálos Jánosné sz. Bácsi Eszter, dr. Bokor Imre, Matics Istvánná sz. Ko- lutácz Ilona, Schum Mihály, Reisz Ferenc, Kovács Józsefné sz. Boskovits Anna, Csonaki Józsefné sz. Teplán Julianna, Szekér Istvánná sz. Halász Mária. SZIGETVÁR SZÜLETTEK Németh Csaba, Stefek Dóra, Tőber Gyöngyi, Kiss István, Balogh Norbert, Kovács Eszter, Tcmasics Tibor, Celt- ler Gyula, Krasznai András, Kisantot László, Sár László, Benkö Katalin, Jádi Zsuzsanna. MEGHALTAK Bangó Istvánná sz. Konrád Anna, Horváth Józsefné sz. Futács Mária, Bőgődéi János. 1 DARAB ÚJSZERŰ ÁLLAFOTBAN LEVŐ fíenauJt H 4. típusú személygépkocsi eladó Megtekinthető : B. M. AUTÓ- ÉS MOTORíAViTÓ S^VETKEZET, PÉCS, DIÓSI ÚT 49. SZÁM. — TsüítaN: 52-34. mi ~~ botsvum

Next

/
Oldalképek
Tartalom