Dunántúli Napló, 1972. március (29. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-21 / 68. szám

1972. március 21. DUNÁNTÚLI NAPLÓ Tegnap történt... A Mecsekvidéki Intéző Bizott- sóg elnöksége Pplkó Sándor elnökletével — ülést tartott teg­nap Pécsett, a Városi Tanács épületében. Az Országos Ide­genforgalmi Tanács 1971. évi támogatásának felhasználásá­ról és az 1972. évi vissza nem térítendő támogatás pénzösz- szegeiről Jakabos Zoltánné, a MIB titkára adott tájékoztatót. Kasza Ferencnek, a Természet­barát szakbizottság elnökének tájékoztatójában a közjóléti er­dőkben központi támogatással megvalósításra kerülő túraköz­pontoknak és táborozó helyek­nek kivitelezése szerepelt, majd titkári beszámoló következett a két elnökségi ülés közötti fon­tosabb eseményekről, amelyről szintén Jakabos Zoltánné adott tájékoztatót. * „15 éves a KISZ" elnevezés­sel jubileumi emléktúrát ren­deztek Pécsett a szénbányák fiataljai. Az emléktúra színhelye az újhegyi városrész volt. A forradalmi ifjúsági napok keretében KISZ-fogadalomtételi ünnepséget tartottak tegnap délelőtt a szigetvári gimnázium­ban. Az ünnepségen — amelyen bemutatkozott az iskola új ének­kara — 40 KISZ-tagot avattak. A fogadalomtételi ünnepség után a fiatalok megnézték a Jelenidő című új magyar filmet Kitüntetések A Kommunista Ifjúsági Szö­vetség megalakulásának 15. év­fordulója alkalmából tegnap, Pécsett, a Szabó István Úttörő­házban bensőséges ünnepség keretében kitüntetéseket adtak át. PetőhözI Szilveszter, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első titkára köszöntötte a ven­dégeket, mojd az ifjúsági moz­galomban eredményes munkát végző KISZ-vezetőknek kitünte­téseket adón ót. Az Ifjúságért érdemérem — amelyet a KISZ Vili. kongresz- tzusán alapítottak — kitüntetést kapta: Vass Imre, a Pécs vá­rosi-járási Rendőrkapitányság előadója, Rácz József, az MSZ­MP mohácsi járási Bizottságá­nak munkatársa, Vágai József, o MEZŐGÉP Vállalat mágocsi gyáregységének igazgatója és Bachmann Mátyás, a Mecseki Szénbányák Vállalat gazdasági igazqatója. KISZ-érdemérem kitüntetésben részesült: Kablár János, a MÉV KISZ Bizottságának propagan­distája, Keresztes László, az ) MTS pécsi járási tanácsának el­nöke, Mecseki József, a KISZ siklósi járási Bizottsága végre­hajtó bizottságának tagja, Ko- ; vács István, a KISZ mohácsi járási Bizottsága vb-tagja, j Müller Gyula, Pécsbánya-üzem KISZ Bizottságának titkára, és 1 Pap György né, a KISZ szigetvári ! városi Bizottságának titkára. K omládi Józsefné, a KISZ Baranya megyei Bizottságának munkatársa a Szocialista kultú- í ráért kitüntetést kapta. : Az eleven munka hatékonyabbá tételének jegyében Dunántúl fiatal műszaki és közgazdász szakembereinek találkoznia Új bolt Szigetváron A versenynek a vevők látják hasznát Nincs több munkáskéz, s ez azt jelenti, hogy egy korszaknak vége. Most az eleven munka hatékonyabbá tételének óhajától visszhangzik az ország. Ennek jegyében találkoztak tegnap Pécsett, a Technika Házában Dunántúl fiatal műszaki és közgazdász szak­emberei. A műszaki és közgazdasági propaganda hónap e ki­emelkedő eseményét Buda Istvánnak, a munkaügyi miniszter első helyettesének előadása vezette be Az eleven munka hatékonyságá­ról címmel. Az előadáson ott Volt Czégény József, a Megyei Párt­bizottság gazdaságpolitikai osztályának vezetője, a dunántúli me­gyék több mint száz fiatal szakembere, a KISZ képviselői, a Fiatal Műszakiak Klubiának és a Fiatal Közgazdák Klubjának vezetői és tagjai. A továbbképzés jellegű találkozó résztvevőit Petőházi Szilveszter, a KISZ megyei első titkára üdvözölte, ezt követően került sor az előadásra. Az eleven munka hatékony­sága — ez a legfontosabb kér­dés most, úgy népgazdosági szinten, mint vállalati szinten — állapította meg Buda István, Hogyan értelmezzük a haté­konyságot. Két lépcső van. 1. Ha arra törekszünk, hogy a munkaképes népesség minél nagyobb hányadát, teljes kö­rét bevonjuk a társadalmilag szervezett munkába. Nos, ná­lunk teljes foglalkoztatás van, nincs lehetőség újabb munka­erők bevonására. 2. A második lépcső, amikor azt kérdezzük: A társadalmilag szervezett munkába bekapcsolt lakossá­got milyen technikai és szer­vezettségi színvonalon foglal­koztatják. Nos, nálunk most az intenzív fejlődés korszaka jött el. Nincs más út, csak a tech­nika és a szervezettség útja. A miniszter-helyettes ezután őzt fejtegette, hogy az eleven munka hatékonysága nem egyenlő a termelékenység mu­tatójával, hanem a marxi ér­telemben vett termelékenység­ből kell kiindulni, amely az élő munka mellett a holt munká­ra is odafigyel. A holt munka — épületek, gépek, anyagok — is élő munkából tevődik össze, hiszen az hozta létre egy előző termelési fázisban. Nemcsak az élő munkával, de minden ter­melési tényezővel takarékosan kell gazdálkodnunk, tehát oda­figyelnünk o gépek kihasznált­ságára, a takarékos anyagfel­használásra és így tovább. Mindennek felismerése a társadalom egy rétegében már megtörtént és egyre erőtelje­sebben utat tör o felismerés, o helyes célok megfogalmazása. A felismerést követő gyakorla­ti tevékenység azonban még messze elmarad a kívánalmak­tól. Néhány rossz példát em­lített a miniszterhelyettes. Fej­lesztési politikánkban elhatá­roztuk a vidéki iparfejlesztést. Ez helyes. Hogy csináljuk azon­ban? Sokszor előfordul, hogy az elavult technikát visszük le vidékre, egy elavult technikai szintet konzerválva ezzel. Más­részt sok idő, 3—4—5—6 év Is el­telik az elhatározás és a kivi­telezés között, s a végén kide­rül, a körzetben már nem is található felesleges munkaerő. A miniszterhelyettes említette a termelőberendezések kihaszná­latlanságát. A magyar gazda­ságban a legtöbb üzem egy- műszakban dolgozik és a tö­rekvések is ilyen irányúak. De pazarolunk akkor is, amikor be­állítunk egy csodagépet, csak éppen a többi termelő fázis nem képes lépést tartani en­nek teljesítményével. Tehát: minden termelési tényezővel gazdaságosan kell bánni! Ami szervezettségi színvona­lunkat illeti, 15-20 éves a le­maradásunk. Tudomásul kell venni viszont, hogy az üzem- szervezési munka döntő helye a vállalatoknál van, tehát most rajtuk a sor. Érdekes volt az a megjegy­zése a miniszterhelyettesnek^ hogy a vállalatok, ha egy anyagból kevés van, takarékos- kodnak, közben általános mun­kaerőhiányról beszélnek. Fel sem merül, hogy vajon kellően takarékoskodnak-e a munka­erővel. Itt még óriási tartalé­kok vannak. Az előadás után négy korre­ferátum hangzott el. Korrefe­rensek voltak: dr. Kovács Atti­la, a Munkaügyi Minisztérium közgazdasági tanácsadója, Emődi Zoltán, a Mecseki Érc- bányászati Vállalat villamos- mérnöke, dr. László Gyula j egyetemi tanársegéd és Fe's Antal, a MÉV szabadalmi ügy­vivője. A résztvevők délután öt csoportban üzemlátogatáson vettek részt, megismerkedtek a Bőrgyár, a Kesztyűgyár, a Do­hánygyár, a Pannónia Sörgyár Pepsi-Cola üzeme és az Állami Építőipari Vállalat fiatal értel­miségi szakembereivel. Este pe­dig a Technika Házában fo­gadással egybekötött ismerke­dési estet rendeztek tiszteletük­re. A kétnapos találkozó ma délután zárul. Egyetemisták fotókiállítása Egyetemi hallgatók fotóiból nyílott kiállítás tegnap este az Orvostudományi Egyetem aulá­jában. Az egyetemi és főiskolai na­pok alkalmából Szirtes Gábor, a Pécsi Egyetemi és Főiskolai Tanács elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevőit. A meg­nyitó után dr. Szász János, a Mecseki Fotoklub titkára mél­tatta a kiállítás jelentőségét és a kiállított képeket. A tárlaton 66 kép és húsz diapozitív szere­pel, amelyek közül nyolc hall­gató alkotása elnyerte a egye­tem és a különböző intézmé­nyek, valamint a KISZ Megyei Bizottsága és a Megyei Tanács VB. művelődési osztálya külön- díjait, melyeket Mátrai Árpád, Barthó Lóránd, Acsay József, Kovács Eszter, Major László, Pásztor László, iij. Pórszász Já­nos és Szőke Lívia kaptak ké­peikért. A KISZ KB nagydíját a tár­latot rendező Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem KISZ fotoköre nyerte el. Szava’óvemyek A másodízben megrendezett Rad­nóti Miklós nevét viselő versmondó ! verseny ez alkalommal is mohácsi si- I kerrel végződött A forradalmi ifjúsági napok kereté­ben Mohácson megrendezett, Radnóti Miklós emlékére meghirdetett megyei középiskolás versmondó verseny első napjának eseményeiről a vasárnapi számban már beszámoltunk. A má­sodik napi nyilvános döntőre az öt tagú szakzsüri a megye és Pécs tizen­két középiskolájának legjobb 12 vers- | mondóját juttatta be. Vasárnap dél- ; előtt a zsúfolásig megtelt Kossuth j filmszínház közönsége színvonalas, i helyenként művészi élményt nyújtó j produkcióknak tapsolhatott. Végül is I a versenyt ismét a tavalyi győztes | Pazaurek Rita, a mohácsi Kisfalud! Károly Gimnázium versmondója nyer- i te meg. A mohácsi diáklány újabb győzelmével másodszor kapta meg a j rangos verseny győztesének járó Rad- : nóti bronz-plakettet. A verseny máso- ' dik helyezettje Osváth Gyöngyi, a j komlói Steinmetz Miklós Gimnázium ; tanulója lett. A 3. helyre Markó Nán- ; dor, a pécsi Művészeti Szakközép- I iskola versenyzője került. | A vetélkedőt követően a versenyzők j és a nagyszámú nézősereg megkoszo­rúzta Radnóti Miklós mohácsi szobrát. . Az Úttörő-parkban álló szobornál a mohácsi Kisfaluéi Károly Gimnázium ! Irodalmi Színpada és énekkara adott | műsort A vidéki szövetkezeti fiatalok megyei szavalóversenyére, ame- I lyet a MÉSZÖV és a KISZÖV j rendezett meg vasárnap délelőtt Pécsett, a Steinmetz Miklós Mű- I velődési Házban, 34 versmondó nevezett be. A MÉSZÖV színei­ben versenyző fiatalok közül el- í ső lett Kovács Anna Szigetvár, j második Pintér Ilona Sellye, har- \ madik helyezett (megosztva) j Széplaki Ferencné Boly és Hor­ny ák Ilona Pécsvárad. Az emlí­tett szavalókból álló csapat Ba­ranya megyét képviseli majd az országos szavalóversenyen, ame­lyet május 5-én és 6-án Eszter­gomban rendeznek meg. A KISZÖV versenyzői között az alábbi sorrend alakult ki: első Herda Jánosné Pécs, a második Pálmai Józsefné Pécs, a két harmadik pedig: Török Ildikó Pécs és Heil Csaba Mohács. Valamennyi versenyző értékes tárgy-, illetve könyvjutalomban részesült. Vendégünk vol t KOVÁCS KATI Tulajdonképpen nem akart eljönni — nem sokkal a pécsi vendégszereplés előtt tudía meg, hogy a dalát Koncz Zsu­zsa már elénekelte itt - a Jé­zus Krisztus kezdetűt. — Szeretek újat énekelni, de úgy látszik, Koncz Zsuzsával azonos az ízlésűnk, s most már nem volt időm újat tanulni — mondja. — Aztán vigasztaltok, hogy a pécsiek szívesen hall­ják még egyszer. Meg mi hosz- szabb részletet is tanultunk meg. Szóval mégis eljöttem. Igaza volt Kovács Katinak, a közönség nagyon várta. Jegy már alig volt, két kaposvári kis­lány még sikerrel manővere­zett és öt jeggyel ment ei az Országos Rendezőiroda pécsi kirendeltsége elől. Azt mondta elmenöben az egyik: — Ha Kaposváron többen tudták volna, hogy jön Kovács Kati meg a Siriusék, sokkal többen jöttek volna át. Kovács Kati tehát kilépett a buszból, kurta hajjal, falat bőr­szoknyában, térdharisnyásan, nyers, de vonzó hangon kö­szönt — egyszóval kovácskati- san. „Egy rohanás az élet!" — panaszkodott, és két perc múl­va már vadonatúj parókáját kereste a táskában, odafönt, a színház öltözőjében. Közben ki­szólt egy-egy mondatot a tü­kör elöl: — Nagyon jó dolgozni ezek­kel a srácokkal, a Síriusékkal. De szeretek együtt fellépni a Tolcsvai meg az Expressz zene­karral is. Sokféle együttest ked­velek. — Ki a külföldi kedvence? — Sok van. T aláír mégis Barbra Streisand és Janis Joplin, talán ők a legkedveseb­bek számomra. — Következő dala? — Ide akartam újat, de hat nem fikerült, két nap alatt nem tudok jól megtanulni egy dait. Május végén csinálunk Ham­burgban egy új kislemezt, még nem tudom, mit énekelek rá. De készítjük az új nagyle­mezem is Tolcsvaiékkal. Tizen­két szám lesz rajta, ebből egy nagyon ismert: Grieg: Solvejg dala. Tolcsvai és Koncz Tibor ebből a tizenkettőből tíz dalnak a szerzője. A tizenkettőben vannak komolyabb, zeneileg igényesebb művek, de vannak egyszerűbbek is, igazi táncze­nei számok. Nemrég azt mondták Pesten, az Országos Rendezőirodában, hogy Kovács Katiról már nem tudni; filmszinésznő-e, vagy énekesnő. Most határozotton állítja: énekesnő. Filmen in­kább szinkronizál és énekel. A Nyirfaliget című Andrzej Wajda filmben egy dalt énekelt, az­tán a Könnyülovasság támadá­sa című angol filmben is, s ki­lencet a Forró fej című jugo­szláv krimiparódiában. Beszél, valami őserejű, nyers szépségű Szigetvár kereskedelmi bolt- [ hálózata évről-évre dinamika- j san fejlődik. Az ÁFÉSZ gond- I jaira bízott kereskedelmi ellá­tásban eddig nem volt zavar, sőt, a vevők legnagyobb elis­merésére dolgozott a szövetke­zet, amely hétfőn versenytársat kapott. A versenytárs, a MERU- KER, boltot nyitott a város köz­pontjában, a volt Szigetgyön­gye cukrászda helyén, amely­ben divatárukat, kötöttárukat, fehérneműket, ágyneműket áru­sítanak. A bolt átalakítása 350 ezer forintba került. A pol­cokra és a raktárba 2 millió fo­rint értékű árut helyeztek el. Az ünnepélyes megnyitót hét­főn délelőtt tartották, ezen megjelentek a város párt- és állami vezetői is. A nyitás után kötöttárubemutató volt. Mind a város vezetői, mind a boltban elsőként megfordult vásárlók annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy annak a náTnes versenynek, amely a bolt meg­nyitásával a szövetkezet és a MERUKER között megkezdődött, mindenképpen a lakosság lá'jo hasznát. A főnyeremény: nyaralóház Rongygyűjtő hetek prózai hangon, sietve öltözik, kovácskatisan. Süt körülötte a levegő. Földessy Dénes Háromezer tonna rongyot okar megvásárolni a tovaszro meghirdetett és március 20-án kezdődött rongygyűjtő hetek alatt a MÉH Nyersanyaghasz­nosító Tröszt. A rongygyűjtő heteknek már hagyományai vannak. A MÉH minden évben ilyenkor gyűjti be a világszerte hiánycikknek számító géptisztító rongyokat, a papíripar részére szükséges alapanyagot, oz új épületek szigetelésénél szükséges kát­ránypapír adalékát és a textil újrafeldolgozásához szükséges hulladékokat. Ma még nehezen válunk meg a régi, divatjamúlt holmiktól akkor is, ha semmire nem tud­juk már használni. A következő hetekben azért is érdemes meg­vizsgálni szekrényeink tartalmát, mert a hasznavehetetlen ron­gyokért házhoz jönnek az út­törők, de aki a begyűjtőhelyre viszi pénzt kap érte. A MÉH Nyersanyaghasznosító Tröszt ez év januárjában jelentősen fel­emelte a tiszta háztartási pa­mutrongyok árát. A fehér pa­mutrongy kilójáért 20.—, a színesért pedig 10.— forintot fizet a MÉH. A vegyes háztar­tási rongy ára változatlanul 0.80 fillér kilónként. Az április 29-ig tartó rongy­gyűjtő hetek alatt minden kiló tiszta háztartási pamutrongy, vágy 5 kiló vegyes háztartási rongy átadása utón sorsjegyet adnak az ótvevőhelyeken. A sorshúzás 1972. május 28-án lesz a Budapesti Nemzetközi Vásár területén. A főnyeremény Pilis típusú, háromszobás, fedett teraszos nyaralóház. A nyerte­sek között IBUSZ társasutazáso­kat, Orion televíziókat, valamint 1000, 500 és 200 forintos vá­sárlási utalványokat sorsolnak ki. Időjárásjelentés Várható időjárás kedd estig: de- rült, száraz idő, mérsékelt, időnként kissé élénkebb délkeleti, déli szél. A reggeli órákban helyenként párásé- dós. Várható legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet mínusz 2—plusz 3, legmagasabb nappali hőmérséklet 14 —19 fok között lesz. Távolabbi kilátások péntekig: túl­nyomóan derült, száraz idő, erős nappali felmelegedések, az időszak végén a felhőzet kissé megnövekszik. Legalacsonyabb hajnali hőmérsékle­tek mínusz 2—plusz 3, később plusz 1—6 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható, legfeljebb az időszak végén. C SIN OS és E LEGANS LESZ! Hőket, férfiakat T AVASSZAL IS Rendkívül sok ü) M ÚJDONSÁGGAL, ARKAS RUHÁKKAL VARJA a Pécsi Centrum Áruház (CEMTBUM ÁRUHAlj NAGY VÁLASZTÉK! SZOLID ÁRAK !

Next

/
Oldalképek
Tartalom